12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 Mayıs 1937 CUMHURÎYET Zümrüt Yalova Kaplıcalarımn: Asırlardanberi tecrübe edilmîş radyo aktiviteli ve müsekkin hassalı meşnur suları, müzmin romatizma, siyatik, ağrılı barsak iltihabları, anterekolid, müzmin ishal ve dizanteri, ağrılı basur memeleri ve sancılı kadm hastalıkları, nikris ve her türlü nevraljiler gibi hastalıkları muvaffakiyetle tedavi eder. Tedavi mütehassıs doktorların nezareti altındadır. Biyolojik her türlü tahliller için lâboratuar ve fizyoterapL tesisatı vardır. Bu sene kaplıcaların otel ve lokantalarmda büyük tekemmüller yapılmıştır. 1 hazirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk bilhassa calibi dikkattir. * Çınar Otelî: Bir günlük pansiyon komple ((Otel ve yemek» bir kîşi için ( 3 2 5 ) kuruştur. İki ldşi için otel ve yemek ( 5 5 0 ) kuruştur. Büyük Otel: Bir günlük pansiyon komple ((Otel ve yemek)) bir kişi için 350 kuruştan başlıyarak kat ve odalarına göre yedi liraya kadardır. İki ldşi için altı liradan dokuz liraya kadardır. Aileler için ayrıca tenzilât yapılır. Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan yemeklerin tabldotu: Büyük Lokantada 100 ve Park Lokantasında 70 kuruştur. Alakart yemek fiatlarında dahi tenzilât yapılmıştır. » Banyo fiatları geçen seneye nazaran çok ucuzlatılmıştır. <3074) [ SUADiYE P L A J I N D A İSMAİL ETEM MEHMED RiFAT Diş tabibi I Devlet Demiryolları İşletme Umnm Miidürlüğiinden | Izmit, Eıâzız, Eskişehir bastaneler öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM ı * // Sabık Diş Hekiml [eraün 1021 ka ar hasta kabul Pans Darülfünunundan mezun Cağaloğlundan îstanbul Belcdiyesi kargısma nakletmigtir. Idaremizin Eskişehir hastanesıle talebe pansiyonunun bir senelik ihtiyacı olan 25 kalem sebze ve 15 kalem meyva 2 grup halinde ve ayn ayrı ihale edıl Parisli bir kimyagerin keşfi sayesinde mek üzere 9/6/937 çarşamba günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahi lindeki Komisyon tarafından açık eksiltme ile satm alınacaktır. Sebzenin azamî ihtıvac miktarma göre muhammen bedeli 1634 lira 20 kuruş ve meyvanın muhammen bedeli 1267 lira 75 kuruştur. Bu işe girmek istiyenlerin sebze için 122 lira 57 ve meyva için de 95 lira 9 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlıkte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aıd şartnameler Eskişehirde Hastane Operatörlügü ile Talebe Pansıyonu Dırektörlüğünden, Haydarpaşada Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2868) BUNDAN ÜOYIE MUNHASIR/lfV " KULLANINI2, 01$ MACUNLARINfN EN İYİSIDIR KUMBARA TARLAD1R GÜZEL BİR CtLDE MALtK OLMAK İÇİN MÜKEMMEL BtR TEDBİR Meşhur Parisli mütehassıs JEAN DE PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatı neticesınde, bütün dünyada büyük biı muvaffakiyet kazanmış olan yeni bir GÜZELLİK KREMİNİN ımaline mu vaffak olmuştur. Beş milyondan fazla kadm tarafından kullanılmakta olan bu kremin başlıca hassası «havalandırılmış> olmasıdır ki bu sayede cüd hüceyratının teneffüsüne müsaid kılar. Gündüz SİAMOÎSE CREME'i tene mat ve tabü güzelliği verir, pudrayı bütün gün sabit kalmasına medar olur ve yaşlılığm çizgilerini giderir. Cüdı toz lardan ve siyah kabarcıklardan temizlemek için yüzü şayani hayret bir Cold Cream olan GECE SÎAMOÎSE KREMİ ile temizlemek kâfidir. Muvaffakiyet teminatlıdır. Aksi takdirde paramz iade olunur. CREME SiAMOiSE Her yerde satılır. İSTANBUL PiRE HAiFA Araaında muntazam seri posta INTOURIST « IAN RUDZUTAK » i 6,000 tonluk lüks vapuru 2 haziran çarşamba günü saat 20 de Galata rıhtı mmdan hareketle 1 inci, 2 nci ve üçüncd ınıf yolcuları alarak doğru (Pire vc Hayfa) ya gidecektir. Bütün kamarsı, yatağı ve yemeği vardır. Tafsilât için Intourist müessesesinin Galatada Hovagimyan hanındaki Şarkı Karib mümessilliğine 42653 Sahiö ve tiaşmutıamni Yanu» Nadt Vmumi netrtyaU tdare eden Yaa Uüdürü: Hihmet Münif CiuntiMrtt/et matbaan BÜYÜK Türk Hava Kurumu PÎYANGOSU 2 nci keşide 11 Haziran 937 dedir Büyük ikramiye: 4 0 . 0 0 0 Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır... Ayrıca: (3.000) lıradan başlıyarak (20) liraya kadar büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plândan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle