18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Hazırlanan projeye göre Akdeniz üç ticaret yoluna tefrik edilerek ve buralarda harb gemileri karakol bekliy ecektîr [Baştarafı 1 inci sahifedei M. Delbos konferansı başka bir esas üzerine istinad ettirmeği taleb ederek hususî sebeblerle iki hükumetm konferansa iştiraki reddetmiş bulunmasmdan dola yı tessürlerini bildirerek demiştir ki: « Bu mukabil teklif kabul olunmamıştır. Zira çabuk hareket etmek lâzım dır. Ve mevzuu bahsolan madde, ademı müdahale komitesinde konuşulan mesele ile birçok noktai nazardan hıçbir münasebeti bulunmıyan sarih ve muayyen bir meselenin hallidir.» M. Delbos, bundan sonra Akdenizın dünya ticaretinde ve memleketlerin ha tındaki ehemmiyetini ve rolünü hatırlatmış, ve sözlerine şöyle ce devam eylemiştir: « Akdeniz, konferansta temsil edilen birçok memleketlerin hayatında kat'î bir ehemmiyeti haiz bulunmakta dır. Deniz münakale yollarından herkesin serbestçe istifade ermek hakkıdır ve bir çoklan için bu münakale, hayatî bir ehemmiyet arzetmektedir. Burada, ce maat aleyhine olarak hususî serbestiler almaya hiç kimse mezun değildir. Fran sa ve îngiltere Akdeniz korsanlığının ilgası hakkında çabuk bir anlaşmaya varılması keyfiyetinin bugünkü tahammül edilmez vaziyete nihayet vereceğine ve yeni hâdiseler tehlikesinin önüne geçeceğine kanidir. «Bazı devletlerin konferansa iştirak ten imtinalannın bu yolda derhal yürünvek imkânlannı tabdid ettiği muhakkaktır. Fakat güçlüklerin fazlalaşması, başlanan i?i terketmiye değil, fakat gayret leri bir misli dalıa fazlalaştırmayı âmir dir.» mürekkeb müşterek bir filonun himayesi altında bulunacaktır. Bu yollarda her 50 60 mil mesafede devriye gemileri karakol gezecek, bu suretle ticaret gemilerinin serbest seyrüseferi temin edilecektir. Her nevi gemilerin Çanakkale Boğazına giriş ve çıkışlan için hususî bir rejim tesbit edilecektir. d'îtalia gazetesi bu akşamki başmakalesinde Akdeniz konferansından bahsede rek İtalyanın Akdeniz siyasetini şu su retle hulâsa ediyor: «1 İtalya Akdenizi korsanlıktan kurtarmak istiyor, fakat Montreıuc konferansı Bolşevik korsanlanna karşı Ak denizin kapılannı açmıştır. Bundan do ayıdır ki İtalya Boğazlar mukavelenamesini imzalamamışür. 2 İtalya hükumeti Akdeniz meselesini Londradaki ademi müdahale ko mitesinde müzakere etmeğe hazırdır. 3 Akdeniz meselesi bütün Avrupa için hayatî ehemmiyeti haiz bulun duğu cihetle bu meselenin müzakeresine Akdeniz memleketi olmıyan devletlerin de iştiraki lâzımdır. 4 îtalya, Akdeniz meselesinde devletlerle teşriki mesai edebilmek içia Sovyet notasının çıkardığı hâdisenin mucibi memnuniyet bir surette halli lâzımdır. Bu hâdise doğrudan doğruya ve ü çüncü bir devletin müdahalesine müra caat edilmeden halledilmelidir.» CUMHURİYET Italyan gazetesinin bu iddiasını hayretle okuduk. Montreux muahedenamesi, Boğazları kinv seye açmamış, bilâkis kapamıştır. Bo ğazları herkese açık bırakan, altında talyanın da imzası bulunan Lozan muahedenamesi idi. İtalyan meslektaşımıza her iki muahedeyi önüne alıp dik katlice okumasını tavsiye ederiz. Akdeniz konferansı diin toplandı CUMHURİYET II Eylul 1937 Japon taarruzu Müthiş bombardımanla 258 kilometrelik yolun ancak 162 kilometresi ra rağmen Çin hatları yakında açılacaktır. Üst tarafı henüz yerinden kımıldamıyor münakasaya dahi konmamıştır Çinliler üç Japon harb gemisini batırdtlar Lj'ansından: Edirne yolu ne vaziyette? (Baştaraft 1 inci sahifede) Nankin 10 (A.A.) Central Nevvs Japonların birkaç defa Liuho, Siaoc huensha, Yanglinkow ve Chiakovv'a asker çıkarmağa teşebbüs ermişlerse de bu teşebbüslerin kâffesi akamete uğramış tır. Yeniden dört nakliye gemisi, üç bin Japon askerile birçok topu Yangtsepooda karaya çıkarmıştır. Müteakıben Chuung caddesile Yingiang kasabasmdaki Çin mevzilerine karşı şiddetli taarruz icra edil.miş ve bu taarruza ağır deniz oplarile tayyare bomıbardımanlan da iş:irak etmiştir. Çin mevzıleri masun kal miştir. Almanya ve ttalya kararlardan haberdar edilecek Londra 10 (Hususî) Niyon'dan bildirildiğine göre, Akdeniz Konferansı siyasî mahiyeti haiz olmayıp münhasıran teknik mahiyette olacaktır. Konferansta verilecek kararlardan Almanya ile îtalya haberdar edilecektir. Dün nesrotunan tebliğ Nyon 10 (A.A.) Akdeniz kon eransı içtimamın nihayetinde aşağıdaki ebliğ neşredilmiştir: «Konferans, ticaret gemilerine karşı Akdenizde denizaltı gemilerinin yaptıkları korsanlık fiillerine bir nihayet verecek harekete hangi prensipler tahtında geçilebileceği meselesini müzakere etmiştir. Ayni zamanda, elde mevcud deniz kuvvetlerinin bu işte ne suretle kullanılabi leceği de tetkik olunmuştur. Müzakerat müteaddid noktalann mütemmim bir tetike tâbi tutulması lüzumunu göstermıştir. Bu sebeble bu akşam ve yann sabah müzakerelerde bulunulacaktır. Konferans yann öğleden sonra saat on altıda gayriresmî bir içtima halinde yeniden topanacaktır.» îki Japon muhrrbile Japon ordusunun bir gambotu Lotien önünde Çin tayya releri tarafından batmlmıştır. Şanghay 10 (A.A.) Japonların Yangtsepoo'ya yapmakta olduklan as ker ve harb malzemesi ihracı ameliyesi ifaaliyetle devam etmektedir. BiFhassa motörlü birçok cüzütamlar 32 ağır top elmiş olduğu haberi haber verilmekte dir. Bu hal Japonların Woosoung mın akasmda cenubu garbiye doğru yapılacak bir ileri hareketile birlikte şima'e doğru büyük bir taarruz yapacaklanna de lâlet etmektedir. Diğer taraftan Kavvaisaiden Central News ajansına bildirildiğine göre Çin kıtaatı, süvarilerinin bir yan foareketile Charah ve Luıluan hududunda Mahooksan'a taarruz eden Mogollan püskürtmüşlerdir. Rusya tspanyaya da bir nota gönderiyor Çin bataryalarımn mukavemeti Şark ve garb muhaftzları Nyon 10 (A.A.) Havas mulıa birinden: Akdeniz konferansı tarafından ittıhaz M. Derbos sözlerini şöyle bitirmiştir: edilmek üzere bulunan mukarrerata gö« Konferans, kendisine düşen prare Akdeniz garb kısmı Fransız ve în ıik ve müessir faaliyetteki eseri muvaffagiliz filolarım, şark kısmına gelince bu Pravdanın bir hücumu kıyetle intaç etmeyi kendisine bir vazife ısmı da Türkiye, Rusya ve Yunanistan Moskova 10 (A.A.) Akdeniz bilecektir.» tfilolarının nezareti altında bulunacaktır. vaziyetini tahlil eden Pravda gazetesi, 67 Japon tayyaresi düşürüldü M. Litvinof'un sözleri Hitlerci Almanya tarafından müzaheret Nankin 10 (A.A.) Central Nevvs Reisten sonra söz alan Sovyet Ha • gören îtalyan faşizminin Akdenizdeki ajansmdan: riciye Komiseri M. Litvinof da kısa bir İBgiliz hakimiyebni yok etmek ve Franr Hava işleri komisyonu, 14 ağustostan nutuk irad etmiş ve ezcümle şunlan söylanın Afrikadaki müstemlekelerile olan Roma 10 (A.A.) M. LitvinofTin 31 ağustosa kadar Çin kuvvetleri tara • •lemiştir: şej^est münakalelerine engel olmak tstefından Chıkiang, Kiangsu ve Anhvvei'de « Sovyet Rusyanm Akdeniz kon Nyçn'da İtalyaya yapıl^n.«ğu^hücunadîğini tebarüz ettirdikten sonra devam düşürülmüş olan Japon tayyarelerinin aferansına kabulünden dolayı hükumeti lan burada hiç kimse için bir sürpriz teşBerlin 10 (A. ederek diyor ki: Dün gece saat 11 raddelerinde 2396 dedini mübeyyin resmî erkamı neşret A.) Havas A min teşekkürlerini bildirmek isteıim. Bu kil eylememiştir. M. Litvinof, Sovyetler « Fransa ve İngilterenin notalan, numaralı taksi otomobili süratle ÇemberBirlığinin sabrının tükendiğini ve teca miştir. münasebetle Akdenizdeki hücumlann ilk ansı muhabirinden: Akdenizdeki korsanlık hâdiselerinin doğlitaş civarından geçerken AiJe Bahçesi Bunlar 29 ağır bombard:man tayya kurbanı olan Valansiya hükumetinin da vüzler devam ederse Sovyetler Birliğinın rudan doğruya mes'uliyetini yüklenmiş Dün akşam salâ önünde sarhoş bir şahsa çarparak kafatavet edilmemesine teessüf ederim. Ak mukabeleibilmisil tedbirlerini alacağım olanlar hakkında sükut etmektedir. Bu resi, 24 hafif bombardıman tayyaresi, 5 hiyettar mehafilde sını yarmış ve ileriye fırlatmıştır. Şoför avcı tayyaresi, 3 deniz tayyarsi ki mec M. Saht'ın İktısad denizde polis vazifesile mükellef bulu bildirmiştir. keyfiyet Akdeniz konferansında alınacak bunun üzerine fren yapmağa davranmış muu, 61 tayyaredir. Bu rakamlann sıhM. Litvinof'un bu sözlerile alâkadar nanların hücum ettikleri görülmektedir. Nazırlığından isti kararların müessirliğini şimdiden şüphe fakat otomobil ancak Diyarbekir kahvehati şununla teyid edilebilir: Çinliler Bu hücumlan yapanın adını biliyoruz, olarak burada kat'iyetle tebarüz ettiril ye düşürmektedir. asının gecikmiyecehanesi önündeki kaldırıma çıktıktan sonşimdiye kadar 81 Japon tayyarecısi diğıne göre, eğer Sovyetler Birliği M. fakat isim zikretmiyeceğim.» îi beyan edilmek «Sovyet hükumetinin Fransız îngi ra durmuştur. Îngiltere Hariciye Nazırımn nutku litvinof'un bildirdiği mahiyette hareket iz teklifine verdiği cevab, bu konferansı gömmüşlerdir. Ve ortadan k<ybolan di te ve mumaileyhin ğer Japon tayyarelerinin miktarı 56 tahHüviyeti henüz tesbit olunamıyan yaSovyetler Birliği Hariciye Komiseri ere geçerse îtalya, bu hareketleri mukabozmak istediğini söylemekle Sovyetler min edilmektedir. On Japon tayyarecisı İmparatorluk ban beleibilmisil değil, fakat tecavüz fiilleri ralı derhal hastaneye kaldınlmış ve şoför M. Litvinof'tan sonra îngiltere Hariciye müdürlüğünü Birliği aleyhınde bulunmağa teşebbüs e esir edilmiş olup Nanking'de mevkuf tu kası yakalanmıştır. Nazırı M. Eden de bir nutuk irad et olarak telâkkı edecektir. Zira, mukab;muhafaza edeceği Dr. Şaht den İtalyan faşistlerini bir kere daha it tulmaktadırlar. eibilmisil ancak bir kabahat işlemiş bumiştir. lâve olunmaktay ham eylemektedir. Bütün dünya biliyor Japon tebliği M. Eden nutkunda ezcümle şunlan unan eşhas ve yahud devletler aleyhine ki konferansı bozmak istiyen, îtalyadır.» dı. Bu mehafil, Rayişbank müdürlüğile olarak yapılabilir. Tokyo 10 (A.A.) «Tebliğ» Ja îktısad Nazırlığının bir şahısta içtimaının BÖylemiştir: Pravda gazetesi şiddetle, Nyon konpon kıtaatı, 9 eylulde saat 14 te Woc o şahıs için pek ağır bir yük teşkil etmeğe « Bugün Akdenizde kelimenin tam Fransız matbuatınm neşriyatt feransına îspanyol cumhurıyetinin davet manasile emniyetsizlik hâkimdir. Gayri Paris 10 (Hususî) Gazeteler, Ak edilmemis olması aleyhinde bu'''nmak soung'un 4 kilometro şimalî garbisınde başlamış olduğunu sövlemektedir. [Ba.sta.Ta1i 1 inci sahijede] kâin YuanPooTıen şehrinı işgal etmişkabili tahammül olan bu vaziyet karşısm deniz konferansına uzun makaleler tah tadır. Konsey, salı günü saat 17 ye kadar lerdir. Bu işgal, Şanghay'a çıkanîmış da Niyon konferansı azamî süratle ha sis etmektedir. Siyasî muharrir M. Jules * * * tatil etmiştir. olan Japon ordusunun sağ v« sol cenahrekete geçmek mecburiyetindedir. Al Sauervvein, bu akşamki Paris Soir gaBoğazlardan geçen gemiler azaldt larının irtibatlarını temin etmelerine me Dün akşam üzeri Küçükpazarda BüM. Antonesco'nun teklifi manya ile İtalyanın bu konferansa iştirak zetesinde şunlan yazıyor: yü sokağmda oturan seyyar boyacı YuDenizaltı gemilerinin Akdenizde faa dar olmuştur. suf, metresüe konuşurken kadmın şüpMandalar komisyonu raportörü ve etmediklerine teessüf ederiz. Buna rağ«Hitlerle Mussolini yüz binlerce hal liyetleri üzerine Boğazlardan geçen se helerini davet edecek cümleler söyle Romanya Hariciye Nazın M. Anto 14 ağustostan 9 eylule kadar Şang men konferans mesaisine devam edecek km karşısında demokrasiye meydan ofaini ticariyenin sayısı azalmış, he tir.» kumaktadırlar. Akdenizde emniyeti ia men hemen hiçe inmiştir. Bu vaziyet Sa hay'da vukua gelen askeri harekât es mesi üzerine aralarında kavga başlamış nesco Filistinin taksimi hakkındaki raponasında Japon donanmasının 22 tayya ve Yusuf metresini yere yuvarlıyarak run Konseyde müzakeresıni, bu maksadde etmeğe karar vermekle Fransa ile înTeknik komite hil Sıhhiye rüsumuna da tesir etmiştir. dövmüştür. la daha evvel bir komite teşkilini istedi. Bu nutuklardan sonra îngiltere ile giltere, diktatörlerin meydan okumasına Diğer taraftan sigortalar da birçok mem resi zayi olmuştur. Ayni müddet esr.a Dövmekle hıncını alamıyan Yusuf Bu teklif kabul edildi. Mezkur komite smda Çinlilerin 194 tayyaresi tahrib e Fransa tarafından hazırlanan müşterek filen cevab vermiş olmaktadırlar. De leketlere giden mallan sigorta etmemekbıçağım çıkarmış ve kadmı üç yerinden nin pazar gününe kadar teşekkül edeceği dilmiştir. projeyi tetkik etmek üzere İngiliz Ami mokrasiye sadık memleketlerin teşriki tedirler. tehlikeli surette yaralayıp kaçmıştır. zannolunuyor. Şimalî Çinde Japon kıtaatı, Shansi ralı Lord Cheldfield'in riyasetinde tek mesaisi nekadar kuvvetli olursa sulhun Hâdiseyi haber alan polisler yaralıyı eyaletinde kalgan'a 120 kilometro me hastaneye kaldırmışlardır. Firarinin müdafaası o derece kolay olacaktır.» îngiliz Hariciye Nazırı M. Eden Finik bir komite teşkil edilmiştir. Bunu müsafede ve PekinSuiYuan demiryolu ü yakalanması için lâzım gelen tedbirler listin meselesi hakkında salı günü bir nuL'intransigeant gazetesi de şunlan yateakıb alenî celseye nihayet verilmiş ve zerinde kâin YangKao şehrini işgal et alınmıstır. tuk irad edeceğini bildirmiştir. teknik komite toplanarak Fransız İn zıyor: mişlerdir. «Akdeniz konferansında teknik meselegiliz proiesini tetkike başlamıştır. lunmaktadır. Bizzat Almanya bile Sov Çin, nehirlere mayin döktü Tiyençin civannda ler tesbit edilecek, fakat işin siyasî tarafı Projenin esas hatları Tiyençin 10 (A.A.) Tiyençin , Londra 10 (Hususî) Japon tayya yetlerle akdettiği paktı 933 te tecdid etSalâhiyettar mehafilden alınan haber Cenevrede hallolunacaktır. îngiltere ile Poukeou demiryolu boyunca harekât ic releri bugün Canton'u bombardıman et> ti. lere göre dün Pariste M. Eden'le Fran Fransanın teşriki mesaisi Akdeniz buhBolşevizme karşı mücadele edeceğini ra etmekte olan Japonlar, Machang'a tiklerinden, Çin hükumeti Canton civa sız ricali arasında vuku bulan temaslar ranını süratle halledecektir.» söyliyen Japonya niçin bizzat Sovyetle800 metro kalmcıya kadar ilerlemişler rındaki nehirlere mayin dökmüştür. Daily Express diyor ki. neticesinde îngiltere ile Fransa arasında re karşı ilânı harbetmiyor? Bahusus ki İtalya elçisi Japonya Hariciye ve Çinlileri Machan nehrinin sol sahilinLondra 10 (Hususî) Daily Ex tam bir anlasma hâsıl olmuştur. Sovyet Japon hudud hâdiseleri bir harNazırile görüştü den tardetmişlerdir. Bu anlaşmanın esas hatları şunlard;r: press gazetesi Nıyon konferansmdan Japonlar, derhal Machang'a girmiş Roma 10 (Hususî) İtalyanın be vesile teşkil edebilir. bahsederek şunlan yazıyor: Akdeniz biri kara suları, diğeri açıl Çinden başka Fransa, Baltık devlet lerdir. Tokyo elçisi bugün Japon Hariciye Na«îngiliz hükumeti fena bir hafta ge deniz olmak üzere iki kısma ayrılacakzm M. Hirota'yı ziyaretle mühim bir leri, Türkiye ve daha birçok devletler Japonya, Rusyayı protesto etti çirdi. Birçok memleketler îngilterenin şetır. Tokyo 10 (A.A.) Japonyanın mülâkatta bulunmuştur. Bu mülâkatın Sovyetlerle paktlar imzalamıştır. Bu devDenizaltı gemileri ancak kara sular ref ve haysiyetile oynuyorlar. UzakşarkMoskova büyük elçisi, Tumen nehr îtalyanın Japon Alman Bolşevik aîeyh letleri Bolşeviklikle itham etmek kimin da ve daimî bayrak taşımak şartile dola ta Japonya İngiliz elçisnni yaralıyor ve munsabının açıklarında Sovyetler tara tan paktına iltihakı meselesi etrafında akluıdan geçebilir?» ingilterenin notasına cevab bile vermi sabilecektir. Japonya tazminat kabul etmiyor fmdan musadere olunan Japon balıkç cereyan ettiği söyleniyor. Açık denizde görülecek tahtelbahirîer yor; Akdenizde İtalya, İngilterenin plânTokyo 10 (A.A.) Hariciye NeÇin Maliye Nazırımn beyanatı gemileri hâdisesini protesto etmişrir. korsan addedilerek Akdeniz Konferan « n n ı ve emniyetini suya düşürüyor, İszaretinde beyan olunduğuna göre, Japon Japon büyük elçisi ayni zamanda köParis 10 (Hususî) Tedavi için panya ise Büyük Armadadanberi ilk desına iştirak eden devletler donanması ta mür ve petrol madenlerinde çalışan Ja Almanyaya gitmiş olan Çin Maliye Na hükumeti Şanghay'da bulunan ecnebi fa olarak îngiltereye meydan okuyacak rafından batırılacaktır. pon memurlann tevkif edilmij olmaların zırı M. Kun gazetecilere şu beyanatta lere aid hertürlü tazminat talebini prenTicaret gemileri için üç hat tesbit e kadar ileri gidiyor. sip itibarile reddetmektedir. Çünkü ha da protesto etmiştir. bulunmuştur: îngiliz efkân umumiyesi bu vaziyete düecektir. Bu hatlar şunlardır: sıl olan zarar ve ziyanlar mevcud mu Çinde tuğyanlar da başladı « Japonya yirmi senedenberi Çine 1 Cebelüttarık'tan Portsaid'e im tahammül edemez. İngiltere Fransa il Geçenlerde Pariste, 1937 yılının ço Tiyençin 10 (A.A.) Honan'da karşı istilâ siyaseti takib ediyor. Biz Ja ahedelerin Çin tarafından ihlâli üzerine Anlaşarak Akdeniz meselesini kökünden tidad eden İngiliz İmparatorlugu dfniz cuklar kral ve kraliçesi seçildi. Yuka 15 ağustostanberi yağmakta olan şiddet ponya ile ademitecavüz paktı imzalamak cereyan eden musademeler esnasmda vuhalletmelidir. îngihz milleti bu sahada yolu. rıdaki resimde, geçen senein çocuk ku bulmuştur. Maamafih, Sari'ghay Çin2 Fransayı şimalî Afrikaya baglı kabineye her hususta müzaheret etmeğ kralı, tacım ancak krallara yakışan bir li yağmurlar, San nehrin sularmı kabart istedik fakat muvaffak olmadık, bunun lilerden tamamile temizlendikten sonra hazırdır.» zarafet ve ciddiyetle selefine giydirir mış, ciddî tuğyanlara sebebıyet vermiş vı üzerine Sovyetlerle imzaladık. Bunun üvan Fransız deniz yolu. Çin kıtaatının harekâtmı işkâl etmiştir zerine bizi Bolşeviklikle itham ettiler. Japonya ecnebilerin yapacakları tazmi Bir İtalyan gazetesinin garib ken görülüyor. 3 Balkan devletlerinin deniz yolu Cr^ngchovv şehrile Ltmghai demiryolu Halbuki Fransa ile bağlı olan Lehista<> at taleblerini münferiden tetkik etmeğe iâdialan Yeni kralın arkasında duran seviml Bu üç yol Akdeniz Konferansına is n TT 'dir. >i l V'7 da bu c p n p " ' " ı.v ;^i r r '"'a?!, sular aUmdadır. m, 10 < ı«J«î) CV Londra 10 (Hususî) îspanyol ihtilâlci rüesasından General Q. de Llano Akdenizde Sovyet tahtelbahri mevcud Jduğunu söylediğinden, Sovyetlerin İs anyol ihrilâlcilerine de İtalyaya gönderdikleri notaya müşabih bir nota gönderecekleri haber verilıyor. Nankin 10 (A.A.) Central Nevvs ajansmdan: Woosung civannda şiddetli muharebeler olmuştur. Japonlarm şiddetli hü cumlarma ve Japon harb gemilerile sahra bataryalarımn bombardırr.anına rağ men Çin hatlan, son derece mukavemet göstermiştir. Şimdiye kadar Japonlar Yangtspoo ile Woosoung'un muhtelif mıntakalan arasında iltisak teminine JIUvaffak olamamışlardır. İstanbul Edirne yolunun şimdiki halini gösterir kroki İstanbul • Edirne yolunun İstanbul ViŞimdiki halde asfalt olarak yapılmıj lâyet Konağından Edirne hududuna ka olan 162 kilometroluk yol 4 partide dar olan mesafesi 258 kilometrodur. Bu meydana gelmiştir: olun İstanbuldan itibaren 162 kilomet1 Topkapı Küçükçekmece yolu. rosu asfalt olarak ikmal edilmiştir. 15 2 Küçükçekmeceden Silivriye kaeylulden sonra seyrüsefere açılacaktır. dar olan asfalt. Bu 162 kilometroluk asfalt, Lülebur3 Ellinci kilometrodan 77 nci kigaz kasabasının sonudur. Lüleburgazdan Iomerroya kadar olan sathi asfalt kaplaEdirne hududuna kadar 96 kilometro ma. (Suadiye yolu gibidir. Her sene taluk bir şose yol vardır. Bu kısım çok bo mir edilmesi lâzım gelmektedir.) zuk bir haldedir. Hususile kışın, bazı yer4 77 nciden 162 nci kilometroya Ierinden geçmek mümkün değildir. Bu kadar olan yol. (Bu yol memleketi 96 kilometroluk yolun inşaatına başlanıl mizde ilk defa olarak tatbik edilen aymamıştır. Hatta daha münakasa bile ya niştrodeke usulile yapılmışnr. Bu sisteme ılmamıştır. göre yapılan yollar diğer yollara nazaran Yol mütehassısları bu yolun inşaatına daha mukavim ve nisbeten ucuza çıkmakbu sene başlansa ancak 2 senede ikmal tadır.) edilebileceğini söylemektedirler. Lüie Asfalt yolun son kısmı 2 milyon 300 burgazdan Babaeskiye kadar olan mesa bin liraya çıkmışbr. Bu paranın mühim e 22 kilometrodur ve çok bozuktur. Kı bir kısmı nakliye masarifi olarak öden jin nakil vasıtalan bu yoldan geçememek miştir. Karadeniz Boğazındaki Umur tedir. yerinden yol için lâzım olan taşlar taşınSilivriden 7 kilometro ilerisine kadar mıştır. Trakyada hiç taş olmaması buna ani 77 kilom«troyu îstanbul Vilâyeti, sebeb olmuştur. diğer tarahnı ise Nafıa Vekâleti yaptırBu asfalt üzerinde Küçükçekmece, mıştır. Büyükçekmece, Silivri, Çorlu ve Lüle Bu arada Büyükkarıştıranla Muradlı burgaz vardır. arasında 14 kilometroluk bir yol daha Yapılmış olan asfalt yolun son derece apılmıştır ki son d«rece ehemmiyeti ha mükemmel olması dolayısile hususî oto zdir. îstanbul Edirne yolunu Tekirda mobillerle buralara birçok aileler gezmeına bağlamaktadır. ğe gitmektedirler. Litvinof'un sözlerinin Romada akisleri Doktor Şaht Otomobil kazası Alman İktısad Nazırlı Dün gece Çemberlitaşta ğından istifa ediyor bir adam yaralandı Milletler Cemiyeti konseyi dün ilk içtimaını yaptı Dün geceki kanlı vak'a Fransanın yeni çocuklar Kral ve Kraliçesi r#
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle