12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T 11 Evlul 1937 CUMHUB1YET HâdiseJer arasında SON H A B E E R ütün sevkulceyş mütehassısları. istikbal harblerinin ilânı harbsiz başlıyacağı fikrindedirler. Geçen sene ölen meşhur Alman Gene rali von Seeckt (fon Zekt), Alman ordusuna, yeni harb doktrinlerini öğretmek için yazdığı eserde, siyasî ve sevkulceyşî baskına büyük ehemmiyet vermişti. Bu baskını da tayyarelerle motörleşmiş ve makineleşmiş kıt'alar yapacaklardır. Mü(Baştaraft 1 tnci sahifede) Cezayir üzerinde uçan tayyare tearrız devlet, âdet olduğu üzere, önceSahil mıntakasında kıtaatımız son Cezayir 10 (A.A.) Dün sabah îs den bir nota vermek suretile ilânı harbe ıgunlerde ele geçirdikleri araziyi düş panyol nasyonalistlerinin bir deniz tay 2 lüzum görmeden hava kuvvetlerine basyaresi, limanm üzerinde uçmuştur. 01mandan temizlemişlerdir. Cumhuriyet'in 2 eylul tarihli sayısında tırdı. Çanakkaleye cepane götürmek gibi km bombardımanları yaptıracak ve atı Cephenin garb kısmında hafif piyade babdaki talimata tevfikan ihtar maksaçıkan ilk yazımızda, Büyük Harbde Ça garib bir işe memur edilen zırhlı, seferini lacak bombalar, ayni zamanda bir ilânı dile üç top atılmıştır. Bunun üzerine )ve topçu düellosu olmuştur. nakkale Boğazından geçerek Marmara gece yapacakken cepane yükleme işi yü harb notası mahiyetinde olacaktır. tayyare derhal şimale doğru uzaklaş Vcdenciya'nın tebliği mıstır. ya giren ilk İngiliz denizaltı gemilerinin zünden geç kalmış, bu yaz günü ortalık İlânı harb etmeden harbe başlamanın Valansiya 10 (A.A.) Millî Müdafaa General de Sliano'nun beyanatı yaptıklannı hulâsa etmiştik. Bugün de erken ağardığmdan karanlıkta Boğaza gayesi düşmanı kendini toplamağa, se Bakanhğının bir tebliğinde deniliyor ki: Londra 10 (Hususî) İspanyol ihtiMarmaradaki mücadelenin son safhasm girememişti. Onu, tesadüfen son seferine ferberlik ilân etmeğe, müdafaa tertibatı Şimal cephesinde, sahil boyunda düş lâlcileri rüesasından General de Siliano çıkarken açılan köprünün ustünden sey almağa vakit bırakmadan ezmekur. Bir dan bahsedeceğiz. manın tazyikı dün bütün gün devam gazetecilere beyanatta bulunarak şun Denizaltı gemileri, Marmaraya sev retmiştim. sokak kavgasında hasma, önceden kat'ıyetmiş, fakat düşman tardolunmuştur. ları sövlemiştir: O gün, E. 14 te beş bin tonluk bir nak yen hissettirmeden, hiç beklemediği bir kulceyşî bir maksadla girmişlerdi. Bu Palo de Gordan mıntakasında: Cum< Akdenizde dört tahtelbahrimiz maksad da, Gelibolu yanmadasmda har liye gcmisini torpilliyerek karaya düşür anda yumruğu yapıştmp alaşağı etmek huriyetçiler Penas Blancas ve Magde vardır. Sovyetlerin de Akdenizde tah beden Türk ordusunun îstanbulla olan miiştü. Nasmith E. 11 ile Haydarpaşa gibi birşey.. lana'yı işgal etmeğe muvaffak olmuş telbahri vardır.» deniz muvasalasını kesmekti. Onun için limanınm içinde rıhtıma bağlı bir vapuru Zamanede, ilânı harb, eski şövalye lardır. Cumhuriyetçi bataryalar Pravia Bir Rus generali telef mi oldu? Bu tekzib oyununa dikkat edilir Boğazın karasmda muharebeler şiddet batırdıktan sonra İzmit demiryolunu lik devirlerinden kalma, merdane bir hayı bombardıman etmişlerdir. Saragosse 10 (A.A.) Nasyonalist se, (1 ve 2) numaralı maddelerde lendikçe îngiliz denizaltı gemilerinin fa bombardıman etti. reket addedilmekte ve medeniyet ilerle7 eylulde asi Canarias kruvazörile Li lerin gazeteleri, Aragon cephesinde bey söylenen sözler, bana aid olmıyan, aliyeti de artıyordu. Buna mukabil Türk Marmaraya giren İngiliz denizaltı ge dikçe merdlikten uzaklaşarak kalleşliğe nelmilel bir müfrezeye kumanda et fakat bana isnad edilen muhayyel bertad kruvazorü arasında vuku bulan denizcilerinin elinde kâfi mücadele vası milerinin en talihlisi bu E. 11 dir. Bar gitmektedir. musademede asi kruvazörün arka ba mekte olan Rus Generali Mikailof'un iddialara cevabdır. Ben profesörler bir tayyare bombardımanı neticesinde Universiteden «kaçıyorlar» deme tası yoktu. Alman denizaltı gemileri, baros zırhlısını, Pelengiderya gambotu casına Libertad'ın attığı obüslerden biGerçi, Büyük Harb, bir sürü ilânı öteki denizlerde gayet bol miktarda düş nu, Yarhisar muhribini, Basra vapurunu, harblerle başladıysa da 1904 te Japontelef olmus olduğunu yazmaktadırlar. dim; birer ikişer ayrüıyorlar, dedim. risi isabet etmiştir. mınıııııınıııııııııınıınııııııııııııiPiıııııııiıınıııımııiMiımı man karakol gemisine binlerle ve binlerle şirketin 62 ve 40 numaralarını, Bandır lar, gaflet uykusuna yatmış olan Çarlık Beyanat sahibi de ismini zikrettiğim mayne karşı mücadele ederken Marma ma, Tecelli, Sakız vapurlarını, Bosforus Rusyanın donanmasına PortArthurprofesörlerin aynldıklarını ve ayrıl radaki îngiliz denizaltı gemileri, Boğa şilepini ve bir çok yelkenliyi batıran, da mükemmel bir gece baskını yaparak mak üzere olduklannı itiraf ediyor, zın beş yüzü bulmıyan mayinleri ve Türk Madlen Rikmers şilepini Bandırmada, harbi öyle ilân etmişlerdi. O gece hücu. fakat bunlara hususî bir takım se donanmasının elindeki sekiz muhrib, be$ Stambul şilepini de îstanbul limanında munda, üç Rus zırhhsı ağır surette ya # bebler sayıyor. Netice, en ileri gelenaltı torpidobot, bir o kadar gambot ve se yaralıyan odur. ralandığından Çann Uzakşark donan t lerin Universiteden aynlmasıdır ki, kiz on romorkörle motörbot gibi bazılan İngiliz denizaltı gemüerinin muvaffa ması, sahib olduğu sayı üstünlüğünü kaybu, vakidir. Bazılannın da Universiyolsuz, bazılan küçük teknelerle bina kıyetli faaliyetini kıskanan Fransızlar, betmiş ve bir daha kendini toplıyama • teyi terketmek için Amerika ve Paris 10 (A.A.) Radikal sosyalist Ankara 10 (Telefonla) Maliye enaleyh daha tehlikesizce çarpışıyorlar Joule, Saphir ve Mariotte denizaltı ge mıştır. Vekâleti vilâyetlere yaptığı bir tamimde fırkasınm icra komitesi, dün akşam top Fransa ile müzakerede olduklannı dı. Onun için, îngiliz denizajtı filotillâ milerinin daha Boğazdan girerken battıkbiliyoruz. Müstakbel bir harbde, siyasî ve sev« 340 malî yılı başından 932 senesi sonuna lanmıştır. sınm hem cesareti, hem tecrübesi artıyor larından ders almamiişlar, bu defa da kulceyşî baskm daha mükemmel olabi M. Daladier, celseyi açmış ve bir nuTalimatname, alâkadar makamlar du. Artık Marmarada daima iki gemi kadar umumî bina tahririne başlanan şeTurquoise (Turkuaz), denizaltı gemisi lecektir. Çünkü, eskiden böyle bir hü tuk söylemiştir. Mumaileyh, bu nut ve insanlar tarafından hazırlanmış o bulunuyordu. hir, kasaba ve köylerde bu müddet zarni Boğazdan içeri girmeğe memur etmiş cum yalnız donanma tarafından yapılafında tahrir edilip takdir olunan irad kunda şimdiki hükumetin icraatmı se labilir. Biz bunun aksini iddia etmiş Ağustos 1915 te en eski gemilerden lerdi. Bu gemiye talih bidayette yardım bilirdi, şimdi ise hava kuvvetlerile motördeğiliz. Ancak bir talimatname hü lan 3012935 senesine kadar kat'ile na etmiştir. biri olan kıdemli yüzbaşı Stoks kuman ettiği için 20 birincite^rinde Boğazdan leşmiş ve makineleşmiş fırkalar da, böyşen ve Tahrir Komisyonunca takdir o Haricî vaziyetten bahseden hatib, kümlerinin makabline şümulü ola dasındaki E. 2 Marmaraya girdi. Bu ge Marmaraya girmeğe muvaffak oldu. 10 le bir baskm yapabilirler. Bazı devletlelunan ve îstinaf veya Temyiz komisyon Fransanın sulhu son derece arzu et mıyacağını yazdbk. Esrarengiz zat, mekte olduğunu, umumî sulhu bütün bu esas nokta üstünde susuyor. Dün miye bir de küçük top tabıye edilmişti. gün, hemen hemen hiçbir iş yapamadan rin kara hududlannı birçok yerlerde bülannca tadil edilenlerden muaddel iradmilletlerin haysiyet dairesinde ve ser yanm her tarafmda doçentlerin im Daha Boğazdan girerken gemiye iki tel dolaştı. Bir gün îngilizlerin yepyeni E. yük nehirler nev'inden tabiî bir mâni bilan hangi sene rayicine göre takdir edil•best olarak yaşamak haklarının zaman tihan edildigini herkes bilir. Ben im halat sarıldı. Topun kundağmı, kuman 20 denizalh gemisile karşılaştı. Ona Te le ayırmamaktadır. diği yazılı olmıyan ve umumî tahririn da köşkünü ve telsizini hasara uğratarak kirdağı açıklannda randevu verdi. Fakat larını vücude getirecek bir sulhu temin Onun için, «ilânı harbsiz, siyasî ve tatbikmdan sonra hiç tadilât görmiyen bi eyliyecek olan tahkim, kollektif emni tihan yapılmasma değil, «bu tarzda» bunlardan kurtuldu. Fakat seferin devam Marmarayı terk mecburiyetinde kaldı. imtihan yapümasma muanzım. Başsevkulceyşî baskm» fikri revacdadır. na iradlannda vergi tahakkukunda yüzde yet ve mütekabil yardım fikrine sadik geçerken, suyun yüzüne ettiği 31 gün, daima bu yaralardan içeri Boğazdan Fakat, son günlerin bazı hâdiseleri bi25 tenzilât yapılacağı ve 933 ten sonra bulunduğunu söylemiştir. M. Daladier, ka memleketlerde doçent imtihanlan ye su sızdı. Bu sebeble gemi, fazla derin çıkmak mecburiyetinde kaldı. Müs muhtelif safhalar geçirir ve herbiri . ze gösteriyor ki ilânı harbsiz harbin baştahrir görenler o günkü rayice göre tah bu emelin tahakkuk etmesinin her milliklere inemiyordu. 25 ağustosta E. 2, tecib onbaşı isminde yaman bir Türk rir görmüş olacaklarından bu gibi irad letin her türlü muhtemel taarruzları nin hususî derecesi, hedefi, adı var E, 11 ile beraber, Mudanya iskele vç is toıpçusu, bu gemiye ilk mermiyi yapıştır ka ve yeni bir çeşidi daha varmış. Ja lardan tenzilât yapılmamasım bildirmiş kırmak için muhataraları gö'ze alması dır. dı. Bunun üzerine Fransız gemisi baştan ponya ile Çin arasmdaki mücadele bu tasyonunu bombardıman ettiler. nevidendır. Kan gövdeyi götürüyor; faBu usulü bütün doçentlerin memrir. icab edeceğini beyan etmiş ve şunları E. 1 1 in birinci zabiti D'Ogly Hugues kara ederek teslim oldu. Yüzdürülerek kat iki taraf birbirine harb ilân etmiş denuniyetle kabul etmiş olduklarına söylemiştir: bir gece yüzerek karaya çıkmış, Haydar istanbula getirilen gemiye bu topçu onba ğildir. Çin elçisi, hâlâ Tokyoda'dır. « Ademi müdahale siyasetine sadık gelince, aradan üç sene geçtigi hal paşa îzmit demiryolunda tek kemerli şısmın ismi verildi. Fransızlar, geminin Sovyet Rusya ile Ispanyanın Fran • kalmak hususundaki arzumuza rağmen de, içlerinden pek çoğunun hâlâ im küçük bir tuğla köprüyü dinamitle uçur evrakını yakamamışlar, hatta denize bile tihanlarmı vermemiş olmalan, bu co su ve daha doğrusu ona yardım eden bu siyasetin müstemlekelerimizle olan atamarmşlardı. Seyir jumalında E. 20 ye Mersin 10 (A.A.) Genel Kur münakalâtımızın serbestisini tehdid et iddiayı, hâdiselerin müstehzi dilile muştu. Asıl hedefi Gebze köprüsü idi verdiği randevu da yazılı idı. Turkuaz'ın devletler arasında da hiç ilânı harbsiz may Başkanı Fevzi Çakmak bugün A mesine ve yahut Pirene hududunda bir tekzib ediyor. Talimatnamenin ver amma bunu atmağa imkân bulamamıştı. batırıldığı gizli tutuldu. Randevuya, o bir harb devam ediyor. Denizaltı gemi danadan şehrimize teşrif ettiler. Vali tehdid şeklini almasına müncer olma diği miihlet sonuna gelmek üzeredir. E. 2 nin ikinci kaptanı yüzbaşı Lyono da nun yerine Almanlann Istanbulda temir leri, bitaraf gemileri evrakına bile bakmükemmel yüzücü olduğundan o da böykendilerini Yenice istasyonunda karşıla sını kabul edemeyiz.> Üniversite>fe dair yazdıklarımın le bir maceraya atılmış ve Küçükçekme edilmekte olan U. B. 15 markalı deniz madan habersizce batınyorlar. Bu, Al dı. Mersinde alay komutanı ve subaylaHatib, Fransanın millî müdafaasımn ruhu şudur: Dört senedenberi kur altı gemasi süratle hazırlanarak gitti. manların Büyük Harbdekı amansız derile askerî bir kıt'a, belediye başkanı ve müessiriyetini azamî dereceye çıkar duğumuz bu müesseseden nasıl bir cede demiryolunu tahrib etmek istemişti. îngiliz gemisi yan dalmış vaziyette, başı nizaltı harbinden bile daha müthiştir. Yüzbaşı denize atıldıktan üç saat sonüyeleri, Parti .millî teşekküller mensub mak zaruretini kaydetmiştir. netice aldık? Bunu bilmeğe muhtana gelecek belâdan gafil Fransızı bekli Çünkü o zaman Alman denizaltı gemi ra bir infilâk sesi duyulmuş; fakat İngiliz lan ve binlerce halk tarafından hararetcız. Universitede yeni bir ruh, ih yordu. Turkuaz'ın yerine belinin ortasma leri bitaraf devletlerin gemilerini, önce zabitinin akıbeti meçhul kalmıştır. Ağlebi le istikbal edildiler. tiraslı bir fikir hayatı doğmağa başbir Alman torpili geldi. E 20 denizin di den resmen harb mıntakası ilân etrikleri ihtimal, patlattığı dinamitle beraber berlamış mıdır? Aramızda ecnebi liyabine indi. 30 kişilk mürettebatından, ku yerlerde yakaladıkları zaman, habersiz, Çoruh Tapu sicil muhafızlığı hava olmuştur. katler de olduğu halde beynelmilel mandanı kıdeml yüzbaşı Warren ile se batırıyorlardı; yoksa her yerde değil. Ankara 10 (Telefonla) Çoruh Bir gün 12 yelkenliyi yanyana bağlaErzurum 10 (A.A.) Iran askeri fikir pazannda akhğımız kıymet neGörülüyor ki siyasî ve sevkulceyşî kiz nefer kurtuldu, diğerleri boğuldu. Tapu Sicil Muhafızlığma Ankara Tapu heyeti dün akşam şehrimize geldi. Kenyıp yakan E. 2, içme suyu sarnıcına petdır? baskınla harbe başlamak ve harbi bilfiil Sicil Muhafız muavini Lutfi tayin edil dilerini komutanlarla vilâyet erkânı karrol aktığı için susuz kalarak geri dönmeğe H. 1 markalı, küçük bir denizaltı ge muhasamatla ilân etmek usulü de geçili Şu son Dsscartes kongresine îs tnişrir. şıladı. Misafirlerimiz bu sabah ayni me tanbul Universitesinin aylarca evvel mecbur olmuştur. Çıkarken aga takıla misi 4 teşrinden 31 teşrine kadar Marma miş, hiç harb ilân etmeden muhasamata Ingiliz amele partisi teslihat rasimle uğurlandılar. Bir askerî heyeti müracaat etmesi, kongre nizamna rak daima dümenlerinin biri hasara ugra rada çalışarak birkaç vapur batırmağa başlamak ve gene hiç harb ilân etmeden miz smıra kadar kendilerini teşyi edecek mesinin kat'î şartlanndan olduğu dıysa da, iyi kötü Boğazın dışına çıka muvaffak olmuştur. H . 1 denizaltı gemisi muhasamata devam etmek usulü tatbik programını tasvib etti biîdL E sınıfı gemilerin yarısı kadardı. Suyun edilmeğe başlamıştır. halde bu müracaat yapılmamış, mu Londra 10 (Hususî) îngiliz amele tir. Geçen yazımda, ikinci defa gelişinde yüzünde 375, dalmışken 450 ton olan bu Medeniyet terakki ediyor! rahhaslar birkaç gün evvel yola çı sendikaları birliği kongresi îngiltereBoğazdan çıkarken battığmı yazdığım geminin denizin yüzünde 15, dalmışken karılmış, döviz muameleleri yetişmenin silâhlanma programile haricî siya 11 mil sürati vardı. 2 tane 7,6 lık topu setini müttehiden tasvib etmiştir. diği için yabancı ülkelerde parasız kıdemli yüzbaşı Cochrane'ın kumanda sında E. 7, Marmarada E. 14 le beraber ve 4 tane torpito kovanı vardı. E smıfımn Kongrede söz alan bir hatib atideki kalmışlar, tezlerini evvelce gönder ise E. 1 den E. 18 e kadar olanlan su Nüremberg 10 (A.A.) Alman Şayanı dikkat nutku irad etmiştir: medikleri için kongrede ağızlannı çalışıyordu. E. 7 bir yelkenliyi dinamitle matbuat reisi Dr. Dietrich, kongrede söy açmadan, adeta sami sıfatile otur batırmağa çalışırken mürettebatından bir yun üstünde 730, dalımşken 825 tonluk seferinde 47 gün kalarak yeni ve bir da« îngiltere, Akdeniz kollektif em zabitle bir nefer fena halde yandılar. tu. Süratleri 16 ve 10 mildi, dört tane ha kırılmıyan bir rökor tesis etmiştir. Bu îıiyet sistemine inanmadığı için kuv lediği nutukta matbuatm bugün beynel muşlar!.. Geri kalan iki zabitten ikinci kaptanla 53 lük kovanlan vardı. Önce toplan yok gemilere su ve yiyecek temininde, kıla • vetler muvazenesi siyasetini tercihe ka milel hayatta birinci derecede bir rol îstanbul Universitesi, meşhur Desvuzluk ve casusluk etmekte, Marmara sarar vermiş, bu yüzden silâhlanmıya oynadığını ve binaenaleyh vazifelerinin cartes kongresine ne tarzda iştirak telsizci dizanteriye yakalandılar. Gemi tu. Sonralan, 4,7 lik veya 7,6 lık toplar Sarayburnu civannda karaya düştüyse de la teçhiz edilmişlerdi. Batırılan E. 20 di hillerinde ve adalarındaki Rumlann çok başlamıştır. Diktatörlükle idare edilen ne olmak lâzım geldiğini anlattıktan sonedileceğini bile unutarak murahhaskurtuldu. Limanm içine ezbere bir torpil ğer E. lerle aşağı yukan ayni cesamette, yardımı dokunmuştur. memleketler dünyayı harbe sürükle ra dünya matbuatının bugün geçirmekte lanmızı bütün bir yabancı fikir dünBir îngiliz vesikasına göre, îngiliz gemek istiyor. îngiltere harb istemiyor. bulunduğu anarşiyi kaydetmiş ve Fran salladı. Torpil patladıysa da gemidekiler fakat sürati 1119 mildi. 2 top, 6 kovanbilâkis harbin önünü almıya çalışıyor sız devlet adamı Caillaux'nun şu sözle yasma karşı utandıran ters bir vazi nereye vurduğunu göremediler. (Galiba la mücehhezdi. mileri Boğazda ve Marmarada 2 zırhlı, yet içinde bırakmıştır. İngiltere faşist devletlerle birlikte harTophane nhtımma çarpmıştı). E. 7 sonBundan sonra, Marmaraya en son gi beş gambot, 1 muhrib, 9 nakliye gemisi, rini hatırlatmıştır: Hâdisenin gülünc ve elim teferru ra, Zeytinburnundaki baruthaneyi bombe girerse bu memlekette ihtilâl çıka ren E. 2 oldu. E. 2, meşhur E. 11 i de 30 vapur, 7 cepane ve malzeme taşıyan «Bugün sulh için en büyük tehlike atmı murahhaslann ağzından dinli cağı muhakkaktır.» bardıman etti ve Derinceye giderek bir ğiştirterek 2 ikincikânun 1916 ya kadar nakliye, 188 yelenli ve mavna batırmış matbuattır. Gelecek harbi o ilân edecek yenler arasında ben de varım. Es treni topa tuttu. Trenlerle mücadele Marmarada kaldı. Bu sırada Itilâf ordu lardır. Fakat bütün gayretlerine rağmen, Lâğvedilen giimrük tir.» rarengiz zat bunları öğrenmek isti Cochrane'ın zeykine gitmişu. Artık hep, lan Geliboluyu tahliye ettiklerinden E. 2 Geliboludaki Türk ordusunun îstanbulla memurluğu yorsa, maskesini cebine koyarak ba Haydarpaşa İzmit demiryolunu ve oraHitler'i ziyaret eden heyet de Marmaradan çıktı ve bir daha harbin olan deniz muvasalasını kesememişlerdir. Ankara 10 (Telefonla) Samsun na müracaat edebilir. Kongre nizam dan geçen trenleri, köprülerı bombardı Nakliyat, hiçbir zaman, tamamıle inkı Berlin 10 (A.A.) M. Heinlein dahilî ticaret gümrük memurluğu ey namesini Universitenin dosyalarm man etmekle vakit geçirdi. Marmarada sonuna kadar hiçbir İngiliz denizaltı ge taa uğramamış, sadece bazan ehemmi » misi Marmaraya girmeğe teşebbüs etme lulden itibaren lâğvedilerek bu vazi tarafından riyaset ve idare edilmekte o da aratıp buldurması da bu hakika yetli, bazan ehemmiyetsiz surette iz'ac en muvaffakıyetli vazife gören gemiler, di. lan Sudete Almanları heyeti Nürem fenin Samsun gümrük müdürlüğü tatin teceîlisine kâfi bir küçük zahmet edilmiştir. Türk bahriyelileri, ellerindeki Nasmith'in kumandasındakı E. 11 ile rafından yapılması hükumetçe karar berg'e vâsıl olmuştur. Heyet M. Hitlerin olacaktır. Boğazda ve Marmarada faaliyette Boyle'in kumanda ettiği E. 14 tür. Bıuv bulunan İngiliz denizaltı gemileri, on ta çok mahdud vasıtalarla, denizaltı gemilelaştırılmıstır. davetlileri arasına kabul edilmiştir. PEYAMt SAFA lar temmuzda beraber çalıştıiar. Biri yem ne, Fransızlarınki ise altı tane idi. Fran rine karşı fedakârane mücadele etmişlerVan Zeeland hükumetine tngiliz elçisi Nürenberg'de vazifesini görüyor, diğeri bu yeme saldı sız gemilerinden yalnız dördü Boğazı dir. Mes'udiye ve Barbaros zırhlılarınm itimad Berlin 10 (Hususî) Berlindeki ran Türk harb gemilerini torpillemeğe ça> zorlamağa çalıştıiar. Öteki ikisi, buna te batmalarmın mes'uliyeti de bahriyelilerihşıyordu. Böylece Berki Satveti torpille şebbüs bile etmedi. Fransızlann üçü Bo mize değil; deniz işlerini bilmiyen kararBrüksel 10 (Hususî) Âyan mec İngiliz elçisi M. Newil Henderson bugün dilerse de Türk denizcileri yaralı gemiyı ğazdan girerken battılar, dördüncü Tur gâhı umumiye aiddir. lisi 6 reye karşı 121 reyle kabineye iti Nürenberg kongresine gitmiştir. Elçi 17 IBaştarafı 1 inci sahijcde] İstanbula getirmeğe muvaffak oldular. askerî tayyare tarafından karşılanmı§tır. mad beyan etmiştir. Şunu da unutmamak gerektir ki o zakuaz ise esir oldu. îngilizlerin 10 gemisinBaşvekilin seyahati Bu gemiler Bolayir ve Doğanaslan feneri den dördü E. 15, E. 7, E. 20 ile A E. 2 man, yani 1915 yazmda, denizaltı ge Nazilli kombinasî işlemeğe Ankara 10 (Telefonla) Aldığı civannda Geliboluya giden şoseyi topa tu bath. Diğer altısı azçok hasaratla üsleri milerine karşı müdafaa ve taarruz usullebaşladı Paris 10 (Hususî) Paris borsasının mız malumata göre Başvekil İsmet İnönü tarak oradan geçen kıt'alan, iaşe ve ce ri de henüz tesbit edilmemişri. Bunu înne dönmeğe muvaffak oldular. refakatinde Iktısad Vekili Celâl Bayar pane kollarını ızrar ettiler. Fakat bir sahîzmir 10 (Hususî) Nazilli kombi bugünkü kapanış fiatları şunlardır: İngiliz denizaltı gemileri Marmarada, gilizler bile ancak 1917 senesinde öğrenLondra 139,05, Nevyork 28,15, olduğu halde bir iki güne kadar bir tet ra topumuzun mukabil ateşi deinzalü genası dün işlemeğe başladı. İlk çıkardığı gittikçe fazla kalmağa muvaffak olmuş diler. Denizaltı gemilerine karşı, muhrib, basmadan bir top Fuarda teşhir edil Brüksel 474, Amsterdam 1550, Ro kik seyahatine çıkacakhr. milerini dalmağa mecbur ettL lardır. E. 11 ağustosta 29 gün kalmıştır. denizaltı muhribi nev'inden çok seri gemek üzere tayyare ile îzmir Belediye ma 148,05, Lizbon 126,40, Cenevre 646, Bir hafta kadar sürecek olan bu se 8 ağustos günü Nasmith E. 11 ile Bar Bundan sonra E. 2, 33 gün kalarak bu milerden mürekkeb, kuvvetli bir filotillâ Reisine gönderildi. kurşun 21,18,1 1/2, bakır 62 63, kalay yahatten sonra Başvekil ve bütün Vekillâzımdır ki bu da, bizde yoktu. Kombinanm küşad resmi yakında ya 263,7,6, altın 140,05 1/2, gümüş 19,15,16, ler aym 20 sinde Istanbulda toplanacak baroshayrettin zırhlısını Doğanaslan fe rökoru kırmış, E. 12 kırk gün ve nihaneri civannda §af ak yakti yakajıyarak ba yet gene kaptan Nasmith Et .1.1. üç son pılacaktır. AB1D1N DAVER çinko 22,16,10 1/2. Tarih kongresinde hazn bulunacaklardır, Ispanyada yeni bir ihtilâl hükumeti Universiteye aid hakikatler niversiteye dair yazdıkla rım üzerine, adını gizliyerek perde arkasından ko nuşan bir zat, akşam gazetelerinden birine beyanatta bulunmuş ve guya beni tekzibe kalkmış. Bu zatm kim olduğunu tahmin ediyorum ve ne den bana doğrudan doğruya bir tekzib mektubu göndermeğe cesaret edemediğini anlıyorum. Çünkü doğru konuşmuyor ve hakikatle alâkası olmıyan sözlerinin mukabil bir tek zibe uğnyacağını biliyor. Fakat, ben bu tabiyeyi neticesiz bırakacağım. Esrarengiz zat, perde arkasmdan beyanatında, kısaca şunları demek istiyor: 1. Universiteden «firar eden» ecnebi profesör yoktur. Aynlanlar hususî sebeblerle gitmişler dir. 2. Talimatname alâkadar makamlar tarafından hazırlanmıştır ve imtihan usulü dünyanm her yerinde vardır. 3. Bu usulü doçentlerin «hepsi» memnuniyetle telâkki etmişlerdir. Asturiaya hâkim olan anarşistler istiklâllerini ilân ettiler Büyük harbde ingiliz Medeniyet terakki ediyor denizaltı gemilerinin î Marmaradaki faaliyeti Bunlar, birçok harb ve ticaret gemisi batırmış olmalarına rağmen Gelibolu ile îstanbul arasındaki münakalâtı tamamen kesememişlerdi Mechul denizaltı gemisi münasebetile İHEM NALINA MIH1NA I Bina tahriri Fransa harb nazırı M. Daladier dün bir nutuk irad etti Maliye Vekâleti yeni esasları bildirdi Mareşal Fevzi Çakmak Mersinde İran askerî heyeti Erzurumda Nürenberg kongresi devam ediyor Vekiller Heyeti dün toplandı PARİS BORSASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle