20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 31 Mayıs 1937 Fenerbahçe Güneşi, Galatasaray da Genclerbirliğini yendi Galatasaraylılar: Sacid Reşad, şeyi bulan bir şütünü cidden güzel bir plonjonla kurtardı. Bir dakika sonra da Lutfi Ekrem, Hpyrullah, Suavi NecNacinin çok sıkı bir şütünü meharetle çe det, Süleyman, Eşfak, Haşim, Bülend. Daha başlangıcdan itibaren yeşil sa virdi. hanırı üzerinde çetin fakat zevkli bir müFenerbahçenin dördüncü golü Üstüste yaptığı bu iki kurtarıştan son cadelenin seyredileceği anlaşıldı. Gene ra Cihad, Niyazinin beklenmedık bir şe lerbirliği hemen hâkim bir vaziyete ge kilde yaptığı vuruşu iyi takıb etmediği için cerek Galatasaray kalesini sıkışh:mağa Güneşin dördüncü golü yemesine sebeb başladı. Galatasaraylılar ilk akını kor oldu. Bu gol maçtan kimin galib ve kimin nerle kesebildiler. Dördüncü dakikada mağlub çıkacağını belli etmişti. Oyunun solaçık İhsandan gelen ve birkaç ayakbitmesine birkaç dakika kala Güneşten tan geçen topu, Rasim hiç bekletmeden Salâhaddin ve Fenerbahçeden Fikret kaleye gönderdi ve gol oldu. Galatasaraylılarm, oyunun başlangı kendisine karşı geldiğinden dolayı hakem cında yedikleri bu gole mukabele için totarafından oyundan çıkanldı. Biraz parlandıkları görüldü. Gençjerbirliği kasonra da maç Fenerbahçenin 4 2 galilesine doğru seri, şiddetli ve devamlı i biyetile neticelendi. nişler başladı. Oyun, ekseriyetle sıkı bir mücadele haBu akınlar oyunu Genclerin kalesi ölinde geçtiği için teknik bakımdan vasat nüne intikal ettirecek derecede kuvvetli bir şekilde cereyan etti. Fenerbahçe müve müessir oldu. Bu sırada pek nadir dafaası Yaşarın yokluğu dolayısile düşegörülen bir vaziyet de hasıl oldu. Gencbileceği tehlikelerden, Güneşlilerin Enver ler kalecisi Rahim, Galatasaray açığının gibi acemi bir oyuncuyu solaçık yerine ayağında olan topa doğru açıldı ve ilcrkoymalarile, kurtuldular. İki takım içinde ledi. Geri dönemediğinden Galatasarayh vasattan yukan birer kudret gösterenler vardı. Fakat geri kalanlar hiç de iyi va muhacimle mücadeleye tutuştu. Kaîe bomboş kaldı. Bir müdafi, kalecinin yeziyette değildıler. Hakem oyunu iyi idare etmedi. Bil rine geçti. Bu vaziyet beş dakika kadar hassa gol kararlannı verirken kalelerden devam etti. Ve kalecile muhacim çalım Fenerbahçe Güneş maçtndan guzel bir enstantane IBaştaraft l incı sahtfede] dakika kala vukua gelen bu hâdise iize söl açık Fıkretle hücuma geçtikçe güzel rine Cihad oyundan çıkarılarak yenne güzel Güneş kalesinin hızalarına kadar Faruk geçti. Fakat Fenerliler bu kısa ifcdiler, fakat üç ortanın atak bir oyun müddet zarfında rakiblerinin on kişi kaltutturamaması ve Güneş müdafilerinin de malarından istifade edemediler ve devre y«rinde müdahalelerile bu akınlar semere 1 . 1 beraberlikle bitti. vermedi. İkinci devre > Güneşliler, Fenerbahçelilerin müdafa İkinci devreye başlandığı vakit Gü • a'sında Yaşann oynamamasından ıstıfade neşlilerin gene sık sık rakib kaleve ya etmek istermişçesine mütemadiyen soldan naşmak istedikleri görülüyordu. Güneşin akın yapmak istıyorlardı. Fakat Enverin sıklaşan akınları bir aralık oyunu daimî çok bozuk bir oyun çıkarması, kendilerini bir tek kaleye çevirince Fenerbahçe mu o cenahta tehlıke yaratmaktan mahrum hacim hattınm iki iç oyuncusundan başka Niyazi ile Fikret bile gerilere gehp top elti. çıkarmağa çalıştılar. Güneşin golü ' 15 inci dakikada Melih Lebibin yavaş hareketinden istifade ederek topu kapb ve kaleye bir hayli yaklaştıktan sonra şüt atmak kasdile savurduğu ayağı, önünde yuvarlanıp gıden topu bulamadı. tkinci bir çıkışla topa yetişen Melih, bu sefer kaleye nazaran çok yan bir vaziyete düştüğünden topu ortaladı. Rebii gelen topu bir taban pasile Necdete geçirdi, o da durdurmadan sıkı bir vuruş yaparak Güneşin ilk golünü yaptı. . Fenerbahçeliler Melihin ikinci vaziyette'ki ortalayışında topun avuta çıktığını, hatta yan hakeminin bayrak bile salladığinı ileri sürerek verilen gol kararına itiraz etUlerse de gol sayıldı ve oyuna tekrar başlandı. Bu gol Güneşliler için yeni bir hız kaynağı oldu. Arka arkaya yaptıklan birkaç akın esnasında Fener müdafaası bir frikik cezasma sebebiyet verdı. Salâhaddinin sıkı" ve güzel vuruşu kalenin üst direğine çarparak avuta çıktı. Bu suretle Fenerli ler ikinci golü yemekten kurtulmuş oldular: Fenerbahçe mağlub vaziyetten kurtulmak için ve fırsat buldukça soldan yap mak istediği akmlarda Fıkret İsrmilin biraz favüle kaçan hareketlerinden baska Faruğun fedakârane müdahalelerile karşıjaşıyordu. Hakemin İsmanl aleyhine verijmesi lâzım gelen birkaç cezayı vennemesi ve halkın da bunları protesto ırahiyetinde gürültü etmesi Güneş aleyhme bir penaltıya sebeb oldu. Güneşin ikinci golü GaJatasaraylilar Ankarada mak için bütün enerjilerini sarfeden lışmalar bir netice vermedi. Genclerbirliği, on dakika sonra İstanbu'Oyun üçe karşı altı sayile Üçokun galida Galatasarayda iken daima müdafaa bivetile neticelendi. ettiği san kırmızı kalesine Kadrinin a Bulgar takımı dün de 2 0 yağıle mukabele ettiler. Bu sayı Gene yenildi lerın gayretini artırdı. Galatasaray ka Taksim stadyomunda Şişli ile karşıla* lesi hakikaten tehlıkeli vaziyetler geçirdi. şan Bulgarların Vladislavya takımı bu Bu dakıkalar zarfında Galatasaray a maçı da 20 kaybetmiştir. leyhine hemen üstüste on bir korner çeDünkü atletızm kildi. Fakat Gencler bütün gayretlerine müsabakaları rağmen beraberlik sayısmı çıkarama dan sahayı 3 2 mağlub vaziyette ter İstanbul atletizm bayramınm sekizindkettiler. si büyük bir intizamla dün seçkin ve alâBugünkü karşılaşma çok zevkli ve heyecanlı oldu. Genclerbirliğinden Kadri, Selim, Hasan, Halid bilhassa çok güzel oynadılar. Galatasarayda muhacim hattı hemen hepsi güzeldi. Kaleci Sacidin oyunu da fevkalâde beğenildi. Hakem îzmirli Mustafa gerek dünkü gerek bugünkü maçı çok güzel ve temiz idare etmekle istisnasız bütün seyircilerin takdirini kazandı. Mekhi Said kah bir seyirci kalabalığı önünde Kollej sahasında yapıldı. Ankara ve Kocaeli atletlerinin de bu müsabakalara iştirak etmiş olmalan daha büyük bir heyecan uyandırmıştır. Dereceler, bilhassa cirid atmada, beklenen randımanm üstündeydi. Bundan başka üç atletin 1.70 ten aşması, 800 metroda cereyan eden çetin mücadele, uzun seneler boş kalan şubelerde yeni parlıyan istidadlar bu sporda yeni bir devre girdiğimizi müjdeliyen hâdiseler olarak kaydedilebilir. Fenerbahçenin birinci golü Devrenin bitmesine altı dakika kala Fenerbahçenin sağdan yaptığı bir akın Güneş kalesinin önünde büyük bir kar ,gaşalığa sebeb oldu. Cihad kalesinden çıkmış ve mükemmel bir plonjonla topu ka pı£ tehlikeyi savuşturmuşken hakem Is mailin Fikrete nizamsız bir şekilde marke durmağa çalıştığını görerek peaaltı cezası verdi. Cihadın topu kapmasüe Güneş kalesine gol yapma imkânlan ka'mamışken Fenerbahçe lehine verilen bu penalfıyı Namık güzel bir plâse vuuşile gole çevirdi ve takımını berabere vaziyete getirdi. Bu gol bu sefer de Fenerbahcelilere hız verdi. Gene sağdan inkişaf eden bir Fener hücumunda Cihad fena bir plon jon yaparak yüzünün üzerine yere duştü ve sersemledi. Devrenin bitmesine birkaç Beşincı dakikada Niyazinin kendi hafbek hattına gelerek top çıkarmağa çalışması bir endbole ve dolayısile bir gole mal oldu. îyi bir şekilde ve şandelleme çekilen bu endbol cezasına Melih yeti şerek kuvvetli ve güzel şütle takım'na i kinci golü kazandırdı. Bu gol oyunun cereyen tarzını değiş tirmeğe sebeb oldu, ondan sonra Fenerbahçeliler maçın sonuna kadar güzel bir oyun tutturmağa muvaffak olarak hakimiyeti rakiblerinin ellerinden aldıla'. NiDunkü atletızm musabakalanndan bir intiba yazi ile Nacinin yerlerini değiştirmesi Fenerbahçe üç orta muhacimi arasına or uzakta bulunması, daha doğrusu oyunu laştılar, fakat açık olan kaleye gol atan talığı karıştıran bir oyuncu katmış bu yakından takib etmemesi doğru değildi. olmadı. lunduğundan Güneş müdafilerinin rahat Galatasaraylılar, bu fırsatı kaybettikNitekim bu gerek Fenerbahçeye ve rahat vuruşlar yapmaları biraz güıleşti. gerekse Güneşe yapılan gollerden son ten sonra behçmehal gol azmile akınlarını Fenerbahçenin ikinci golü ra oyunculann itiraz etmelerine sebeb ol şiddetlendirdiler. Müdafaa da adeta ca16 ncı dakikada Faruğun acele yü du. nmı dişine takarak çalışmaktaydı. Bu eszünden yaptığı bir iskaya Cihad da ka nada sol eli alçıdan yeni çıkan müdafi Galatasaray: 3 • lesinden çıkıp topu tutmamakla jştirak etîhsan şiddetle yere düştü. Ve sakat eli tı. Namık Güneş müdafaasının bu kat Genclerbirliği: 2 zedelendiğinden bir müddet oyundan hamerli hatasından istifade ederek takımı Ankara 30 (Telefonla) Galata ric kaldı. Galatasaraylılar müdafaada anın ıkmci beraberlik sayısını yaptı. Bu golle 25 inci dakikada yap'lan ü saraylılar ikinci maçlarmı bugün Gencfer çılan bu gedikten istifade etmekte geçüncü Fenerbahçe golü arasında geçen birliğıle yaparak 2 ye karşı 3 sayı ile ga cıkmediler. İlk golü Bülend çok güzel müddet zarfında Güneş kalesi daha ya lib geldıler. Hava yağmurlu olmasına bir vuruşla takımına kazandırdı. Ortaya getirılen top gene Genclerbir kın vaziyetlerden sıkıştırılmağa başlandı. rağmen Şehir stadı dünkünden daha kesif bir kalabalıkla doluydu. Ankaradaki ligi kalesinde dolaştıktan sonra Haşimin Her zaman ikinci devrenin yansmdan sonra kâh unutulmuş olmaktan kâh yor Galatasaraylılar yakalarında sarı kır ayağile ikinci gol oldu. Oyun bundan gunluktan âtıl vaziyetlere düşen Fikret mızı çiçeklerle kapalı tribünün sol kıs sonra mütevazin bir hal aldı ve devre, soGüneş kalesi istikametine sık sık ınişler mında gene toplu bir haldeydiler. Genc na erdi. lerbirliği taraftarları da yakalarına ta yaptı. tkinci devre kımlarının formasmı gösteren kırmızı çıFenerbahçenin üçüncü golü îkinci devrenin ilk dakikalarında her çekler yerleştirmişlerdi. Hakem, İzminı Bu inişlerin birinde ortalanan topa Na Mustafanın düdüğile saat 14 te her iki iki takım karşılıklı akınlar yapmakta ve ci yetişti. Yaptığı ilk vuruşa Cihad da takım da bir arada ve kolkola sahaya çı yekdiğerini sıkıştırmakta idiler. Galata plonjonla mukabele ettiği için top geri karak tribünleri selâmladılar. Mutad me saraylılar bilhassa Niyaziyi tutuyorlardı. geldi. ikinci vuruş kale direğine çarparak, rasimden sonra takımlar dizildi. Galatasaraylılar 1012 dakika sonra orada da bir kargaşalığa sebeb oldu. Fatekrar ve bariz bir surette hâkim bir vaGenclerbirliği: Rahim Halid, Ih ruğun bir vuruşu bu tehlikeyi uzaklaştır san Kadri, Hasan, Keşfi Selim, Saıâ ziyet aldı. Bu esnada Haşim takımın.i mışken hakem topun kale içinden çevrildi haddin, Rasim, Niyazi, İhsan. üçüncü golü de kazandırdı. Gol çıkar ği mülâhazasıle Fenerbahçe lehine gol kararı verdi. Millî küme maçîarında takımların vaziyeti Bu karar oyunculardan birçoğunun hakemın üzerine gelerek hesab sorar vaziyet Maç sayısı Galıb Berabere Mağlub Attığı gol Yediği gol Puvan takınmalanna sebeb oldu. Fakat itirazlaı Beşiktaş 11 5 4 2 20 14 25 dınlenmedı ve hakemin verdıği gol kararı Fenerbahçe 10 6 2 2 26 14 24 na ittibaen oyuna devam edıldi. Doğanspor 12 4 2 6 27 40 22 Oyuna daha hızlı bir şekilde devam e Gencler Birliğı 11 5 1 5 22 19 22 dilirken bu sefer oyuncular arasında bazı Üçok 14 3 9 26 41 21 2 8 5 3 25 16 21 münakaşalar, kafa tutmalar başgösterdi. Galatasaray 11 3 2 6 21 30 * 19 Fakat bunlar da, bir hâdise çıkmadan Ankaragücü Güneş 9 4 1 4 24 18 18 örtbas edildi. 35 inci dakikada Cihad Namığın kövarsa da Münevver üç dört senedir bu adamın yüzünü görmemiştir. Zaten babasile onun arası da açıktır. Münevverin bunlan anlattıktan sonra bir köşede gözleri yaşlı dururken kapıya doğru atılarak: Küçükhanım, küçükhanım, Âdile öldü. Diye haykırması, Leylânm geldiğini anlattı ve Müddeiumumî ile komiser o dadan dışarı çıktılar. Haber, Leylâyı o kadar şaşırttı ki etrafındaki yabancılara birşey sormağa vakit bulamadan Âdile nin odasma girdi. Hizmetçi kadını ya tağında kanlar içinde ve gözleri fırlamış bir halde görünce gözlerini kapıyarak mindere yığıldı. Komiserle Müddeiumumî Leylânm üstündeki beyaz bluzu işaret ederek birbirlerine bakıştılar. Sami Bey ve yabancılar onu müşkü lâtla kendine getirebildiler. Münevverle birlikte üst kata çıkarak her tarafı karış karış yokhyan ve odalarm ne işe yara dıklarını tayin eden sivil polis aşağı irıer inmez, taşlıkta hayret içinde kalan jandarma zabitine hâdiseyi anlattı. Sonra odaya girerek Leylâya: Görüyorsunuz ya, hizmetçinizi boğazlamışlar, tabiî, birşeyler biliyorsunuz. Kimin tarafından öldürülmüş olması Uçok: 6 Doğanspor: 3 Alınan teknik neticeler şunlardır: îzmir 30 (Hususî) Millî küme kar100 metro: Nazmi (Galatasaray) şılaşmalarından Üçok Doğanspor maçı I 106, Kâmran. bugün yapıldı. Sahada az seyirci vardı. 200 metro: Nazmi (Galatasaray) Hakem îzmir bölgesinden Şehabm idare24.4, Vefık (Kollej). sile sahaya çıkan takımlar şu şekilde sıra400 metro: Mehmed (Güneş) 55, landılar: Firuzan (Fenerbahçe). Üçok: Hilmi, Ziya, Ali, Şükrü, En800 metro: Receb (Güneş) 2.1.4, ver, Mustafa, Basri, Adil, Said, Kemal, Galıb (Ankara). Saim 1500 metro: Receb (Güneş) 4.18, Doğanspor: Mahmud, Adnan, Yusuf, Teo (Galatasaray). İsmail, îrfan, Mehmed, Sadri, Ömer, Re3000 metro: Artin (Beşiktaş) 9.32, şad, Ali, Halid. Teo (Galatasaray). Oyuna 17 yi 15 geçe Üçok başladı. 110 Mâniah: Faik (Galatasaray) 16.6, Madencidis (Pera). İlk devrede her iki takım da düzgün bir 1500 metro yürüyüş: Bil (Pera) oyun gösteremediler. 7,58, Leorando (Pera). Doğanspor 15 ve 19 uncu dakikalarda bıri penaltıdan olmak üzere iki gol yaptı. Buna Üçok 18 inci dakikada Adil, 33 üncü dakikada Said ve 36 ncı dakikada Saim vasıtalarile üç sayı ile mukabele ederek devreyi 3 2 bitirdi. İkinci devrede Üçok daha iyi oynadı ve 45 dakikanm 30 dakikası tek kale halinde hakimiyeti altmda geçti. Oyunun başlangıcından itibaren Üçok forları Doğanspor kalesi önünde yerleştiler. Üçüncü dakikada Adnan Saide favul yaptı, Said 18 lik çizgi dışından sıkı bir şütle topu dördüncü defa Doğanspor ağlarına taktı. Gülle atma: Veysi (îstanbulspor) 12,94, Etem (Galatasaray). Disk atma: Veysi (İstanbulspor) 40.42, Sabahaddin (Kolej). Cirid atma: Rasim (Galatasaray) 55.04, Şerif (Güneş). Yüksek atlama: Pulat (Galatasaray) 1.80, Faık (Galatasaray). Uzun atlama: Akel Zeki (Beşiktaş). (Pera) 6.14, Üç adım: Pulat (Galatasaray) 13.90, Zeki (Beşiktaş). Sırıkla atlama: Haydar (Galatasa • ray) 3.21, Vilâdis (Kurtuluş). 9 uncu dakikada Adilin uzaktan çekMüsabakaların sonunda galiblere matiği bir şütle Üçokun beşinci golünü kay dalyalar tevzi edilmiştir. detti. Doğanspor bundan sonra sert bir Beşiktaş Şeref stadında yagh oyun tatbikına başladı. Oyuncular mütemadiyen yer değiştiriyorlardı. 29 uncu dakikada Adil Üçokun altıncı golünü de kaydetti. Bundan sonra ça güreşler HACI RAŞİD «Cumhuriyet» in milli sergüzeşt romanı • 11 * , Uzunca boylu, esmer... Lâciverd • bir elbise giyiyordu, galıba... : Bıyıklı mı, bıyıksız mı, gözlüklü mü.? Gözlüklü değil... Bıyıkları var mıydı, yok muydu? Farkında değilim. îyice göremedim. . Isminiz nedir? Kimin oğlusunuz? . Kavaf İsmail Efendinin oğlu Numan... . Güle, güle .. İcab ederse sizdcn h bazı malumat alırız. Komiser içeriye girdiği zaman Müd deitımumî ölüyü çevirmiş, yan soymuş, yatağı kaldırmış, derin tetkikata girişmişti. Komiser eğilerek: Hasan Bey, dedi, mühim bir ih bar var. Sabah erken arka kapıdan bir g«nc çıkmış. •Müddeiumumî muavini, yan açtığı vorganı tekrar örterek: Mühim, dedi, sözüne itimad edi lir birisi mi ihbar ediyor? r Evet, bir bahriye talebesi... Komiser Numandan işittiklerini tekrar edmce Müddeiumumî: Şu küçük kıza soralım bir kere... Dedi, odadan dışarı çıktılar. Münevver gözü kapıda hanımını bekliyerek ikidebir yaşlarını siliyordu. Müddeiumumî: Kızım, dedi. Dün gece sizde misafir kim vardı? Hiç kimse yoktu. Akşamüstü küçükhanıma, yahud Adileye gelen giden olmadı mı? Hayır... Dün, evvelki gün... Bunların hiç ahbabları, dostlan gelmedi mi? Görmedin mi? Hizmetçi kızın ağzını aramakla şu anlaşıldı: Leylânm İstanbulda yakın dan uzaktan akrabası olmadığı, babası öldükten sonra ziyaretine gelenlerin konu komşu ile mekteb arkadaşlarından ibaret olduğu, erkek olarak kimsenin gelmediği, Âdile kalfanın ise ne erkek ne kadın kimse ile görüştüğünün görülme diği... Leylânın Bahkesirde bir amcası mümkündür? l line cevaben: Diye sordu. Leylâ hiçbir şey bilmedi Bilmiyorum, çok müphem... Ge ğıni söyleyince komiser: ceyansı bir inilti işitir gibi oldum, uyan Bu kadınm geleni, gideni yok dım, sonra... muydu? Nişanhsı, yavuklusu, eski koca Sonra, ne biliyorsanız, ne işittinizsı?.. se hepsini aynen söyleyiniz. Eski kocası ölmüş. îki erkek kar Sonra, bir erkek sesi... Fakat ben deşi Erzurumdaymış. İstanbulda kimsesi bunu sokaktan geliyor, sandım. Hatta olmadığını söylerdi. bir ayak sesi uzaklaşınca inilti de kesil Parası?.. dı. Bijmem. Fakat bizden aldığı pa Başka birşey... Konuştuklarını rayı yemediğine göre ya biriktirmiş, ya duymadınız mı? hud kardeşlerine göndermiş olacak. Leylâ hayretle gözlerini komisere dik Sizin yatak odanız Âdilenin oda ti. Bu adam birşeyler bilerek mi kendisisının tam üstündedir. Bu kadını beş altı ni isticvab ediyordu? Komiserin bakır saat evvel boğazladıklarına göre tabiî bir renkli yüzünde adeta bir tehdid okur gişeyler işittiniz... bi oldu. Leylâ kaşlarını çatarak: Leylâ dizlerine dayalı ellerile başını Hayır!... dedi. Yalnız bir erkek tutarak bir an tereddüd etti. Sonra: sesi «hepsini ver, hepsini, yoksa seni bo Ah, evet! dedi... ğazlarım» diyordu. İşittiğim bundan ibaSustu. Karanlık düşünceler, gizli, rettir. müphem şüpheler zihnini tırmalamağa Komiser, sigarasını yakarak: başlamıştı. Mütehakkim, emreden bir Leylâ Hanım, dedi, dün gece e vinizdeki misafir kimdi? ses: Ne îşittiniz, anlatınız... Başı ellerinin arasında olmasaydı ve O aralık odaya giren Sami Bey ko eski mindere oturmuş bulunmasaydı mumisere ve Müddeiumumiye kendisinin bir hakkak Leylâ düşecekti. Gözlerinın kaaile dostu olduğunu ve Samsundan gel rardığını, kalbinin göğsünü parçalıyacak diği için Leylânm kendisini istikbal etmiş gibi attığını hissediyordu. olduğunu söyledi. Leylâ komiserin sua(Arkası var) Beşiktaş kulübü, şimdiye kadar icrasında müşkülâta maruz kalınan yağ güreş lerini Şeref stadında tesis ve inşa ettigî yeni güreş meydanında her hafta pazar günleri icraya karar vermiş ve bu güreşlere iki haftadanberi devam etmekte bulunmuştur. Bu güreşler mevsim sonuna kadar devam edecektir. Beşiktaş kulübü güreşlere halkın rağbetini celb için duhuliyeyi on beş kuruş olarak vazetmiştir. Bilâistisna herkesten on beş kuruş alın maktadır. Bu hafta ıcra olunan güreş lere meşhur pehlivanlardan otuz kişi iştirak etmiştir. Güreşler ciddî olduğundan seyircıler büyük bir heyecan duymuştur. Hakem heyeti eski başpehlivanlardan meşhur Gazhaneli Ali Ahmed, Tophaneli Yusuf ve Murtaza pehlivanlardan mürekkebdir. Şeref stadının anfi şeklinde olan güreş sahasını, dün, binden fazla meraklı kaplamış bulunuyordu. Halkevi maçları Eminönü Halkevinden: Evimiz spor subesi himayesindeki kulübler arasında tertib edeceğı futbol maçlarının fiksturu için 1/6/937 salı günü saat 18 de Evimizin merkezinde yapacağı toplantıya alâkadar kulüblerin murahhas göndermeleri bildirılir. Vefa kulübünün kongresi Vefa İdman Yurdundan: Yurdun senelık kongresi 136937 pazar günu saat 10 da yapılacağmı saygı ile üyelere bildiririm.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle