13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 11 Eylul 1937 Seyyar satıcılık p Serbest güreş başpehlivanlığı Balkan güreş müsabakaları Gelecek aydan sonra arabalarla yapılacak Seyyar satıcılığın 1 teşrinievvelden itibaren kaldırılmasına karar verilmesi üzerine Belediyece seyyar esnafın kullanacakları arabalara mahsus olarak bir müsabaka açılmıştır. Müsabakaya iştirak edecek araba imalâthaneleri üç tip araba nümunesi yapacaklardır. Bu tiplerden biri sebze ve meyva satışlarına, ikincisi ambalâjlan içinde satılması lâzım olan kiraz, üzüm ve saire gibi şeylere, üçüncüsü de yoğurd, balık ve buna benzer başta satılan şeylere mahsus olacaktır. Müsabaka bu ayın yirmi altısına kadar devam edecektir. Yeni tütün kanunu Siz de bu kremden şaşmayınız! Tütün ekilecek yerler yeniden tesbit olundu Tütün kanunumuzda yapılan tadilât münasebetile memleketimizde tütün ekilecek ve ekilmiyecek yerler yeniden tesbit olunmaktadır. Bu kanun alâka dar makam ve heyetlerin tetkikinden geçtikten sonra umumî heyete sevkedilecek ve devre içinde kanuniyet kesbetmesine çalışılacaktır. Yeni kanuna göre, tütün ekimi tamamen yasak olan vilâyetler: Ankara, Afyon, Antalya, Ordu, Erzinctfn, Erzurum, Eskişehir, Elâziz, İçel, Beyazıd, Burdur, Çonım, İsparta, Zonguldak, Sıvas, Kars, Kastamonu, Konya, Kırşehir, Kayseri. BE5IR KEMALMAHMUT CEVAT Gümüşane, Giresun, Niğde, Yozgad, Çankırı, Maraş, Urfa, Mardindir. Tütün ziraati kısmen yasak olan vi lâyetler de şunlardır: Dünyada binncilığı kazanan Siird Vilâyetinin yalnız Beytüşşebab kazasında tütün ekilecektir. Kütahyanın Uşak kazası müstesna olmak üzere diğer yelrerinde tütün ekmek yasaktır. Bütün cihanda elli senedtr dataıa üsVan Vilâyetinin Şimdinan kazasında, tün ve eşsiz kalmıştır. Seyhan Vilâyetinin Ceyhan kazası ha K R E M BALSAMIN ric diğer yerlerinde tütün ekilmiye Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe cektir. mahsulü olarak vücude getirilmiş yeBileciğin yalnız Bozüyük kazasında gâne sıhhî kremlerdir. TIuş Vilâyetinin Bitlis, Muş kazaları BALSAMİN müstesna olmak üzere bütün diğer yer K R E M lerinde, Bolunun Düzce kazasından Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, maada, diğer bütün yerlerinde, Çanak sıhhî evsafınm Londra, Paris, Berlin, saatiendir. kalenin Biga kazasından maada diğer Nev • York güzellik enstitülerinden bütün yerlerinde, Denizlinin Denizli ve yüzlerce krem arasında birincilik müHer yerde arayınız. Çal kazalarmdan maada diğer yer kâfatını kazanmış olmakla ispat et155 birinci mükâfat. lerinde, Amasyanın Amasya, Merzifon miştir. kazalarında, Aydının Bozdoğan, Karacasu, Nazilli, Edirnenin İnoz, İstanbuKREM BALSAMÎN lun Kartal, Yalova, Çatalca kazaların Gündüz için yağsız, gece için yağlı dan maada diğer yerlerinde, Tokadm | ClltFrengl Zührevî Zile, Reşadiye, Bursanm Orhaneli, Ka ve halis acıbadem kremleri olarak dört nastaııtcfar oınncı smrf murarıassı» > Bataaf cad VRtmtfcon**Bansi TaVyara Ctmtytt k ı w No. ti racabey, Samsunun Terme, Havza, Lâ nev'i vardır. Tel«ronM KREM BALSAMÎN dik, Diyarbekirin Silvan kazası müstesO0»eoer> eksamo rftaar Ötedenberi tanınmış hususî vazola na bütün yerlerinde, Sinobun Boyabad, Ayancık kazalarında, Manisanın Ala rında satıldığı gibi son defa sureti mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve şehir, Eşme kazalarında, Trabzonun Of, beraber taşımıya elverişli hususî tüp Sürmene, Vakfıkebir, Maçka, Kırklarler derunünde dahi satılmaktadır. eli Vilâyetinin Vize, Pirnarhisar, BabaFiatça daha ehven olduğu kadar pek eski kazalarında, Balıkesirin Susığırhk. kullanışlı ve zarif olan: Tophanede tramvay caddesinde Manyas, Dursunbey, Bandırma, Bür KREM BALSAMİN her türlu depoya elverişli bilhassa haniye kazalarında, Kocaeli Vilâyetinin Tüpleri bütün nevilerile tanınmış ec12,000 balya tütün alabilen bir deKarasu, Kandire, Akyazı, Sapanca ka za, ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında po kiraltktır zalarında, Malatyanın Petürge, Arab bulunur. Görmek ve ğorüşmek üzere Kuzgir, Hekimhan, Kemaliye, Behismi ka tNGÎLİZ KANZUK ECZANESİ Sfuncuk Paşalimanı caddesi No. 111 zalarında, Muğlanın Köyciğez kazasınıTelefon: 60232 BEYOĞLU İSTANBUL da ye nefsi Anteb müstesna diğer yerlerinde ve Izmirin Ödemiş kazasının ^kuz köyünde tütün ekimi yasak edileceHır. Açık eksiltmiye çıkarılan elektrik tulumbasile otomotik şolter alımma 6/9/1937 gününe kadar talib çıkmamış olduğunclan 7/9/1937 den itibaren 10 gün müddetle temdid edilmiştir. Talib vukuunda ihalesinin 16/9/1937 per Erbaa Samsun yolu şembe günü 17 de yapılacağı ilân olunur. (6061) Erbaa (Hususî) Yılda dış memle Müsabakalar bugiin baş Millî takımımız seçildi; lyor; birçok pehlivan ya güreşçilerimiz bugiin İzzıldı, Dinarlı ortada yok! mire hareket ediyorlar İzmirde yapıla cak beşinci Balkan güreş müsabakala n için bir aya ya kın zamandanberi Bebekteki Robert Kolej mektebinde Tercih edilecek üç nevi araba nümukampta bulunan günesinden her birerlerine ayrı ayrı yüreşçilerimiz arasın zer lira mükâfat verilecektir. Teşrini daki seçme müsabaevvelden itibaren başta, sırtta ve arkakaları yapılmıştır. Meydanlarda görünmiyen daki satışlarm yerine bu arabalarla saAşağı yukarı ayni Yugoslavların 56 tış kaim olacaktır. Dinarü Mehmed küo şampiyonu tstanbul Halkevi tarafmdan tertib kuvvetteki güreşçi Belediyenin Ticaret Odasına edilen Türkiye serbest güreş şampiyon ler arasmda cereyan eden müsabakalar bir müracaati ğu karşılaşmalarına bugiin Taksim stad çok çetin olmuş, pehlivanlar birbirlerine İstanbul Belediyesi hamallığın kal karşı galebeyi ancak küçük sayı farkla yomunda, saat dörtte başlanacaktır. dırılmasile onun yerine kaim olan el rile elde edebilmişlerdir. Müsabakalar baş, başaltı ve orta ol arabalarının yük taşıma kabiliyetinin mak üzere üç smıf üzerinde cereyan edeBüyük bir dikkat ve itina ile hazırlaazlığı karşısında müşkül bir vaziyette cek ve güreş müddetleri hakemler tara nan güreşçiler arasmda yapılan müsabakalmıştır. Bunun için Belediye, Ticaret fmdan tayin edilecektir. Ağırlıkları 79 kalar oyun bilgileri ve formlan birbirine Odasına bir tezkere yazarak ticarî emkiloya kadar olanlar orta, 87 kiloya ka müsavi iki kuvvetli ekipe malik olduğutia ambalâjlarımn en büyüğünün 75 kidar olanlar başaltı ve bundan fazla çe muzu göstermiştir. lo olarak tahdidine imkân bulunup bukenler de başa güreşmek mecburiyetin Yapılan müsabakalar şu şekilde neti lunmadığını sormuştur. Oda, tetkik etdedirler. mektedir. celenmiştir: Ortaya Karamürselli Ibrahim, Pomak 56 kiloda: Kenanla Hasan Tahsin Hasan, Dinarlı Ismail, Pomak Süley Paraguayda idarei örfiye man, Pehlivanköylü Mustafa, Sındırğıl: güreşmişlerdir. Müsabaka baştan sona Assomption 10 (A.A.) Paraguayın İbrahim, Koca Ahmed, Ali Ahmed ve kadar çok zevkli ve heyecanlı olmuştur. her tarafında örfî idare ilân edilmiştir. Kenan görgüsünün fazlalığından, birçok Yıldırım Bekir. Başaltına Gönenli Hamdi, îzmirli oyunlar yapmış, buna mukabil henüz tzmit de bir stadyoma Hüseyin, Karacabeyli Hayati, İzmitli tecrübesiz bir güreşçi olan Hasan Tahsin kavuşuyor Enver, Manisalı Halil, Gönenli Arab kendini fazla müdafaa edemediğinden Hüseyin, Somalı Abdüsselâm, Çengel müsabakayı sayı hesabile kaybetmiştir. Izmit (Hususî) Kocaeli spor bölAbdullah, Sındırğıh Şerif gireceklerdir. 61 kiloda: Yaşar, Ankaralı Ahmedle gesi başkanhğı vazifesi de uhdesine veriAsıl mühim müsabakalar başa göreşe karşılaşmıştır. Mindere çok ümidsiz bir len Vali ve Parti başkanımız Hâmid cekler arasmda cereyan edecektir. Bu halde çıkan Ahmed festival müsabaka Oskay şehrimiz sporcularına bir stadyom sıklete Mülâyim, Tekirdağh Hüseyin, larında Finlândiyalı rakibine karşı yaphediye etmek üzeredir. Yarımdünya Süleyman, Molla Meh tığı kadar muvaffakiyetli güreş yapamaBölge başkanı stadyom işinden başka med, Babaeskili îbrahim, Adapazarlı mış ve bunun neticesi sayı hesabile mağ bilhassa idareci namı altında kulüblerde Arif pehlivanlar kaydedilmişlerdir. lub olmuştur. menfi rol oynamak istidadında bulunanTertib heyetinden bazılannın verdik 66 kiloda: Yusuf Aslan, Izzetle kar larla uğraşmağa başlamıştır. Bu arada leri malumata göre Bulgaristanın Deliormanmdan ve Koca Yusufun torunlann şılaşmıştır. Müsabakanın başlangıcı çok Akyeşil ile Idmanyurdu kulüblerinin dan olduğu rivayet edilen Ali Osman güzel oyunlarla geçti. Sonlara doğru îz birleşmeleri tekrar kuvvetle mevzuu bahnamında bir pehlivan da bu müsabaka zette yorgunluk başladığmdan çok drk solmağa başlamıştır. lara iştirak etmek üzere İstanbula gele katli ve güzel güreşen Yusuf Aslan saGalatasaray yüzücüleri . e , r r ^.^ ceğini buradaki akrabalarmdan birinc yı hesabile galib geldi. Bursaya gittiler bildirmiştir. Ali Osman 130 kilodan 79 kiloda: Adnanla, Mersinli Ah Galatasaray yüzücülerindcn mürek fazla ağırlığa ve 1,90 metrodan fazla med karşılaştılar. keb bir kafile Bursa festivallerinin spor boya malikmiş. Iki hafta evvel 87 kiloda yani yarnnaBu boy ve bostaki bir pehlivan men ğırda güreşen Mersinli bu sıklete inmiş hareketlerine iştirak etmek üzere ve Halsub olduğu ailenin pehlivanhk hasletle bulunuyordu. Müsabaka cidden güzel ve kevinin davetlisi olarak dün Bursaya gitmiştir. rini de nefsinde toplamışsa Tekirdağh çetin oldu. Galatasaraylılar Bursada yapılan yüzHüseyinle Mülâyim arasmda paylaşılaSon üçer dakikalarda Adnan icab etme havuzunda muhtelif yüzme ve su tocağa benziyen bu seneki şampiyonluğa tiği kadar çalışmadığı için sayı hesabile yeni ve çok kuvvetli bir namzed daha pu müsabakaları yapacaklardır. mağlub addedildi. çıktı demektir. Büyük Kemalin riyasetinde giden kaBu suretle nihayetlenen müsabakalarMilliyetini herşeyden evvel düşünerek file şu sporculardan terekküb etmektedir: dan sonra takım: Kenan, Yaşar, Yusuf başpehlivanhk müsabakalanna iştirak Aslan, Ankaralı Hüseyin, Mersinli Ah Rauf, Ömer, Semih, Çerçiyan, Kemal, için Bulgaristandan gelmeğe teşebbüs Efdal, Sevinc, Kâzım, Kemal ve Sıtkı. eden Ali Osmanm bu hareketi, Türkiye med, Büyük Mustafa ve Çoban Meh İstanbul yüzme şampiyonlart da de hatta İstanbulda olduğu halde bu gü medden mürekkeb olarak tesbit edilmişbugün lzmire gidiyorlar reşlere iştirak etmiyen Dinarlı Mehmed tir. İzmirde yapılacak olan Türkiye yüzKarop dünden itibaren dağılmıştır. için bir örnek olmalıdır. Haber aldığımıza göre Dinarlı MehMillî güreş takımımız bugün eski gü me birinciliklerine iştirak edecek istanbul med Bulgaristana giderek Bulgar güreş reşçilerden Kemalin ve muallim Pel yüzme şampiyonlan da bugün lzmir vaçisi Dankolofla tutuşacaknuf. linenin idaresinde lzmire hareket edecek purile İzmire müteveccihan hareket edeBazı profesyonel güreşçiler arasmda tir. ceklerdir. yenmek ve yenilmekten ziyade paranın Federasyon reisi Ahmed Fetgeri ile Inegölde pehlivan güreşleri daha ehemmiyetli ve kıymetli olduğu muhasebecisi Sadullah salı günü YugosInegölün yeni Doğanspor kulübü bümalumdur. Dinarlı Mehmed de bu suret lav takımile birlikte lzmire gidecektir. yük mikyasta pehlivan güreşleri tertib etle hareket ediyorsa istikbal için çok büGüreşçilerimize muvaffakiyetler dile miştir. Yağlı ve serbest olmak üzere iki yük şeyler kaybediyor demektir. Çünkü rız. kısım üzerine müretteb olan bu güreşlergüreş meraklısı Türkler, para için, herDavetname de küçük ortaya 8, ortaya 15, başaltına şeye katlanan güreşçileri sevmezler. DiTürk Dağcılıfe, Yürüyücülük ve Kış Spor 30, başa 60, serbestte başpehlivana da 50 narlı Mehmed Atinada Cim Londos'a ları Kulübü İdare Heyetinden: lira verilecektir. yenildikten sonra Türkiyede ancak ka Kulübümüz reisinin istifasile sukut e saba ve köylerde iş tutabildi. Şimdi de den heyeti idarenin yerine yenisinin intiBirinciteşrinin 3 üncü pazar günü yaBulgaristana gidip Dankolof'a yenilecek habı için 2591937 cumartesi günü saat pılacak güreşler için pehlivanların on gün olursa Türkiyedeki pehlivanhk hayatına 15 te kulüb bin&sına üyelerimizin gelmele evvelinden kaydolunmalan kulüb tara genc yasında veda etmelidir. fından şart koşulmuştur. rini saygı ile dileriz. DİKKAT: Kiralık Depo Biga Şarbaylığından: ketlere en aşağı yüz bin denk tütün ve buna benzer mahsulât ihracatı yapan ve bu ihracatı yalnız Erbaa Lâdik Samsun yolu üzerinden sevketmek mecburiyetinde bulunan Erbaanın yolsuzlukta cidden bedbaht bir talihsizliği vardır. Lâdik kazası hududuna kadar 60 kilometroluk bu az arızalı yol üze rinde en aşağı on yıldanberi sonu gelmiyen bir çalışma vardır, fakat nedense ve her ne sebebdense bu 60 kilo metroluk yol hâlâ bitirilememiştir ve galiba bu gidişle de bitirileceğe pek benzemiyor. Bu yolun Destek nahiyesi hududu dahilinde yapılmış yeni bir kısmı adeta bir göl halindedir. Para ve emekle meydana gelen bu kısa yol parçasma acımamak mümkün değildir. Şimdi yolda amele faaliyetine baş lanmıştır. Sırası gelmişken bu yol için esas teşkil edecek iki köprünün de yapılması nazan dikkate almırsa sey rüseferdeki müşkülât da tamamen ortadan kalkmış olur. Bu köprülerden biri Destek çayı üzerine, diğeri de Des tek nahiyesine bağlı Boraboy K. al tındaki köprülerdir. UÇ GÜNEŞRUZGARDENiZ SIHHAT KAYNAGI KREM PERTEV ile yaptğı masajların cildJerine vereceği taravetten geçmiş ^ senelerın verdiği tecrübe ile o kadar emindirler ki ^ Bir ıki hafta sonra salon hayatına dalacak bunların ciide yapacağı tahribattan müteessir deâiller çünkü Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden: 937 938 tedris senesi için mektebe girmek istiyenler arasında yapılacak müsabaka ımtihanları eylulün 28, 29, 30 uncu salı, çarşamba, perşembe gün leri icra kılm&cak ve imtihanlara saat 9 da başlanacaktır. Bu hususta fazla rr.alumat almak istiyenlerin tatil günleri haric olmak üzere hergün saat 9 12 ve 13 16 arasmda İdareye müracaatleri. (6074) Iar. 24 numaralı ajan, son talimatını genc kadının kulağma fısıldadı: Beni, otelde, odanıza, mutlaka kat'î ve müspet işler için çağırm. Kabil olduğu kadar seyrek temas etmeliyiz... Böyle hareket etmek, her ikimizin de menfaatimiz icabıdır. Sybil, başmı sallıyarak bu sözleri tasdik etti ve 24 numaralı ajana: Yarın, saat 11 de M. Kohnberg'i görmeğe gideceğim. Dedikten sonra sinemanın dış kapısına doğru yürüdü. * * * Leo Kohnberg'in Viyananın tam merkezinde, Kdhlenmarkt'ta, Marie Therese biçimi bir binanın üçüncü ka tında iki ufak dairesi vardı. Saat 11 buçukta, Matmazel Belkis Mahmud, artist tellâlının kâtibi Matmazel Klara'nın karşısında ispatı bücud etti. Bilhassa, fazla çiy ve birbirile imtizac etmiyen renklerle, fazla şık giyinmiş, kollanna bir sürü bilezik, kulaklarma küpeler takmış, şapkasının üstüne büyük bir tül örtmüştü. Kâtibe, açık mavî renkte bir kartviz'1 uzattı. Kartın üzerinde şu ibare vardı: Belkis Mahmud Dansöz Matmazel Klara, kartı patronuna götürdü. Sybil, intizar odasında beklerken, duvarlan süsliyen, Kohnberg'e ithaf edilmiş artist portrelerini seyrediyordu. Bunlarm içinde, jön prömyeler, kabare şan tözleri, klâsik dansözler, yıldız namzedleri, trajedi artistleri de vardı. Biraz sonra, artist tellâlı gözüktü. Kısa boylu, şişman, mültefit bir adamdı. Gözündeki bağa gözlükler, yüzüne, şafağa kalmış bir gece kuşu manzarası veriyordu. Sybil ayağa kalktı ve Kohnberg'in yazı odasına girdi. Adım attıkça, kollarındaki bilezikler şmgırdıyordu. Kendisine «göbek dansı» nin bütün esranna vâkıf bir şark dansözü süsfi vermek için, vücudünü daha fazla dalgalandırarak yürüyordu. Kohnberg, dedi ki: Matmazel Belkis, şehrimizde ilk defa olarak sahneye çıkacağınızı gör mekle bahtiyarım. Şöhretinizi işittim. Amerikada ve lngilterede kazandığınız .»üyük muvaffakiyetleri biliyorum. (Arkası var) SEHER VAKTİ Yazan: Çeviren: Maurice Dekobra 1 4 Hamdi Varoğlu Gülme faslı bitince, 24 numaralı ajan Evet... Evet... Anlıyorum. tekrar izahat vermeğe başladı: Işin en mühim tarafı, ilk tesadüfün Kaleyi kolay kolay zaptedeceğini vuku bulacağı mevkii iyi tayin ve intihab zi tahmin ediyorsanız aldanıyorsunuz. etmektir. Önceden tasarlanmış hissmi de Insan, düşmanının zekâsını istihkar et vermemek lâzım. En ufak hatalı hare memeli. Unutmaymız ki Pennvvitz, şey ket bütün işi bozabilir. tana külâhı ters giydiren kurnazlardan Müşterek bir ahbab vasıtasile kendır. Onun karşısında fazla cür'etkâr bir dimi ona prezante ettirsem? fettan rolü oynamağa kalkışırsanız, bü Böyle bir kimse tanıyor musunuz? tün muvaffakiyet ihtimallerini berbad Hayır. edersiniz... Bu meslekte yirmi senelik Ben, bu nevi tanışmalardan pek kıdemi var, dile kolay! hoşlanmam. İlk tanışıklık sırf tesadüf ese Böyle olduğunu tahmin ediyorum. ri olmalıdır. Pennvvitz, bazan, ViyanaBu ahlâkta insanları bilirim. Hem yüzü nın gece eğlence yerlerine gider. Bilhaspek, hem hisli, hem daima kuşkulu olur sa, «Beyaz Papağan» isimli bir kabare vardır ki, bana kalırsa en müsaid yer olar. Onunla nekadar az alâkadar olur rasıdır. Mademki siz profesyonel dan sanız, ondan nekadar uzakta durursanız, sözsünüz, sizin için, o kabarede bir nu onu kendinize cezbetmek ihtimali o mara yapmaktan daha kolay hiçbir şey kadar artar. Rennwitz, rasgele macera yoktur. Iar pesinde koşmaktan hoşlanmıyacak bir Yani bu kabarenin direktö ü"" yaştadır. Müskülâtı yenmekten zevk a müracaat ecî p J'ya kap'1 n>jım mı r1 hr. yorsunuz? Hayır... Hayır! Gidip oradan i§ cepphe dönüşü Viyanaya gelen zabitleristiyecek değilsiniz. Bu işi benim bura den mürekkeb neşeli bir kafile, üzerinde daki arkadaşlarımdan biri deruhde ede kostüm namma bir sutienle jartiyerden cek. îsmi Leo Kohnberg'dir. Kohlen başka birşey bulunmıyan bir Macar danmarkt'ta, 37 numarada yazıhanesi var sözünü, şampanya şişesi mantarlarile bombardıman ettiydi... dır. Adresi iyice ezberleyin. 24 numaralı ajanın verdiği izahat, bu Sybil, alçak sesle tekrarladı: Leo Kohnberg, Kohlenmark nu lâübali yerde dans etmeğe peh hahişker görünmiyen Sybil'in hoşuna gitmiyordu. mara 37. Fakat, ne çare ki, başanlması icab eden îcabında artist tellâlhğı yapar. Yarın kendisini görmeğe gidiniz. Sizi kabul bir vazife vardı ve ne yapıp yapacak, oedecektir. Ben kendisile görüştüm, mes« nun üstesinden gelecekti. Sonuna kadar leden haberi var. Beyaz Papağan kaba cesaret göstermeğe azmetmişti. resinin direktörile aranızda bir mukavele yapacaktır. Niçin bu Beyaz Papağan barmı tercih ediyorsunuz? Çünkü en münasib yer orasıdır. Şu aralık herkes oraya gidiyor. Viyananm şık sosyetesi hep oradadır. îzinli zabitler de çok devam ediyor. Bizzat Pennwitz'i, birçok defalar orada görenler var. Şunu da söyliyeyim ki, Beyaz Papağan, kötü bir şöhrete sahib olmamakla bera ber, bir manastır da değildir. Artistleri, cömerd müşterilerle supe yapmağa ah 'iktır... Binaenaleyh, sahnede dans et ikten sonra şampanya içmek üzere davet edi'irceniz şaşmayınız. Geçen hafta, 24 numaralı ajan devam etti: Ağlebi ihtimal, önümüzdeki hafta Beyaz Papağan kabaresine kapılanmış olursunuz. İş, Pennvvitz'in kabareye gelmesine, ve siz danslannızla, seyircileri mestederken, sizi orada görmesine kahr. Orkestra, şimdi, Lohengrin'in Marche Nuptiale'ini çalıyordu. Perdedeki kor san, yüzündeki katranlan ve sabun kö püklerini temizlemiş, geminin güverte sinde, sevdiği kadınla evleniyordu. Ge lin, arkasında beyaz esvabı, başmda beyaz limon çiçeklerile, damadın kolunda kırıtırken, korsanlar, reislerinin emrile, güvertede hora tepiyorlardı. Sybil ve arkadaşı yerlerinden kalktı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle