12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 Mayıs 1937 CUMHURİYET Terbiye bahisleri Iktısadî hareketler Altın fiatları niçin düşüyor? Günün iktısadî mevzularından birisi de altın fiatlarının mütemadî bir surette düşmesidir. Bu sukut bizim dahilî piyasa mızdan ziyade haricde görülmektedir. Vakıâ bizde de bir altın Türk lirası on gün evvel 1062 kuruş iken bugün 1050 kuruşa düşmüştür. Fakat bizdeki sukut dünya piyasalanna nazaran çok daha azdır. Bunun sebebleri de bizim köylü müzün altını en sağlam tasarruf vasıtası olarak kabul etmesidir. Bu sene ise bir çok mahsuller daha fazla para edince köylülerüniz bütün kuvvetlerile altın almağa koyufdular. Onun için de bizde altın, dünya piyasasına nazaran daha az sukut etti ve bizde bugün altının fiatı dünya piyasasına nazaran daha yüksek kaldı. Kaç yaşına kadar insanın boyu uzar? Yazan : Selim Sırrı Tarcan Emir Abdullah dün geldi, akşam Ankaraya gitti Maverayierdün Emiri, «Fırsattan istifade ederek eski dostlukları yenilemeğe ve yeni dostlukları kurmağa çalışacağım» diyor Zarif bir yazı ıkra meşhurdur: Köy ağalarından birinin çocuğu koşarak gelip babasına haber verir ve so Uzamak! Her çocuğun başlıca düşün limonlukta yetişen fidan gibi çabuk boy rar: Bağda birkaç keçi, bir de avukat eesidir. Yalnız çocuklann mı ya? On se atar, ince ve narindır. Köylü kadar cevar, ne yapayım? kiz yirmi yaşında vücudü gayet mütena faya dayanmazlar. İşte bu bakımdan al Ağa telâş içinde haykınr: sib fakat boyları kısa birçok genc bayan danmamak gerektir. Köylü daha küçük Keçilere ilişme, avukatı sür, çıkar. lar bana gelip akıl danışırlar ve derdle yaşta zorlu işlere başladığından serpile Çünkü hayvancıklar birkaç dal kemirirrini yanarlar. Üç santim boy almak ;çin memiş ve daha çok enine gitmiştir. Ayn' ler, kendiliklerinden çıkıp giderler. Avuber fedakârlığa, her zahmete katlanma hal büluğ çağmda yani on beş yaşında kat isterse bağı kendıne mal eder! ğa razı olduklarını söylerler. Daha ileri boksa, güleşe, gülle kaldırmıya ve futbole Yedi Gün mecmuasmın son çıkan sagidebiliriz. İçtimaî hayatta yüksek mev heves eden çocuklarda görülüyor. Bu yısmda da Hüseyin Cahid Yalçının «Boş kii olan yaşlı başlı kimseler vardır ki ah zorlu idmanlar onları kavuruyor, uzamane olurdu biraz da boyum yüksek olay larına, serpilmelerine mani oluyor. bir hulya» başhklı pek hoş bir yazısı var. dı! diye için, içın üzülürler. Üstad, ne hakikî, ne mecazî manasile Şehir çocukları birden serpıîen boylakendine yakıştırılması hiç de mümkün olİşte size bir misal: Napolyon Bona rına rağmen vücudlerinin terbiyesine bakAcaba dünya piyasasında altının tam mıyan «Akşamcı» imzasından dolayı madıklanndan fena itiyad alıriar. Başpart! mahkemelik olduğu ve aylardanberi üBüyük Fransız müverrihi (Lenotre) Ian ve omuzlan ekseriya öne düşük, sırt bu karışık zamanlarda yükseleceği yerde sukut etmesinin sebebleri nedir? Rransız lan yuvarlaktır. Şimdi bu narin vücudİTİ züntü içerisinde kaldığı için avukatlığın çöyle anlatıyor: ilga edilmesi 'halinde adalet âleminde «Avrupayı baştanbaşa istilâ eden, ci her gün muntazam bir usul tahtında iktısadçılarının son kongresinde Fransoa yüz gösterecek vaziyeti tahlil ediyor ve: hanı velveleye salan Napolyon Bona işletir, adalelerini kuvvetlendirirsek du Erbet namında bir iktısadcınin okuduğu «İşte maruf bir üstad, size büyük bir tapartm, bu büyük dâhinin boyu gayet kısa ruşlarını, oruruşlarını dikleştirmek sure çok şayanı dikkat bir rapora nazaran tile gizli kalan hakikî boyları derhal mey bunun sebebi dünya altın borsalarına yeplâkatle kanunlardan bahsediyor. Onun yani 1,56 idi. Çızmelerinin beş santimeîre ökçesile ancak 1,61 i bulabiliyordu. dana çıkar. Sadece vücudün vaziye'.i yeni ve çok kuvvetli bir müstahsilin çık vukufuna, dirayetine, düşüncelerindeki Bundan kendisi çok müteessir idi. Ve bo düzelme suretile boydan üç dört santı masıdır. Bu yeni ve çok kuvvetli müstahisabete hayran oluyorsunuz. Fakat acele Emir Abdullah, otelde «Cumhunyet* i tetkik ediyor sil Rusyadır. Suvyet Rusyada bugün alyumu iki santimetre uzatabilene bir servet metre kazanabilirler. etmeyiniz. İşte karşısında başka bir üstad IBaştarafı l inci sa/ıi/ede] bağışlanm! derdi. Birçok narblerde muTerbiyevî jimnastiklerin yirmi yaşın tın işliyen yüzlerce maden vardır. Bu söz söylüyor. Aman yarabbi. Biraz evniyet Dırektöru Salih Kılıc, Belediye Rezaffer olan bu büyük kumandan, yalnız dan sonra da boyun iki üç santim kadar madenlerde geceli gündüzlü bir milyon velki üstad meğer ne cahil şeymiş! İstinad is muavini Ekrem, Vali muavini Hüdai bu savaşı kaybetmiş, bir santim bile uza uzamasına yardım ettiğini profesör dok amele çalışmaktadır. Sovyet Rusya al ettiği kanun fıkralarının daha manasını tın istihsalâtile artık Cenubî Afrikaya Karataban, Harb Akademisi Kumandayamamıştır.» tor (Ledent) bir yazısmda söylüyor. bile anlamamış. Şimdi bir ikinci üstad, yaklaşmak istemektedir. Sovyet devlet nı General Ali Fuad, îngiliz sefareti kâBoylarının uzamasını istiyenlerin ;u onun bütün soylediklerini gene kanuna, Boyun uzaması hakkında insanlarda bankasının altın stoklan artık Cemahiri tibi Skriven, Irak başkonsolosu Kâmil umumî kanaat şudur, vücudün teşekkül prograroı muntazaman tatbik etmeleri lâmantığa, emsale istinad ederek çürütüMüttehidenin altın stoklannın yansını Geylanî ve diğer zevat tarafından karşıdevri bittikten sonra yani yaş on sekiz on zımdır : yor» dedikten sonra davacılan, suçlulan, geçmiştir. Sovyet bankasındaki altınların lanmıştır. Ekspres istasyona girince mızı1 Her sabah yataktan kalkınca tadokuzu geçtıkten sonra taş çatlasa insan hâkimleri başbaşa bırakmanın iyi olacakıymeti 7 milyar dolar hesab edilmekte ka selâm havasını, sonra Türk ve Mavebir santim uzayamaz. Buna ne ilâç, ne biî ihtiyaçlan yapıp vücudün umumî tuğı neticesine varıyor. dir. Londra ve Nevyork borsalanna mü rayierdün millî marşlarını çalmıştır. gıda, ne jimnastik, ne spor kâr etmez. valetini bitirdikten sonra pijama veya Yazı çok zariftir. Fakat şöhretli mutemadiyen Rus altını gelmektedir. Bu Emir Abdullah, trenden inince kendigeceliğin üstünden vücudünüzü güzelce Umide kapılmak beyhudedir. harririn «Boş bir hulya» dediği şu zarif borsalarda bu senenin başındanberi gelen sini karşılıyanlann ellerini sıkmış ve temiz Bugün böyle bir iddıada bulunanlar ovunuz (üç dakika). temenni, benim yukarıya koyduğum fıkRus altınlarınm miktan dünyanın her ta bir türkçe ile hitab ederek hatırlannı sordavayı kaybetmişlerdir. Birçok hekimler ranm izahından başka birşey olmasa ge2 Kolları yana, yukan iyice uza rafından gelen altınların miktarını geç muş, askerlere de üç dakika temennah yirmisinden sonra da insanın üç, dört, tarak parmakların ucunda yükselerek her rek. Zaten avukathk mesleği kurulahmiştir. yapmak suretile teşekkür etmiştir. hatta beş santim uzamasının mümkün ol yana mükemmel gerininiz! (Bir dakika). danberi mahkemeye giden Âdem oğullaMillî kıyafetile seyahat etmekte olan Demek dünya borsaları bugün Sovyet duğunu fennî delâil ile isbat ettiler. nnm bir kısmı ve hele davayı kaybeden3 Kolları yukan uzatıp elleri keEmir Abdullah istasyondan çıkarken Meseleyi izah edelim: Ierin hepsi böyle bir temenniye yüreklenetledıkten sonra parmakların ucunda, Rusyanın yepyeni bir dampinginin kar halk tarafından alkışlanmıştır. Gardan Yaş ve boy! Bu ikisi insanın olduğu dizler gergin olduğu halde yatak odanız şısında bulunmaktadır. Bu yeni Rus damrinde yer vermişlerdir. pingi altın dampingidir. Acaba Ruslar çıkınca, Vali Muhiddin Üstündağla birile değıl, göründüğü ile ölçülür. Meseiâ da dolaşınız! ( 3 dakika). Lâkin avukathk mesleğine karşı elbetbu yeni dampinglerile tasarrufa ve hususî likte otomobile binmek arzusunu gösterboyu 1,55 olan bir kadın boyu 1,60 olante makul olmıyarak beslenen bu §ahsî 4 Arkaüstü yere yatınız, kollan teşebbüslere istinad eden dünya iktısa mi§ ve doğruca Perapalas oteline gitmişdan daha uzun görünebilir. fki erkek ölkırgınlıklar tamamile semeresiz kalmabaştan yukarı uzatıp ellerinizi kenetle diyatını bozmak mı istiyorlar? Avrupa tir. çüldükleri vakit boyları ayni olduğu halEmir Taksim abıdesine çelenk mıştır. Fransa büyük ihtilâli sırasında ve yinız, ayaklarımzı bıtiştırip uçlarını ıleri iktısadcıları buna henüz daha ihtıma! Emirin beyanatı koyduktan sonra de kendilerini ayrı, ayrı gördüğünüz zaConstituant zamanında avukathk mesleuzatmız! Bu vazıyette vücudünüzü iyıce vermemekte ve bunun da diğer Rus Emir Abdullah otelde bir müddet istiman bırıni ötekınden daha uzun sanır îngiltere ile münasebatımız fevkalâde ği mufassal bir kararname ile ilga olungerip gevşetinız! (Bir dakika). dampingleri gibi geçici bir iş olacağını rahat ettikten sonra bir arkadaşımızı kasınız. Bunun sebebi şudur. Duruş, tav;r, samimî ve dostanedir. Diğer komşulan muştu. 5 Ayaklar yere dokunmamak şar söylemektedirler. Çünkü Rusyanın bu bul ederek muhtelif meseleler hakkında biçim, bacakların boya nisbeti, boyunun O büyük meclisin bu kararı verirken mızla da umumiyetle dostane münasebat tile yüksek bir mahalle iki el ile asılınız günkü altın istihsalâtı henüz daha umum şu^rîeyanatta bulunmuştur: uzun veya kısahğı, omuzların, kalçaların istinad ettiği esbabı mucibeyi ne yazık « Türkiyeyi ziyaretten maksadım, tesis etmiş bulunuyoruz. darlığı veya genişliği ve saire... Bunlar ve ayak uçlarınızla yeri araymız! Yan! dünya istihsalâtının yüzde yirmisinı teşkil Ankarada üç gün kaldıktan sonra Su ki bilmiyorum. Lâkin 1790 senesi kânuvücudünüzü iyice geriniz, yoruîunca ye etmektedir. Fakat ne de olsa dünya bor memleketinize karşı duyduğum muhabbeinsanı uzun veya kısa gb'sterebilir. riye yolile memleketim« döneceğim. Ha nuevvelinin onunda karann çıkmış oldure basınız! Bu hareketi de dinlene, din saları artık yeni ve kuvvetli bir müs ti filen göstermekten ibarettir. Bu arzumu Fakat bizi alâkadar eden bu gösteriş ğu malumdur. Eğer Hüseyin Cahid Yallene yapmız! (2 dakika). tahsilin karşısında bulunmakta ve bu Londrada tanıştığım muhterem Başveki Iebde ve Şamda birer gün kalacağım. değıl, doğrudan doğruya boyun uzatıl çın zahmet edip de o ihtilâl meclisinin Fakat fazla kalmamı isterlerse tabiî ka6 Ayakta dururken, otarurken, ye müstahsile lâzım olduğu mevkii vermek liniz Ismet Inönüne bıldirdim. Başvekilimasıdır. İlk bakışta jimnastik ve sporun bu işe aid müzakere zabıt ceridelerini niz arzumu hüsnü suretle kabul ettikle lırım.» boyun bir yaştan sonra uzamasına tes.ri mek yerken ve gece yatarken daima vü mecburiyetindedir. Emir Abdullah dün öğleden sonra sa bulsaydı, kendisinin bugün ortaya attığı rinden işte çoktanberi yakından görmek M. TEZEL olmıyacağı hatıra gelir. Çünkü elbette k' cudünüzü dik tutmıya itina ediniz! temenniye Fransızlann 127 yıl evvel müsistediğim ve sevdiğim Türkiyeye geldim. at 15 te Taksim abidesine giderek bir Bu hareketlere hergün sabahları on köylü şehirliden daha çok bedenî faalı bet cevab verirken ne gibi bir mantığa isFırsattan istifade ederek, eski dostlukları çelenk koymuş ve oradan ayrılarak otoyette bulunur. Halbuki şehirliler dairra dakikanızı ayırabilseniz en az altı ay en tinad ettiklerini öğrenmiş ve bize de öğyenilemeğe ve yeni dostluklar kurmağa mobille Büyükdereye kadar bir tenezzüh köylülerden uzundur. Şehirliler köylüye çok bir senede boyunuzun farkettiğini retmiş olurdu. yapmıştır. çalışacağım. Türkiyenin terakki ve inkinısbetle daha incedır. Köylü ekserıyî görürsünüz. Fakat şu hakikatin de unutulmaması Emir Abdullah akşamüzeri Perapalas şaflannı daima büyük bir memnuniyetle kalın, tıkız ve geniştir. Şehir çocukları SEUM SIRRI TARCAN lâzım. Halkın avukathk mesleğine karşı takib etmekteyim. Bu göz kamaştıran oteline dönerek oradan Haydarpaşaya geçmiş ve dün geceki eksprese bağlanan itimadsızlık beslemesinden veya o meslemuvaffakiyetlerde devamınızı ve daha Napoli 30 (A.A.) 2 haziranda Ro ğin zümrevî imtiyazlar taşımasından olbüyük mazhariyetlere ermenizi Allahtan hususî vagonla Ankaraya gitmiştir. mayı ziyaret edecek olan Von Blom sun ihtilâl devrinde Fransız meb'uslarıberg'in şerefine gelecek hafta Napoli diler, Türkiyenin daima şark memleketlenın çıkardıklan bu ilga kanunu ancak körfezinde büyük bir deniz geçid resmi rinin pişdari olmasını candan temenni edeyirmi yıl muammer olabildi, 1810 da yapılacak ve geçide 100 gemi iştirak e rim. Birinci Napolyon'un müsaade ve iradedecektir. Bu akşam Ankaraya giderek, Türkiyesile avukathk Fransada yenibaştan kurulKral, geçid resmine riyaset ettikten nin Büyük Şefi muhterem Atatürkle müdu. Nitekim biz, Meşrutiyetin ilk yıllasonra haziranda Napoli Prensinin doğu şerref olacağım. Kendilerine karşı samirında avukathk mesleğinin yüzüncü yılmunu tes'id etmek üzere tertib edilecek mî bir hürmet perverde etmekteyim. dönümünü kutlamak için Pariste tantaolan tarihî eğlencelere iştirak edecektir. Arab memleketlerinin inkişafı yakın nalı merasim yapıldığına şahid olmuştuk. îngilterede tayyare kazaları bir zamanda tahakkuk ettikten sonra, Üç gün evvel, Macaristamn Seksard Şu misale göre üstadm boş bir hulya Londra 30 (A.A.) Hava mahfilleri şark memleketleri çok iyi komşuluk ede şehrı mahkemesi, eski bir mahkeme redediği şey, «zehi tasavvuru batıl, zehi haİngilterede pek sık vukubulan tayyare cek ve her sahada birbirine istinad edebi isini on beş sene kürek cezasına mah kazalarından dolayı endişe izhar etmek leceklerdir.» kum etmiştir. Mahkumiyetin sebebi, yali muhal» sözüne masadak olacak katedir. Bu kazalardan birçoğu İmparabundan on sekiz sene evvel verilen bir dar imkânsız değil. Hatay davası Bir zamanlar mümkün olmuş ve yatorluk haftası münasebetile tertib ediEmir Abdullah bundan sonra Hatay idam karandır. pılmış!.. len toplantılar esnasmda vukua gelmiş1919 senesindeki ihtilâlde, doktor Zoltir. Yaînız son yirmi dört saat zarfmda davasmın muvaffakiyetle neticelenmesin tans Rudas, Seksard'daki ihtilâl mah M. TURHAN TAN 11 tayyareci ölmüştür. , den bahsederek demiştir ki: kemesinin riyasetıni işgal ediyordu. Bu « Bu müideyi bu sabahki «Cumhumahkeme, vazife gördüğü müddet zar Bir kaza daha Saray (Hususî) Umumî Müfettiş tır. riyet» te okudum ve çok memnun oldum. fında bir tek mahkumiyet kararı verLondra 30 (A.A.) Bir sivil tayyare liğin emri üzerine burada açılan kurslara Gönderdiğim resim muvaffak olup dipBen esasen bu meseleyi iki kardeş arasın miş, Michel Beskas isminde bir cinayet Doncaster meydanma düşmüştür. Ka 32 muhtarla 13 kâtib iştirak etmiş ve on lomalarını alan muhtar ve kâtibleri kenda belirdiğine göre, o kadar korku ve haş ve soygunculuk maznununu idama mah za neticesinde beş kişi yaralanrnış ve Milan 30 (A.A.) Popolo d'İtalia beş gün süren bu kursta hükumet işlerin dilerine ders verenlerle bir arada gös bunlardan ikisi aldıklan yaraların tesi yet verecek bir mahiyette gormüyordum. kum etmişti. gazetesi, Mussolini'nin Amerikan gaze de kendilerine düşen vazifeler anlatılmış termektedir. Büyük kardeş, küçük kardeşe ağabey rile ölmüştür. Macaristandaki siyasî vaziyetin de tecilerile geçende vukubulan mülâkatına muamelesi eder. Onu öper, okşar. Ben de ğişmesi üzerme doktor Rudas, Viyanaya aid mühim bir noktayı tasrih etmektedir. Türkiyeden Suriyeye karşı bu ağabey geçmiş, adliye mesleğine, diplomasiye Bu gazete, Duçenin Roosevelt'i b'i ve siyasete veda etmişti. muamelesini bekliyordum. cihan konferansı tertib etmeğe davet etAsya paktı Aradan on sekiz sene geçtikten sonra, tiğinin doğru olmadığmı yazmaktadır. Yakmda imzalanacağı haber verilen bundan birkaç ay evvel, Rudas, Viyana Popolo d'Italia'ya göre Mussolini sade* Asya paktı, şark devletleri için yeni bir daki Macaristan elçiliğine müracaat e ce, Amerika Reisicumhuru silâhlar me terakki harvesidir. Bu pakta Maverayier derek Budapeşteye gitmek istediğini selesile meşgul olmak üzere bir konferans söylemiş ve bu husustaki şeraitin neden dünün de iştiraki henüz mevzuu bahsolibaret olduğunu sormuştur. Kendisine, hazırladığı takdirde İtalyanın bu konfemamıştır. Fakat bütün şark milletlerinin hududdan öteye geçebileceği, fakat Ma ransa iştirakinden emin olabileceğini söj'kabul ettiği birşeyi kabul etmemek hiç de caristanda nasıl bir muamele göreceğine lemiştir. Duçe, şimdiki halde silâhlan şayanı arzu bir siyaset teşkil edemez. dair bir şey söylenemiyeceği anlatıl bırakmanın mevzuu bahsolamryacağı kaFilistin meselesi mışsa da, sabık mahkeme reisi buna e naatindedir. Mevcud silâhlan azaltmak Filistin meselesi pek muğlaktır. îngiliz hemmiyet vermemiş ve Macaristana ha ıreselesine gelince bu işe herşeyden evvel mütekabil silâhlanma programlarını tahhükumeti tarafından mahalline gönderi reket etmiştir. Budapeşteye gelip polis müdiriyetine did etmekle başlamak lâzım gelmekte • len komisyonun ne karar verdiği henüz kat'iyetle malum değildir. Filistinin Arab müracaat eder etmez. doktor Rudas der dir. m larla Yahudiler arasında taksimi mesele hal tevkif edilmiş ve hakkında takibata sine gelince, bu fikir yeni olmayıp, eski başlanmıştır. Muhakemesi neticesinde, Mağarada bulunan kasalar Bursa (Hususî) Gemlikte yapılan den mevcud bir fikrin bugünlerde tekrar on sekiz sene evvel reisliğini yaptığı ihtilâl mahkemesinin kanun nazarmda Mermos fabrıkası civarmda bir mağa edilmiş bir suretidir. Bununla beraber, geresmî bir mahkeme olarak tanınmama rada iki metruk para kasası bulunmuş rek Arablar, gerek Yahudiler Filistinin smdan dolayı. o tarihte verdiği bir tek ve paslı bir halde olan bu para kasaları taksimi cihetine meyyal değildirler. Mave idam hükmü taammüdlü katil sayıla şehrimize getirilerek Maliye dairesine rayierdün vaziyetindekı değişıklık mese rak, Rudas, o hükmü verdiği ayni mah tesîim edilmiştir. Kasalar henüz açıla Geçen hafta açılan Beynelmilel Paris sergisinden bir manzara. Sağdaki muaz zam bina Alman, soldaki Sovyet pavilesine gelince, bu bittabi Filistin işlerinin keme salonunda on beş sene kürek ceza madığmdan içinde para bulunup bu ^onlarıdır. hınmadıpi la mahkum olmustur tesviyesine mütevakkıftır Blomberg şerefine İtalyada büyük bir deniz geçid resmi yapılacak Sarayda koy muhtarları için açılan kurs Eski bir hâkim On sekiz sene sonra Macaristanda küreğe mahkum oldu İtalyanın dünya konferansı hakkındaki fikri 1937 Paris sergisinden güzel bir görünüş
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle