09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İW J.J. *4j *** .».„*, I MUHENDİ S ARIYOR UZJ Beyoğlu Akşam Kız San'at I Yeni Postane arkasında Beyker han 21 a Okulu Direktörlüğünden: SEFALİN hastalık çıkarabilir. Ankara Mektebleri Satmalma Komisvonundan: Cinsl Mıktan Yerli kok kömürü 2457 ton Kriple kömürü 290 ton Muhammen Muhammen Yürde 7,5 Fiaü bedeli Teminati Kuruş Lira Kr. Llra Kr. 2800 68796 00 5159 50 MSnakasa Tarihi 20/9/937 15 pazartesi 20/9/937 15,30 pazartesi 2200 6380 00 478 50 1 Elâziz ve Manisada açılan Akşam Kız San'at okulları için muhte lif beden numarasmda «132» aded manken kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Kat'î ihalesi 1937 eylulünün 16 ncı perşembe günü akşamı saat 16 da Yüksek Mektebler Muhasibliği odasında toplanan Komisyon huzurile yapılacaktır. 3 Muhammen bedel 1580, muvakkat teminat 119 liradır. 4 Eksiltmiye girecekler bu babdaki teklif mektublarını ihale için tayin kılınan saatten bir saat evvel Komisyona tevdi etmeleri ve posta ile gönderilecek mektublann nihayet bu saate kadar gelmiş olmalan ve dış zarfınm mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımîhr. 5 Mankenlerin evsafı ve teslim şeraitini anlamak istiyenler Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu îdaresine müracaat edebilirler. (5731) SONBAHAR GELDi Havalar serinliyor, ufak bir üşütme, başmıza büyük bir Bir kaşe SEFALİN sizi büyük bir hastalıktan korur. 1 Komisyonumuza bağh yatılı okulların ihtiyacı olan miktar, muhammen bedel ve ilk teminati karşılarında yazılı kok ve kriple kömürleri ayrı ayrı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. thalesi 20/9/937 pa zartesi günü saat 15 ve 15,30 da Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde yapı lacaktır. 2 Eksiltmiye gireceklerin 937 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle komisyona gelmeleri. 3 îsteklilerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ihale saatinden bir saat evvel Komisyona makbuz mukabilinde ver meleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin Mektebler Muhasebeciliğinde Komisyon Kâtibine müracaatleri ilân olunur. «3071» (5781) Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları Üsküdarda Ahçıbaşı Kuyubaşı sokak No. 10 arsa Üsküdarda Rummenmedpaşa Şemsipaşa sokak No. 59 arsa. 19 47 259 60 Kadıköy Hasanpaşa İsmailhakkıbey sokak No. 1 arsa 4 51 60 19 Yukarıda mevki ve cinsi yazılı yerler satılmak üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. îsteklilerin 22/9/937 çarşamba günü saat 15 te Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. (5969) Teminati L. K. 1 73 Kıymeti L. K. 23 13 Batagnsmdahçok i ızhrap çekiyordum.j Baş Diş Nezle Grip ve bütün ağrılara karşı **'\ alSıktanJ î rahahmM SEFALiN kullanınız. 1 lik ve 12 lik ambalajlannı arayınız. Niğde Iskân Direktörlüğünden: Muhammen Bir evin Pencere adedi Adedi bedeli kapı adedi büyük küçük Tip II şehir evi 25 33,20 4 2 1 725 IV köy evi 27,16 3 2 1 1 Niğde merkez kazalarında yapüacak 25 aded tip II şehir ve 725 aded köy göçmen evleri için gereken pencere çerçevelerile kapıların ya püması pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 2 Bu kapı ve pencerelerin bütün malzemesi ve camı dahil olmak üzere muhammen kıymetleri yirmi bin beş yüz yirmi bir lira ve muvakkat teminati 1539 îiradır. 3 Pazarlık eylulün 15 nci çarşamba günü saat 14 te Vilâyet îskân Dairesinde topİ3nacak Komisyonda yapılacaktır. 4 Bu babdaki plân ve proje îskân Dairelerinde mevcuddur. (5885) îş Dairesi Üçüncü Bölge Âmirliğinden: 3008 sayıh iş kanunu mevkii mer'iyete girmezden evvel tesis edilmiş olup hususî veya meslekî teşekküller ve Cemiyetler tarafından idare olunan iş ve işçi bulma idarehaneleri mezkur kanunun 66 ncı maddesi mucibince vermeğe mecbur bulunduklan beyannameyi ilân tarihinden itibaren bir hafta zarfmda İş Dairesi Üçüncü Bölge Âmirliğine getirmeğe davet olunurlar. Aksi takdirde haklarında kanunî takibatta bulunulacaktır. (6043) Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tuaş yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. L Devlet Demirvolları Antivirüsle tedavi Şark ispençiyari Lâboratuvarı, İSTANBUL REKTA PATI Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. Isletme ümüm Müdürlüğünden Giresun Belediye Reislioînden: 1 Giresun Vilâyet Merkezine dikilecek ATATÜRK heykeline aid resim ve proje müsabakası 15 birinciteşrin 937 gününe kadar uzatılmıştır. 2 Heykel dört köşeli bir kaide üzerine konulacak ve kaidenin dört köşesine Giresunun Millî Savaştaki durumunu ifade edecek haritalar tesbit edilecekt'r. 3 Bu heykel ve kaidesi için kırk bin lira sarfedilecektir. 4 Yapılacak proje ve maketin büyüklüğü iştirak edecek mütehassısların +akdirine bırakılmıştır. 5 Müsabakaya yerli ve yabancı mütehassıslar girebilirler. Yalnız Güzel San'atlar Akademisinden mezun bulunmak ve bunu bir vesika ile is • bat etmiş olmak lâzımdır. 6 Müsabakaya gireceklerin 15/10/937 gününe kadar Giresun Belediye Reislığine gönderecekleri proje ve maketler Dahiliye Yüksek Vekâletire sunulacak, bunlardan birinciliği kazanana 500 ve ikinciliği kazanana da 250 lira ikramiye verilecektir. 7 Daha fazla izahat istiyenlerîn Giresun Belediye Reislığine müracaatleri ilân olunur. (6069) c Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 118.800, ecnebi olduğu takdirde 68.200 lira olan 1.000.000 aded galvanize tirfon 25/10/937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usülile Ankarada İdare binasmda satm almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 7190, ecnebi olduğu takdirde 4660 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 340 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak tadır. (5919) ,ı Universite Rektörlüğünden: 20 eylul 937 pazartesi günü saat 14 te Dolmabahçe Sarayında açılacak ve 810 gün müddetle hergün öğleden sonra devam edecek olan İkinci Türk Ta rih Kurultayı toplantılarınm halk tarafmdan kolaylıkla dinlenebilmesi için Universite Konferans salonuna radyo tertibatl almmıştır. îstiyenler dinliyebilirler. (6091) İstanbul Belediyesi İlânları Keşif bedeli 101,817 lira olan Cerrahpaşa Hastanesine yaptırılacak mııtfak ve çamaşırlık binası kapalı zarfla eksiltmiye konulmuş ise de beUi iha** gününde kapalı zarf vererek giren bulunmadığmdan pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakı ve şartnamesini istiyenler 510 kuruş mukabilinde Le vazım Müdürlüğünden alabilirler. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları.fen ehliyet vesikasile €340 lira 85 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13/9/937 pa zartesi günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. (5956) j Çocukların dişlerinin kolayca çıkmasına, kemiklerinin kuvvetlenmesine, çocuk emziren annelerin sütünün çoğalmasına yardım eder. Bilumum eczanelerde bulunur. iştah ve kuvvet için en birinci ilâçtır Şark Malt Hulâsası Muhammen bedeli 11,000 lira olan 100 aded amele vagoneti madenî ak samı ve vedekleri 12/10/937 salı günü saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada İdare binasırda satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 825 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameîer parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5915) Muhammen bedeli 54,600 lira olan 40 kalem lokomotif ve tender tekerlek takımlarile 35104 lira muhammen bedelli 93 kalem dingil, piston, muylu, piston kolları vesaire 28/10/937 perşembe günü saat 15 ten itibaren ayrı ayrı Ankarada İdare binasırda kapalı zarf usulile satın ahnacaktır. Bu işe pirmek istiyenlerin tekerlek takımları için 3980 ve diğerleri için 2632,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. Muhammen bedeli 4590 lira olan 3400 kg. muhtelif paket halinde idrofil pamıık 27/9/937 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahillndeki Satınaİma Komisyonunda açık eksiltme ile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 344 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun taym ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6075)' istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: İstanbal Leylî Tıb Talebe Yurdu talebesi için alınacak 1000 aded kasket açık eksiltmiye konmuştur. 1 Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 29/9/937 çarşamba günü saat 14,30 da yapılacaktır. 2 Muhammen fiat: Bir aded kasket için 115 kuruştur. 3 Muvakkat garanti: 86 lira 25 kuruştur. 4 İstekliler şartname ve nümuneyi hergün Çemberlitaş civarında Fuadpaşa türbesi karşısmda Leylî Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 5 Îsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikası, 2490 sayılı ka nunda yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (6094) ŞARK KROMLARI T. A. ŞİRKETİNDEN: MARANGOZ ve İNŞAATÇILAR! İKİ MEMUR NAMZEDİ ARANIYOR Şirketimizin Ergani maden civanndaki merkezinde, muhasebe ve ambar işlerinde çalışmak üzere asgarî orta tahsili bitirmiş iki memur namzedi alınacaktır. Verilecek ücret miktarı kazananların göstereceği liyakate göre oda, tenvir, teshin şirkete aid 70 100 lira arasındadır. Taliblerin, el yazılarile yazılmış tercümeihalleri, varsa bonsçrvis suretleri ve bir de fotoğrafilerile beraber 17 eylul 937 günü yapılacak müsabaka imtihanma girmek üzere Galata, Tahir han 4 üncü katta Eti Bank îstanbul Bürosuna müracaat etmeleri lâzımdır. Polonya kontrplâkları NiKOLA Müessesesine gelmiştir Yeni DAVRANOF L inhisarlar Umum Müdürlüğünden: I BUyUk boylar iyi ve en sağlam cinsler Yeni adıese dikkat : Mahmudpaşa, Büyük Yıldız Han 11 14 Tel. 22870 • Telgraf: Davrano istanbul istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: İstanbul Leylî Tıb Talebe Yurdu talebesi için «1000» takım elbisenin i kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 1 Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Müdürlüğü bınasmdaki Komisyonda 29/9/937 çarşamba günü saat (15) te yapılacaktır. 2 Muhammen fiat: Bir takım elbise için (900) kuruştur. 3 Muvakkat garanti: (675) Îiradır. 4 İstekliler şartname ve nümuneyi hergün Çemberlitaş civarında Leylî Tıb Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 5 îsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikası, şartnamede yazılı diğer vesaik, (2490) sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile birlikte teklif mek tublanrıı eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. (6995) I Nümune ve şartnamesine tevfikan 8000 kilo baş ipi pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 20/LX/1937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (5789) İzmir Tayyare Komutanlığmdan: İzmir Tayyare Tamir Fabrikasma aşağıda gösterilen san'atkârlar alma caktır. Girmek istiyenler eylulün sonuna kadar bütün evrakı müsbitelerile beraber İzmir Tayyare Komutanlığına ya kendileri gelerek veyahud yazile müracaat etmeleri. (6044) 1 Kontrol ustabaşısı. 1 Motörcü ustabaşısı. 1 Harurî muamele atölyesi ustabaşısı. 1 Yıkama postası ustabaşısı 1 Demontaj atölyesi ustabaşısı. 1 Tesviye ustabaşısı 1 Kazancı ustabaşısı 1 Tthta işleri ustabaşısı. 1 Lâborant. 1 Ressam. 1 Fen memuru. 1 Keşif memuru. Gökçedere Köyü Muhtarlığından: Yalovanm Gökçedere köyünde; köy içinde Susanm üstünde kahvenin yanı başmdaki arsa, köy namma istimlâk edileceği karar altma almmış ve fa kat bu arsanın sahibi bulunamadığından keyfiyet kendisine ihbar edileme miştir. Köy kanununun 44 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına tevfikan ilân tarihinden itibaren bir hafta zarfında işbu mahal sahibinin istimlâk dosyasırı görmek üzere köy muhtarlığına müracaat etmesi ve bir itirazı varsa Yaljva Kazası İdare Heyeti nezdinde teşebbüsatta bulunması ilân olunur. (6090) Kapah Zarf Usulile Eksiltme İlânı İnhisarlar îstanbul Başmüdürlüğünden: Bilumum ispirto bayilerinin İnhisarlar İdaresinden ruhsat almağa mec bur oldukları kanunda yazılı ve muayyen fiattan fazlasına satış yapmaları da yasak bulunduğu ve 1/6/937 tarihinden itibaren Başmüdürlüğümüzden ispirtolu içki bey'iye tezkeresi alanlara ispirto satmak için de ayni tezkere ile ruhsat verilmektfc olduğu halde münhasıran ispirto satan diğer eşhasın idaremizden ruhsat tezkeresi almadıkları ve muayyen fiattan fazlasma ispirto sattıkları görülmektedir. Böyle tezkeresiz veya muayyen fiattan fazlasma ispirto satanlar hakkında kanun shkâmınm tatbik olunacağı ilân olunur. (5936) Elâziz Nafıa Müdürlüğünden: 1 Elâzizde yeniden yapılacak olan 80 yataklı hastane binası (110,972) lira muhammen bedel ve vahidi fiat esasi üzerinden kapalı zarf usulile ek siltmiye konulmuştur.' 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Bayındırlık işleri genel şartnamesi, B Fennî şartname, C Hususî şartname (tadilât ile beraber) E Muhammen bedel cetveli, F Vahidi fiat cetveli, G Plân ve projeler, II Mukavele projesi. İstekliler bu şartname ve evrakı Vilâyet Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 3 Eksiltme 15/9/1937 tarihine musadif çarşamba günü saat 15,30 da Elâzizde Nafıa Müdürlüğü odasmda müteşekkil Arttırma, Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 6800 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden almmış 1937 senesi için muteber asgarî elli ilâ altmış bin liralık ehliyetname. B 1937 yılma aid Ticaret Odası vesikası. C İngaat müddetince iş başmda diplomalı bir mühendis veya bir mimar bulunduracağına dair taahhüdname. 5 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır, Dostada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5862) Harb Akademisi Komutanlığmdan: Üç bin ded müstamel çuval pazarlık suretile satılacaktır. îsteklilerin 41 lira teminat akçelerile birlikte 13 eylul 1937 pazartesi günü saat 11,5 ta Yıl(6005) dızda Harb Akademisi Satmalma Komisvonuna müracaatleri. İELBİSE MERAKLILARI BAYBAYANLARA En müşkülpesent müşterileri memnun eden müteveffa Hasan Feh minin oğlu FİKRİ ÜSTÜNDAL bu defa LONDRA ve PARİS terzi mekteblerinden BİRİNCİLİKLE diploma alarak pederinin halefi olarak fırmayı yeniden kullanmağa başlamıştır. Bu firmayı unutmaymız: ERGANİ TÜRK BAKIRI TÜCCAR TERZt HASAN FEHMt Ergani madenindeki işletme idaremizde bulunan Bagger (TaraV) nakineleri için 3 makiniste ihtiyacımız vardır. Talib olanlar muhtasar tercümfihallerini ve istediklıeri ücret miktannı gösterir bir mektubia Ankarada Ulus meydanmda Koç hanındaki merkezimize müracaat etmelidirler. İNİ MAKINIST ARANIYOR ANONİM ŞİRKETİNDEN: HALEFt FİKRÎ ÜSTÜNDAL terzihanemiz Bay ve Bayanlar için son moda zarif ve gayet şık elbisîler imal eedrek müşterilerine her kolaylığı gdsterecektir. Muamelemiz peşin ve taksitledir. Sözlerimin sıhhatini isbat için muhterem Bayan ve Bayların bir defa tecrübe etmeleri kâfidir. Bahçekapı Birinci Vakıf han birinci kat 15 No. Telefon: 23389.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle