20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 Mayıs 1937 CUMHURÎYET Galatasaraylıların yıllık aile toplantısı Üzüm, incir kooperatifleri Ege mmtakasında kooperatifler faaliyete Sabiha Gökçen yalnız Türk kadm gendiğine geçiyor değil, alelıtlak bütün Türk gencliğine misaldir Türk tayyareciliğinde alınan merhaleler îzmir (Hu»usî) Üzüm ve incir «a[Başmakaleden devam] mıza daha girdik dediğimizin sebebi butış kooperatifleri hazırlıkları İstanbul ve yet üç beş defa tayyare ile şuradan şuraya dur. Tayyare giderek yalnız rasgele bir Ankara tarikile Romanyadan dönmüş olan Üzüm Kurumu müdürü Ismail Hak gitmekten ve bir defa da Zepline binerek seyahat vasıtası olmaktan çıkarak bir harb kı Veralin de iştirakıle, artık bitirilmek kırk dokuz saat havada kalmaktan iba silâhı olmuştur, ve harb silâhlannm en rettir. Okuyucularımıza şunu arzetmek müthişi. Bunda her havada ve bilinen biüzeredir. Vali Fazlı Güleç, Ismail Hakkı Vera! isteriz ki tayyareciliğin bizim şahsımızda linmiyen her sahada uçmak lâzımdır, düşve incir teşkilâtına memur Salâhaddin O* ki bu mahdud şekli kendimizin bu asrî man tayyarelerini karşılamak lâzrmdır, ve demişe giderek on bir numaralı incir satış harikaya incizabımızla beraber gazetecilik düşmana zararlar yaparak salimen avdet kooperatifi ortaklannın toplantısında ha bakımmdan ifa edılecek vatanî vazifele edebilmek lâzımdır. zır bulunmuşlardır. İncirciler, bin kişilık rin bu alana aid kısmında mümkün oldu Bunun elde edilmesi zannolünabileceği büyük bir ortak kafilesi halinde iştirak ğu kadar az yanlış yapmak ve mümkün kadar kolay iş değildir, çok gayret ve eylemişler, heyetlcrini seçmişlerdir. Bu olduğu kadar fazla isabet göstermek gay himmet ister. Fakat elde edilmesi muhal günlerde de Aydın havalisinin beş incit retinden ileri gelmişrir. Bu mahdud bilgi olmak şöyle dursun, pek mümkün de bir Muhtelif nesıllere men&ub Galatasaray mezunlan grup halınde kooperatifi kongre ve seçmeleri tamamla nin sayın Türk tayyareci kadını Sabiha iştir. Sabiha Gökçen gibi feragatle, bilgi [Baitarafı 1 inci sahifede] larda söylenmesi mutad olan beylik lâkır met eden, hatta Balkanlann ve bütün nacaktır. Diğer bir kol da üzüm mınta • ökçen tarafından kazanılan meslekî ile ve aşkla çalışmak şartlarile. Tadı asla unutulmıyan binbir hatıra dılardan ibaret sanmamanızı rica ederim. Yakmşarkın medeniyet ve kültür kay kalarındaki teşkilâtı bitirmektedir. Şimdi muvaffakiyetle bir yaş, kazanmış olduğuTayyare kuvvetli silâh ve tayyaıecilik ve birbirlerine karşı jevgi ve saygı ilc çar Esasen, sizlerin de ayni duyguyla, ayni nağı olan bu kutlu yurddan nur almakla ki halde, kooperatiflerden bir kısmı res nu ervelki günkü eşsiz güzel törende his güzel şey. Ancak bu bir şiir olmadan evpan kalblerin yarattığı sıcak ve temiz ha sevincle mütehassis olduğunuza şüphem iftihar ediyoruz. men işe başlamış demektir. jettik, ve yalnız şahsan bizim bilgimizin vel çok çalişma istiyen bir demir leblebiva içinde, yılda bir gün olsun topluca ya yoktur. Yalnız Türkiyenin değil, Romanya Uzüm kurumunun gerek müstahsile ve değil, be'lki bütün Türk tayyareciliğinin, dir. Bilerek çalışan ve aşkla çalışan her şıyabilmek emelile, tadı damaklarda ka Şu dakikada, ben ve sizler, hepimiz, ef nın, Yugoslavyanm, Bulgaristanm, Ar piyasaya nafi olmak, gerekte kendi teş ve asıl onun büyük bir merhale atlamış ve Türk bu zor işte muvaffak olur lan meşhur pilâvın etrafmda buluşmağa radı birbirinden ayn yaşamış, uzun müd navudluğun, Yunanistanm, Mısırın, Su kilâtmı tevsi etroek, ayni zamanda yeni yenilerine de azim, irade ve kuvvetle haSabiha Gökçen yalnız kendi cinsinden sözleşmiş Galatasarayhlar, dün sabah saat det birbirini görmemiş eski bir ailenin, ba riyenin, Irakın, Iranın, Efganistanın, teşekküllere bir nevi istinadgâh ve kanal zırlanmış olduğunu gözlerimizin önüne vatanperver Türk vatandaşı kadm gencli10 da raektebin büyük bahçesini doldur ba ve ana ocağında toplanmış evlâdları, hatta Cavanm münevver insanları ara olmak gibi gösterdiği muvaffakiyetler, açılmış en açık sahifeler halinde ayan be ğine değil, alelıtlak bütün Türk gencliğine muşlardı. kardeşleri gibiyiz. Birbirimize, yuvamıza sında Galatasaraydan feyiz alanlar çok cidden çok kıymetlidir. Nitekim müstah yan gördük. misaldir. Bu misalden sonra memlekette Burada, hepsi ayni çatı altında feyiz olan hasretimizi gideriyoruz.. îşte beni ve tur. Nurunu bu kadar geniş bir sahaya sil de bunu çok iyi idrak etmiştir. İki »etayyareciliğe bağlılığın ve ona koşuşun Mesele şudur: almış babalar, evlâdlar, torunlar, bütün sizleri mes'ud eden heyecanh sevfncin sır yayan ancak, gökyüzündeki güneşttr: nelik tecrübe ve faaliyet, istihsal ve »atış bir heyecan haline geldiğini görmek isteHavada bazan motörlerinin gürültülearkadaşlar. yaş, meslek farklannı unutarak, büyük n. sahasında büyük intibahlar ve iyilikler rini de duyarak uçup geçtiklerini gördü riz, ve biz bundan eminiz. Hatıralannızı 22 sene geriye götür • tevlid etmiştir. Yakında, bu satış koopebir neşe içinde bir Galatasaraylılar günü Sevgili arkadaşlar, derken sevgili GaYUNUS NADÎ ğünüz tayyarelerin seyeran ve cevelânlan yaşıyorlardı. latasaraylı kardeşler demek istiyorum. meme müsaadenizi rica ederim. 18 mart ratiflerinin İzmir birlikleri de kurulacak büyük bir emniyet içinde cereyan eder. Epeyce zamandanberi birbirini göre Çünkü Galatasaray bir kardeşlik. hatta 1915 günü kocaman bir düşman donan tır. Üzüm kurumu, eski nâzun mahiyetiELğeT içinizden onlarm içinde bulunmak memiş eski sınıf arkadaşları kucaklaşıyor, daha fazla, daha kuvvetli bir bağhlık ması, İstanbulun kapuını, Çanakkale Bo ni muhafaza ile beraber, birlik kanalınhevesi derhal geçmeıse bu, ayağmızm öpüşüyorlar, sonra elele, kolkola grup camiasıdır. Aralarında nesil ve asır farkı ğazını zorlayıp geçmek istiyordu. Sa dan gelecek üzüm ve incirlerin laüşını topraktan kesilmesine ahşmamış olmasıngrup toplanarak mekteb günlerinin o §en olan insanlar; ibtiyar, orta yaşlı, delı bahtan akşama kadar korkunc bir mu yapacaktır. Kurum ecnebi memleketlerharebe oldu. 16 îngiliz zırhluı, 280 mo deki acentalannı ve teşkilâtını genişletmiş, dan doğan bajka bir itiyadın neticesinden hatıralannı kahkahalarla birbirlerine an kanlı, genc, çocuk hep birbirimizi, sa ileri gelir. Herhalde tayyare nazanmzda latıyorlardı. dece Galatasaraylı olduğumuz için s?vi dern topla, bizim 78 tanecik ihtiyar to* faaliyetini mükemmel bir hale koymuş bir uçurtma gibidir. Uçurtmayi semalara Koca bahçe, dünyamn en bereketlli ve yoruz; hem de hiç garazsız ve ivazsız... pumuzu bombardıman ettiler. Bu çok tur. Büyük ihracat müesseseleri, bittabi çetin ve gayrimüjavi mücadele akşama gene faaliyetlerine devam edeceklerdir. yollarsmiz amma bir iplikle karaya bağh asil ailesinin darmadağın olmuş çocukla Sevgilerin çoğu mütekabil menfaat esa teşekkülündeki olduğu halde onun içinde bulunmak istennı bir anda birbirinin kucağına alan mes sına istinad eder. Biz, ise birbirimize, kadar sürdü. Akşamüstü, Boğaz müda Satış kooperatiflerinin CenevTe 30 (A.A.) Paul Bon faasının altını üstüne getirip geçiverecek maksad, müstahsili kredi kooperatifile mezsiniz. Halbuki tayyare uçurtması bir yalnız Galatasaraylı diye, sadece ayni ud bir yuva halini almıştı. lerini zannedenlerin yansı Boğaz sula • muvazi olarak satış müesseseleri etrafmda iplik veya iple karaya bağlı da değildir. cour'un riyasetindeki Fransız murahhas Saat on bire doğru en eskilerden başla pilâvı yedığimiz için, ayni yurdda yeVşrının üstünden altına ınmişti. O gün, gü da toplamak ve kuvvetli bulundurmaktır. Buna rağmen ne büyük bir emniyet için heyeti Cenevteye gelmiştir. narak, sıra ile evvelâ 910 senesine kadar tiğimiz, ayni bahçede koştuğumuz. ayni Şimdiye kadar iki kere tehir edilmiş neş batarken Türk sılâhlarının Büyük Bu sureile müstahsil, doğrudan doğruya de uçup gider! mektebde bulunanlar, sonra 910 dan 20 sınıflarda okuduğumuz için seviyoruz. Harbde kazandığı en büyük zaferlerden haric piyasa ile temas imkânmı ilk defa İşte sizin kendi kendine olup gidiveri olan silâhlan bırakma konferansınm, ye, 920 den 30 a, nihayet 931 den bu mesleklerimiz ayn, yollanmız ayn; fa birini selâmlıyordu. bulmaktadır. Yani herhangi bir piyasa o yor gibi gördüğünüz o emniyet ancak çok 1932 senesinde başjanmış olan bu esere günkü talebeye kadar ayn ayn resımler a kat ruhlanmız birdir. Bu ruhları ayni Arkadaşlar, yunu, artık mevzuu bahsolamıyacaktır. disiplinli büyük bir çalışmanın neticesi o devam edilmekte olduğunu ve ilkteşrin kalıbda; birbirine benzeyen, birbirini anlın dı. 18 mart zaferi Galatasaraylılar için Elsasen rakib memleketlerde de ayni şe larak istihsal olunabilir, ve nihayet çetin 1934 te Almanya Milletler Cemiyetin. Buıadan, arka bahçeye geçildi ve san lıyan ve birbirini seven şekilde döken buiki defa şanlı, iki defa parlak bir gaza kildeki müesseselerle çalışılmaktadır. Ü tecrübelerle ikmal edilebilecek bir bilginin den çekilinciye kadar takib edilen gayekırmızı formalarile alkışlar arasında saha rasıdır; bizi birbirimize kenetliyen aziz dır. Çünkü, bu zaferi kazanan tarihî zümün cinslere ayrılması ve standardizas sonucudur. Yoksa rasgelenin volana sa den vazgeçümediğini tebarüz ertirmek < ya çıkan mütekaidlerin futbol maçı sey yurdumuzdur. Galatasaray, hepimizi doğuran sevgili ana, Galatasaray pilâvı bu kahramanlara kumandan eden Türk ge yonu da bu tedbirlere ilâve edilir ve ay nlmasile uçacak tayyarenin tekermeker çin toplanması Iüzumlu görülmüftür. redıldi. ananın südüdür. Temiz ve helâl süt em nerali, bir Galatasarayhydı; muhterem ni zamanda geçen seneki gibi, büyük a yere yuvarlanması bir an işi olurdu. Büroda aza bulunan hükumetlerden Kimbilir kaç senedir ayagım topa do Iıcı memleketlerle anlaşmalar tecdid o miş insanlar sıfatile bu ana kucağını ve Ne hacet, tayyare tabiat kanunlarına bazılan belki derpiş edilen mukavelenin, kuadurmamış olan artık saçlan ağarma Bu anda, bütüri ialön, "belki kurulduğu lunursa, istihsalât ve ihracatımızda, u • muhalefetle meydan alan bir beşer icadı bir kısmının meselâ devletlerin askeri o .kucakta yetişen kaxde$ler birbirimizi seğa ve dökülmeğe yüz tutmuj mül^kaidlec gürtdenberî ilk defa, misli gbrülmemiş bir mumî refahı artıran güzel neticeler do dır. Tayyare kadaT madenî ağır bir cismi masraf bütçelerinin ilân edilmetme daiı viyoruz. kavuştuklan mekteb havası içinde birden heyecan ve coşkunlukla, yerinden oynıya ğacaktır. Arkadaşlar, değil, atılmış bir pamuk yığınını bile ona olan kısmının tatbikı silâhlan bırakma' bire yirmi yaş çağının zindeliğini duyarak Bizim en büyük kuvvetimiz, kuvvet cakmış gibi alkışlarla sarsıhrken, ön sıravarkuvvetlerile topun peşinden koşarlar Uzüm kooperatifleri, Manisa, Kemal benziyen bulutlara göodermek kabil de meselesinde ciddî bir terakki temb ede da oturan General Cevad, o ermeydanken, sağdan soldan kendılerini tutamıya kaynağımız bu sevgidir. Yurd sevgisi, paşa, Urla, Armudlu, Menemen, Kınık, ğildir. Çünkü her cisimde az veya çok bir cekrir. kardeş sevgisi... Otuz beş, senedir, ne va larında pişmiş, çelik yapılı merd Galata Turgudlu, Alaşehir, Salihli ve Karabu ağırlık vardır, ve bu ağırlık üstünde yaşaAlmanya ve îtalyanm iştiraki temin erak ortaya atılanların, bağnşanların,, birkit mektebin kapısı önünden geçsem, saraylı da genc, ihtiyar ağlaşanlar gibi runda kurulacaktır. Maamafih Karabu dığımız yuvarlak dünyanın merkezindeki dilmedikçe konferansın müsmir bir şekilde birine girenlerin hesabı yoktu. kendini tutamamış ve yüzünü örten beyaz En ihtiyar Galatasaraylt kürsüde içimde bir sevinc duyanm. Nerede hiç tarunda üzüm istihsalâtı azaldığmdan bu cazibeye bağlılıkla ifade olunmuştur. Ya çalışmıyacağını iddia eden Ingüterenin nımadığım bir gencin göğsünde Galata mendilıne gözyaşlarmı akıtarak hiçkınrada kooperatif teşkilinden sarfınazar e ni esasen her cisim tabiatten havada uç talebi üzerine bazı hükumetler ve bilhasMaçtan sonra, her köşesinde ayn biı saray rozetini görsem, ona muhabbetle yordu. mağa değil, belki arzın merkezine gitme sa şimal hükumetlerinden biri askeri hatıra anılarak, bilhassa spor müzesinde Galatasarayhnın yurd sevgisini, kahra dilmesi de muhtemeldir. bakanm. Burada kendi duygumdan Üzüm kurumu, yeni teşkilât etrafmda ğe memur gibidir, ve esas hakikat budur. masraf bütçelerinin neşrile hususî imalâGalatasarayın gerefli spor tarihini göz bahsederken hepimizin, hepinizin, bütün manlık aşkını anlatacak her kelime, her Vekâlete raporunu göndermiştir. Kurum, Buna rağmen göklerde süzülerek uçan tın kontrolu temin edihnedikçe büroya lerde canlandıran çeşid çeşid. armağanlaı Galatasaraylıların hislerine tercüman ol söz bu gözyaşlannm belâgati yanında, dahilde üzüm istihlâkini artırmak tasav 2 5 3 0 kilo ağırlığmda kartallar vardır, kat'î tekliflerde bulunmaktan vazgeçmişiftiharla gorülerek konferans salonunda duğuma emınim. O küçük rozetin cazi daima sonük, daima hiç kalacaktır. ve hatta derler ki bu kartallar tırnaklarına toplanıldı. Abidin Daver, salonu saran derin he vurundadır. Birer kiloluk kutular yaptılerdir. besmi, füsununu hangmız duymadmız? rarak bütün memleket piyasasına üzüm bir kuzuyu bağhyarak yuvalanna götüNesil nesil bütün Galatasaraylılan tekyecanı, şu sözlerile bir neş'eye bürüyerek, Çekoslovakya Reiskumhuru Beneş, Başvekil İsmet Inönile Yugoslavya serebilirler. Bu nasıl oluyor? gönderecektir.. rar duvarlan arasmda birleştiren bu sa silâhlan bırakma konferansınm raportöryahatini yaparken meçhul Sırb askerir.ın sürekli alkışlarla nutkuna nihayet verdi: Bu denizde yüzmenin havada yüzme Romanya ile yapılacak yeni ticaret londa, evvelâ en eski mezunlardan 330 « Galatasarayın yetiştirdiği diğer yattığı Avala dağında bizi bir genera! lüğünden istifa etmiştir. anlaşmasında, memleketimizden Roman şeklidir, v« hava da seyyal bir cisim oldunumaralı Bay Ahmed Muhtar, aksakahkarşıladı. Ve ilk sözü Galatasarayda o harb kahramanlannı ve memlekete çok Büro, reis muavini ve Yunan murah ğu için onun üzerinde kanad vurarak istena rağmen genc ve dinc, aikışlar ortasmda büyük hizmetler eden yüzlerce ve yüzlerce yaya üzüm satılması da gözönünde tutukuduğunu söylemek oldu. lacaktır. Vaktile Romanya piyasasına biı nilen irtifalara çıkmak ve inmek mümkün hası Politis'in rryasetinde çalışacaktır. kürsüye çıktı ve: Galatasaray, yetiştirdiği gencleTe, yal güzide medeniyet kahramanlarını saymıArthur Hendenson'dan inhilâl eden ri « 1883 mezunu olduğum, yani tam nız lise bilgılerini öğretmekle kalmaz. yorum. Çünkü o vakit yemekhanede bizi milyon kilo kadar sevkiyat yapıyorduk. dür. Zamanla, bu sati|, Yunanlılara geçmiştir. Bu fennî hakikatin tatbikatı bu kadar yaset makamına henüz kimse tayin edil 54 sene evvel bu nurlu yuvadan ayrıldı Galatasaray bize insanlığı, iyiliği, arka bekliyen pilâvı, akşam yemeğınde bile basit değildir. Sabiha Gökçenle bir yaşı memiş tir. ğım halde, şu anda karşınızda, gencliğin daşlığı, merdliği, vefayı, sadakati öğre yemek nasib olamaz. Galatasaraylılann minnet ve tazimlerio genc Galatasaraylılığm olanca heyeca tir. Galatasaray, bize yalnız milliyet Arkadaşlar, hepinizi Galatasaraylılara nin arzedileceğini, Kamutay Reisi Abdülnını duyarak mes'udum..» diye söze baş perverlık ve vatanseverlık duygularmı a hâs olan vefakâr sevgi ile selâmlar, beni halik Renda, Başbakan Ismet İnönü, Dalıyarak, yanm asırhk maarif hayatımızın şılamakla kalmamıştır. Galatasaray b;ze dinlemek Iutfunda bulunduğunuz için hiliye Vekili Şükrü Kaya, Gümrük ve giizel bir tarihçesini yaptı, ve 470 sene ev frenklerin esprit de corps dedikleri bfı •teşekkür ederim.» Inhisarlar Vekili Rana ve Maarif Vevel Galatasaray lisesi temelinin nasıl atıl yük yurd içinde küçük yurd, büyük millî Bunu müteakıb son mezunlardan Sel kili Saffet Arıkana da saygılannın bildidığmı şöyle anlattı: «Bir gün Sultan Be aile içinde küçük aile sevgisini de aşıia çuk genc arkadaşlan namma, mektebden rileceğini söyleroiştir. yezıd buralarda dolaşırken, güllerle sa mıştır. Galatasaray, bizim büyük vatan aynlırken duydukları heyecanı ve bu yuAlkışlarla tasvib edilen bu karardan rılrrus, barakasında tekbaşına oturan biı içinde küçük vatanımızdır. Onun içindL vaya ilânihaye sevgi ile bağh kalacaklasonra, hayata gözlerini yummuş Galatasaihtiyara rasgelmiş ve ona; gel baba, de ki kapısının önünden geçerken, bahçesine nnı, kendılerinden evvelkiler gibi, onlamişti, dile benden ne dilersin? İhtiyann girerken, koridorlarında dolaşırken yü rın yolunda azim ve imanla yürüyecekle raylılar için ayağa kalkılmış ve derin bir vecd içinde bir dakika susulmuştur. Nicevabı da şu olmuştu: Buraya bir devşir reklerimiz çarpıyor, onun içindir ki pilâ rini anlatmıştır. me mektebi kur, başka bir dileğim yoktur. vını yerken bir cennet taamı zevki duyu Kutlulama ve tazim telgraflan hayet Galatasarayın meşhur pilâvı etrafında, gene yaş, derece, meslek farkı goİşte bu binanın temeli o zaman böyle ku yonız. Tekrar kürsüye gelen Abidin Daver zetilmeksizin karmakanşık toplanılmış ve rulmuştu. Ve beş asır evvel Türk yiğitleSevgili arkadaşlar, işleri icabı îstanbulda bulunamryan Gala eski günlerin yadigân binbir şaka ve kahrinin cirid oynadıklan, at koşturdukları bu Biz Galatasaraylılığımızla iftihar ede tasaraylılardan, ezcümle Dahiliye Ve kaha ortasmda iştiha ile yemekler yenmişerler meydanında kurulan yuvanın ev riz. Bu iftihar hissi, sadece, memlekehn kili Şükrü Kaya, Bükreş elçisi Hamdul tir. lâdlan, işte sportmenlik ruhunu da zafer en güzel bir mektebinde okumuş olmak lah Suphi, Matbuat Umuna Müdürü VeYemekten sonra büyük bahçede neş'e den zafere koşturdukları san kırmızı rem tan doğmuyor. Binlerle güzide insan yedad Nedimden gelen kutlulama telgraf büsbütün artmış ve çok samimî bir hava zi tutan bazularındaki kuvvet ve kudreti tiştirmek suretile memleket irfanına hizlarmı okumuş ve Ulu Önder Atatürke içinde aksakallı arkadaşlar birbirleıini alde boylece tarihin içinden ahnış oluyor faokka yaparak, kovalıyarak, ve daha lar...» Dünkü kongrede bulunanlardan tazüan akla gelmedik çeşid çeşid oyunlarla gencBeşıktaş Jimnastik kulübü senelik doktor Tarık, doktor Fehmi, müteCo|kun tezahüratla alkışlanan bu nu lik günlerini, bugünkü genclerin içten ge müessesan kongresi, dün, kulübün A ahhid Yakub, Refik Osman, sporcu Entuk; «Bugün burada biz eski ve yeni bülen alkışlaru sevgileri ortasmda bir daha karetlerdeki lokalinde toplanmıştır. ver, Rıdvan, Mehmed ^li, Cihad; fahri tün Galatasaraylılar kucaklaşırken, ara yaşamışlardır. Kongreye Sami Karayel başkan intihab azadan Bürhaneddın ve eski idare he mızda bulunmıyan kardeşleri de sevgi ve Saat iki buçuğa doğru, pek zarif bir edilmi§ ve idare heyetinin idarî, malî yeti azalanndan Kılıeoğlu Zıya, atlet saygı ile anıyoruz.» sözlerile nîhayete erşekilde yapılmış iki büyük çelenk a^ka ve inşaat raporları, 3portif faaliyet ve Cemil, atlet Ali Rızadan ibarettir. di. sında caddeye çıkan genc ihtiyar yuzler kulübün bugürScü mahsus derecede i Nizamnamenin ikinci maddesinin tadıline dair yapılan teklif «müessis aza, Abidin Daverin nutka le Galatasaraylı, muntazam bir yürü lerleyişi, kulüb sahasında ve lokalinde haftada yüzü mütecaviz futbolcu, bok aslî aza> olarak kabul edilmiş ve idare Galatasaraylılar yurdu namına söz yüşle Taksime varmışlar ve orada abidesör, güreşçi ve eskrim amatörlerinin heyeti yedıye iblâğ edilmiştir. Hesaba«öylemek üzere kürsüye çıkan Yazı lşleri nin etrafmda toplanarak hep bir ağızdan fennî ve sıhhî bir şekilde çahştığını ve tm tetkiki için hesab encümeni întihab Müdürihnüz Abidin Daver, ikide birde Istiklâl marşmı söylemişlerdir. Çırağan sahasmdaki güreş yerinin, yüz edılerek ikinci bir içtima için 13 haziran sürekli alkışlarla kesilen şu nutku söyle Ve Galatasaray renkl«rile süslii ce me havuzunun ve yeni yapılacak tribün 937 pazar sabahı toplanmasına büyük di: lenkler abideye konduktan sonra, b:itün işlerini bildiren kısmı da münakaşalar bir samimiyet havası içinde karar veril« Sevgili arkadaşlar, yurddaşlar gibi Galatasaraylınuı da b*ı dan sonra tasvib edilmiştir. İdare heye miş ve kulübün inkişaf ve tekâmüBugün, burada, aziz yurdumuzun bu lâhza dilinden düşmiyen en büyük icmi, tinm raporlarını müteakib müessıs aza lünde ve kulübü daima yüksek himayegüzel salonunda, size böyle hitab ederken Ulu Önder Atatürkü bir daha anarak, lığa kabulleri teklif edilen zevat ka lermde tutan reis Receb Pekere de konhayatunm en büyük saadetlerinden birini üç kere hep beraber yaşa... diye balır buî edilmişlerdir. Bu azalar, Belediye grenin tazimlerinin bildırilmesi kabul Oalatasarayhlar hep bir arada ve Yazı Isleri Müüürümüz Abidin reis muavini Ekrem, doktor Necmeddin, edilerek toplanhya nihayet verilmiştir. Daver nutkunu. irad ederken duyuyoıum. Bu sözümü, böyle toplantı mı§ ve dağılmıslardır. Silâhları bırakma konferansı Bugünlerde Cenevrcde toplanmağa başlıyacak Beşiktaş kulübünün «enelik kongresi İ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle