16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
80 Mayıs 1937 CUMHURÎYET HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTİN Ameliyatsız basur memelerini mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser, bütün dünyada şöhret bulmuş, yüzlerce profesörün takdirnamelerini kazanmıştır. Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakam, çarpıntıa tutanlar 20 damla «Nevrol Cemal» alınca hemen açılırlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur «Nevrol Cemal» i alırken «Cemal» ismine dikkat ediniz. Pek müessir bir ilâcdır. Bel gevşekliğini geçirir. Vakitsiz ihtiyarlıyanlan gencleştirir. Suiistimal edHmiş yorgun vücudlan dincleştirir. Yalnız ismine dikkat ediniz. BASURA ÇARE SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINLIGA ADEMİ İKTİDARA Sonderece müessir p^||/raay/Vkullanınız Sivrl slnekler, şüpheli ve j tesirsiz mayilerle alay ederier • FLİT, bütün haşarat öldüröcQfmayilerîn;fevîcinrJediPİ 90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadîr..;jBır sabit olmuştur»Flit'in formülü hiçbirjvakitjaklit edilmemlştir. FLİT, kendisinden beklenen iki şartı ıpükenv melen ifa eder. Insana zaraKvermez.fakat haşaratı kat'iyyen^öldürür. ŞüphelTmayileri reddediniz. Hakikî ve yegâne Flit aldığınıza^emin olma'k için;fsiyah kuşaklı vevasker resimli sarTtenekeye dikkat ediniz. Yarıklara ve köşelere biraz * FLİT TOZU serpiniz.^Haşarat derhal tele/tolur^ Umuml «tpoıo: J. tirup)», lllubul. 6alıla^ Vor*Mt «M i Bakırköy Malmüdürlüğünden: Adres a daha çabuk Z İhbarname Vergisi Senesi Isirn San'at L. K. Eyüb Sabri Yol müteahhidi Eridnekapı Dağ 1/27 2638 80 933 Yenice yolu Yukarıda isim ve san'atile vergisi yazılı mükellefin ikametgâhı meçhul bulunduğundan hukuk muhakemeleri usulü kanununun 141 ve müteakıb maddeleri ahkâmma tevfikan tebliğ makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (3079) eder Balıkesir Belediye Reisliğinden: Belediyemizin Fen memurluğu münhaldir. 84 lira tahsisatla bir fen memuru alınacaktır. Nafıa Fen mektebinden mezun veya Nafıa Vekâletinin fen memuru ehliyetini ve kanunî memurluk evsafmı haiz olan isteklilerin Belediyemize müracaat etmeleri ve ehliyet vesaikinin gönderilmesi ilân olunur. P"A LETUAL L. HOVAGİMYAN 437 Beyoğlu Istiklâl caddesi Tel. 43752 KARYOLALAR ASRî MOBiLYA Magazası Fabrika fiatına satılıyor. Istanbul: Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 1 1 (2956) P R T A . K L A V E R İ ' n i n lâstikli A SE İ Dantel'den Lüks hakikî SKANDAL GENLER ve SUTYENGOÜJLAR gelmiştir. M'"tehassıs korsetyer Bayan tarafmdan ısmarlama LASTEKS ve kumaştan son moda korseler, sutyengorjlar ve sıhhî kemerler yapılır. AH F E v! D ı«"^"^^"""^^"i^^ Bey oğ I u nda ^™"^^" ^™•••• Bina sahibi Börekçi Bay Hüseyin tarafından yıkılacağı cihetle lokantamız birçok fedakârlıklara katlanarak ve birçok yenilikler göstererek yakında Taksim meydanı karşısında 3 No. lı dükkâna nakledileceği sayın müşterilemize arzolunur. Erzurum C. Halk Partisi Başkanlığmdan: 1 10/6/937 perşembe günü saat on beşte Erzurum Cumhuriyet Halk Partisi binası dahilinde müteşekkil Eksiltme Komisyonunda 65,000 altmış beş bin lira inşaat bedeli olan Halkevi binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmive çıkarılmıştır. 2 Evrakı fenniyesini görüp okuyarak istiyen istekliler Trabzon ve tstanbul Nafıa Müdürlüklerile Üçüncü Umumî Müfettişlik Nafıa Müşavirliğinde okuyabilirler. 3 Muvakkat teminatı 4500 dört bin beş yüz liradır. 4 îstekliler Resmî Gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 sayılı nüshasında .•ıkan talimatnameye göre 937 senei maliyesine aid olup Nafıa Vekâletinden alınmış ve elli bin liralık yapı işleri yaptığına dair vesikasmı ihtiva etmek şartile 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sa rahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarmı birinci maddede yazılı 10/6/937 perşembe günü saat on dörde kadar Komisyona iyice mühürlü ol duğu halde vermeleri lâzımdır. 5 Postadaki gecikmeler kabul edilmez. * (2814) Cemal Tekin Lokantası Cemal Tekin Lokantası sahlbl : Cemal Tekin ^ . ı ^ Bir tecrUbe kfifidir. ^ I Emlâk ve Eytam Bankası İlânları Nev.i Depozito T.L. No. sı Eski 81, 82, 83, Bahçeli köşk 640 ve müşte yeni 111/1, 111/1 milâtı (taj 118) Tafsilâtı yukanda yazılı köşk ve müştemilâtı peşin para ile satılmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. İhale 1/6/937 sah günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte şubemize gelmeleri. (482) (2802) Esas No. YERt C. 22 Erenköy Sahrayicedid Kayışdağı caddesi MÜHENDİS ARANIYOR Asgarî beş sene betonarme vesair inşaat proje ve statik hesabatile meş gul olmuş bir diplom mühendisle asgarî beş sene muhtelif inşaatm tatbikatında şantiyelerde çalışmış diğer bir diplom mühendis alınacaktır. Gösterecek • leri vesaikle tevasik edecekleri tecrübelerine göre 250 350 lira ücret veri lecektir. Ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. Ankarada Eti Bank Genel Direktörlüğüne müracaat edilmesi. €İ318» (2959) ETİ BANKTAN KOHİNOR Diş Macunudur. Bunu bir kere kullananlar artık aynlamazlar. kullanmamış olanlar bir denesinler. Izmir satış şubesi : Bay Ahmed Buldanloğlu Diş macunlarının incisî I RIZAYI TARAFEYN ILE SATIŞ Ampir salon, güzel yemek odası, îngiliz fotöy ve kanapeleri, diğer muhtelif eşya: (Fotöyler, sofralar, komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler, aynalar, perdeler. kristaller, bronzlar, Viyana ve Saks porselen takımları. Adres: Maçka Gözem apartımanı birinci kat No. 4 KARDOL sükun ve istirahat veriyor. Asabî buhranlan geçiriyor. Her eczaneden reçetesiz tedariki mümkün Daktilo aranıyor Ankarada bir müessesede iyi maaşla çalıştırılacak daktilolara ihtiyac vardır. Taliblerin Pazardan maada günlerde saat 10 ilâ H 12 ye kadar Sirkeci Sanasar Han 34 numaraya müracaatleri. Sinir Damlası İstanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: D. No. 1098 2515 3823 4349 4684 4925 4947 Semti ve mahallesi Ortaköy Halıcıoğlu Abdüsselâm Çengelköy Yesilköy Köyiçi Üsküdar Yenimahalle Feriköy Birincikısım Bostancı Sokağı E : Taşmerdiven Y : Taşbasamak Malüz Yukarıhasanpaşaseddi E: Ermenikilisesi Y : İnciçiçeği E: Mecidiye Y : Mecidreis Y : Bozkurt caddesi Çatalçeşme Emlâk No. Cinsi ve hissesi 210 Açık E: 1616 Mü. Birisi yanmış kârgir iki hane ve bahçenin 1/16 his. arttırma Y: 1012 100 » 2628 171 metro arsanın 1 Hisseye göre muhammen K. E: ve Y: 16 1717/1 E: 7 Mahallen: 8 2/3 his. 205,20 metro arsa 88 metro arsa 183,50 metro arsa 156,24 metro arsa 210 » 100 » 100 » 1000 Kapalı zarf 360 Açık arttırma 1050 Kapalı zarf 100 Açık arttırma E: 65 5240 5325 5972 Burgazada Boyacıköy Yeşilköy Umraniye Kadıköy Osmanağa Kurtuluş E: Manastır Y : Gönüllü Kanaki E : Çekmece Y : Halkah caddesi E : Ahmedb«y Y : Çeltikçi E : Arabameydam vc Çeşmemeydanı Y : Ermeydanı ve Safameydanı E: 16 240,50 metro arsa Y: 16 Mü. harita: 6 E : 4 459 metro arsanın 10/11 his. IrtTİVARUK Peşinizden Geliyoı^ ONA KARŞI HazırlıklıSDavranınızl E: 18 64,50 metro arsanın 2/3 his. E : 19 155,20 metro arsanın Y : 39 Vl his. E: 5 Y: 7 Kârgir hanenin Yı his 240 » 500 » 330 » 6622 8612 E : 1425 148 metro hane arsası Y : 23 Yukanda evsafı yazılı gayrimenkul Ier on gün müddetle satışa çıkanlmıştır. Ihaleleri 11/6/937 tarihine düşen cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle