12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 Mayıs 1937 Şehir ve Memieket Haberleri ) Siyasî icmal Tarihî tefrika : 135 Yazan ; M. Turhan Tan (Tercüme ve iktibas edilemez) Çobanlıktan yetîşen Vezir Osmanlı tarihinin seyrini değiştirmiş, nasıl namerdane hileler çevirmişti? Üniversitedeki ecnebi doktorlar Muammer Eriş Ankaraya gitti Kazanc vergisi talebine Londradaki tetkikleri için Denize, ancak biriken itiraz ettiler izahat verecek çöpler dökülecek Kanzanc vergisine esas olmak üzerc îstanbul Etıbba Odası tarafından şehri mizdeki doktorlann derecelerini gösteri «Türk sultanlannm oğlu olmak çok Iiste Defterdarlığa verilmişti. Bu listede aBiz, yaman bir isyan doğuracağı çok muhtemel görünen bu heyecanı tasvir et talihsiz bir vaziyete düşmek demektir rasmda Üniversite Tıb Fakültesinde promeden önce Mustafanın katli meselesi Çünkü evlâdlardan biri babasınm yerine fesörlük eden bazı ecnebi doktorlann d üzerinde bir inceleme yapmak istiyoruz: geçer geçmez diğerleri mutlaka ölüme isimleri vardlr. Defterdarlık bu ij'ar ü Bu hâdiseyi Osmanlı müverrihkrinden mahkumdurlar. Türkler tahta hiçbir ra zerine bu doktorlardan kazanc vergif Celâlzade, Solakzade, Peçevi, Âli, Sekib bırakmazlar. Şüphe yok ki Yeniçe almağa teşebbüs etmiştir. Fakat bunla lânikî, Kara Çelebioğlu, Hacı Kalfa he rilerin vaziyeti onlan bu yolda harekete Üniversite Rektörlüğüne müracaat ede men hemen ayni şekilde yazmışlar, daha mecbur ediyor, çünkü hükümdann bir rek kendilerinin tedavi ile meşgul olrr.a sonraki tarihçiler de onlardan nakiller kardeşi hayatta bulunursa bu askerler her yıp yalnız konsültasyonlara iştirak ettik yapmışlardır. Bunlann içinde şehzadeyi Ierini ve hükumetle yaptıklan mukaveîe zaman ihsan istemekten geri kalmazlar. töhmetli göstermek istiyen yalnız Nişancı ye göre kendilerinden kazanc vergisi a Ricalan kabul edilmiyecek olursa: «Altarihidir. O : «Şehzade Mustafanın ağ Immaması lâzım geleceğini iddia etmişrazı nefsanisi müheyyici kuvayi cismanisi lah kardeşine ömür versin» sesleri işitil lerdir. Rektörlük keyfiyeti Defterdarlığa olup vafir asker ile Amasyadan gelip su meğe başlar. Bu bağnşmalarla onu tahta bildirmiş ve bunlardan kazanc vergisi areta Padişah hazretlerini istikbal edip getirmek istediklerini açıkça anlatırlar. Immamasmı istemiştir. lâkin suveri ebatili âmal ve nakşi tasav İşte bu yüzden Türkiye sultanlan ellerini MÜTEFERRİK vuraü muhal levhi hayalinde mürtesem kardeşlerinin kanile kirletmek ve salta İş Bankasımn muvaffak Umumî olduğu delâili aklî ve vesaili naklî ile nat devirlerini bir cinayetle açmak mecMüdüru Muammer Eri§ Türk Hekimleri Dostluk cemalum olmağm» ibaresile mazlum şehza buriyetinde kalıyorlar. îster Mustafa Iş Bankasımn Londrada bir şubesîni miyetinin toplantısı deyi suçlu gösterirse de inanılacak madde böyle bir akıbete düşmekten korkmuş olaçmak için tetkikata gitmiş ve Başvekil Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım beyan etmez, edemez. sun, ister Hurrem onu feda ederek kendi cemiyeti aylık toplantısmı dün sabah General tsmet İnönü ile birlikte şehrimize Hâdiseyi hem bitaraf bir gözle, hem oğullarını kurtarmağa çalışmış olsun, herâlim bir müverrih kafasile tetkik eden halde şurası muhakkaktır ki onlann ha Dr. Neşet Osmanın reisliğinde Etıbba dönmüş oılan Iş Bankası umum müdürü Odasmda yapmıştır. Muammer Eriş dünkü trenle Ankaraya Hammer bu işi Rüstem Paşanm yaptığî reketleri Süleymana, oğlunu oldürmenin Sıhhiye Vekâletinden gelen bir tez dönmüştür. Muammer Eriş kendisile göBaldwin îngilterenin Umumî Harb • nı ve onu da Hurremin teşvik ettiğini samünasib olacağı kanaatini vermişti. kere üzerinde görüşülmüş ve üç ay yaz rüşen bir muharririmize şunlan söylemiş Hıfzıssıhha Umum müdürü den zâhirde muzaffer fakat hakikatie rahatle söyler. O devri yaşıyan dikkat Beynelmilel sıhhî kongrelere iştirak tatüi yapılmasına karar verilerek da «Süleyman, îran hükümdan T a h bitkin ve bahusus malî cihetten iflâs ha tir: sahibi insanlar, cinayetin ebced hesabile ettikten sonra şehrimize dönen Sıhhat ğılmıştır. mas'la harbe girişince, Rüstem başku linde çıktığını görmüştü. Fabrikasımn tarihini tesbit için Mekri Rüstem terkibi« Londraya yaphğim seyahatin ora ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Hıf Vali Ankaraya gitti mandan sıfatile Anadoluya geçirilmişti. harb senelerinde kazandığı paranın üçte ni bulmuşlardır. Cinayetin nasıl işlendi da Iş Bankasımn bir şubesini açmak işile zıssıhha Umum müdürü Asım dün ak biri olan 150,000 İngiliz lirasm' MaKye ğini inceden ince araştıran ve hâdisenin O, yan yolda birdenbire durdu ve Sü îstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ alâkadar olduğunu biliyorsunuz. Bu tet şamki trenle Ankaraya gitmiştir. Nazınna gönderip muhakkak bir felâkeiçinde yaşıyanlarla temas edip tahkika leymana bir arize göndererek müşkül va dün akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. kikatın neticesini Ankarada alâkadar maEreğli Bez Fabrikasi ma tin vaktile önü alınmasına bir örnek oî tını tekemmül ettiren bir adam daha var ziyette bulunduğunu, bir ihanet hazır • Muhiddin Üstündağ, Ankarada Dahilikamlara arz ve izah edeceğim. Londrada mak istediğini bildirdi. Bidayette bu jesdır: Busbecq. Viyanadan elçi olarak Is landığmı, askerlerin iğfal edildiğini, Mus ye Vekâletile temas ederek Vilâyet ve mulâtına rağbet Belediyeye aid b a a işleri takib ede açılacak şube işi hakkında icab eden kate ehemmiyet verilmemişti. Lâkin çok tanbula gönderilmiş olan bu alim diplo tafadan başkasmı istemediklerini bildirdi, Ereğli Bez Fabrikamızı ziyaret eden cektir. rar verilecektir. geçmeden Ingiltere tam manasile iflâs umat, Mustafanın ölümünden bir yıl son bunlara karşı icab eden hüküm ve nüIzmir ve îstanbul tüccarlan fabrika maŞimdilik mevzuu bahsolan yalniz Lon mulâtının Avrupa bezleri ayarmda ol çurumunun kenannda bulunduğu anla ra Türkiyeye geldiği, Sultan Süleyman fuza yalnız sultanın malik olduğunu, Haydarpaşa Lisesinden Yetidrada bir şube açmaklığımızdır. îş Ban duğunu görmüşler ve kendi mağazala şıldığı zaman mumaileyhin >aziyeti ve la ve biitün vezirlerle görüştüğü, devrin kendisinin vaziyeti ıslah edemiyeceğini, şenler kongresi kası bundan başka Malatya dokuma fab nnda satmak üzere siparişler vermişler geleceği görüşteki isabeti ve fedakârlığı önemli hâdiselerini salâhiyetle tahlil et sultanın vücudüne ve nüfuzuna ihtiyac Haydarpaşa lisesinden yetişenler, dün mek mevkiinde bulunduğu için Ereğli bulunduğunu ilâve etti. Tahtı kurtarmak sabah Eminönü Halkevinde senelik kon rikasile alâkadar olmaktadır. Bu fabrika dir. Verüen bu siparişler fabrikanın dört takdir edilmiş ve işinden gücünden ay vakıası hakkında yazdığı satırların ehemnm tesisi işile Ankarada meşgul olaca aylık çalışmalarını karşılıyacak miktar rılarak hükumetin başına getirilmiştir. grelerini yapmışlardır. istiyorsa Süleyman hemen yetişmeliydi. dadır. miyeti derindir. ( l ) ğım.» Baldwin çok mütevazı ve çekingen bir «Bu haberden telâşa düşen sultan o İdare heyeti ve hesab raporlan okuBundan başka Anadolu tüccarlan da adam görünmekle beraber vatan ve milBusbecq, Türk mektublan admı ta raya koştu, bir mektub yazarak Musta narak kabul edildikten sonra idare heECNEBl MEHAFİLDE muhtelif tip bezler üzerine fabrikaya e letini tehlikede gördüğü zaman en cesuşıyan meşhur sefaretnamesinde şöyle di fayı yanına çağırdı. Hakkmdaki şüpheyi yeti seçimine geçilmiş ve Fikret Aktuhemmiyetli siparişler vermeğe başla rane işlere girişmekte tereddüd etmezdi. yor: «Mustafa, yaradılışmdaki yüksek izale etmesine ve kendisine isnad edilen na reisliğe, Kenan, Ibrahim, Tahsin, Estonya ile ticarî mışlardır. Cahid, Salâhaddin, Saim, Muvaffak ve 1926 da Ingilteredeki umumî grevin o « meziyetler ve halindeki sevimlilik saye cürümden temizlenmesine lüzum göster Fabrika yeni işlemeğe başlamış ol müzakereler Cahid de azalıklara seçilerek kongreye nüne devlet otoritesinin bütün kuvvet ve sinde askerlerin pek gözdesiydi. Gerek di. Eğer buna muvaffak olursa hiçbir teh son verilmiştir. Estonya hükumeti Hariciye Nezareti duğundan kalifiye işçi kadrosunu ta hükmünü tanıtarak geçmiş olması o ta onlann, gerek halkm arzusu artık ihti mamlamak için büyük gayretler sarfetlikey emaruz kalmıyacaktı. Mustafa zor Iki Bulgar askeri getirildi Ticaret îşleri Umum müdürü M. Virge mektedir. rihte Ingiltereyi anarşiden kurtarmıştı. yarlamış olan babasına onun halef ol şehrimize gehniş ve dün akşamki trenbir mevkide bulunuyordu. Canı sıkılmış Gene 1936 senesinde bütün İngiliz Hududumuza iltica eden iki Bulgar ması merkezindeydi. Fakat üvey annesi, ıphgı ve pek kızmış babasınm huzuruna çıka askeri dün şehrimize getirüerek alâka le Ankaraya gitmiştir. M. Virge hükuImparatorluğuriun mevcudiyetini tehliketahtı kendi oğullarından birine temin için metimizle bir ticaret nmahedesi akdine Ereğli Bez Fabrikasmın imalâtı me ye koyan buhrandan hükümdarhğı, kaelinden geleni yapıyordu. Bir zevce sıfa cak olursa nefsini büyük bir tehlikeye at dar makamlara teslim edilmiştir. memur edilmiştir. Bu müzakereye mez yanında bulunan ince iplikler fevkalâde nunu esasiyi ve tmparatorluğun heyeti utile padişah üzerinde tesis ettiği nüfuza mış olacağı şüphesizdi. Fakat bunu yapîktısad Müsteçarı döndü kur hükumetin fahrî konsolosu Suad rağbet görmekte ve bilhassa Îstanbul mumiyesini kurtaran Baldvvin'in sarsılmaz güvenerek en yaşlı evlâd olmak haysiye mıyacak olursa bir ihanet tasavvur etmiş çorabcılarımn geniş taleblerile karşılaşŞehrimizde bulunan tktısad Vekâleti Kara Osman da iştirak edecektir. tile Mustafanın haiz olduğu haklan ve olduğunu açıkça itiraf etmiş olacaktı. O, müsteşan Kurdoğlu Faik dün akşam maktadır. Fabrikada esasen çorab en sebat ve metaneti olmuştur. Bu hizmet ve en cesurane ve en tehlikeli şıkkı tercih et Ankaraya dönmüştür. nefsinde topladığı meziyetleri hükümsüz düstrisinin ihtiyacı olan ince ve yumu fedakârlıklandır ki beynelmilel ahvalin Bir amele kamyondan ri. Hükumetinin merkezi olan Amasya • bırakmak istiyordu. şak iplikleri imal için hususî tertibat icab ve zaruretleri üzerine İngiltere hükudüşerek öldü yı terkederek çok uzakta bulunmıyan baKöy bayramı mevcud bulunmaktadır. Son imal edilen meti tarihte misli görülmemiş teslihata gi«Maksadma nail olmak için Rüste Florya yoluna taş taşımakta olan şobasınm karargâhına gitti. Ya masumiye50 ve 60 numara taranmış merserize riştiği zaman böyle işlerden hiç hoşlanmıBursa (Hususî) Mudanya Halkevi min reyinden ve yardımmdan istifade etför Azizin idaresindeki 4032 numaralı ti. Kızmı Rüsteme vererek kendi ikba tine güvendi, yahud ordu oradayken ken köycülük komitesi, Bursa Mudanya kamyon, dün sabah boş olarak taş ocak iplikler en müşkülpesendleri bile tat yan ingiliz milletini, hükumete karşı sızıllinin muhafazasına onu da sıkı sıkı bağ disine bir fenalık yapılamıyacağmı ümid şimendifer hattı üzerindeki Yürükali larma giderken kamyonun arkasında min etmektedir. Bu da Cumhuriyet hü tı ve isyan göstermesine mâni olmuştur. Baldvvin Sekizinci Edvvard'ın taht ve lamıştı. Menfaatleri müşterekti. Bütün ettL Herhalde muhakkak bir felâkete istasyonu civarında büyük bir köy bay bulunan amele Tekirdağlı Mehmed, bir kumetinin takib ettiği pamuk siyasetile ramı yapmıştır. 10 binden fazla köylü virajda kamyondan yere düşmüş ve ba memlekette yetişmesine imkân hazır tacdan feragatile kapanan buhrandan paşalar içinde Rüstem, en ziyade nüfuz doğru yürüdü. lamış olduğu iyi cins pamuklann tam sonra istirahate çekilmek ve kendi işi günün iştirak ettiği bu bayram çok güzel şı parçalanarak ölmüştür. ve itibar sahibiydi. Keskin ve uzağı gö zamanında endüstrimize kavuşmuş ol cile meşgul olmak istemişti. Lâkin İngiliz «Süleyman, Istanbuldan çıbnazdan olmuş ve sabahtan akşama kadar muhrür bir zekâsı vardı. Süleymanın şan ve Bakırköy Jandaram Kumandanı Durduğuna delildir. telif eğlenceler, oyunlar, güreşler yapılImparatorluğunun hayat ve mevcudiyetijöhretini tesiste onun büyük hizmetleri evvel oğlunu öldürmeğe karar vermişti. sun ve Müddeiumumî muavinile seyrüMustafa karargâha vâsıl olduğu zaman mak suretile köylülere güzel bir gün ya sefer memurları kaza mahalline giderek e alâkadar tac giyme merasiminin dahilgörülmüştür. Çocukluğunda bir domuz Tramvaya asılanlar askerler arasında büyük bir galeyan var şatılmıştır. de ve haricde tatsızlık çıkmaksızm yapütetkikatta bulunmuşlar ve şoförün kaçobanıydı. Bununla beraber elde ettiği Bayramda Valimiz Şefik Soyerle as zada bir suçu olmadığını tesbit etmiş Eminönü Emniyet memurluğu mınta ması için işbaşında kalmıştı. Şu kadar var yüksek mevkie lâyık olmıyan bir adam dı. Onu babasınm çadırma götürdüler. değildir. Yalnız son derece hasisliği bü Sanki hiçbir şey yokmuş gibi çadır ga kerî kumandan General Cemil Tahir lerdir. Cesedin gömülmesine izin veril kasında tramvaya asılan ve atlıyan 24 ki bu merasim münasebetile Londrada yet sakindi. Ne asker vardı, ne muhafız Taner de bulunmuşlardır. toplanan İngiliz Imparatorluğu konferankişi yakalanmıştır. yük bir kusurdur. miştir. ve hizmetçi. Bir hiyanet tertib edildiğini sının müşterek haricî politika ve müttehid Bunlardan 8 tanesi para cezası vere «Rüstem Veziriazam bulunduğu ve işrab edecek hiçbir alâmet görülmüyor • Büyükada Halk Spor kulüEstonya Türkiye ticaret miyecek halde olduklarından Adliyeye müdafaa hakkında yapacağı müzakereleherşeyin idaresi elinde olduğu zaman e du. Bununla beraber güçlü kuvvetli dil bünde okuma odası açıldı rin sonunu beklemeksizin istifa etmiştir. fendisinin zihnini, kendi canınm istediği muahedesi teslim edilmiştir. sizler çadırdaydılar. Bunlar Mustafayı Bu işleri halefinin idaresine bırakmıştır. Büyükadada Halk Spor kulübü genctarafa meylettirebilirdi. Türkler arasında Estonya hükumeti Hariciye Nezareti Kel Şeref yakalandı katle memur edilmişlerdi. Çadıra girer lik okuma salonunun açılış töreni evvelHalefi Maliye Nazm Nevville Chamumumî surette deveran eden bir şayiaya Ticaret politikası müdürü şehrimize gegirmez üzerine şiddetle saldırdılar, bo ki gün yapılmış ve merasime îstanbul Meşhur yankesicilerden Kel Şeref, berlain kabinede mühim bir değişiklık göre kısmen Rüstemin ithamları, kısmsn lerek Ankaraya gitmiştir. Birkaç güne ğazına bir kemend geçirmeğe uğraştılar. Valisi Muhiddin Üstündağ riyaset et kadar iki hükümet arasında Ankarada evvelki akşam Çarşıiçinde gitmekte o yapmadı. Bu işi sonbaharda kuracağı asıl karısı Hurremin büyüleri yüzünden oğlu Mustafa pek kuvvetli bir adam olduğu miştir. ticaret muahedesi müzakeresi başlıya lan Ester admdaki kızın cebinden 760 endi kabinesinde yapacaktır. Hatta o Mustafadan o kadar soğumuştu ki onu ] için kendisini muvaffakiyetle müdafaa Genclik teşküâtı namına Ada okulu caktır. curuş çalmış, kaçarken yakalanmıştır. zaman yeni umumî intihab yaptınp milöldürmek için akıl danışmağa başlamıştı. etti ve yalnız hayatı için değil, taht için nun Başöğretmeni ve Adalılar namına letin selefi Baldvvin'e gösterdiği itimadı Bir ivayette Mustafa, Rüstemin ve üvey Şehir Meclisi azasından Avni söz söy kendisine de gösterip göstermiyeceğini de döğüştü. annesinin kendi hayatı aleyhindeki ta liyerek Cumhuriyet Halk Partisinin Atesbit edecektir. Ve neticeye göre ihtimal (Arkast var) savvurlannı sezmiş ve canını kurtarmak dalar kazası himayesindeki genclik teş yeni bir politika takib edecektir. O zama(1) Busbecq'in ifadesini <Fikir Hareketiçin babasını tutarak tmparatorluğu zorla leri» mecmuasından ve Hüseyin Cahid kilâtının sarfettikleri faaliyeti izah etna kadar Baldwin'in yolunda devam edeele geçirmek istemiştir. Bu rivayete ina Yalçınm yaptığı tercümeden iktibas edi mişlerdir. cektir. nanlar pek azdır. yoruz. M.T.T. Vali Muhiddin Üstündağ bu izahattan çok memnun olduğunu söylemiş ve bu Muharrem Feyzi TOGAY kadar geniş bir çalışma karşısmda gencleri tebrik etmekten başka söyliyecek Babasım yaraladı sözü olmadığını beyan etmiş ve çay zi^ Bursa (Hususî) Mudanyanm Kara yafetinden sonra merasime nihayet verilmiştir. ''atma mahallesinde oturan Girid mü oadillerinden Ali Nurinin 18 yaşlannda Muzaffer adındaki oğlu, babasile kavga etmiş ve bıçağım çekerek babasını öl dürmek için üzerine saldırmışsa da onu Müteahhid Nuri ve Abdürrahman yaraladıktan sonra yetişen zabıtanın eNaci Demirağm valideleri Bayan Ayşe [ine geçmiştir. İşin garibi; Muzaffer podün saat 10,15 te 85 yaşında olduğu lise ifade verirken, babasınm evde bir halde vefat etmiştir. mavzer sakladığmı ihbar etmesidir. YaCenazesi bugün öğle vakti AbdürrahMuallimlerin toplantısında bulunanlar pılan araştırmada bu mavzer bulunmuş, man Nacinin Göztepede Rıdvanpaşa Safranbolu (Hususî) Ders yılınm mekteble birlikte bütün mekteblerimiz er ikisi de Adliyeye verilmiştir. sokağmda 18 numaralı köşkünden kalsona ermesi dolayısile köylerden kaza de altmış sekiz muallim vazife görmekdırılarak Göztepe camisinde namazı kımerkezine gelen muallimler mutad top tedir. Şu vazıyet, kazamız kültürünün lınacak ve Sahrayıcedid kabristanma lantılarını yapmışlardır. Kaza bölgesi epeyce ilerde olduğunu gösterir. Mualgömülecektir. limler toplantısma ve görüşülen kültüNüshası 5 kuruştur. Merhume hayırsever ve salihatı nis içinde yirmi sekiz tanesi son plâna göre rel mevzulara değerli Kaymakamımız Türkiye Haric îstanbul birinci ilkmekteb talebeleri did şarkılar ve temsiller takib et vandan bir bayandı. Kavakta kendi na inşa ettirilmiş olmak suretile kırk iki İhsan Kaya yüksek bir alâka göstermiş İcin için tane köy mektebi vardır. Bunlardan altı mına yapılmış bir çeşmesi vardır. dün İstanbul Kız lisesi salonunda gü mıştir, ve muallimlerin idarî müşküllerini dinSenelik 1400 Kr. 2700 Kr. Merhumeye Cenabı Haktan rahmet tanesi tam devreli, bir tanesi de yatıh liyerek icab eden tedbirleri tavsiye ve Kesif bir kalabalık ve talebe velileri zel bir müsamere vermişlerdir. Müsa 1450 » 750 > mereye îstiklâl marşile başlanmiş, önünde verilen bu müsamere takdir ve diler ve kederli ailesi efradına beyani dır. Şehrin, ortamektebe şiddetli ihti güzel bir tatil devresi geçirmeleri te Altı avlık 400 » Üc ayİık 800 » taziyet ederiz. bunu talebenin söylediği mütead aîkışlarla karşılanmıştır. yacı vardır. Kaza merkezindeki üç ilkmennisile içtimaa nihayet vermiştir. 150 » Bir aylık Yoktur aldvvin Başvekâletten ve sîya» sî hayattan daha doğurusu siyasî liderlikten çekildi. Mu • maileyh aslen politikacı olarak yetişmiş değildi. Büyük bir çelik fabrikatoruydu. Fakat memleketin bahusus Umumî HarbÇöplerin denize dökülme işi iki gün ev den sonraki malî ve idarî vaziyetini tehvel bir müteahhide ihale edilmiştir. H a likeli bulduğundan siyasî hayata atılarak ziranın birinden itibaren bu müteahhid iş başma geldi. Ve on yedi sene müddetle işe başlıyacaktır. Fakat; öğrendiğimizı hizmet etti. göre bu kararla lstanbulun çöp derdi ge îngilterede nazır ve başvekil olmak ne tamamile halledilememiştir. Zira; de maddî ve manevî cihetten büyük feda * nize anlacak olan çöpler evvelce Meci kârlığı tazammün eder. Çünkü nazırla • diyeköyü civarma yığılan ve şehri sinek rın ve başvekillerin maaşlan çok azdır. hücumuna bırakhğı için birçok dedikodu Mevkiin icab ve şerefi olarak masraflari lan mucib olan Beyoğlu cihetinin çöpleri da ağırdır. Meselâ en çok maaş Başvedir. Îstanbul cihetinden toplanan çöpler kille Maliye Nazınnın aldıklan senevî gene şimdi olduğu gibi kamyonlarla Top beş bin İngiliz lirasıdır. Bunun da ver « kapı haricine taşınarak Maltepe civann gisi çıktıktan sonra geriye 3800 lira ka « da aynlan sahaya dökülecektir. Adalar Iır. ve Boğaziçinde toplanan çöpler ise esasen Bundan dolayı esasen servet sahibi oldenize atılmaktadır. mıyanlann nazır olmalan kendileri için Beyoğlu tarafından toplanan çöpler A bir yıkım olur. Meselâ yakınlarda vefat zabkapı iskelesinden mavnalara yüklene eden Maliye Nazm Lord Şnovvden zevcektir. Burada üzeri kapah güzel bir is cesine ancak birkaç yüz lira servet bırak: kele yapılmıştır. Bir tek iskele ihtiyac tı. Tekaüdiyesi de yoktur. Mal ye Na karşıhyamıyacağı için Beşiktaşta Hayred zm olmazdan evvel mecmua ve gazetedm iskelesi de ayni şekilde tamir oluna lere olan yazılarile kazandığı birkaç bin cak; Beşiktaş kazasının çöpleri de bulirayı da nazırlık makamınm zarurî masraflarına sarfetmiştir. Vazifesinin ağır olradan mavnalara konacaktır. masından bir daha yazı dahi yazama • • SAGLIK tŞLERl mıştı. Çöp derdi gene halledilemiyor Chamberlain ve Baldwin Saframboluda köy muallimleri bir toplantı yaptılar Birinci ilk mekteb talebelerinin verdiği müsamere Abdürrahman Naci valdesini kaybetti Cum huriyet Abone şeraiti {
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle