16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Hatayın istiklâli Cenevrede tasdik edildi IBastarafı 1 inci sahıfede] 30 Mayıs 1937 CUMHURIYET olmuştur. Milletimizi tebrik ederken Büyük Şeflerimize de sonsuz şükranlanmızı sunanz. ttilâfname nasıl imzalandı? Cenevre 29 (A.A.) Anadolu Ajansının hususî muhabiri bildiriyor: Hatayın tamamî mülkiyetini temin eden Türkiye Fransa muahedesi ve Türkiye Suriye hududlannı kefalet altına alan Türkiye Fransa itilâfı bu sabah Milletler Cemiyeti başkitabet dairesinde imzalanmıştır. Muahede ve itilâfı, Türkiye namına Hariciy Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras Hariciye Siyasî Müsteşan Menemencioğlu Numan Rifat ve Riyaseticumhur Umumî Kâtibi Hasan Soyakla Fransa namına Hariciye Nazın Delbos, Vienot ve Ponsot imzalamışlardır. Türk diline tefevvuk verildi Cenevre 29 (A.A.) Anadolu Ajansının hususî muhabiri bildiriyor: Dil meselesi, resmî lisan olarak türkçeye bir tefevvuk verilmek suretile ve her iki lisanm kabulile neticelenmiştir. Bu suretle umumî itilâfın akdine hiçbir mân kalmamıştır. Cenevre 29 (A.A.) Bu sabah saat 10 da İskenderun ve Antakya sancağımn mülkî tamamiyetini temin eden Fransa Türkiye muahedesi ve Türkiye Suriye hududlannı tekeffül altına alan Fransa Türkiye itilâfı imzalanmıştır. Bu imzayı müteakıb konsey derhal toplanmış ve Sancak meselesi hakkında raportör Isveç Hariciye Nazın Sandler'in raporunu aynen kabul etmiştir. Konsey esnasmda Fransa Hariciye Nazın Del bos, îngiltere Hariciye Nazın Eden, Sovyet Rusya Hariciye Komiseri Litvinof ve diğer murahhaslar Sancak meselesinin iyi bir surette halledilmiş olduğundan dolayı memnuniyetlerini söylemişlerdir. Eksperler komitesi raporunda, Sancak Polis ve jandarma kuvvetleri teşkilâtma Konsey statütün dördüncü maddesine, mütedair mühim bir meseleye işaret eylekomite raporu zeylinde gösterilen sanca miştir. ğın şimdiki hududlannı olduğu gibi teyid Konseyin bu sahada, manda munkazi eden bir hüküm ilâvesine karar verebilir. olduğu vakit, tavsiyelerde bulunması lâDil meselesi zımdır. Konsey, 27 kânunusani 937 tarihli kaStatünün ellinci maddesi, gene statürarile, türkçenin resmî bir dil olduğunu nün 33 ılâ 9 uncu maddelerinde tesbit etespit eylemişti. Şimdi konseye ayni ka dılen iskenderun limanı rejiminin tatbiki rarın hükümlerine ve eksperler komitesine teferruatını tanzim etmek üzere, Türkitevdi olunan vazife de gözönünde tutula ye ile Sancak hükumeti arasında, bu hürak diğer bir dilin kullanılması mahiyeti kumetin haricî işleri hususunda mukarrer ni ve şartlannı tespit etmek kalıyor Eks usul dairesinde, hususî bir mukavele perler komitesinin telkinlerine tevfikan akdedıJeceğmi derpiş etmektedir. konseyin arabcanm da Sancağm resmî bir Konsey mezkur mukavelenin sür'atle dili olacağma karar vermesini teklif ede akdedılerek metnin kendisine bildinlmesi rim. Bunun kullanış şartlan aşağıdaki şe arzusunu herhalde ihzar etmek istiye kilde tanzim olunacaktır: cektır. 1 Resmî mekteblerde, bir mektebin bulunduğu köy veya mahallede hâkim olan dil hangisi ise ilk tedrisat o dilde yaMeclisirdn »on toplantısından bir görünüş pılacaktır Diğer resmî dilin tedrisi ya ihHariciye Siyasî Müsteşarı Menemenei tiyarî yahud da mecburî olacak. Şu karüşlerimize de tamamile tevafuk etmekteoğlu geceyansından sonra Lozana ge dar ki bu bakımdan her iki dil de tamadir. Dostum Sandler'e, eksperler komite çecek ve oradan Semplon eksprese binerek men ayni şekilde muamele görecektir. sine ve onun reisine başanlan faydalı iş Belgrada hareket edecektir. Perşembe 2 Sancağın bütün mahkemelerinde ten dolayı yaptığı teşekkürlere hararetle sabahı İstanbulda bulunması muhtemel de, yüksek mahkeme de dahil olduğu haliştirak ederim. dir. de, her iki dil kullanılabilecek ve ekalli Bu işi kolaylaştıran Konsey azalanna Sandler'in raporu yet unsurlan kendi ana dillerinde konuşave bilhassa herkes için memnuniyet verici Cenevre 29 (A.A.) Anadolu A bileceklerdir. bir sureti tesviyeye erişilmesi için tavassut jansmın hususî muhabiri bildiriyor: 3 Asamblede her iki resmî lisan da etmek lutfunda bulunan Fransa ile TürMilletler Cemiyeti Konseyi tarafın kullanılabilecektir. Asamble mazbatalan kiyenin müşterek dostlan olanlara da ke dan kabul edilen Sandler'in raporu: iki dilde yazılacak ve bütün kanunlar da za minnettarım. İskenderun ve Antakya namı verilen iki dilde neşrolunacaktır. Bu meselenin halli, iki memleketi bir meselenin Milletler Cemiyeti Konseyinin 4 îdareye müteallik nizamnameler leştiren dostluk bağlannın takviyesidir ve 25 mayıs 1937 tarihli hususî celsesinde ve talimat iki dilde neşrolunacaktır. Türkiyenin bir toprak parçası üzerinde tarafımdan izah edilen ve mezkur toplan5 Halk idare ile olan münasebabu mıntakada statükoyu ve sulhu müda tı zabıtlarında bulunan inkişafına burada tında lâalettayin iki dilden herhangi bifaa için Fransa ile ittifak etmiş olduğu avdet etmiyeceğim. Maahaza, Sancağm statü ve ana yasa rini kullanabilecekrir. Ve kendisine de nu tebarüz ettirmekle bahtiyanm. ayni dilde cevab verilecektir. Fransa ile Suriyeye samimî dostluk his projesini, raporile birlikte, Konseye takKonsey statünün birinci maddesine lerile bağlı bulunan Türkiye, elde edilen dim eden eksperler komitesinin münakaşa şöyle bir hüküm koyabilir: «Dıller megötürmez bir salâhiyet ve gayretle başarneticeden gerçek memnun olacaktır. dıklan şayanı dikkat mesai hakkındaki selesi Konseyin merbut 27 kânunusani Teşekkürlorimi bizimla en kıymetli aıesailerde bulunan Milletler Cemiyeti ge takdirlerimi alenî celsede de tekrar etmek 1937 ve 29 mayıs 1937 tarihli kararlanna tevfikan halledilmiştrr.» nel sekreterile arkadaşlanna da arzetmez isterim. Keza, Milletler Cemiyeti müş,ahidlerinin gerek Sancaktaki vazifeleri, gerekse avdetlerinden sonra eksperler komitesinı teşriki mesailerinden istifade ettirmek suretile yaptıklan hizmetlerin kıymetini de arzetmek isterim. 25 mayıs tarihli izahatımda Konsey tarafından tetkiki icab eden bir takım hususî meseleleri ve bilhassa haklarmda eksperler komitesinde muhalif mütalealar serdedilmiş olan meseleleri tâdad etmiştim. Sonra icab eden müşahedelere tevessül ettim. Haklannda Konseyin karar vermesi lâzım gelen bütün noktalar hususunda müsbet teklifler arzetmek zamanının gelmiş olduğu mütaleasmdayım. Bence, bittabi Konsey eksperler komitesi tarafından kendisine tevdi olunan statü ve ana yasa projelerini tasvib etmekle işe başlıyacaktır. Bundan başka Konsey, komite raporunda münderic tavsiye ve telkinleri de, işbu raporu kabul etmek suretıle hilâfında kat'î bir mütaleada bulunmadığı derecede, tasvib eyliyecektir. manda rejiminin garantilerinden jstfade etmektedir. Bu rejim munkazi olacağmdan ve mevzuu bahis mesele de ekalhyetlerin himayesine taalluk et*lğinden konseye, garantiler meselesine hususî biı ehemmiyet atfedilmesi lâzım geîriiğinin müsaadesini ve bilhassa ekallıystlerin mahkemeler önünde kendi dillerin! kul lanmak, ilk resmî tahsillerini de g°ne ayni dilde yapmak haklarına muallâk olan hususatta bu garantileri Suriysden taieb etmesini teklif ederim. yapılmış olmalıdır. Mezkur komisyonun işleme ve alelu • mum kullanılacak ajanların masarifi Milletler Cemiyeti tarafından avans olarak temin edilmelidir. Buna mukabil Milletler Cemiyetinin Sancaktaki delegesinin parası Milletler Cemiyetine terettüb etmelidir. Sancak yalnız delegenin büro masarifi ni deruhde etmelidir. Jandarma ve polis teşkilâtt Kapitülâsyonlar Eksperler komitesi, raporunun 43 üncü nkrasında kapitülâsyonlar meselesine telmıh etmiştir. Komıte bu meselenin kendi salahıyetı haricine ç.kmakta olduğunu müşahede eylemiştir. Konseyin meçhulü değildir ki, Suriye ve Lübnan mandasma müteallik mukaveenın maddei mahsusası ahkâmmca, alakadar devletler arasında hilâfında uzlaşmalar yapılmazsa, manda rejiminin inkizasmda kapitülâsyonlar tekrar tesis olu nacaktır. Konseyin bu meseleyi, Sancak hususunda, Fransız mandası altına konulan şark topraklannm kurtuluş şartlannm tetkikî sırasmda halletmek üzere tehir et mek istiyeceğini zannediyorum. Binaenaleyh konseye aşağıdaki karan teklif etmekle mübahiyim: «Konsey mazbata muharririnin rapV rundan müsteban olduğu şekilde meselenm hallini ve bilhassa eksperler komitesi tarafından tesbit edilen ilaveler de nazan itıbara almmak şartile, kabul eder.» Cemiyeti Akvam mandası altında bulunan devletler ile Türkiye arasında uzun zamandanberi haüı muallakta bulunan hakkıhiyar sahibleri meselesini halletmektedir. Bu müzakerelerin böyle hüsnü suretle neticelenmiş olması Fransa ile olan dostluk münasebetlerini takviye ve Tüık Suriye münasebetlerine dokunacak mahiyetteki bütün meseleleri halletmek gibi bir tesir yapmış ve bu suretle Suriyenin, kurtuluşu arifesinde, beynelmilel vaziyeîi tarsin eylemiştir. İmzalanan beş metin Cenevre 29 (A.A.) Anadolu A jansmın hususî muhabiri bildiriyor: Milletler Cemiyeti konseyinin 27 kânunuevvel 1937 tarıhli kararında, Sancağin statü ve anayasası projesinin bir eks perler komitesi tarafından tanziminden başkaca biri Sancağm mülkî tamamiyetinin garantisi ve diğeri de Türkiye Suriye hududunun garantisi hakkında olmak üzere Fransız ve Türk hükumetleri arasın da müzakereler yapılması derpiş edıli yordu. Bu müzakereler hüsnü suretle neticelenm:ş ve bugün imzalanan beş metnin tan zimine müncer olmuştur. İlk ikisi, 27 kânunusani kararmm doğrudan doğruya istihdaf ettıği muahede ve anlaşmadır. Sancağm mülkî tamamiyeti bir fransızTürk muahedesine mevzuu bahs olmak tadır. Bu muahede, melhuz müşterek bir hareketin tarzlannı tayin için erkânıharbiyeler arasında temaslar yapılmasını derpiş etmektedir. Muahede keza, Sancağm statüsü ihlâl edıldiği takdirde yüksek iki âkıd tarafın hangi şartlar altmda istişarede bulunacağını tesbit eylemektedir. Türk Suriye hududu hakkındaki an laşma, bu hududun kat'î mahiyetini tanımakta ve ihlâl edılemezliğinin garantisini ihtiva eylemektedir. Bunndan maada yüksek iki âkid taraf, Türk ve Suriye topraklannda dığer tarafın rejimi ve emniyeti aleyhine müteveccih her türlü faaliyeti menetmeyi taahhüd eylemektedir. Nıhayet hususî bir madde, hudud hakkındaki Fransız taahhüdünün mandanın inkizasından sonra da idame edileceğini tasrih etmektedir. Fransanm imzası bu anlaşma hususunda hem Fransayı, hem de Suriyeyi taahhüd altına koymaktadır. Bu iki metne bir müşterek deklarasiyon, bir protokol teati olunan mektublar ilâve edilmiştir. Deklarasiyon, Lausanne muahedesince tesbit edilen Azi statükosunun muhafazası zımnmda Fransız ve Türk siyasetlerinin birliğini, sulhun takviyesini, bu hususta Milletler Cemiyetinde teşriki mesaiyi ve şarkî Akdenizde emniyetin tarsimini müşahede eylemektedir. Bu hükumetlere mülhem olan iki prensiple Suriye Lübnan topraklannın tamamiyetine riayeti karşıhklı olarak taahhüd etmekte ve Suriye ile Lübnanın kurtuluşunu, Milletler Cemiyeti usulüne tevfıkan Fransa Suriye ve Fransa Lüb nan anlaşmalan ahkâmı dairesinde, terviç etmek hususunda mutabık bulunduklannı kaydeylemektedir. Raporun kabulünden sonra irad edilen nutuklar Cenevre 29 (A.A.) Anadolu A jansmın hususî muhabiri bildiriyor: Milletler Cemiyeti konseyinde Sandleı raporunun kabulü münasebetıle Fransa, Türkiye, îngiltere, Sovyet Rusya ve İsveç Hariciye Nazırları Delbos, Rüştü Aras, Eden, Litvinof ve Sandler birer nutuk söylemişlerdir. Delbos, konseyin Sancak raeselesinj kat'î surette halledeceğı bu sırada, yorul mak bılmez bir fedakârlık gösteren raportöre, eksperler komitesine ve onun reisi Bourquin'e ve nihayet müşahidlere şük ranlarını arzetmek ve Milletler Cemiyetinin ve onun usullerindeki müessiriyeti ehemmiyetle kaydetmek istedığıni söylemiş ve demiştir ki: Dörtyolda sevinc sem iptidaî bir vazifede kusur etmiş olurum.» Eden, geçen kânunusanide elde edilen prensip anlaşmasından dolayı memnuni yet beyan etmiş ve fakat daha bir takım müşkülâtın mevcud bulunduğunu kaydeylemiş olduğunu hatırîatmış ve demiştir «Mesele nazikti. İki dost devlet ara ki: «Bugün bu müşkülât çok şükür iktiham sında bir ihtılâf mevzuu bahs idi. Öyle bir ihtilâl ki bu iki devletten biri Milletler olunmuştur. Bu neticeyi eksperler komiCemiyetinin kendisine verdiği mandanın tesinin yorulmak bilmez gayretlerine ve bilhassa onun İngiliz azasına, iki alâkaifasile müteahhid bulunuyordu. dar tarafın gösterdiği uzlaşma zihniyetine Milletler Cemiyetinin usulleri, bitarafave raportörün meharetine borcluyuz.» ne bir tarzı hallin garantılerini temin eyleMumaileyh, bütün unsurların mahallî miştir. Milletler Cemiyeti kendisinden menfaatlerinin korunmuş olmasından dobeklediğimizi yapmıştır. layı bahtiyarhğmı beyan etmiş ve yeni Bir kânunusanide Fransa, siyasî bir surejimin muvaffak olması temennisinde bureti tesviyeye muvafakat etmişti. Çünkü lunmuştur. bunda Fransız Türk dostluk münasebaLitvinof da memnuniyetini izhar etmiş tının bir inkişaf buhranmı görüyordu. Bu ve demiştir ki: sureti tesviye, statünün ve anayasanın tan«Rusyanm kendilerile bilhassa kuvvetziminden başka Sancak ve Suriyenin huH dostluk bağları bulunan iki hükumet tadudunun garantisi hakkında bir Fransız rafından büyük bir muvaffakiyet kaza Türk anlaşmasının akdini de derpiş edi nılmıştır. Bu ayni zamanda Milletler Ceyordu. miyeti ve bizzat sulh davası için de bir Diğer metinler hususunda, bunların tan muvaffakiyettir.» zimi Fransa ile Türkiyenin Suriye ve LübSovyet Hariciye Komiseri bu muvaf nan istiklâline taraftar olan noktai na fakiyetten dolayı Delbos, Rüştü Aras ve zarlarındaki birlıği göstermiştir. Binaena onların mesai arkadaşlan Vienot ve Meleyh bu tarzı tesviye Fransa ve Türki nemencioğlunu tebrik eylemiştir. yeye a ralanndaki dostluk bağlannı sıklaşSandîer, vazifesinin eksperler komitetırmak ve Milletler Cemiyetinin idaresi alsının mesaisile kolaylaşmış olduğunu söytında halisane teşriki mesailerini teyid etlemiş, Fransa v e Türkiyenin gösterdikleri mek fırsatını vermiş oluyor. uzlaşma zihniyetinden takdirle bahsetmiş, Mısır'ı kabul ederken Rüftü Aras hakkında söylenilen sözlerden dolayı çok memleketinin Akdeniz statükosuna bağlı mütehassis olduğunu beyan etmiş ve «ralığmı hatırlatmıştır. Sancak meselesinin porun kabulü Sancak meselesinin nihaî halli Fransa ile Türkiyeyi yakm şarkta sureti tesviyesini teşkil edecektir.» de sulhun idamesi hususunda bırleştirmekte miştir. ve bu suretle Fransanm Suriye ve LübKonsey reisi de Türk ve Fransız hünanla imzaladığı anlaşmalarla giriştiği e kumetlerini ve eksperler komitesi azasını seri tamamlamaktadır. tebrik eylemiştir. Ayni zamanda Türkiye ve Suriyeye bağlı olan Fransa, meseleyi konseyin hakemliğine bırakmak suretile, Suriyenin menfaatlarını müessir bir tarzda korumuş ve Milletler Cemiyetinin sulh eserine yardımda bulunmuştur. Doktor Rüştü Aras söz alarak demiştir ki: «Gerek memleketim gerekse şahsım hakkında söylediği güzel sözlerden ve ifade ettiği dostluk duygularından ki bunlar bizzat kendi hislerimizin tam bir makeMdir dolayı dostum Delbos'a teşekkür e derim.» Kararların tatbiki tarihi Mülhak protokol, mandater devlet tarafından Suriye namına veya hesabına aktedılen anlaşmalardan mütevellid muhteh'f taahhütlerin, Suriye Milletler Cemiyetine girerken ona devredilmesi ve keza bu anlaşmaların Suriyenın yeni vaziyefine uydurulması ve Iüzum görülecek mütemmim anlaşmaların aktolunması için iki Söylediği nutukla bu hususta beni de akid tarafın fikir ve niyetlerini tasrih ey Konseyde izahatta bulunmaktan vareste lemektedir. kıldığı için de kendisine minnettarım, çünTaati olunan mektublar ise, Fransız ;ü ifade ettiği noktai nazarlar bizim gö Konsey müteakıben, Sancağm statü ve ana yasasmın hangi tarihte mer'iyete gireceğini de tesbit eyliyecektir. Bunlardan her ikisinin de en kısa bir müddet zarfında mer'iyete girmesi muvafık olacaktır ve bu hususta 29 teşrinisani 1937 tarihini teklif ediyorum. Ancak şurası var ki, 27 kânunusani 1937 tarihli Konsey karannm ana prensiplerinin ye • dinci fıkrasında derpiş edilen muahedeler mezkur tarihte mer'iyete girmiş olması şarttır. 27 kânunusani 1937 tarihli Konsey karanna tevfikan yeni rejimin tatbiki, manda nihayet buluncıya kadar ve mandanın ifasile kabili telif olduğu nisbette, Fransaya aid olacaktır. Delbos, Fransanm raporda gösterilen Bittabi Milletler Cemiyeti delegesinin sureti tesviyeyi ve bu sureti tesviyenin tayini de mandanın inkizasından sonra kendisi için tazammun eylediği hususî ta vuku bulacaktır. ahhüdleri kabul eylediğini beyan etmişUç nahiyenin vaziyeti tir. Iş nahiye mesîesine gelince, şurasını Rüştü Aras ayni beyanatta bulunmuş hatırlatmak isterim ki eksperlerden dörtu. dü, üç nahiyenin tamamen veya kısmen Reis raporun kabul edildiğini bildir Sancak arazisine ithalinden tevelH'd edemiştir. cek gayritabiî ve bozuk hududu muhik Hariciye Vekilimiz Parise gitti gösterecek kâfi bir sebeb görmediklerini Numan Menemeneioğlu geliyor beyan etmişlerdir. Benim de ayrJ.mıya Cenevre 29 (A.A.) Anadolu A cağım bu mütaleaya binaen darmeyan jansmın hususî muhabiri bildiriyor: olunan muhalif reye esas olan meşru enDr. Tevfik Rüştü Aras bugün Konse dişeleri nazan dikkate almak çaresini bulyin toplantısını müteakıb saat 14,30 da mıya uğraştım. Filhakika üç nahiye mmFransız Hariciye Nazın Delbos'la be takasında dil ve kültür himayesin n ihUl raber bir askerî tayyareye binerek Pari edilmemesi icab eden bir Türk unsunı vardır. Bu halk bugün Sunyede müesses se hareket etmiştir. Dörtyol 29 {HususîJCenevrede Türî" heyetinin Hatay davasmdakı muvaî^â1 Sancakta ilk intihabat hakkında kıyetı dolayısile Dörtyoldaki Hatayhlar Dortyolluların sıcak ağuşlarmda neş'eli noktai nazar bir gece geçirmişler ve büyüklere şük Şimdi Sancak asamblesinin ilk seçim an telgraflan çekmişlerdir. leri meselesinden bahsedeceğim. Asamblenin aza sayısı esas itibarile kırktır. Fakat Sultanületraş hudud levhasını parçaladı ana yasada derpiş edilen intihabat usulünün tatbiki neticelerinde sayı artabilir. Beyrut 29 (Hususi) Cebelidürüze Sancakta yapılacak ilk intihabat için avdet eden Sultanületraş merasimle kar Ana yasanın 15 inci maddesi mucibince, şılanmışsa da Başkadı ile büyük bir kımuamelâtın heyeti umumiyesini tertib ve sım halk, Şam hükumetini protesto makamında merasim verini terketmisler kontrol ile muvazzaf teşkilât azasının sa dir. " yı ve sureti tayinini tesbit etmek Konseye Sultanületraş, Cebelidürüze giderken aiddir. yolda Suriye Cebelidürüz hududunu Bu hususta şunu teklif ediyorum: Kon gösteren levhayı parçalamış, bu suretle sey, evvelâ icab eden hazırlık tetkikatını arada hiçbir ayrılık olmadığını tebarüz ve işlerini yapacak olan beş kişilik bir ko ettirmek istemiştir. misyonun tayinine reisinj memur etsin ve Hudud komisyonu 2 haziranbu komisyon da, ana yasanın 9 ilâ 14 ünda toplanıyor cü maddelerinde gösterilen muamelâtın Adana 29 (Hususî muhabirimizden) heyeti umumiyesini eksperler komitesi ra2 haziranda toplanacak olan hudud koporunun 47 nci fıkrasında münderic şart misyonunda hazır bulunmak üzere Fran lar altında tertib ve kontrol etmek için sanın Hatay delegesi Doryo, Adanaya icab eden ajan ve personelin tayini hak geldi. Komisyona Seyhan Valisi riyaset kında reise, kendi tarafından bir karar edecektir. verilmek üzere, teklifler yapsın. Beyrutta yaşasın Atatürk Sancakta ilk intihabatın yapılma tarisesleri hinin tesbitine gelince, bunu mevzuubahis Beyrut 29 (Hususî) Beyrutta Mevkomisyon tarafından meselenin bütün sa lidi Nebevî münasebetile yapılan merafahatını yerinde tetkik ettikten sonra ya sim esnasmda Türk konsolosu geçerken pılacak tekliflere ıttıla hâsıl ettiği vakit kendisine bir buket verilmiş ve alkış reisin vereceği karara bırakmak lâzım ge lanmıştır. Bu arada «Yaşasın Türkiye, leceği mütaleasmdayım. Bütün intihabat yaşasın Atatürk> diye coşkun tezahünihayet 15 nisan 1938 tarihinden evvel rat yapılmıştır. Şimal kutbuna giden Rus heyeti | Bir Rus heyeti seferiyesinin şimal kutbuna gittıği malu^ıdur. Resimlerden yukandaki profesör Shmit'le arkadaşlarını, aşağıdaki heyete aid tayyarelerden birisini gösteriyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle