12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bugiin 1 2 sahife 3 üncüde t Meçhul denizaltı gemisi Abidin Daver 4 üncüde : Hikâye: Ruben kardeş Cevad Sadık 5 incide : Terbiyf bahisleri Selim Sırrı Tarcan Asker gözile Celâl Dincer OndSrdOncD yıl sayı: 4788 umhuri r BUYUKlffAKYA MANEVRALARI AlbOmü nefis fotograflarla dolu olarak «YEDiGON» tarafından neşredildl. BugDn bOtOn mOvezzilerden ve ba« yllerden isteyinfz. tSTANBUL CAGALOGLU Telgraf ve mektub adreal: Cumhurlyet tstanbul Posta Jratusu: îstanbul, No 24fl Pıımartnd 11 Fvlfil 1QQ7 uUIHancSl II LJİUI 1301 Telefon: Baçmuhanir re evl: 22366 Tahriı beyett: 24288. tdare T« matbaa tosmı 24299 24290 Japon taarruzu durdu Müthiş bombardımanlara rağmen Çin Hazırlanan projeye göre Akdeniz üç ticaret yoluna tefrîk edilecek ve buralarda harb hatları yerinden kımıldamıyor gemileri karakol hekliyecektir L yeni bir ihtilâl hükumeti Asturiaya hâkim olan anarşistler istiklâllerini ilân ettiler Salamanka 10 (AA.) Asturia cephesinden buraya gelen haberlere göre, 1934 teşrinievvel isyanında rol oynamış olanlardan Berlassuno Tomas'ın idaresindeki anarşistler Asturia'da idareyi ele almışlar ve burasımn istiklâlini ilân etmişlerdir. Anarşistlerin dün akşam Sovyet konsolosunu öldürmüş olduklan söyleni yor. Japon bataryalan ateş halinde Akdeniz konferansı dün toplandı Aksine hareket eden gemiler batırılacak Akdenizin garbinde İngiliz ve Fransız, şarkında da Türk, Rus ve Yunan filoları vazife alıyorlar Rusltalyan düellosu devam ediyor Nasyonalittlerin bombardımanı Jin Japon ihtilâfı Çin bataryalan 3 Japon Uzakşarktaki ihtüâfta Ja * ponyamn yiiklendiği ağırlığın miktarı nedir? Bu meteleyi izah eden aşağıki makaleyi vaziyete en iyi temas eden bir yazt olarak aynen iktibas ediyoruz. rtık, Çin Japon hâdisesi diye birşey kalmadı. Gözlerimizin onünde cereyan eden şey, Tokyonun kullandığı resmî tabirle «Çm Japon meselesi» dir. Fakat, Japon matbuatı, Asya kıt'asında cereyan eden ha« rekâtın heyeti urmuniyesini tarif için, bir kaç gündenberi, dahile mahsus olmak üzere, daha uygun olan «foaîb» tabirini kullanıyor. Bu harbe karşı koyabilmek üzere, tekmil millî ekonomi, istihsalin devletçe idaresi şekillerini göklere çıkaran ünifonnalı hazariyecilerin emirlerine inkıyad etmek zaruretindedir. Artık, Çin generallerinin, uzun uzadıya tasarlanmış ihanetleTİne güvenilmiyor ve Çin seferinin uzun sünnesi ihtimali mevcud olduğu, efkân umumi yeye bildirilmi|tir. Diyet meclisi, mem leketin tekmil menabünin, harb için se * ferber edılmesi lüzumunu ilân etmek üzeTe, eylul içinde, fevkalâde bir içtima aktedecektir. Bu sefer, parlâmentodakî parti liderleri, müteaddid defalar takbih ettikleri metodlar aleyhine kıyam edemiyeceklerdir. Ordunun peşinen galebe çaldığı bir meselenin müzakeresinde söz almak, hayatı tehlikeye koymak demektir. Esasen, Dahiliye Nezareti, bugünkü Çin seferinin zaruretini münakaşa etmek maksadile yapılacak hiçbir toplantıya müsamaha göstermiyeceğini, içtimaî kütleler partisine ve sendıkalar bİTİiğine teblığ etmiştir. Harbiye Nazın General Sugiyama, «her türlü mukavemetin beyhude olaca ğını Çinlılere anlatmak için» harbin şiddetle takib edileceğini söylemiştir. Bundan evvelki kabinede Hariciye Nazırı bulunan M. Sato'mm sulhperver beyanatı nerede! «Kaidzo» mecmuası, o sulhperver siyasete, şu sözlerle mersiye okuyor: «Sato, Çinlilerin hemen mbn koydukları müsavat ve mütekabiliyet keJimelerini ihtiva eden romantik bir nutuk söyledi. Çin, Japonyanın bir adım gerilıyeceğini ve kendisine karşı muslihane bir siyaset takib edeceğini düşünmekle aldanmıştır.» Şimdi, Çinde top sesleri işitilmeğe başîaymca, askerler de, dahilî siyaset bahsinde, kendi noktai nazarlarını kabul ettirmek istiyeceklerdir. Tatbik edilir edilmez siyasî partilerin rolünii sıfıra indirecek olan idarî ıslahat ve intihabat ıslahatı meselesini açıktan açığa ileri sürüp sürmiyecekerini bilmiyo ruz. Her halde, şu muhakkak ki, Diyet meclisinden, millî ekonomiyi tamamen seferber etmek üzere tam salâhiyet alacaklardır. Meb'uslar, ayni zamanda, harbin İArkası Sa. 9 sütun 1 de] havb gemisini batıvdılar Şanghay ld(A.A.) Reuter mu | habirinden: Japon harb gemilerile bombardıman tayyareleri, Çin bataryalannı iskât için son bir gayretle merhametsizce Poo tung'u bombardıman ettikleri sırada imtiyazlı mıntakalarda binalar son derece şiddetle sarsılmıştır. Çin bataryalannın mukabelesi esnasında bir obüs, Japon konsoloshanesi önünde bulunan American Maru ismindeki Japon hastane gemisine isabet etmiştir. Çin obüsleri nlıtım antrepolarından bi rine de isabet etmiştir. Fakat bu obüslerin asıl hedefleri olan îzumo'ya isabet vaki olmamıştır. Santander 10 (AA.) Havas ajansı muhabirinden: Nasyonalistlerin Kantabrik denizin deki kuvvetleri, Asturi sahillerindeki birçok askerî hedefleri bombardıman etmişlerdir. Tayyareler, Gijon üzerine 'beyannameler atarak halkı teslim ol mağa davet etmişlerdir. Vusung mıntakasına yeniden Japon kıtaatı ve ağır topiar çıkarıldı. Çinliler nehirlere mayin döktü Erzurum abidesi Müsabaka dün neticelendi, birinciliği Hadi Boranın eseri kazandı Salamanka 10 (A.A.) Tebliğ: Leon cephesinde kıtaatımız mevzüerini iyi leştirmişler ve San Pedro ve Luna mmKonferansa iştirak eden Hariciye Nazırlan M. Eden, Rüştü ttkasuula düfmanm siperlerini ele geAras, M. Antonesco, M. Delbos Japonlar, bugün ICiangwan ve Yangt çirmişlerdir. Londra 10 (Hususî) Akdeniz sepoo'yu bombardıman etmek suretile haSa. S tütvtt 1 tfei konferansı bugün öğleden sonra saat rekâta başlamışlardır. Japonlar, mukar 16,30 da Niyon şehrinde Belediye rer plân mucibince ilerlemekte olduklaMeclisi salonunda Vaud kantonu reisi nnı bildirmektedirler. Buna mukabil Dr. Storm tarafından açılmıştır. Dr. Çinliler de Japonlann geri çekilmiş ol Storm murahhaslara «Hoş geldiniz» deduklanm iddia etmektedirler. Şimdi aşimiş ve muvaffakıyetler temenni etmiştir. kâr surette anlaşıldığına göre Japonların M. Delbos riyaset kürsüsande plânı, yavaş, fakat emin surette ilerle • Cenevre 10 (A.A.) M. Eden'in mektedir. teklrfi üzerine Akdeniz konferansı riyaZira Japonlar, siyasî sebeblerden dosetine seçilen Fransa Hariciye Nazırı M. layı, bir hezimete ugramak tehlikesine Eylulün birinde Delbos irad ettiği nutukta ezcümle de Ankara 10 (Telefonla) Vekendılerini maruz bırakamazlar. Diğer Pariste toplandığımiştir ki: killer Heyeti bugün 17 de Başvekil nı yazdığımız partaraftan Çinlilerin anudane mukavemeti « Mevzuu bahsolan, Akdenizde talamentolar birliği İsmet înönünün riyasetinde toplandı. kendilerini hayrette bırakmışh.r. hammül edilmez bir hal alan vaziyete çanin 33 üncü koniçtima geç vakte kadar devam etti. [Arkast Sa. 8 sütun 4 te\ buk surette nihayet vermek, bunun için feransmda Hasan Heyeti Vekilede Akdeniz Konlâzım gelen tedbirleri almak ve Akde Sakanm reîsliği alferansı hakkında Hariciye Vekilinizde seyrisefain hakkındaki beynelmilel tmda meb'us Musne verilecek mütemmim direktiflerin tafa Şeref Oztan hukuka riayet kaidelerini takviye eyle tesbit edildiği, ayni zamanda Vekâîrfan Ferid Alpamektir. letlere müteallık mühim ve müstacel ya, Esma Nayman Akdenizdeki korsanlık vak'aları aynı meselelerin görüşüldüğü tahmin eZeki Mes'ud Al san, Fazıl Ahmed Murdhhas heyetımi zamanda, denizaltı gemileri harbi hak dilmektedir. kındaki 1936 protokolu ile tam bir tezad Aykaçtan mürek zin reisi Hasan [Arkası Sa. 3 sütun 3 fe] halinde bulunmaktadır. keb olan Türk deSaka Daha çok vahim tehlikeler doğurabi gemilerinin serbestçe seyrüseferine mâni legasyonu kanferans mesaisine faal bir lecek olan bu emniyetsizlik vaziyeti de olmayı istihdaf eden fiilleri önliyerek ve surette iştirak ve ruznamedeki muhtevam edemez. Umumiyetle bütün dünya cezalandırarak seyrisefainin lif meseleler hakkında parlamentolar serbestisini birliği Türk grupunun mütalealannı ca tanmmış prensiplerden gayri birşey temin zımnında müttefıkan lüzumlu bir izah etmiştir. Hasan Saka kongre reis teklif etmek ve kararlaştırmak niyetinde devre için lüzumlu tedbirler kararlaştır vekilliğine seçilmiştir. değiliz. Fakat bu prensiplere hürmet ka mak icab eylemektedir. » [Arkast Sa. 4 sütun 3 te] idesini yeniden tesis etmek ve ticaret [Arkast Sa. 8 sütun 1 de] ' Salamanka'mn tebliği Parlamentolar kongresinde Veküler Heyeti dün toplandı Türkiye lehine birçok tezahürat yapıldı Hariciye Vekiline verilecek yeni talimat tesbit edildi İzmirde bir hâdise Tabanca sesleri Fuarda bir paniğe sebeb oldu îzmir 10 (Hususî) Bu akşam fuarda halkı paniğe uğratan korkunc bir hâdise olmuştur. Fuann kalabalık bir zamanmda ansızın müteaddid el silâh sesleri işitilmiş ve ahali kaçışmağa başla mıştır. Silâh seslerine doğru koşan po lisler Ahmed namuıda birini yakalamışlardır. Ahmed tereyağcıdır ve bir hesab meselesinden kazino sahibi Murada hiddetlendiğinden Muradın ve avukat Cemalin oturdukları daireye girip hasımlannı silâhla vurmak istemiştir. Fakat Murad tabancalı Ahmedin üzerine bir is kemJe fırlatarak muhakkak bir facianın önünü almıştır. Ahmed yakalanmıştır. Miljetler Cemiyeti Konseyi dün ilk içtimaını yaptı Ispanyanm şikâyeti meselesi hafta sonu konuşulacak. Pazartesi giinü de Asamble toplanıyor Solda Hadi Boranın, sağda Zübtünün hazırladıkları maketler Millî Mücahedeye başlanırken ilk millî toplantının yapıldığı Erzurum Viîâyet merkezinde, bu tarihî toplantının hatırasını yaşatmak üzere 100 bin lira sarfile bir abide yapılması takarrür etmişti. Yapılacak abidenin şartnamesine bu hususta açılacak olan müsabakaya, yalnız Türk san'atkârlannın iştirak edebileceği de şart olarak ilâve edilmişti. 9 ay evvel ilân edilen bu şartname üzerine san'at kârlanmızdan Nejad, Ratib, Cemal Tollu, Zühtü ve Hadi Bara müsabaka için eser hazırlamağa başlamışlardı. Mühlet evvelki gün bitmiş olduğundan san'atkârlarımız, yapmış olduklan ma ketleri, Güzel San'atlar Akademisinde teşekkül eden jüri heyetbe yermislerdi. San'atkârlarımızdan Cemal Tollo ile Ratib birer maketle, Hâdi Bara ve Nejad ikişer maketle, Zühtü üç maketle müsabakaya iştirak etmişlerdir. Akademi müdürü Bürhan Toprağın riyasetinde Akademi mimarî Sesi şefi profesör B. Taut, heykel şul • şefi Belling, resim evy, belediye ve şeşubesi şefi Leopol Or. Wagner, şehirhircilik mütehassıs Esad, mimarî procilik profesörü Ce fesörü Arif Hikmet Holtaydan terekküb eden jüri heyeti dün toplanarak maketleri tetkik etmiştir. Jüri heyeti, uzun uza dıya devam eden tetkikatı neticesinde Hadinin 1 numaralı maketini birincı, Züh tünün S. Z . işaretli maketini ikinci, Ne Urjcan Sa. 9 sütun l t#] Salı giinü M. Eden mühim bir nutuk söyliyecek Cenevre 10 (A.A.) Milletler Cemiyeti Konseyi, saat 11 de ilk bir hususî celse akdetmiştir. Nızamname muci bince Konseye, M. Quevede «Equa teur» ye halef olan M. Negrin «Ispan ' ya» riyaset etmiştir. M. Negrin, önümüzdeki pazartesi günü Asamblenin açılma celsesine riyaset edecek ve yapılacak intihabata intizaren açılma nutkunu söyliyecektir. Riyasete Karahanın intihab edilmesi çok muhte • meldir. Bu sabahki hususî celse, ruznamenin kabulüne tahsis edilmiştır. Hiçbir mu rahhas, Ispanyol meselesinin takdimen Atinada feci bir otomobil kazası Atina 10 (Hususî) îngiliz maslahatgüzan bugün bir otomobil kazası neticesinde ölmüştür. Otomobilde bulunan Tapman admdaki bir diplomat da öl müştür, Konseye riyaset eden M. Negrin ve Asamble reisliğine seçilecek olan Karahan müzakeresini istememiş olduğundan bu meselenin hafta ortctsında Konseye gel mesi muhtemeldir. Bunun için de Nyon, konferansmın ilk neticeleri beklenilecekfir. lArkası Sa. 8 sütun 6 da?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle