09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 31 Mayıs 1937 V E BO L iD Şehir ve kuyu sularının en yüksek derecede de olsa sertliğini giderir ve kireçli acı suları (01) derecede tatlı suya çevirir. 1937 Bcynelmilet Ankara Sergisinde C i HA Z L A R I ***** Vekâleti Hıfzıssıha Merkez şubesi, Ziirih s u v a Jsviçrede Produits Webbolite A. G. ın VEBOLİD Sı h ha t in uzellıgın Se r v e t i n Ev idaresinde tasarruf ı Lutfen şu hesabı tetkik ediniz : Sabun, Sodadan Tuvalet levazımı, Kremlerden Havagazinden, Mahrukattan Çay, Kahve ve Meşrubattan ve Yıkama Suyundan % % % % % 60 90 40 50 100 Tasarruf! Tasarruf! Tasarruf! Tasarruf! Tasarruf! OLiD l c l P l" Ç i I re s z enıe cihazlan Sıhhiye Gülhane Askeri ve Hıfzıssıha Hıfzıssıhha Müessesesi ve M UHA FIZI O LDU Mutlaka kullanllması Iflzımgelen: Alelumum bütün evlerde, Otellerde, Mekteblerde Hastanelerde, Umumi mutfak ve lokantalarda, Sanatoryomlarda, Enstitülerde, Lâboratuarlarda, Eczanelerde, Pastanelerde, Müesseselerde, Fabrikalarda, Hamamlarda, Çamaşırhanelerde, Tuvalet ve berber salonlannda, Boyahanelerde, Fotoğrafhanelerde, röntgenlerde (film ve camlarda üze « rinde kireç teressübatının izalesi, lekesiz kepyalar elde edilmesi). ALELÛMUM SANAYİDE İSTİM KAZANLARINDA MOTÖR TEBRtDLERİNDE VE ŞÖMİZLERİNDE KALORİFERLERDE Ev İşlerî ve Mutfakta: |.'ua l'eau douce Tatlı su Politeknik mektebleri Bakteriyoloji Enstitüsü tarahndan tevsik olunmuştur. ((VEBOLİD)) • tatlı su filtresi istediğiniz kadar Eılerimizde şehir sularımızı ve kuyularımızda temiz sularımızı yalmz acı ve kireçli oldukları için kullanamadığımızdan dışarıdan tasıdığımız sulardan artik bir «VEBOLİD» almakla kurtulacağız. Evimizin stediğiniz yerde Kuyularından Musluklarmdan En nefis taze tatlı suyu alacağız. Tatlı su ile pişen et, tavuk ve sebzeler çok çabuk pişer, çok lezzetli ve hazım olur. Çay ve kahvede lezzet ve koku haddi azamisini bulur. Fen, nihayet kireçli suyun tahrib kudretîni lcırdı. Banyo ve Tuvalette: Bir tath su banyosu nefis bir rahatlık temin, sabundan ve sudan tasarruf ettirir. Tath su ile yıkanmış saç ipek gibidir. Tabiî yu muşaklığı muhafaza eder ve dökülmesine mâni olur. Ondülâsyonu kolaylaştınr ve idame ettirir. Tatlı su ile tıraş rahatlık ve kremsiz yumuşak cild temin eder, ustura yanığından kurtarır. Eczane ve müstahzarat imalâthanelerinde, ıtriyat ve müskirat fabrikalarmda* Mustahzaratı sudaki kire'cin ve mağnezyumun teressübatından ve lezzet üzerindeki tahripkâr tesirinden kurtararak nefasetin azamisini temin eder. Mevaddı kimyeviye, semmiye ve ıtriyenin inhilâl kabiliyetlerini tezyid ettiği gibi muzır tagayyürata da mâni olur. Imbik ve kaynama kaplannın hayatlarını temdid ve zaman ve mahrukattan tasarruf temin eder. Portatıf modellerden J tıpı Saatte 250 litre kudretindedir. Fiala: 25 lira Sabit cihazlardan W tipi 500 2000 lira, dakikada 7 Vz litreden 250 litreye kadar bütün bir su şebekesini tasfiye eden cihazlar 125 liradan Çamaşır Yıkanmada: KİRECİ ALINMIŞ SUYUN ÇAMAŞIR ÜZERİNDEKİ FAYDALI TESİRLERİ: 1 Kireci alınmış su içerisine yatınlan ve bu su ile çalkalanan çamaşır bilâhara gayet kolay temizlenir. Kireci alınmış suyun kiri eritici bir tesiri vardır. 2 Kireci alınmış su ile yıkanan çamaşırda % 50 60 nisbetinde sabun tasarrufu vardır. Bundan maada sair çamaşır yıkama yardımcı maddelerinden dahi bu nisbette tasarruf edildiği gibi soda istimalinden tamamile sarfı nazar edilir. 3 Yumuşak su ile yıkanan çamaşır zedelenmez ve mensucatın dayanma müddeti iki ve hatta üç misli temdid edilmiş olur. Portatif cihazın iki lâstik borusundan birini sıcak veya soğuk musluğa takarak diğerinden nefis tatlı su alınır. Cızahlar için suyun sıcak veya soğuk, tazyikli veya tazyıksiz olması müsavidir. • SARFİYATI: Bin beş yüz litre vasatî sertlikte su için yalnız «1» kilo âdi mutfak tuzudur. Ve bütün masraflan bundan ibarettir. Ev ve apartımanlar için 125 liradan... Fabrika ve Müessesata 200 liradan... Sabit tesisat bütün su şebekesini tathlaştırır. Boyahanelerde, İpek ve İplikhanelerde: Sudaki kirecin ve mağnezyumun boyalan tahrib ve tağyir ile renklerini ihlâl edici tesiratından kurtararak çok daha az boya ve daha az zaman sarfıle daha nefis ve sabit neticeler verir ve kaynama kablarının hayatlarını su ve mahrukat tasarrufunu temin eder. Deri ve bağırsak imalâthanelerinde: Bağırsak ve derilerin kireçsiz su ile yıkama ve muhafazasında teknik zaruretler vardır. Kireçli su ne miktar kireci ihtiva ederse etsin bağırsak ve derileri tahrib ve kıymetlerini düşürür. Tediyatta kolaylık gösterilir. Sulan tasfiye etmek için lüzumlu olan tesisatı imal eden diğer firmalar karşısında Vebolid'in değer biçümez menfaati kullamhşmdaki kolaylık, istihsal ettiği tatlı suyun en asgari maliyeti, ve en muktesidane bir tertıb oluşu ile ifade edilebilir ki, bu da vasatî yüksek sertlikte bin litre su tasfiye için bir kilogram âdi tuz (tercihan kay? tuzu) masrafından ibarettir. îsviçrede Produits Webbolite Anonim $irketi imalâtı : Siparîşler posta ücreti alınmaksızın gönderilir. : Su tahlilleri meccanen yapılır : Mütehassıslarımız, prespektuslerimîz emrinizdedir. Yapağ işliyen kumaş ve nelerinde: halı imalâtha Türkiye ve Şarkı karib sahibi imtiyazı «VEBOLİD» Türk Limited. Telgraf adresi: Vebolid, tstanbul İDAEE MERKEZİ: Galata Voyvoda No. 40 42, Tel: 44507 Galata Posta Kutusu 1094 1 Temizlemede, soda sarfiyatının azalmasına, 2 Boyada, boyalarm renklerinin istenilen parlaklıkta olmasına hizmet eder ve teressübata mâni olur. 3 Su ve zaman sarfiyatmdan azamî tasarruf yapar. TÜRKİYE, IRAK, IRAN, SURiYE, HATAY ve FiLiSTiN'in başlıca şehirlerinde kuvvetli acentalar ve plâsiyeler isteniyor. Umumî Satış Yerleri: • • H H H • H H H Adana Samsun Aydm Ankara Ankara tstanbul tzmir Vehbi Koç Ticaret Evi Şark Merkez Ecza Deposu Zivaeddin Said Voyvoda 4042 Galata Şifa Eczanesi Feyzi Dural Şık Terakki Ticarethanesl Emnivet Eczanesi Sıvas Trabzon Biga Kastamoni înebolu Malatya Kütahya îhsan Şerif Eczanesi Mahmud Nedim ve Biraderi Salâhaddin Celebi Yusuf Ziya Ünsalan ve Oğlu Faik Harunoğlu ve Oğullan Zühtü Zeren Mustafa Nuhoğlu Taşköprü Daday Bursa Merzifon M. Akhisar Tosya Mersin Tükmen Kardeşler Esref Tiftik Behçet Yarıcı Larlar Kardeşler Hilmi Faiz M. Remzi Damgacıoğlu Halid Asral, Singer Acentası Edremid Edirne Zonguldak Gazi Anteb Antalya Ali Rıza Karagözoğlu Aziz îşbilen Mehmed Hilmi Gürol Mehmed Sırn Özkaya Adil Aşçıoğlu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle