19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Eylul 1937 n Haetalıklerın menbaı,halalar,mutbak ve banyolarda toplanan p i e l i k l e r ve pleliklerln yaptığı fena kokulardır. P R namındakl Amerlkan mamulatı fena koUO kuları glderlr . Havayı tasflye ederek.mikroplara öldürür. P R mamulatı çok ucuz ve güzel kokuludur. UO Slhhatlnl seven herkes mutlaka evinde bundan bulundurmalıdır. Taleb üzerine tarifname bedava gönderil i r . U u i deposu ÎSTANBUL,Bahçekapı l ş Bankasl armm kasi No.5 • Mlzrahl . Telefon 2İ03İ Taşra için Acenta aranıyor. lat Yeni Postane arkasında N. 47 Mazon ve Boton ecza deposu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K EKK Y U C A Z RE I U L K U L İ S E L E R İ OT USE RA (Eski: İNKILAB) Kuranı, Direktörü: NEBiOüLU HAMDİ ÜLKÜMEN Resmî Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaat oluoabilir. Istıyenlere mufassal tarıfname «rönderilir. Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Teleton : 20019 SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADOESiNDE trkekler kismi: N ünirpaşa konağında KlZÎar kismi İle İlk kismi: Yeni yapılan binada Açık artbrma ile fevkalâde sabş Buldan Kazası Belediye Reislisrinden: NEOKA'.MİNA GRiP NEZLE NEVRALJI BAŞ ve D Ş ağrıları • ARTRiTiZM 1937 eylulün 12 rvci pazar günü saat 10 da Beyoğlu jstiklâl caddesinde 251 No. lı Galatasaray apartımamnın 2 nuAna • ilk • orta Iise kısımlannı havidir Fen ve edebı vat kollan vardır. tlk sınıflardan itibaren ecnebi lisaru maralı dairesinde (Kanzuk eczanesi üsmecburidir. Münırpaşa konagı erkekler kısmına, Münırpaşa konağı karşısında leylî bir liseye lâzım olan bütün tünde) mevcud ve gayet maruf bir şahmüştemilâtı havi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında siyete aid zarif eşyaların açık arttırma tedrisat tamamile ayrıdır. Neharî talebeden arzu edenler mektebin hususî otobüsile naklolunurlar. Kayid mua • ŞEHZADEBAŞI CADDESİ ile satılacağı ilân olunur. melesine başlanmıştır. Hergün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. Memleketin her tarafından Üniversiteye devam için İstanbulda top8 parçadan mürekkeb ültra kübik ceviz kaplama yemek oda takımı, kalanacak talebe Bayanlara mahsus resmî ruhsatı haiz pansiyondur. dıfe kaplı ve 7 parçadan ibaret kübık Talebelerin bütün ihtiyacları ayrıca hiçbir eşya tedarikine lüzum salon takımı, 3 parçalı Amerikan kanakalmadan Yurdça temin edilir. pe koltuk takımı, mavun kaplama di Sabah kahvaltısı dahil olmak üzere ayda 11 liradır. Üniversite karvan kanape, tngiliz stilinde 5 par : şısında İstanbul Lokantası namile maruf lokantada Yurd talebeler n° çadan mürekkeb mükemmel yatak oda tenzilâth fiatlarla hususî bir salon tahsis edilmiştir. takımı, 4 parçadan ibaret abanoz kap 1 İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. lama gayet güzel dığer yatak oda takı2 Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıdları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat mı, İngiliz sarı karyoîalar ve sair demir kabul edümiyecektir. lâke karyoîalar, kadıfe perdeler, 2 kaBeyoğlunda pılı asrî kütübhane ve yazıhane, mü 3 İstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. kemmel möble bir salon gramofonu, Adres: Şehzadebası Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 çıni ve demir sobalar, AEG vampir halı Mekteb 22 eylulde açılacaktır. Kayid için 13 eylulden itibaren süpürgesi, cedid emaye salamandra ve cumartesi ve pazardan gayri hergün sabah saat 10 12 ye çini Fransız sobalar, eski Fransız gra kadar mektebe müracaat olunur. vürler, Luis XV lâke bir vitrin, ipekli Cildiye ve Zühreviye mütehassısı ve kadife şezlonklar, yemek oda sandalBeyoğlu Yerli Mallar Pazan yeleri, som meşinden mamul portmankarşısında Posta sokağı köşede to, aynalı ve avnasız dolablar, birçok İstanbuJ Tramvay Şirketi 1937 1938 mekteb senesi zarfında tramvay Meymenet apartımanı. Tel: 43353 lüzumlu eşyalar ve biblolar. Acem ve hatlarında tenzilâth tarife ile seyahat etmek hakkını bahşevliyen kartlann kaydına 10 evlul 1937 tarihinden itibaren başlıyacağını mekteb ve Üniversite Anadolu halılar, seccade, pey sürenlerDr. iHSAN SAMI 1 Fksiltmiye konulan iş: Buldan kasabasma isale edilecek suyun bo den 100 de 25 teminat alınır. Satış pe talebelerine ilân eyler. sindir. Alâkadarlar, pazar ve bayram günleri haric olmak üzere hergün: ru ferşi, kaptai, su deposu, havuz vesaire inşaatıdır. «Şehir dahili tevzi şebekesi inşa edümiyecektir.» Saat 8,30 dan 12 ye ve 13,30 dan 17 ye kadar. Belsogukluğu ve ihtilâtlanna karçı I Cumartesi günleri saat 8,30 dan 12 ye kadar. Muhammen kesif bedeli 24963 lira 15 kuruştur. pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu | 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: Müsbit evraklarile beraber Galatada Söğüd sokağında (Tünel arkasında) Sultanmahmud türbesi No. 113 A Eksiltme şartnamesi Hareket Knlemine müracaat edebilirler. Kıraathane ve Kütübhanesi B Mukavele proiesi DİREKTÖRLÜK Hertürlü kırtasiye levazımı sa C Fennî şartname ve esbabı tnucibe lâyihası tar, haricden sipariş kabul eder. D Bayındırlık işleri genel şartnamesi (Cumhuriyet) gazetesinin Ker E Keşif cetveli Modellerimizi kopya, biçimiI kükte yegâne satış F Bu işe aid proieler mizi taklid ediyorlar. BirinH îçme suları talimatnamesi d nevi tngiliz kumaşlann Harici Askeri Kıtaatı İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Buldan Belediye Reisliğinde ve Dedan KADIN, ERKEK ve ilfinları nizli Nafıa Müdürlü£ünde inceliyebilirler. İstanbul Leylî Tıb Talebe Yurdu talebesi için t576» aded paltonun imali ÇOCUKLARA mahsus trenç3 Eksiltme 29 eylul 937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Buldan açık eksiltmiye konmuştur. kotlar, muşatnbalar, koverGiresun garnızonunun ıhtıyacı olan Beledivesinde teşekkül edecek Arttırma, Eksiltme, Komisvonunda yapı 1 Eksiltme: Cağaloğlunda îstahbul Sıh\at ve İçtimaî Muavenet Mükorlar Te gabardin pardesü240 bin kilo un kapalı zarf usulile mü dürlüğü iinasındaki Komisyonda 29/9/937 çarşamba günü saat «15,30» da yalacaktır. lerin zengin çeşidlerini ucuz nakasaya konulmuştur. Muvakkat te pılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. fiat ve çeraitle takdlm edi 5 Fksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1872 lira 23 kuruş muvakkat minat miktarı 2610 lira olup ihale tarihi 2 Muhammen fiat: Bir aded paltonun imal fiatı «585» kuruştur. yoruz. 'eminat vermesi, bundan başka aşagıdaki vesikalan haiz olup göstermesi 16/9/937 perşembe günü saat 16 da ya3 Mjıvakkat garanti: «252» lira «72» kuruştur. MÜSAVİ CİNSTE İSE... lâzımdır: pılacaktır. İsteklilerin ihale saatinden 4 îstekliler nümune ve şartnameyi hergün Çemberlitaş civarmda DAİMA ÜSTÜNÜZ. A Ticaret Odası vesikası. bir saat evvel teminat akçelerini havi Fuadpaşa türbesi karşısında Leylî Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. B Nafıa Vekâletinden 937 senesinde ahnmış ve 10 bin liradan yukan banka mektubu veya maliye makbuzu5 Istfklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikası, şartnameslnde su işlerine girmive mahsus müteahhidlik vesikası. nujcomisyona vermelerini vc vaktinde yazılı vesaik. «2490» sayılı kanunda )apU belgeler ve bu işe yeter muvakkat C Şimdive kadar yaptığı işlere aid bonservisler ve tafsilâtı. komısyona gelmeleri. «334» «5658» garanti makbuz veya banka mektublaTOe DiHfEle"Komîsyona gelmeleri. (6U.76) 6 Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat i^**.m*^±<r.. J.±~ . evveline kadar Buldan Belediyesi Arttırma, Eksiltme Komis'yonu Reisligine, esun garnızonu ıhtiyacı olan 80 makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann niha yet ücüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür bin kilo sığır eti kapalı zarf usulile mümumıle iyıce kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul naaksaya konulmuştur. Muvakkat te edilmez. (5754) minat miktarı 1350 lira olup ihale tarihi 16/9/937 perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. İsteklilerin ibale saatinden bir saat evvel teminat akçelerini havi Balıkesir Vilâveti dahilinde bir maden ocağı için mesaha işlerine vu banka mektubu veya maliye makbuzunu komisyona vermeleri ve vaktinde kokufu olan genc bir Türk maden mühendisine ihtiyac vardır. Taliblerin termisyona gelmeleri. «333» «5657» cümeihaîlerile aşağıdaki adrese tahriren müracaat etmeleri. (Maden) Bozkurd han, Galata ' İzmir müstahkem mevki merkez lataatı ihtiyacı için kapalı zarfla eksilt mede bulunan 110,200 kilo sığır eti 13/9/937 pazartesi günü saat 16,30 da Kışlada Satınalma komisyonunda ya 1 Eksiltmiye konulan iş: Bolu Vilâyeti Merkezinde yeniden yapıla pılacaktır. Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde tedarik edilebilir. Arzu edenler cak hastane binası. komisyonda görebilirler. Muhammen Keşif bedeli c57000» liradır. bedeli 30305 lira olup ilk teminat 2273 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: liradır. İsteklilerin Ticaret Odasında A Eksiltme şartnamesi kayıdh olması şarttır. İsteklilerin 2490 B Mukavele proiesi C Bayındırlık işleri genel şartnamesi sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinD Hastane binasma dair fennî ve hususî şartname de yazılı belgelerle ilk teminat makbuz E Keşif hulâsası, mesahat cetvelleri ve teklif mektublarım ihale saatinden F Hususî ve malî şartname en az bir saat evvel kmisyona vermiş G Proje. bulunmalan. «341» «5661» İstivenler bu şartnameleri ve evrakı saireyi Bolu Nafıa Müdürlüğünden 2 lira 85 kuruş mukabilinde alabilirler. Sıvas garnizonunda yaptırılacak altı 3 Eksiltme 17/9/937 tarihinin cuma günü saat 15 te Boluda Hüku paviyonun inşaatı kapalı zarf usulile met binasında Daimî Encümende Nafıa Vekâletinin kabulüne talikan bedel eksiltmiye konmuştur. Keşif bedeli lâyıkı had görüldüğünde ihalei evvelivesi yapılacaktır. 15324 lira 96 kuruştur. İlk teminatı 1149 4 Eksiltme kapalı zarf usulile vapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek icin isteklinin «4100» lira muvakkat temi lira 53 kuruştur. İhalesi 16 eylul 937 perşembe günü saat 11,45 te Sıvas Tuğ nat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göstermesi lâzımdır komutanhk binasındaki komisyonda ya1 ^'icaret Odasında kavidli bulunduguna dair vesika. 2 îsteklilerin Nafıa Vekâletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet vesikası pılacaktır. Birinci keşif plân ve şart m ha^z olmaları. namesi her gün komisyonda görülebilir. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddeevveline kadar Boluda Daimî Encümen dairesine getirilerek Eksiltme Ko lerindeki vesaiki inşaat müteahhidi mimisvonu Reısliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecel* mar veya mühendis vesikalarını veya mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış musaddak suretlerini ve ilk teminat zarfın mühüı mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmakbuzlarını havi teklif mektublarım meler kabul edilmez. (5590) kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri dairesinde ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Sıvasta Tüm Satınalma komisyon riyasetine vermelidirler. «342» «5660» KIZ TALEBE YURDU T ORO S H AYRİ YE LİSELERİ İStİklâl direktörlüğünden: İNGİLİZ KIZ MEKTEBİ Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı İstanbul Tramvay Şirketinden: İ L  N DOKTOR ÇiPRUT Gonokok Aşısı L KERKÜK İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Baker Mağazaları HAKKI EKREM Maden Mühendisî aranıyor Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Kumbeır* biri Bolu Nafıa Müdürlüğünden: Ankara Tarih, Dil, Coğrafya ! Direktörlıi&ünden: 1 Fakülte için 4407 lira 56 kuruş muhammen bedelli 1069 aded kitab münakasava konacaktır. 2 İstekliler şartname ve listeleri îstanbul Maarif Müdürlüğüne müracaatle tetkik edebilirler. 3 İhale 22/9/937 çarşamba günü saat 15 te Ankarada Mektebler Muhasebecüısinde yapılacaktır. 4 İsteklilerin ihale gününden bir gün evveline kadar 330 lira 51 kuruştan ıbaret olan muvakkat teminatı Mektebler Muhasebeciliği veznesine yatırmış oJmaları lâzımdır. 5 Ilân ücreti mütahhide aiddir. (5866) Konyada Sillede yaptırılacak 6 aded bin a kapalı zarf usulile eksiltmiye ko nulmuştur. Şartname ve plânları Kon yada Kolordu ve İstanbul, Ankara Le vazım âmirlikleri Satınalma komisyo nundadır. Her altı binanın toptan ke şif bedeli 16693 lira 56 kuruştur. İlk teminatı 1252 liradır. Kapalı zarfla ek siltmesi 14/9/937 salı günü saat 16 da Konyada Kolordu Satınalma komisyo nunda yapılacaktır. İstekliler 14/9/937 salı günü saat 15 e kadar teklif mektublannı Konyada Kolordu Satınalma komisyonu riyasetine gönderecekler ve yahut verecelkerdir. Bu saatten sonra gelen mektublar kabul edilemiyecektir Talibler tutan 16694 liralık iş yapmış olduklarına dair Nafıa Vekâletinden veya Nafıa müdürlüklerinden vesika göstermeğe mecburdurlar. «318» «5634» TÜRKİYE CIÜAHUHİYETİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle