11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 31 Mayıs 1937 İSevgiliye dokunmasmlarda Baron Mösyö Blede o sabah erkenden bahçeye indi. Kirazlar, güzel genc kız dudaklan gibi kızarmıştı. Ihtiyar: Bunlan artık toplamalı, dedi. Işçi çağırtayım da... Her sene haziran yaklaşınca on iki kadın veya genc kızı gündelikle tutar ve bu suretle onun meyva bahçesi çılgın bir n€şe ile dolardı. Erkek ifçiler kirazları hafif tahta sandıklara yerleştirirler ve bu sandıklar sonra şehre dağıtılırdı. Mösyö Blede'in bundan başka geliri yoktu. Bütün servetini, Pariste sefahet ederek yemifti. Mehtabda ziyafetler vermiş, yıldızlar altında eğlenceler tertib etmişti. Sonbahar, yapraklarla beraber bu âlemleri süpürdüğü vakit, mösyönün Pariste para ezdiğini bütün köy bilirdi. Fakat bir gün servet ve kadınlar ona sada katsizlik edince, ihtiyar adam, hanra ve zenginliğinin hayali ile geçinmek üzere, köydeki topraklanna çekilmişh". Şimdi sade kiraz bahçesi için yaşıyor du. Fakat meyva devşirme zamanı en tatlı zamandı. On iki ve bazan da daha fazla kadm veya genc kız, ağaclara öyle bir şakrakhkla tırmanırlardı ki pencereden bakmca dallar arasında ne nefis bacaklar seyrederdi. Mösyö Blede sade genc kimseleri kabul ederdi. Meyva toplarken ağaclara zarar getirmemek için insan çevik bacaklı ve hafif vücudlü olmalı idi. Bundan başka işçi kızların güzel sesi de olmalı idi. Şarkı söyliyemiyenlere babçede vazife verilmezdi. Mösyö Blede'in işçilerde bu meziyeti araması, bir ihtiyarhk fantezisi değildi: Şarkı söylemek, onlara kiraz yemeğe vakit bırakmazdı. Düşünün bir kere, on iki kadm veya genc kız, şafaktan akşam karanlığma kadar, bütün bir mevsimin kânnı temizlemege kâfi degil midir? Bunun için Mösyö Blede, işçilerin meyva bahçesine girer girmez şarkı söylemeğe başlamalannı emretmişti. Kadınlara verilen programda yirmi tane köy şarkısı yazılı idi. BunIann içinde hazin nağmeler de, çılgm havalar da vardı. İşçi kadınlar elbette neşeli, coşkun parçaları tercih ederlerdi. Bu yirmi şarkıdan birisini Mösyö Bilede bestelemişti: İhtiyar adam orada, seven genc kızlann dudaklannı kirazlara benzetiyordu. Mösyö Blede, gözleri etrafta, kulaklan şarkıda, agaclar altında dolaşıp dururdu. Koronun sesini bir bir bilirdi. Biraz ses değişse, kimin kiraz yemekle meşgul olduğunu anlardı. Fakat hırsızlann cezası pek ağır ol mazdı: Genc kızlar bir puse ile kurtulurlardı. Bütün mevsimin ve meyva bahçe sinin ruhu onların dudaklarmın üstünde idi. Genc kızların arasında Baron Mösyö Blede'in en ziyad* hoşuna giden Rosette idi. Rosette, ince, gür saçlı idi. Gözleri o kadar kara idi ki gözkapaklanna bir aşk yorgunluğu verirdi. Mösyö Blede genc kızdan nekad; hoşlanırsa genc kız da onunla o kada alay ederdi. Baron, o yaz toplayıcı kızlara iş ver dikten sonra yatağa düştü. Hastalığı a ğırdı. Bunun için işçi kızların başına ihti yar dadısını bıraktı. İhtiyar dadının kula ğı belki de her sesi seçmezdi amma gö zünden birşey kaçmazdı, hele diline kim se düşmesin... Mösyö Blede, hastalığına rağmen şar kılan dinler ve gene sesleri bir bir seçer di. Bilirdi, ki o alay ede ede şarkı söyli yen Basilice idi.. Lâkin Baronun asıl kulağı Rosette'de idi. Fakat, heyhat! Rosette ikide birde sesini kesiyordu. İhtiyar dadı: Ş u çapkm kız hiç bir iş görmüyor, diyordu, kapıdışan edeceğim maskara yı Bibliyoğrafya Atala Rene Hilmi Kitabevi İstanbul 1937 Fiatı 75 kuruş Atala, ilk defa Recai Zade Mahmud Ekrem tarafından tercüme edilerek Hakayikulvekayi gazetesinde tefrika edil miş ve 1871 de küçük bir risale halindneşrolunmuştur. Recai Zade, mukaddemesinde bunu «Yevmî bir saate bile çıkmıyan üç aylık bir sâyi cüz'inin mahsulü olduğunu» itiraf etmekte ve «Tercüme ettiğim kita> bm bazı yerlerindeki mebhaslerin ter cümede bazısı icaz ve bazısı bütün bü tün tay ve bazısı dahi tahrif ve tağyir olunmuş ve bu da müellifi kitabla mü terciminin o mebhasler üzerine nokta: nazarlarmın ihtilâfı tabiisinden neşe etmiştir » kaydını ilâve eylemektedir. Biz bu hareketi her halde biraz fazla lâübali bulmaktan kendimizi alamıyo ruz. Atalanm bu yeni ve sadık terciimesin Ragıb Rıfkının kalemine medyunuz. Atala, Fransada ilk defa 1801 senesinde neşrolunmuş ve gördüğü fevkalâde rağ' bet sayesinde müellifi Şatobriyan'ın şöhreti derhal pek ziyade artmıştır. Onun bütün eserlerinde olduğu gibi ha zin bir aşk macerası olan Atalada da üslub, hayal ve tasvir pek zengin ve pek kuvvetlidir. İlk defa olarak 1802 de, sonra Atala ile birlikte 1805 te basılmış olan Rene Atalanın mabadi gibi sayılabilen Şa tobriyanın bir otobiyoğrafisidir. Çok lezzetle okunur. Bu kitabm sonunda Şatobriyanm gene çok kuvvetli bir eseri olan «Sonuncu İbni Serraan maceraları» nın tercümesi de vardır ve bütün bu tercümelerde itina, göze çarpmaktadır. Afyon istihsalimizde mes'ud bir inkişaf İnhisarlar idaresinin metodik ve ilmî çalışması sayesinde Türk afyonları bugün dünya piyasalarında en iyi mevkii elde etmiştir Memleketin mühim ihracat maddele rinden biri olan afyonun dahilde ekim ve alım vaziyetini ve haricde muhtelif rekabetler bilhassa İran rekabeti karşısında sürümünü temin ve fiat cereyanlarını tanzim maksadile uğraşan Uyuşturucu Maddeler İnhisannın hitama eren 19361937 senei maliyesi zarfındaki faaliyetinin müspet bir neticeye ve sevi»dirici bir muvaffakiyete vardığı görülmektedir. Malumdur ki, afyonlanmız münhası ran sıhhî ve içtimaî zaruretler için kuru Afyon İnhisan Umum Müdürü Hamza Osman ve ikinci müdür Şakir Tuğralı lan fabrikalarda istimal edilmek üz< ihrac edilir. muvaffakiyetin delilidir. Afyondan istihrac edilen uyuşturucu Bugünkü şerait karşısında, afyonun maddelerin yalnız beşerin alâmını teskin kemmiyetinden ziyade keyfiyet ve nefaseiçin kullanılması hakkında Akvam Ce tinin mühim rol oynıyacağı ve daha ziyamiyetinin vazettiği takyidata müstahsil de fayda vereceği zarureti kabul edilmiş vaziyetinde olan memleketimiz de tama olduğundan înhisar İdaresi dahilde bu men tâbi olarak mühim fedakârhklara kıymetli mahsul ile onun ekicileri lehine katlanmış ve sadece insanî düşüncelerle ahnması lâzım gelen tedbirleri artırmış bu husustaki uhud ve mukavelâtı imza et tır. înhisar erkânı bu vesile ile görmek, miştir. duymak ve zarureti öğrenip ihtiyacları Bu suretle üıtiyacın haddi asgariye in dinlemek maksadile Ziraat mıntakalannı mesi karşısında bir taraftan dahildeki ekim gezmiş ve müstahsille yakından temas etvaziyetini tanzim etmek, diğer taraftan miştir. dış piyasalarda bu mahsulümüze karşı oMuhtelif afyon mıntakalanndan aldı lan rekabeti yenerek afyonlanmızın kıy ğımız mektublar köylünün memnuniyetine met ve ehcmmiyetini muhafaza eylemek tercüman olmaktadır. Haricî takyidat icab ediyordu. Bu maksadla teşkil olunan karşısında istihsali ihtiyaca uydurmak ve înhisar idaresinin bilhassa son seneler zar elde stok kalmaması için afyon ziraatini fmda aldığı neticenin, bu millî mahsul azaltmak çarelerini düşünen devlet, bazı ve hakikî çiftçi lehine memnuniyeti cel mmtakalarda yaptığı tahdidatta zürram bedecek bir mahiyette olduğu tezahü afyon yerine diğer mahsulâtı arziyeyi etmektedir. înhisar idaresinin, geçen sene ikame edip edemiyeceğini nazarı dikkate mahsulü doğrudan doğruya hakikî müsalmıştır. Dahilî cepheden alınan tedbirler tahsilden almak yolunda ittihaz ettiği tedve elde edilen muvaffakiyetler yanında birler muvaffakiyetli neticeler vermiş ve fyonun ihracı ve rekabete mukavemeti çiftçinin emeğinin korunması itibarile ekicihetleri de düşünülmüştür. Herşeyden cileri hayli sevindirmişti. Bu seneki mahevvel sevkedilen afyonların alıcınm istedisulün mubayaası hakkmdaki kararlar ise ği evsafa uygun olması ve pazarhkta tesgeçen seneye nazaran daha ziyade köylü pit edilen eşkâl ve şeraitin sevkedilen mallehine bulunmuştur Memnuniyeti mucrb ların eşkâl ve şeraitine tamamen uygun olan başlıca cihetler şunlardır: bulunması esaslarında İnhisar idaresinin A ) înhisar eksperleri köyülünün çok derin bir hassasiyet ve yerinde bir taçok yakmma kadar gideceklerdir. assubla hareket etmesi bilhassa kayde şaB) Her çiftçinin malı asgarî bir yandır. Satılmış bir afyonun morfin derekiioya kadar satın almacakhr. cesinin tespiti için yapılan imalât dahi C) Takdir edilen kıymet morfin de derin bir bılginin ve dürüst bir görgünün recesine kırk kuruş yani vasatî on iki mor mahsulüdür. Bu ameliyatta afyonlar te finli bir kilo afyon için 480 kuruştur, ki miz olarak seçilir, morfin ^erecelerine ve bu para dognıdan doğruya emek sahibi matlub evsafa göre çeşidlere ayrılır, kanin eline geçecekrir. Bu suretle tabiatile rıştınlır, hususî tertibat ve makinelerde köylü zararma olarak mutavassıtlarm mü yuğrulur, mezcedılir ve nihayet yeknesak dahale fırsatlan da ortadan kaldınlmış bir tarzda kalıplanır, markalanır, sandıkbıılunacaktır. Köylüye verilecek avans anır ve sevkedilir. Bu şekilde hazırlanmış miktan mal bedelinin yüzJe seksenine ya bir mal gerek hikemî ve gerek kımyevî kın bir bedele iblâğ edilmişrir. Köylü am bakımlardan isteğe tamamen uygundur; balâj ve nakliye masrafı gibi masraflara titraj, yani afyonun ihtiva ettiği morfin tâbi degildir. yüz sandıklık bir partide birinci sandığm morfin derecesi ne ise diğerlerindeki morBundan başka Înhisar idaresi köylü nün elde edeceği mahsulün yüksek dere fin dereceleri fennen mümkün olan bir cede olması için bir taraftan tohumun ve nisbette biribirine yakin zuhur eder. Bildiğer taraftan da toplama usullerinin ısla hassa ihrac edilen afyonların topraklanna hmı düşünmüş ve tohum ıslah işleri için verilen şekil, ambalâj tarzı, sandıklann Yeşilköydeki ıslah istasyonundan istifade şekli tamamile standard bir tiptedir. Bu tmekte bulunmuştur. Bu istasyonda elde tarzı mesai dış piyasalarda her vesile ile edilen iyi tip tohumların vereceği neticeyi takdire lâyık görülmüş ve afyonlanmız muhtelif mmtakalarda tecrübe etmek üzerindeki rağbet de günden güne art için birçok ekim yerlerinde tesis edilen mıştır. RADVO v^ Bu akşamki program j İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisl 12,50 havadLs 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 son 18,30 plâkla dans musikisi 19,30 Afrika av hatıraları: S. Salâhaddin Cihanoğlu 20,00 Rifat ve arkada^ları tarafın dan Türk musikisl ve halk şarkıları 20,33 Ömer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 Safiye ve arkadaşları tarafindan Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) 21,15 ORKESTRA 22,15 Ajans ve Borsa jaaberleri ve ertesi gunün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 son. VIYANA: 18,25 ŞAEKILAR, PİYANO KONSERİ 19,05 kansık yayın 20.30 MUHTELİF OPERA PARÇALARI 21,45 karışık yayın 22,40 KONSER: BETTHOVEN'İN ESERLE . Rİ 23,15 muhtelif haberler 23,25 DANS MUSİKİSİ 23,50 karışık yayın 24,05 DANS MUSİKİSL BERLIN: 18,05 KÜÇÜK KONSER 18,45 seyahat, gramofon, günün akislerl, gramofon20,40 KORO KONSERİ 21,05 haberler 21,15 NEFESLI SAZLAR KONSERİ 22,05 KÜÇUK KONSER 23 05 hava, haberler, spor23,35 EĞLENCELİ KONSER (en kısa dalga ile). PESTE: 18,05 bir mektebden nakil 19,10 PİYANO KONSERİ 19,50 radyo sahnesi 20,33 gramoıon, haberler 21,50 OPERA ORKESTRASI 23,20 konferans 23,35 ÇİNGENE ORKESTRASI 24,05 haberler24,10 ORKESTRA KONSEİ 1,10 son haberler. BUKREŞ: 18,05 ORKESTRA KONSERİ 20,05 konferans 20 25 ORKESTRA KONSERİ 21,15 konferans 21,25 ODA MSIKİSI 22,05 mecmualar ve kitablar 22,15 ŞAN KONSERİ 22,35 hava, haberler, spor 22,50 gramofon 23,50 almanca, fransızca ha > berler. BELORAD: 18,35 gramofon 18,45 KONSER 19,35 fransızca ders, ulusal yayın 21,05 OPERA BİNASINDAKİ TEMSİİN NAKLİ. LONDRA: 18,05 çocukların zamanı 19,05 ORKESTRA KONSERİ 20,35 KORO KONSERİ 21,05 SERENADLAR 21,35 haberler, dan» plâkları 22,40 PİYANO KONSERİ 23,05 hava, haberler, spor ve saire 2330 DANS ORKESTRASI 24,35 haberler ve saire 24,45 gramofon. PARİS [P.T.T.l: 18,20 şiirler, komışma 19,55 ŞARKI LAR, haberler, ŞARKILAR 20,20 gramo fon, hava, haberler 21,05 kıraat 21,35 piyes 23,35 naberler 23.50 gramoîon. ROMA: 18,20 KARIŞIK MUSİKİ 18.55 karışık yayın 21,45 KARIŞIK MUSİKİ 22.05 SENFONİK KONSER 23.05 kitablara daİr 23,15 ORKESTRA İLE ŞARKILAR 23.50 dans musikisi. Mösyö Blede de kızararak Rosette' böyle müdafaa ediyordu: Zavallı o kadar genc ki... Müsa maha lâzım. Ertesi gün ihtiyar dadı büsbütün küp Iere bindi. Baron: Kalkmak lâzım, diye düşündü yoksa ihtiyar cadı Rosette'i kovacak Fazla da müdafaa edemem ki, ya dadm farkma vanrsa... Mösyö Blede'in bahçesi ve kalbi için bu tatlı sese ihtiyacı vardı. Fakat yalnız kalınca, gitmeğe kendisinde mecal bulamadı, halsiz halsiz, yatağı Sözü bitirmeden evvel Atalanm ev na uzandı. Dışarıda kızlar şarkı söylüyor velce bizde piyes halinde de tabedüdiğidu. Baron bayılmıştı. Kendisine gelince ni. hatta oynandığını ilâve edelira. ihtiyar dadının söylendiğini duydu: Ne olursa olsun, |U Rosette'i atma h artık. İnhisarlar Kutu Mösyö Blede nunldandı: fabrikasında çalı şan Yugoslavya Bu kadar çok mu kiraz yiyor? nın Komanova mu Daha fena, arabacı uşağa kendisin hacirlerinden Ke öptürüyor, kahpe. malin 16 yaşmda ki kardeşi MustaBaron, kalbinin daraldıgıru hissetti. Tevekkeli değil Rosette geçen hafta fa birdenbire kay bolmuştur. Şimdi ihtiyara kendisini öptürmcmişti! ye kadar yapılan Mösyö Blede bütün gece sayıkladı taharriyata rağmen Sabah olmadan doktoru çağırdılar. Dok çocuk bulunama mıştır. Bulunduğu Kayıb Mustaja tor herşeyden ümidini kesmişti. yeri bilenlerin kardeşine malumat ve Nihayet meyva bahçesinden güzel sesrilmesi rica edilmektedir. ler yükselmeğe başladı. Baron dirseklerine dayanarak doğruldu. Kendisinin bestelediği şarkılardan birini söylüyorlardı. Sakarya nehri üzerinde büyük bir köprü yapıldı Bütün sesler içinde Rosette'inkini gene seçti. İzmit (Hususî) Sakarya nehri üFakat çok sürmedi, genc kızm sesi ke zerinde kurulmakta olan beton köprüsildi. Mösyö Blede elini kalbine görüre nün inşaatı sona ermiştir. 108 metro urek yastıgının üstüne düştü. zunluğunda ve üç gözlü olan köprü 70 Hafif ve gittikçe uzaklaşan, ölüme ka bin liraya mal olmuştur. nşan bir sesle şarkı söylüyordu. Evet, ihKöprünün küşad resmi bizzat Nafıa tiyar dadıya, Rosette'in şarkı söyledigini Vekili Ali Çetinkaya tarafından 6 ha ve arabacı uşağı öpmediğini zannettirmek ziranda yapılacaktır. için, genç kızm koğulmaması için mırıldanıyordu. Çetnren: Bir çocuk kayboldu NOBETÇİ ECZANELER Bu aksam şehrin muhtelif semtlerinde nöbetçi olan eczaneler çunlardır: istanbul cihetindekiler: Eminonünde (M. Kâzım), Beyazıdda (Asador), Küçükpazarda (Necatl Ahmed). Ejiıbsultanda fMustafa Arif), Şehremininde (Hamdi), Karagümrükte (Arif), Samatyada (Rıdvan) , Şehzadebaşmda (Hamdi), Aksarayda (Şeref), Fenerde fHüsameddin), Alemdarda (Sırn Rasim), Bakırltöyde (Merkez). Beyoğlu cihetindekiler: Galatasarayda (Matkoviç\ Yüksekkaldırımda (Vingopulo), Oala.tada (Merkeı), Takaimde (Kemal Rebül), Şişllde, Osmanbeyde <Şark Merkez), Kasımpasada (Müeyj'ed). Hasköyde fNesim Aseo>. Beşiktaşta (Süleyman Receb>, Sanyerde (Nuri). Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Üsküdarda (İmrahor), Kadıköyünde, Altıyolagzında (Merkez), Büyükadada (Şinasi Rıza), Heybelide (Halk). F. VARAL c YENİ ESERLER îran ("ÇaŞnlar, Konferansiar, kongreîeT) Farmaloglann kongresi Pratik farmakoloğlara: Birliğimizin aenelik umumî toplantısı 18 6'937 cuma günü akşamı saat 21,30 da Eminönü Halkevinde (Cağaloflunda) yapılacağmdan sayın meslektaşlarunızın gelmelerini candan dileriz. Gorüsülecek: 1 İdare ve murakabe heyetlerinin raporları. 2 Kalfaların haita tadili ve 1? kanunundan istifadeleri. 3 İdare ve murakabe heyetlerinin seçimL 4 Serbest görüsmeler. Manisa Sehri Elektrik Tesisatı Birlik Encümeni Reisliğinden: 1 Manisa şehrinde yeniden yapılacak umumî elektrik tesisatından yalnız santral kısmı Nafıa Vekâletinden tasdikli pro^e, plân ve keşifnameleri mucıbmce «37825» Iira keşif bedelüe kapalı zarf usulile eksiltmiye konul muştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususî ve fenni şartname, tesisat projesi. B Mukavele projesi. C Plân ve projeler. îstekliler bu evrakı «190» kurus bedel mukabilinde «Manisa Şehri Elektnk Tesisatı Birlik Encümeni» reisliğinden ahrlar. 3 Eksiltme 21/6/937 tarihine rashyan pazartesi günü saat 16 da Manısada Hukumet konağında «Vilâvet Umumî Meclisi salonunda, toplanacak olan Birlik Encümeninde yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için istekinerin 2837 Iira muvakkat teminat vermesı ve bundan başka aşagıdaki vesikalan haiz olup getirmesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden alınmış elektrik tesisatı müteahhidliği vesikası B 937 yılma aid Ticaret Odası vesikası. 5 Eksiltmiye gireceklerin bizzat mühendis olması veya bunlardan binnm fennı mesuliyeti altında işin yapılacaçı ve tesisat müddetince işin ba şmda bulunduracağmı taahhüd^etmesi lâzımdır. *> Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Manisa Hükumet konağı Meclisi Umumî salonunda müteşekkil Elektrik Birliği Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta üe göndeıilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıs. zarfın mühür mumile ivice kapatılmış bulunman şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2600) Maltepe Askerî Lisesi cografya muallimi Hakkı Arif Ayyüdız, komşu İran hakkında çok istifadeli bir eser çıkarmıştır. Bilhassa talebelere tavsiye ederiz. Afvon Karahisar Belediyesinden: Yapılacak inşaat: Afyonkarahisar Belediyesine aid 19,789 Iira 68 kuruş bedeli keşifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 2 Bu inşaata aid şartname, plân, harita ve diğer evrakları beş Iira bedel mukabilinde Afyon Belediyesinden alınacakür. 3 Bu inşaat 16/5/937 tarihinden itibaren 4/6/937 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 4 Ihalei kat'iyesi 4/6/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Afyonkarahisar Belediyesi Encümenince icra kılınacaktır. 5 îsteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun kapalı zarf hakkındaki hükümlerine tamamen riavet ederek ihale tarihinden bir saat evve line kadar zarflarmı vermiş bulımacaklardır. 6 Teminatı muvakkate «1500» liradır. 7 Fazla malumat almak istiyenler tahriren veya şifahen hergün Afvcnkarahisar Belediyesine müracaatle istedikleri malumatı alabilirler. (2917) 1 Türk yüksek Mühendis Birliği mecmua deneme tarlalanna bu tohumlardan gön Bir ecnebi gazetesi Türk afyon amba«nm 2223 üncü sayısı birçok faydalı ma derilmekte ve ektirilmektedir. Afyonun lâjlarınm hakikî bir sigorta olduğunu yalumatı ihtiva ettiği halde intiçar etmiştir. morfin derecesinin yükseltilmesi için te zarak diğer müstahsil memleketleri de Bir müstemleke harbinin tarihi miz ve konaksız toplanması lâzımdır ki, ayni tarzda ambalâj yapmağa davet et Ahmed Naim, Bir Müstemlcke Harbinin înhisar idaresi bu hususta da faaliyete miştir ki, bu tavsiye ve ifade inhisann amTarihi adile Afrika nasıl yağma ediidi, Nasıl mustemlekeleştirildi, Nasıl medeniyete gecmiş. çizimede, toplanmada, kunıtul balâj tarzının mükemmeliyetine bir işaretkavuşuyor? bajşlıklan altmda İtalyanHa mada, ve topaklanmada hulâsa afyonun beş harbinden bahis bir kitab yazmıştır. inhisara girinciye kadar geçireceği muhte tir. Bundan başka Londrada intişar eden «The Chemist and Droguisb> mecmuasıFiatı 50 kuriiştur. lif safahatta fennî usullenn an'anevî ve nm 20 mart 937 tarihli nüshasında: sakim usullere tercih edilmesini temin için OSMANLI BANKASI tedbirler almıştır. Bu suretle hazırlanan «Türk afyonlan piyasayı kaplamıştır, Türk inhisan fiatları tutarak piyasayı da Osmanh Bankası hisse sahibleri, da fennî çizgi ve algı aletleri inhisann mü elde ermeğe çahşıyor, bu afyonların morhilî nizamnamenin 29 uncu maddesine tehassıs memurlan vasıtasile köylere gögöre, 22 haziran 1937 salı günü saat on türülerek çiftçiye verilmekte ve bunların fin ve sair evsaf itibarile rakib mallara iki buçukta, Londrada, E. C. 2. Old Bro kullanılma usulleri gösterilip ögretilmek faik olması alıcınm isteğini Türk afyon ları lehine çevirmiştir.» demesi de afyon ad Street, Winchester House'da toplana tedir. cak yıllık genel kunıltaya çağırılır. Nitekkn geçen seneki sabşlann daha arımızın dı§ piyasalarda kazandığı rağbet Mözakere Ruznamesi e\velki senelere nazaran artnnş olması ve ve ehemmiyeti tebarüz ettirmeğe kâfidir. 1 Genel idare heyetinin 1936 se İnhisar idaresinin dahil ve haricde tebilhassa 1936 1937 malî senesi satışlanesi işlerine aid raporu; min ettiği muvaffakiyetleri sevinc duyarak 2 31 ükkânun 1936 tarihinde kate nnın bir sene evvelkine nisbetle iki misli bir yüksekhk göstermesi de, dış piyasa bilhassa kaydederken idarenin kurulma dilen hesablann tasdikı; ardaki ehemmiyetli rekabetlere rağmen iinda, yürümesinde ve bilhassa lâzım ge3 Temettu hisselerinin tayini; 4 Genel idare heyetine aza seçimi. [nhisar idaresinin teknik ve sistematik bir len dirayetli ve ehliyetli elemanlann se Banka dahilî nizamnamesinin 27 nci çalışma tarzile afyonlarımıza miktarı her çilmesinde gösterdiği isabetten dolayı çok maddesine göre, genel kurultay, en az gün artan derecede müşteri bulunmak kıymetli İktısad Vekili Bay Celâl Baya30 hisse senedi olan bütün hisse sahib hosusunda yaptığı faaliyet ve gösterdiği n tebrik etmemek elimizden gelmez. lerinden terekküb eder. Bununla beraber, 22 haziran tarihindeki kurultaya. hisselerini bu toplanü için gösterilen taİktısad Vekâleti İç Ticaret rihten en az on gün evvel bankanın aşağıda yazılı merkez ve şubelerine veren Umum Müdürlüğünden: hisse sahibleri girebilir: 30 ıkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş yap Pariste, Meyerbeer sokağmda mağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Nidkvist ve Holm Nydqvist & (IX O) 7 numaralı banka merkezine; Eolm) şirketi bu kere müracaatle şirketin Türkiyedeki faaliyetine nihayet Londrada, Throgmorton Street verildiğrni bildirmiş ve tasfiye işlerini ifa etmeğe muhtar Aksel ve avukat (E.C.2.) de 26 numaralı banka merke Bensiyon Galin'i vekil nasb ve tayin etmiştir. zine; Bu çirketle alâkası olanlarm İstanbulda Baker hanmda mukim Muh İstanbulda, banka idare merkezine; tar Aksel ve Galatada Billur hanında mukim avukat Bensiyon Galine ve Bankanm muhtelif şubelerine. icabında İktısad Vekâletine müracaat etmeleri ilân orunur. Mühendis Birliği mecmuası Madelet ilkbahar modellerinde tenzilât yapıyor Güney Palas Beyoğlu btiklâl caddes* Şapka Evi Bahçe Mimarı Mevlud Baysal Dördüncö Vakıf Han dördüncü kat, 18 numara. Telefon: 23428^^ Bnyük şehir ve kasaba parkfan; Anıt, meydan, çoeak parklan ve villâ bahçeleri için modern proje ve plânlar hazırlar, keşifnameler tanzim eder. Projelerin arazide tatbikatuu deruhde ve taahhüd eder. Büket, nişan scpeti re çelenkler için yapılan siparişler süz'aüe hazırlanır. Çıçek, sebze tohumlan; fide ve fîdanlar; süs, meyva ağaç ve ağaççıklan; bahçe alât ve edevatı ve ehliyetli Bahçivanlar gönderiı. Katalogu (50) kuruştur. Alâkadarlara parasız gönderilir. i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle