13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 31 Mayıs 1937 giderir. Hiçbir zararlı ve miishil maddesi yoktur. Şeker hastalığı olanlaı bile alabilirler. M İ D E ve BARSAKLARI A L I § T I R M A Z . îcilmesi lârif. tesiri kolay ve mülâyimdir. Yerini hiçbir müınasil müstahzar tutamaz. M A Z O N isim, H O R O Z markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. îstanbul Yenipostane arkasmda No. 47 İNKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKSİLİK VE YANMALARINI GÜNÜN BULMACASI 1 1 2 3 4 5 6 1 8 V ı lv 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Z O N E Y VA T U Z U 1 • • • • • • Evlerinizi yüksek zevkinize göre süslemelisinlz. E. i. Du Pont de Nemours et Cie. de Newburgh, N.Y. mamulâtı çok zarif Bunun için ; BAYANLAR Yeni Türkiyede oturmak bahtiyarhğına eren YAŞINIZ Hiç Bir Şey ifade Etmez Bir çok genc kızlar, ihtiyar göründükleri halde . . . . bir çok rnneler d e genc gibi görünüyorlar... Bu meselede Bir Bahar sabahı kadar güzel! Çünkü herşayden evvel günde iki defa • • • • • • • • • Ankara Anafartalar caddesi Kınacı Hanı altında Bekir Hamamcı mağazasında satılan perdeliklerle beraber Du Pont mamulâb sofra bezlerini de görmelisiniz. Da Pont Fabrikasının yaptıgı mallar çok dayanıklı ve tamamile yıkanabilir Du PERDELİKLERİNİ ARAYINIZ. Soldan sağa: 1 Romanyanın meşmır sayfiye yerl, bir coğrafya tâbirl. 2 Bursada meşhur bir mabed, meşguliyet. 3 Kâğıd parçası, bir erkek ismi. 4 Arabca «diğer», Abdülhak Hâmidin bir piyesi. 5 Avrupada bir nehir, bir oyun. 6 Kolun ucu, sıcaklık. 7 Arzu, giızel kokulu bir madde. 8 Erkek, ingilizce «bayan», sicim. 9 Bir işi acele yaptırmak istemek. 10 Fransızca «tahlil>, saf adam. Yukandan aşağıya: 1 Gece yapılan ziyafet ve eğlenti, cefa. 2 Kaduı mabudlar. 3 Bir kadm tsml, ekseriya «ötede» tâbirinin önüne gelen bir kelime. 4 Yırtık ve korkmıyan adam, haramın aksi. 5 Bir emir, bir futbol oyuncusu. 6 Profesyonel değil, ayağımızda bir yer. 7 Arabca «dullar». 8 Azerbaycanlı. 9 Çok söz söyliyen. 10 KabiLe, Romalı larla Kartacalılar arasındaki harbler. Evrelki bulmacamn halledilmiş şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Benzerlerinden sakınınız ve markasını ısrarla isteyiniz. îstanbul Lazaro Franko Mahdumlan A.D. Zaharyadis Galata Mefruşat Pazan ve Pont mamulâü Istanbulda aşağıda yazılı mağazalarda sahlıyor. Beyoğlu „ Galata Etablisman OrozdiBak Yordan Ayanoğlu Hasan Alanya Dilber Kardeşler Müessesatı yaş mevzuubahis degildir. Asıl rol oynıyan belki cüdinizdeki «Biocel> RADYOLİN Kullanarak dişlerinin sağlamlığını ve göz kamaştıran parlaklığını kazandı A R Ş İ M İ D İ S M Ü e S S e S e S İ Beyofclu Istiklâl caddesi No. 30 (hayat hüc e y r e leri) nin miktarıdır. Ankara Nümune Hastanesi Bastabibliğinden: Hastarenin 937 malî senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar, tahmini fiat ve eksiltme şekillerile muvakkat teminatları yazılı 44 kalem erzak ve saire 15 mayı; 1937 tarihinden 31 mayıs 1937 tarihine kadar on beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. Şartnameler Ankarada Nümune hastanesi Bastabibliğinden ve İstanbulda Süıhat ve îçtimaî Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 2 haziran 1937 çarşamba günü saat 10 da Ankara Nümune hastanesinde teşekkül eden hususî komisyonda yapılacaktır. RADYOLİN Cildinizdeki «Biocel» i canlandırınız ve her ne yaşta olursanız genc bir ten temin ediniz. Cildinizdeki «Biocel> nisbeti derecesinde yüzünüzde genc lik vardır. Cildin tazeliğini ve gencliğini muhafaza ve idame için tabiatin cildde yarattığı bu kıymetli cevherin kurumasına meydan venneyiniz. Onu, genc hayvanlarda gizlenmiş cild hüceyratı merkezinden istihsal edilmiş saf ve taze Biocel ile besleyip canlandırınız. Bu şayani hayret cevherin cildiniz için büyük bir tesiri vardır. Biocel'in tabiî ihtiyatım ihys «iecek ve hali takayyüzde bulunduracaktır. O zaman, cildiniz, kendi kendine yaşın üerleme alâmetleri olan buruşuk, çizgi, siyah benlerden kurtulacak ve hakikî ve devamlı bir genclik manzarası alacaktır. Cild için yalnız bir tefe <Bio cel> li unsur vardır. O da (pembe renkli) Tokalon kremidir. Hemen bu akşam yatmazdan evvel tatbik ediniz. Sabah ta beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanınız. Cazib ve şayani hayret neticeler elde edeceksiniz. 72 yaşlarındaki kadmlarda buruşukluklar kalmıyacak ve 50 yaşlarındaki kadınlar ancak 30 yaşlannda görüneceklerdir. Genc kızlar da hiçbir vakit görmedikleri cazib bir güzellikte bir tene malik olacaklardır. DİKKAT: 1 SİA 2 E R 3 MİA AİS b L A 6 A T R• 8• K 9 D E 10 A L 4 1 B tİHİAİB UİÇ • İ ŞİE NİB G Ö K C A L • K u LİA AİR B HİOİR •İR NİEİB A Z • K A, • TİAİRİA M A Kl C •İSİAİL • S U A M AİRİA • AİR K • BİE K • İB u A • İİT •İFİA • Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak Komisyonca almamıyacağmdan bunlan vermek istiyenler ihale gününden evvel Hastaneye müracaat ederek teminatlarım Maliye Vekâleti veznesine yatıracaklardır. «1215» ' (2730) Tahmin edilen Muvakkat fiat teminat Eksiltmenin Lira Kr. Kilo Lira Kr Cinsi şekli 6662 50 65000 500 Birinci nevi has ekmek Kapalı zari usulile 712 50 5000 54 Francala 13300 38000 997 50 Koyun eti (> 700 2000 52 50 Kuzu eti i > 4000 44000 27000 1000 10000 5500 500 2000 1000 300 1000 1000 500 2000 300 2000 2500 30000 22000 1000 16000 4000 23000 8000 400 5000 2000 4000 200 3000 4000 2500 6000 1000 1000 4000 2500 800 500 800 ton 84083 50 Yekun 270 495 344 25 24 210 185 65 5 19 50 9 2 70 60 20 25 11 25 37 50 7 15 50 67 50 135 330 20 65 96 180 34 50 18 6 26 25 18 75 22 50 75 22 50 45 23 50 67 50 7 50 15 18 9 40 42 41 25 1740 Sade yağ Süt Yoğurt Kesme şeker Toz şeker Sabun Birinci nevi un Kuru fasulye Nohud Mercimek Kuru kayısı Makarna Şehriye ***,„Pirinç unu Nişasta Çamaşır so'dası Benzin Tuz Pirinç Kuru üzüm Patates Tavuk aded Yumurta aded Limon aded Salça Kuru soğan Semizotu İspanak Havuç Kabak Pathcan Domates Taze fasulye Taze bakla Taze bamya Pırasa Lâhana Zeytin yağı Kuru bamya Kok kömürü Açık eksiltme Kapalı zarf usulile Açık eksiltme Bütün diş ve diş etleri arızalarını giderdikten başka, ağız kokusunu izale eder, ağızdaki mikropları temizliyerek sıhhatin ve güzelliğin aynası olan ağzı bir konca gibi güzelleştirir '/ Reklâma /uzum Bir tecrü&e £â/İatir HOBBY De/ıosti'. SuUan Hounotm EXTRA Dikrarvyan Han hloıntul P.K.M TRAŞBIÇÂĞI İCU <*• Inhisarlar Umura J*MÜÜÜI lügünden I l/Vl/937 salı günü saat 15 te kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacağı ilân edilmiş olan Çamaltı tuzlasmda yapılacak elektrik santralı tesisi işi 15 gün müddetle tehir edilmiştir. II Eksiltme 16/VI/937 çarşamba günü saat 15 te Kabataşta kâin Levazım Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapüacaktır. III Bu tesisatın Montajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli sif İzmir 98000 liradır. IV Muvakkat teminat 6150 liradır. V Şartnameler 490 kuruş mukabilinde Inhisarlar Levazım ve Mu • bayaat şubesinden, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. VI Isteklilerin fennî şartnamede yazılı takatta bir gazojen tesisatı yapmış olduklarma dair resmî vesikalarmı ve şartnameye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fennî teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden en az 15 gün evveline kadar Inhisarlar Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya girebılmek için münakasadan azamî iki gün evveline kadar tekliflerinin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika almaları lâzımdır. VII Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunî vesikalarile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflarm en geç ihale günü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lâzımdır. . (2988) I 8000 kilo gazyağı. 20000 kilo benzin şartnamelerine göre pazarlıkla satm almacaktır. II Pazarhk II/VI/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapüacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3011) I Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda tüylü, tüysüz (32) aded lito makinelerine mahsus kösele merdane pazarlıkla satm almacaktır. II Pazarhk 7/VI/937 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapüa * caktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2902) I îdaremizin Paşabahçe fabrikasmda şartnamesi mucibince yapılacak «16559» lira 71 kuruş keşif bedelli amele yemekhanesinin inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. II Eksiltme 7/VI/937 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapüacaktır. III Muvakkat teminat 1242 liradır. IV İhale evrakı 83 kuruş mukabilinde İnhisarlar Inşaat Şubesinden ve Ankara Başmüdürlüğünden alrnabilir. V Istekliler ihaleden en az 2 bün evvel bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmî vesaikle İnhisarlar İnşaat Şubesine müracaat edip ehliyet vesikası almaları. VI Mühürlü teklif mektubu kanunî ve ehliyet vesikalarile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (2B35) MODEL Ikinci sayısını da neşretti. Avrupa Mada Mecmualarından daha nefis ve daha zengindir. En son ve en yeni yaz modellerini aneak ( M O D E L ) de bulabileceksiniz. Bütün müvezzilerden isteyiniz. MODEL Türkiyenin yegâne mecmuası olan Kapalı zarf usulile I HEİDENİA I Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes| No. 22, Mavi yapı Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub yazanların tnüşahedeleri kendiliğin den gelen en kıymetli delillerdir: (Yağstz cildim daima çatlar ve kırtşırdt. To • kalon buna mâni oldu.) K. S... M. E. Manisa (Düz ve pürüzsüz bir yiize ancak Tokalon kremile malik oldum. Bü tiin arkadaşlartm yü zümdeki değişikliğe hayret ettiler.) M.F. sokak No. M. Bursa Mektubların asılları dosyalarımızda sakhdır. RIZA ÜNVER Telefon . 22683 Operatör f ç i L L E R ve LEKELER I Balsamin Eksiri ile tamamen zail olur. Fiatı yalnız ( 15 ) kuruştur. Beyoğlunda lstiklâl caddesinde Tokatlıyan oteli karşısında kâin 231 numaralı TUHAFİYE mağazasmdaki kat'î DR OSMAN ONER Idrar yolları, Belsoğukluğu ve Muayenehane: Bah^kapı Anadolu Han P O I f C U I :Lf hastalıKları C|*rVC.r\.Lir\. miitenassısı likidasyonun son günlerinden istifade ediniz. İERS1.D Cildi yumuşatır, mat ve cazib bir ten temin eder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU İSTANBUL BAHÇELİ APARTIMAN Harbiye caddesi Sipahi Ocağı karşısında GESAR apartımanının birinci katı kiralıktır. On iki odası, kalorifer, sıcak ve soğuk su tesisatı, asrî konfor, banyo, telefon ve hususî büyük bahçesi vardır. Ta liblerin Galata Tünel caddesi 48 numarada Mihran Gesaroğulları Ticarethanesine müracaatleri. Telefon: 40308 KİRALIK POKER Bütün stoklarını Tıraş bıçakları % 40 tenzilâtla elden çıkarmaktadır. Bu hakikî fırsab kaçırmayımz. SERT SAKALLARI YUMUŞATIR. ve cildi pamuk gibi yapar markasma dikkat ediniz. POKER PLAY
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle