13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 Mayıs 1937 CUMHURİYET SON TELEFON HABERLER TELGRAF Hâdiseler arasında v« TELSiZLE • •• Pahalılık ve soygunculuk ahalılık ve soygunculuk başka başka başka şeylerdir. Pahalılık, ham madde veya maliyet fiatırun yüksekliğinden ileri gelir. Soygunculuk, tamakârlığm, pervasızlığm ve küstahlığın yüksekliğinden ileri gelir. Büyükadada orta sınıf bir otele gidersiniz: Odasında sıcak su şöyle dursun, soğuk su musluğu bile yoktur; yastık örtiileri yırtıktır; başucunuzda içilecek su; surahinin değil, kırık bir şişenin içindedir; her katta banyo bulamazsmız; karanlık bir kilere yerleştirilen eski bir tekne içinde bütün otel halkı yıkanacaktır. Bu odanın tarifedeki fiatı şudu: Dört lira. Bu dört liranm iki veya üç lirası tamakârlık, pervasızlık ve küstahlık harcıdır. Yemek salonuna inersiniz: Bir tabak salata 60 kuruş, bir şişe înhisar şarabı 150 kuruş, bir külbastı 60 kuruş, bir pilâv 30 kuruş mukabilinde size teslim olacaklarını ilân ederler. Bunların tamakârlık, pervasızlık ve küstahlık harcı odanınkinden fazladır. Kırk paralık salataya istediğiniz vergiyi, istediğiniz bina kirasıru, istediğiniz elektrik, su, şu bu masrafım ilâve ediniz, onun fiatı gene 60 kuruşa yükselemez, yükselebilmesi için ona tamakârlığm, pervasızlığın ve küstahlığın omuz vermesi lâzımdır. Dünyanın en paralı şehirlerinden biri Paristir. Onun ucuz otellerinden birine giriniz; bizim paramzıla bir odaya 60 70 kuruştan fazla vermezsiniz. Buna mukabil her odasında bir sıcak ve soğuk su musluğu, yırtılmamış ve temiz örtüler, bütün otelde bir veya iki tane bile olsa muntazam bir banyo odası bulursunuz. Yüzde on mecburî değildir ve bahşişin miktarı faziletinizi bir angarya halme sokmaz. Lokantası da, ban da öyledir. Büyükadada araba ile büyük tura vereceğiniz para, sizi buradan koca bir vapurla Romanya sahillerine kadar götürür. Istanbulda pahalılık yok, soygunculuk vardır. Ayni kirazın kilosu, yerine, semtine, alıcının pazarlıktaki meharetine, lokantasma, oteline göre 15 kuruştan 150 kuruşa kadar çıkar. Bu soygunculuk merdiveninin basamaklarından birine dikilip te fiatlara: «Dur!» diyen yoktur. Bu yazımda kaydettiğim rakamlardan hiçbirinde bir para mubalâğa etmedim. Salâhiyetli makamlara bunu ispata muktedirim. Pahalılıkla değil, soygunculukla mücadele edelim. Pahalılığa çoktan razıyız ve vatana aid iktısadî zaruretlerin mahsulü olduğu için, önünde hürmetle iğiliriz. Bir Yugoslav meb'usunun beyanatı Ispanyol tayyareleri Alman Deutschland kruvazörünü bombardıman ettüer. Yirmi beş Alman bahriyelisi öldü, yetmiş üç bahriyeli de yaralandı IBaştaraft 1 Inci sahtfede] Dostluğu için milletlerin mücadele ettikleri, her cihetten kuvvetliTürkiye Bütün beşeriyetin benimsediği Atatürk sayesinde bugün, dünyanın mukadderatını elinde tutan haşmetli bir cumhuriyet haline gelmiştir tan sonra yetişen en büBelgrad (Hususî) yük müceddid olan büYugoslavya Millet Mecyük Türk evlâdı, bütün lisinin Hariciye encümebeşeriyetin benimsediği ni reisi M. Jarko TomaKamâl Atatürktür. şeviç'in Türkiye hakkınAtatürk, yoktan bir daki mütalealannı öğrenvatan vücude getirmiş, mek için Hariciye encü büyük bir milletin benlimeni riyaset odas.nda ğini iade etmiş, Türkiyekendisini aradım. Pek yi maddî ve manevî samültefit ve kibar bir zat halarda siyasî, iktısadî, olan Tomaşeviç, beni çok malî askerî ve entelekiyi kabul etti. «Cumhuritüel bakımlardan kısa yet» okuyucuları için bir müddet zarfında başgenc ve müterakki Kaka milletlerin asırlarca mâlist Türkiye hakkm Yugoslav Muıet Mecusı Haricicalıştıktan sonra varamadaki düşüncelerini memye encümeni reisi Jarko Tomaşeviç dıkları yüksekliğe isal nuniyetle söyliyeceği ceetmiştir. vabmı verdi. Büyük Atatürk askerî ilmî, içtimaî ve Elyevm kırk beş yaşlarında olan Yu iktısadî sahalarda yaptığı zişümul ink' goslavya Millet Meclisi Hariciye encü meni reisi Jarko Tomaşeviç, lise tahsilini lâbları müteakıb iktısadiyat, bilhassa ziSırbistanda bitirdıkten sonra Sorbon'un raat sahalannda da büyük ıslahat yapaHukuk Fakültesini, Ecole libre des sci rak geniş Anadolu stepini mümbit ve ences Politiques'i, ve gazetecilik yüksek mahsuldar erzak ihtiyat depoları h aüne tahsillerini Pariste ikmal etmiştir. Yu ifrağ edecek asrî fenlerle mücehhez yogoâlavyanm muhtelif elçiliklerinde kita rulmak bilmez bir Türk gencliği yetist'bet ve müsteşarlıkla ifayi hizmet ettiği gi rerek Anadoluyu Akdenizin ve cenubi bi Avrupa ve Amerikanın birçok mühim Avrupanın zahire ambarı haline ifrağ eyerlerinde de konsolosluk yapmıştır. Yu deceğine sarsılmaz iman ve kanaatim vargoslav, Fransız, İsviçre, Belçikanın ma dır. Yugoslavya saylav ve politika aiamı ruf gazetelerinde de siyasî, iktısadî ve içsıfatile Türkiye ile Yugoslavya arasmtimaî mevzulara dair birçok makaleler ve da her sahada ve her bakımdan büyük etüdler neşretmiştir. bir müşabehetin mevcudiyetini teyid et1935 intihabatında Vukovar dairei in mekten derin bir haz duyuyorum. Tür tihabiyesinde meb'us seçilmiştir. Millet kiye ve Yugoslavya herşeyden önce köyMeclisi Maliye ve Kavanin encümenle lü ve çiftçi memleketleridir. Evvelemir rinde aza olduğu gibi, re'sikârda bulunan de ziraatlerini yükselterek millî müda doktor Stoyadinoviç'in Millî Radikal faalarının müstenid bulunduğu sanayide Birliği fırkası Meclisi Meb'usan kulübü ecnebilere arzı iftikar etmiyecek derecede nün umumî kâtibidir. Enter parlmanter millî sanayilerini de ilerletmekle muvaz teşkilâtı Yugoslavya encümeninin azası zaftırlar. dır. Enter parlmanter Kücük Antant Türk ve Yugoslav milletleri hali sulhYuçoslavya Millî Encümeninin umum te kuzu gibi halim, hali harbde aslan g'bi kâtibidir. Yugoslavya Millet Meclisinin mücadeleci iki muharib millettir ve dedış politika sahasında tanınmış salâhiyetnizcilikte pek yakm olan parlak bir istiktar hatibidir. Ve meb'us seçildiği zamanbal karşısmda bulunuyorlar. Unutmamadanberi Millet Meclisi Hariciye encümelıdır ki şarkî Akdenizde iki mühim üssü ninin riyasetinde bulunmaktadır. bahrî vardır: Boğazlarla Boka Ko torska. Balkan Antantının en kuvvetli ve en esaslı iki azası Türkiye ve Yugoslavyadır. «Balkan Balkan milletlerinindir» düsturunu en samimî olarak kabul eden iki millet Türklerle Yugoslavlardır. Bilu mum beynelmilel içtimalarda Türkiye ve Yugoslavya devlet adamları, hayatı teşriiye mensubları, gazetecileri ve alimleri bu prensipi bütün kuvvet ve mevcudiyetlerile müdafaa ediyorlar. Müttehid bir Balkan devletinin yakm larda vücud bulacağına şahsan inanma makla beraber müşterek menfaatler bakı mmdan gayet mühim olan gümrük ittihadından uzak olmadığımıza inanıyorum. Hepimiz için fevkalâde lâzım olan bu mes ud neticeye varmak için teşriki mesai edilmesi icab eder. Bu maksada ermek için teşriî Balkan Antantının biran evvel vücud bulması elzemdir. Teşrii Balkan Antantı bu meseleyi hemen görüşüp icab eden tedbirleri almalıdır. Bu meclis Balkan Andlaşmasına mensub memleketlerin merkezi hükumetlerinde münavebeten her sene toplanmalıdır. Balkan Andlaşmasile Küçük Antant arasındaki münasebat gayet samimî ve gayet sağlamdır. Bu iki camia bilumum meseleleri tam bir ahenk ve ittifak dairesinde hal ve fasletmektedir. Küçük Antantm büyük bir Tuna havzası memleketleri camiası haline gelmesi bilhassa şayanı temennidir. Bundan maksadım bu camiaya Polonya, Avusturya ve Macaristanm da iltihakıdır. Bu suretle Balkan Antantı ve Tuna havzası memle ketleri antantı Balkanlarla Orta Avrupa Alman İktısad Nazırı Paristen ayrıldı Pariste yapılan ticarî anlaşmadan Fransızlar memnun görünüyorlar [Bastaraft 1 inct sahitede] zırhlı akşam saat 18 ilâ 19 arasında Va lansiya bolsevik hükumetınin ansızın oraya çıkan ve pike ile inen 2 tayyaresi tarafından bombardıman edilmiştir. Gemi istirahat halinde olduğundan efrad geminin ba|ındaki sipersiz murabbada toplanmış bulunuyordu. Bombalardan biri bu murabbaın ortasına, tıpkı birkaç gün evvel İtalyan subaylarının dairesine olduğu gibi düşmüştür. Bu caniyane taarruzun neti cesi: Yirmi asker ölü ve 73 asker de yaralı. İkinci bir bomba da yan köprüye isabet etmiş ve fakat ancak ehemmiyetsiz hasar yapmıştır. Gemi, harb ve seyir kabiliyetinde hiçbir anza olmadığı halde Cebeİitarıka hareket etmiştir. Yarahlan oraya çıkaracaktır. Zırhlı tayyarelere kat'iyyen ateş etmemiştir.» meti, Alman Deutschland zırhlısı hâdisesi hakkmda neşrettiği bir tebliğde, evvelâ bu zırhlınm tayyarelere taarruz etmiş ol duğunu ve tayyarelerin de mukabele et mek mecburiyetinde kaldı§ını bildirmektedir. Romada heyecan 25 kişi ölü var Cebelüttarık 30 (A.A.) Röyter bildiriyor: İngiliz lesmî mehafilinden tebliğ edildiğine göre Deutschland zırhlısı mürettebatmdan 25 kişi ölmüş ve 20 kişi de ağır surette yaralanmıştır. Yarahlar alelâcele hastaneye kaldınlmışlardır. Elde bulunan bütün doktorlar hastanede toplanmıştır. Ölülerin cenaze merasimi yann Cebelüttankta yapılacaktır. Bu hususta icab e Dahili harb devam ediyor den tedbirler alınmaktadır. Deutschlandın Bilbao 30 (A.A.) Resmî tebliğ: Cebelüttarığa muvasalatmda limanda buAsiler Amosebielta mıntakasında şid lunan bütün İngiliz ve ecnebi harb gemi detli bir taarruz yapmışlardır. Bu taarruz leri bayraklarını yanya çekmişlerdir. tardedilmiştir. Berlinde heyecan Alava ve Burgos cepheleri: Iş'ara deBerlin 30 (A.A.) Alman Ajansı ğer birşey yoktur. bildiriyor: Asilerin tayyareleri dün büyük bir faMünih ziraat sergisinin küşadı müna aliyet göstermijlerdir. 200 den fazla bomsebetile orada bulunmakta olan Hitler ba atmışlardır. Deutschland zırhhsma karşı yapılan suiBereket versin telefat miktarı azdır. kasd haberini küşad merasimi esnasında Salamanca 30 (A.A.) Asilerin almıştır. Boscaye cephesindeki ileri hareketleri deMerasimden sonra Hitler, o esnada vam etmektedir. Lemona dağını ele ge Berlinden Münih'e gelen Hariciye Na çirdik. Düşman bu dağlara mükemmel zın von Neurath'la görüşmüştür. surette tahassun etmiştir. Düşman birçok Saat 14,35 te Alman Başkumandanı maktul ve mühim miktarda malzeme bıAmiral Röder hususî bir tayyare ile Ber rakmıştır. Santander ve Asturie cepheleJinden gelmiş ve derhal Hitler'in yanına rinde tüfek ateşi teati edilmiştir. Diğer giderek uzun bir mülâkatta bulunmuş cephelerde iş'era değer birşey yoktur. Atur. silerin tayyareleri 3 tane avcı tayyaresini Hitler yanından von Neurath ve Ami yere düşürmüşlerdır. lal Röder olduğu halde saat 16 da tayMübadele edilen esirler yare ile Berline hareket etmiştir. Saat Irun 30 (A.A.) İspanyol maka 18,30 da Başvekâlette Hitlerin riyaseti matı, bugün öğleden sonra Samt Jean altında Harbiye Nazırı Mareşal von Delupde Madrid cephesinde esir edilmiş Blomberg, Hariciye Nazırı von Neurath olan 3 Rus tayyarecisile bir Fransız gazedonanma Başkumandanı Amiral Rö tecisini, Bask hükumetinin gönderdıği der'in iştirakile bir toplantı yapılmıştır. esirlerle mübadele etmek üzere Fransız tlk ateşi kruvazör mü açtı? sefaretine tevdi edecektir. Paris 30 (A.A.) Valansiya hüku„ ııuıımınilllllliniHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllinHKi"""1""""1 Roma 30 (A.A.) Gazeteler Palma de Majorque hâdisessi hakkmda heyecanlı neşriyatta bulunmaktadırlar. Giornale d'İtalia diyor ki: Bu kanlı hâdise Londra sefirimizin seri ve müheyyiç bir protestosile halledile mez. Mesele beynelmilel bir meydan o kuma mahiyetindedir. Çünkü tecavüz Londrada bir devletin teşviki ve yardı mile yapılmıştır. Avrupa, İspanya Sovyet fesad sistemini daha canlı bir şekilde aydınlatan bu tecavüzü ehemmiyetle kaydetmiştir. Tribuna gazetesi şöyle yazıyor: İtalya cezaî tedbirlere tevessül etmiyecektir. Fakat Londra komitesinin ko münizmin bu haydudca hareketini bütün vehametile beraber nazarı itibara almacı lâzımdır. Valanciaya yapılacak ihtann istikbalde ki hareketleri hakkmda bu hükumeti çok düşündürecek bir mahiyette olması lâ zımdır. Italyanlardan altı kişi ölmüştür ve bu unutulamaz. sı hakkmda tebligattan sonra matbuata beyanatta bulunarak Schacht'ın Blum ve Ticaret ve Finans Bakanlarile ticaret görüşmelerinde bulunmuş ve bunun tabiî olduğunu söylemiş ve bu görüşmelerin büyük bir samimilik içinde cereyan ederek anlaşma ile neticelenmesinden dolayı memnuniyetini bildirmiştir. Nazır bu anlaşmanın kat'î bir ticaret muahedesine müncer olacağından ve bunun da iki memleket arasındaki ticarî münasebetler üzerinde müsaid bir netice vereceğinden emin bulunduğunu ilâve etmiştir. Anlaşmanın esasları Paris 30 (A.A.) Fransız mahfillerinden alman malumata göre Almanya Fransadan yalnız ham madde almakla iktifa etmiyerek Almanyaya yapılacak ihracat nisbetinde Fransız mamulâtı da alacaktır. Müstemleke istihsalâtı için de miktarı muayyen olacaktır. İstikraz meselesine gelınce, Schacht'la Vincent Auriyol arasındaki görüşmeler memnuniyet verici bir tarzı halli mümkün kılmıştır. Daves ve Young istikrazlan faizlerinden bir tenzilât icrası derpış edılmediği anlaşılmaktadır. Şimdiye kadar mer'î olan klering sureti tesviyesi iptal edilerek yerine Almanya Belçika ticaret mübadelesini tanzim eden sisteme benzer bir sistem konulacaktır. Almanyaya, ticarî ve malî mütedahilleri ödiyebilmesi için, 200 milyon frank tahsis edilecektir. Bu nunla beraber bu farkın yüzde ellisi Fransada yapılacak mubayaata tahsis edilecektir. Yeni anlaşma çok geniştir ve kontenjanları tediyatı ve saireyi tanzim edecektir. 300 sahife tutacak olan metnin tanzimi üç hafta kadar sürecektir ve Schacht'ın muahedeyi imza için tekrar Parise geleceği ümid edilmektedir. Tatbikı umumî anlaşmanın akdine bağlı olan turizm anlaşması Alman turistlerine, bunların Paris sergisini ziyaretlerine imkân vermek üzere, 100 milyon frank tahsis etmektedir. Bu malumat Fransız membalanndan verilmiştir. Alman membalarından he nüz malumat alınmamıştır. İtalyanların tefsiri Eski Fransız Başve Alman Avusturya kili Briand için münasebatı gerildi Pariste Hariciye Nezare Sebeb, bu yaz Viyanada bir Yahudilik kongresi tinin avlusunda bir akdedileceğidir heykeli dikilidi Paris 30 ( A . A . ) 13 haziranda Hariciye Nezaretinin merasim avlusunda dikilecek olan heykelin açıhşından evvel Briand'ın hatırasını tebcilen Reisicumhur Lebrun'le Nazırlar ve diplomatlann iştirakile birkaç merasim yapılacaktır. Dün akşam müteveffanın 75 inci yıldönümu münasebetile Lebrun, Herriot ve Delbos'un iştirakile Sorbonne Üniversitesinin büyük anfiteatnnda müheyyiç bir nümayiş tertib edilmiştir. Viyana 30 (A.A.)" Yeni bir hâdise, Avusturya Alman matbuatı arasındaki gerginliği fazlalaştırmıştır. Angriff gazetesi Yahudilik kongresi nin önümüzdeki yaz içinde Viyanada akdedileceğini yazmıştır. Cerrospondance Politique gazetesi böy le bir kongrenin toplanması şimdiye kadar hiçbir veçhile mevzuu bahsedilmemiş olduğunu kaydettikten sonra şöyle demektedir: «11 temmuz 1926tarihli Alman Avusturya itılâfma karşı taammüdle yapıl mış kabaca bir hareket karşısmda bulunuyoruz.» Diğer cihetten Avusturya hükumeti doktor Göbbels'in 28 mayısta kilise aleyhinde söylediği nutku basan birkaç Alman gazetesini toplattırmıştır. Delbos, Briand'ın canlı bir portresini yaparak onun bütün manasile bir hatib olduğunu söyliyerek demiştir ki: « Sesinde bir ağırlık ve bir derinlik vardı ve eziciydi. İri gözlerinin şualan Almanlar, plânörcülük kimsenin nazarından kaçmıyordu. Asabî rekorunu kırdılar ve ince ellerinin mimikleri hâlâ gözlerimiBerlin 30 (A.A.) Alman muallimzin önündedir. Briand'ın sulh davasından lerinden Ernest Jachtmann havada 40 aşağıdaki 3 ders çıkabilir: saat 55 dakika kalmak suretile plânör 1 Beşerî sahada ulüvvücenab. 2 mukavemet uçuşu dünya rekorunu kırmışDiplomasî sahasında pozitivizm. 3 tır. Gayrette sebat. Almanyada yeni bir kanun Briand'ın emniyet davası hiçbir vakit Berlin 30 (A.A.) Hükumet metamikinden hâli kalmamış olduğu bir me mur cemiyetleri hakkında bir kanun neşseledir. Briand'ın emniyet dediği şey kol redilmiştir. Kanun doğrudan doğruya velektifti. O bunu böyle düşünüyordu. Bu ya bilvasıta bu cemiyetlere tâbi olmuş olan eski merkezî teşkilâtı 1 temmuz 1937 sebebden dolayı Milletler Cemiyetine den itibaren dağıtmaktadır. fevkalâde merbuttu. Briand'ın dalâl ve Dahiliye Bakanlığı mevcud teşkilâtı kinin muzlim kuvvetlerine karşı meydan dağıtmağa salâhiyettardır. Ancak nasyobkumasında hepimiz kalbin ve aklm en nal sosyalist partisine mensub cemiyetler samimî ilcaatının nidasını işitebiliriz.» bu "kanunun şumulüne dahil değildir. Jarko Tomaşeviç; yeni Türkiye hakkında fikrini şu sözlerle izah etti: « Türkiye Cumhuriyeti mevzuu bahsolduğu zaman şu üç ismi: Atatürkü, hmet İnönünü ve Tevfik Rüştü Arası zikretmek kâfidir. Bu üç şahsiyet yeni ve asrî Türkiyeyi tam manasile temsi! ediPEYAM1 SAFA yorlar. Atatürk; büyük inkılâbcı, cfsaBaltık devletleri anlaşması nevî bir kumandan ve emsalsiz bir devlet adamı. İsmet İnönü; büyük bir asker, Lahaye 30 (A.A.) Oslo anlaşması devlet adamı ve politikacı. Doktor Tevmemleketleri, Belçika, Danimarka, Fin fik Rüştü Aras; fevkalâde bir diplomat lândiya, Holanda, Lüksenburg ve Nor ve devlet adamı. veç mümessilleri bu memleketler arasında Bu üç büyük adamın teşriki mesaileri ticarî mübadeleyi artırmak maksadile bir samimî, tedbirli ve vatanperverancîir. anlaşma imza etmişlerdir. Atatürkün büyük şahsiyetleri mağlub îmAnlaşma 1 temmuzda mer'iyete gire paratorluğun enkazmdan muhteşem, Avcek ve bir sene mer'î kalacaktır. Holanda rupada ve cihan muvazenesinde hatır ve Belçika ithalât kontenjanlarında bazı fevkalâde sayılan siyaset, iktısadiyat, astavizlerde bulunacaklar ve Skandinavya kerlik velhasıl maddî ve manevî her bamemleketleri de tercihli gümrük tarifeleri kımdan zıkudret ve dostluğu için mHettatbik edeceklerdir. lerin mücadele ettikleri millî bir Türk devBir gemi battı leti vücude getirmiştir. Atatürk TüıkiyeLondra 30 (A.A.) Boscobel Kar si; Balkanlann, Akdenızin ve Yakınşarkm askerlik, politika ve millî vahdet ba gosu dün Ostende yakınında batmış ve kımından en zikudret devletidir. Asrî altı kişiden mürekkeb olan tayfası bir Türkiye bu vasıflarile cihan barış muvasandalda uzun müddet kaldıktan sonra zenesinde, sulh terazisinde gayet mühim Maurice Margerite ismindeki Belçika bir âmildir. Bu suretle yeni Türkiye mevbalıkçı gemisi tarafından kurtarılmıştır. ziî Balkan, Asya, Anadolu, Akdeniz ve Polonya Cumhur Reisinin Yakıngarb devleti olmaktan çıkıp böyük devletler sırasında dünyanın mukadderaBükreş seyahati tını elinde tutan haşmetli bir Cumhuri Bükreş 30 (A.A.) Polonya Cumhur yet halini iktisab etmiştir. Memleketim, Reisi Moscicki refakatinde Beck oldu milletim böyle bir devletin dostluk ve ğu halde 7 haziran tarihinde buraya ge kardeşliğile müşerref olduğundan dolayı lecek ve Kral Carol tarafından kabul e nekadar iftihar etse yeri vardır. dildikten sonra 9 haziranda Varşovaya Türkiyeyi büyük ve şayanı gıpta duavdet edecektir. ruma getiren hiç şüphe yok ki rönesans Roma 30 (A.A.) Matbuat, Dr. Schacht'ın Paris ziyareti esnasında bilkuvve akdedilmiş olan Alman Fransız ticaret itilâfının ehemmiyetini teslim et mekte, fakat iki devlet arasındaki siyasî münasebetlerde bir değişiklik olmadığı noktasında ısrar etmektedir. Tribuna gazetesi bu hususta şöyle yazıyor: Fransız Alman münasebetlerinin iyileştiğine şüphe yoktur. Fakat bu münasebetlerin vaziyetin değiştiğine ve bilhassa Almanyanın Fransız İngiliz siyasetine meylettiğine bir delil addedilmesi için de ortada hiçbir sebeb mevcud değildir. Yunanistanda petrol taharriyatı Atina 30 (Hususî) İngiliz ve Alman mütehassısların nezareti altında Dedeağac taraflarmda yapılmakta olan pet rol araştırmalarından iyi bir netice alınmak üzere olduğu hükumete bildirilmiştir. Son yapılan taharriyattan iki yüz metro derinliğinde benzol izi bulunmuş ve alınan nümuneler tahlil edilmek üzere Almanyaya gönderilmiştir. da vaziyete daimî surette hâkim olurlardı. Balkan Antantanının takviyesi sahasında ittihaz edilecek ilk tedbirlerden biri de mezkur camiaya mensub memleketler arasında ilmî ve fennî sahada teşriki mesaidir. Bu gayeye varmak için orta ve yüksek okul talebesinin mübadelesi lâzımdır. Bu talebeler mahallinde dil, kültür, edebiyat, folklor ve Balkan tesanüdüne fazla yardım ederler. Bu ciheti mes'ul ricali mizle mâtbuatımız bilhassa nazarı dikkate almalıdır. Sözlerimi bitirmeden evvel kıymetli Türk Başvekili tsmet İnönü ile muhterem Dış Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Arasın memleketimizi ziyaretlerine atfı nazar etmek isterim. Hükumetimiz bu ziyaretten büyük bir bahtiyarlık hissettikten başka, milletimiz de kalbinin bütün darabanile kahraman Türk milletinin yücelerine karşı bütün sevgi ve duygularını dökerek Büyük Atatürkün en yakın mesai arka daşlannı karşıladığını ve candan selâmladığını söyliyebilirim. Pek muhterem Türk ricalinin derin bir sevgi ile memleketimizden ayrıldıklanna kat'iyyen şüphe etmi yorum.» Tomaşeviç «Yaşasın yüce Atatürk! Yaşasın dost ve müttefik asrî Türkiye!» kelimelerile beyanatını bitirdi. SÜLEYMAN PAStÇ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle