12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r İÇ SAHİFELERDE ; \ 3 üncüde: Bir Yugoslav meb'usunun beyanaü. Süleyman Pasiç 4 üncüde: Afyon îstihsalimizde mes'ud bir inkişaf. Hikâye. 5 incide : Terbiye bahisleri. Selım Sırrı Tarcan umhuri Onuçuncü yıl sayı: 4686 İSTANBUIİ CAĞALOGLU Telgraf ve mektub adıesl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: tstanbul. No 248 D î ' Q1 M 10T7 r3Z3n6SI ul M8yiS 1301 Telefon: Başmuharrir ^e evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 i. Sofi geîen model 1OO Çoeuk arabalarını gelip gorünüz. ŞARKPAZAR1 Bazar dü kevan Toptan ve perakende satış Beyoğlu, İstiklâi caddesi 314 Ankarada yapılan merasimden: Ortada Başvekilimiz, kahraman tay yarecimiz Sabiha Gökçene madalya takarken, solda Fuad Bulca nutkunu söylüyor, sağda tsmail Müştak Sabiha Gökçene aid raporları okuyor lllllllllltllllllllillllllllf lltllf llf lllllllllllllllllllllllrllf •llltllllltlltlllllillllllllltllfllflltlllllllllllinitMlllllltllllttllllllllllllMlllllllllllllllllliliallllllllltllltllillllllllll llllllllltlllllllllllllllllllllimilltllllllilllllltlltlltlltfllllllllllllllf lürk tayyareciliğinde alınan merhaleler »»' IIIUIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIHII llllll Sabiha Gökçen yalnız Türk kadın genclîğıne değil, alelıtlak bütün Türk gencliğine misaldir Halkın sevinc avazelerile yer gök inliyor. 10 haziran için senlikler hazırlanmaktadır Antakya 30 (Hususî) Cenevrede kazanılan zafer, Hatayı tasavvur edilmez sevinclere garketti. Halk çılgın bir neş'e ve heyecan içindedir. Bu sürur avazelerile yer gök inlemektedir. Hataylılar bu muvaffakiyeti temin eden Ulu önder Atatürkle Türk büyüklerine ve Türk milletine, bitip tükenmez tninnet ve şükran hislerile çalkanmakta ve bunu 6ütün medenî âleme haykırmaktadır. Hatay halkı 10 haziranda büyük bay~ ram yapmağa hazırlanmaktadır. Hatay bayram yapıyor III IIMtın lllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllimillllllllllllllll llllllllllllllllin I lllllllllll III llllll IIIIMII IIIMIIIIIItMI Alman Deutschland kruvazörünü bomMaverayierdün Emiri, «Fırsattan istifade ederek ,bardıman ettiler eski dostlukları yenikmeğe ve yeni dostluklan 25 Alman bahriyelisi öldü, 73 babriyeli de yaralandı tspanya hükumetine göre ilk atesi Âlman kruvazörü açmıs kurmağa çalışacağım» diyor ispanyol tayyareleri Emir Abdullah dün geldi, akşam Ankaraya gitti Emirin Sirkecıde istıkbalî, Vah Muhiddm Ustundağ takdım edüirken Maverayierdün Emırı Altes Abdul rasımle karşılanmıştır. Emır Abdullah lah dün sabahki ekspresle şehrimize gel İstanbul Valisi Muhiddin Ustundağ, Emmiş ve Sirkeci istasyonunda askerî me[Arkası Sa. 5 sütun 4 te\ "iıııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Ankaradaki merasımden intibalar: Başvekilimiz İsmet İnonu kahraman tayyarecimıze madalyayı takarken; Atatürk kızı Sabiha Gokçen hakkındakı raporlan dınlıyor, aşağıda solda Sabiha Gökçene terılen madalya, sağda Başıekıl Mareşal Fevzi Çakmak ve Vekülerle goruşurken 11111 Anhara: 30 mayıs tatürk Kızı saym tayyareci Sabiha Gökçene pek haklı olarak verilen murassa madalya için yapılan çok yerinde törende kendimızce Tıirk tayyarecılığınin ehemmıyetlı bir yaş daha kazandığmı gbzlerımizle gördük. Derece derece ta Genel Kurmay Başkam Mareşal Fevzi Çakmağa kadar çıkan dıkkatli ve sert âmirlerin kolay kolay almmak ıhtimalı olmıyan kıymetli şehadetlerıle Sabiha Fenerbahçe ile Güneş takımları dün Gökçen kadın erkek seçkin ve birçoklan millî kiime için Kadıköy stadyomunda tahassüslerinin şiddetinden ağlıyan va karşılaştılar. Bu maçtan alınacak netice tandaşlar huzurunda mesleğinin liyakatli tasnife biraz daha vuzuh vereceğinden bir elemanı olmak payesine yükselen bir meraklılar stadyomda sekiz bine yakın tayyareci olarak tebarüz ederken biz bubir kalabalık teşkil etmişti. merhaleye varmanın nekadar zor, nekaHakem Sadi Karsanın idaresinde ceredar çalışmaya, nekadar fedakârhğa ve yan eden oyuna takımlar §u tertiblerle i§bilhassa ne büyiik bir meslek aşkma müte tirak ettiler. vakkıf olduğunu gözlerimiz önünde adeta Fenerbahçe: Hüsameddin Sedad, Himalâya dağları kadar büyüyen himmet Lebib Cevad, Angelidis, Mehmed ReIer şeklınde canlanmış görduk, ve nazarı şad Niyazi, Naci, Namık, Esad, Fik mızda Türk tayyarecilığimn en hayatî ret. merhalesi bu suretle katolunmuş bir mesaGüneş: Cıhad Faruk, Reşad İsmafe olarak taayyün etmiş bulundu. Bu ihtiıl, Rıza, Yusuf Mehh, Salâhaddin, sasımızı memleket ve milletimize anlatNecdet, Rebii, Enver. mak ıhtiyacından bir türlü kendimizi alaİlk devrede Fenerbahçe rüzgâr altına mıyoruz. düştü. Oyun başladıktan sonra on dakiBu satırları yazan havada uçma şekil ka müddetle her iki tarahn oyuncuları lerine yabancı biri değil dir, fakat bizim karşılarına düşenleri sıkı bir surette marke şahsan hava işlerile münasebetimiz niha ederek kimse kimseye serbestçe hareket etYUNUS NADI mek imkânını vermedi. Fakat bundan sonlArkası Sa. 1 sütun 5 fe] ra oyun sıkışık vazıyetinden kurtularak Fener Güneşi, G. Saray da Genclerbirliğini yendi Izmirde Uçok Doğansporu 6 3 mağlub etti. Kollej atletizm müsabakalarında güzel dereceler alındı • •• Deutschland tıpındeki Alman Cep zırhlüaTindan Amıral Graf Spee Berlin 30 (A.A.) Alman aj'ansı bildiriyor: «29 mayısta Deutschland zırhlısı İbiza önünde demirli bulunuyordu. Bu zırhlı beynelmilel deniz kontroluna tahsıs olu nan gemiler arasındadir. Buna rağmen lArkası Sa. 3 sütun 1 de] Galatasaraylıların yıllık aile toplantısı ı „„ ııııııııııııınııınıııııııııınını ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Meşhur pilâv, samimî tezahürata vesile oldu Arkadaşımız Abidin Daverin nutku candan bir kardeşlik sahnesi yarattı; Cumhuriyet abidesine çelenkler konuldu Alman İktısad Nazırı Paristen ayrıldı Pariste yapılan ticarî anlaşmadan Fransızlar memnun görünüyorlar Parîs 30 (A.A.) Blum bugün, Almanyaya hareket eden Schacht'la bir saat kadar gönişmüştür. Fransız mahfılGalatasarayluarm toplantısmda ıhtıyar mezunlardan Guneş kulubu onunde çetın bir mucadele leri görüşmenm tamamen hususî mahiyetAhmed Muhtar nutkunu soyluyor; sağda Galatasatabiî cereyanını aldı. Güneşlilerin rüzgâ te olduğunu bildirmektedırler. rayhlar Taksım abıdesı önünde rın da yardımile rakib kaleyi nisbeten daFransızlar memnun Uzun yıllardanberi, sade yurdumuza Galatasaray dun gene, aksakallısmdan ha ziyade ziyaret ettikleri görülüyordu. Paris 30 (A.A.) Ticaret Nazırı değil, fakat uzak yakın bütün komşu ve kısa pantalonlusuna kadar bütün evlâdFenerbahçehler ise iki açıklarile, bilhassa Bastid, Fransız Alman ticaret anlaşma dost memleketlere bıle güzıde ve münevlarını bazrında topladı. lArkası Sa. 6 sütun 1 de] [Arkası Sa. 3 sutun 6 da] ver insan yeti§tiren değerh irfan yuvamız lArkası Sa. 7 sütun 1 de]
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle