19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 tincüde: Yurddan yazılar İsmail Hdbib A üncüde: Hikâye. Spor haberlcri 5 incide: îspanyada mesele olan yeni bir hâdise 6 ncıda : Baldvinin sarsılmaz mevkii Bugün 1 2 Sahife OnOçGncD yıl sayı: 4685 umhuriyet tSTANBUL CAĞALOGLU . ..Telgraf ve mefctub adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbul, Nö 246 r<Udl UU möjlo Idül Telelon: Başmuharrlr *e evl: 22368. Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 I DUnya muharrirlerinden TeicUmeler serisi: 5 1 NETOÇKA NEZVANOVA Mustafa Nihad DOSTOiVSKi Remzi Kitabevi Fi: 50 kuruş ' Hatayın istiklâli Cenevrede tasdik edildi Milletler Cemiyeti Konseyi Dün Sancak kanunu esasisile statüsünü kabul etti. Türkiye Fransa arasındaki hudud itilâfı da imzalandı Meclis kahraman ordumuza selâm ve takdirlerini bildirdi Atatürk Kızı Sabiha Gökçen Onunla Türk kadınlığı ve Türk milleti bihakkın iftihar edebilir. Sabiha Gökçen bir semboldür. Münevver Türk kadınmın cesaret, azim ve irade, fedakârlık ve kahramanlık hasletlerinin sembolü tatürk Kızı Sabiha Gökçen, muhakkak talihlı Türk kızıdır. Atatürkün manevî kızı olmak gibi yüce bir mazhariycte eren Sabiha Gökçen, biitün varlığını bu şerefe lâyık olduğunu gostermeğe hasretmiş ve bunda muvaffak da olmuştur. Sabiha Gökçen, Türkkuşunun yetiştirdiği ılk plânörcüJTürkkizidır. Sabiha Gökçen, ilk tayyareei Türk kızıdır. Sabiha Gökçen, hava ordumuzda hiztnet etmek, yani asker olmak şerefini kazanan ılk Türk kızıdır. Sabiha Gökçen, «hayatını istıhkar edecek derecede fedakârlık gösteren uçmanlara mahsus» madalya ile göğsü sü^enen ilk Türk kızı, hatta ılk Türktür. Atatürk Kızı Sabiha Gokçenle Türk kadınlığı ve Türk milleti bihakkın iftihar edebilir; çünkü o, bizim ılk hava kahramanımızdır. O, Türk kadınmın Türk erkeğınden hiç farksız olduğunu, göklerin sonsuz mavilikleri içinde, kartalları kıskandıran kudretli uçuşlarile ispat etmiştir. Biitçe müzakereleri dün hitam buldu Cenevrede varılan netice Eksper Komitesinin hazırladığı esaslar, Hatayın hükümranlık haklarım tesbit etmektedir Müzakerelerin hüsnü suretle neticelenmesi Fransa ile olan dostluk münasebetlerini takviye etmiş ve Suriyenin kurtuluş arifesinde beynelmilel vaziyeti tarsin eylemiştir Millî Müdafaa Vekilinin irad ettiği mühim nutuk «Cumhuriyet ordusunun milletimizin bütün haklarını ve yüksek menfaatlerini her an ve her suretle lâyıkile koruyacağına emin olabilirsiniz» * olduğunu iddia etmem. Fakat Istan bugün sabah saat onbuldaki koskoca Üda Abdülhalik Renniversiteye nisbe^e damn riyasetinde daha çok rrasraf etoplanarak muvaze , dılmektedir. Yirmi, nei umumiyeye dayirmi bir ecnebi muhil bütçelerin müzaallimine mukavele keresini ıkmal etti. icabı 351 bin lira îlk olarak Zi para veriyoruz. Biz raat Vekâleti büt ^ mukaveîeye riayet çesi üzerindeki mü kânr; •eTecefiîf Fazakerelere devam o • kat mukavelenin <Klundu. Birçok hatib ğer şartlanna on'ar söz alarak, birçok D u n Mecliste muhim bir nutvJc soyliyen r i a y e t «diyorlar mı; ıı . t j ı Müli Müdafaa Vekili General Kâzım Ozalv T . . , • i ı* • • meseleler etrafmdakı Turkıyeye öğrenme geleh uç tenkid ve mütalealannı ileri sürdüler. sene olduğu halde hâlâ türkçe mişlerdır. 1500 lira aylık verdiğımiz proZiraat enstitülerinin vaziyeti Bu arada Ziraat Enstitüleri de mev fesör 300 lira vergi kesilmesine itiraz ettizuu bahsoldu. Mazhar Müfid bu mevzu ği için maaşını 1800 liraya çıkardık. Faüzerinde söz alarak ezcümle dedi ki: kat mukavelede çamaşırlarım da ille Al« Enstıtülerin lüzumsuz ve faydasız [Arkası Sa. 6 sutun 1 de] Dün tasdik edilen raporun metnini aynen neşrediyoruz Ankara 29 (Te lefonla) Meclis [Arkası Sa. 4 sütun 4 te] kanlısı gibi uçacaksın; icabtnda, lllllllllllllllllllMHIIIIIIllllııınıllllılıııı lllllllllllllllll IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllll IIIIIIIIIIIIIIIHIIII lllllllllllllllllllllllll sen de Türk erkeği gibi yurd ağ Inönü, Sabiha Gökçenin göğsüne, bu sahalan içinde kahramanca dolaşmak runda, gözünü kırpmadan can vedüşüncenin remzi olan madalyayı takarmümkün olduğunu ispat eden şerefli vesireceksin!» ken gür sesile diyor ki: kalar kazanmıştvr. Ümid ederim ki bütün Atatürk Kızı Sabiha Gökçen, bir semboldür. Münevver Türk kadınmın cesaret, cür'et, azim, irade, feragat, fedakârlık, ölümü hiçe sayan kahramanlık gibi yüksek haslet ve meziyetlerinin sembolü. Başvekil İsmet İnönü onun göğsüne «hayatını istihkar edecek derecede fedakârlık gösteren uçmanlara mahsus» madalyayı takarken, o genc kızın müstesna varlığında, bütün Türk kadınlığına kahramanlık nişanını takmıştır. Atatürk Kızı Sabiha Gökçen, Türk kadınlığına yeni bir ufuk açmış, ona göklerde yeni bir yol göstermiştir. Bundan sonra Türk kızlan, Türk kadınları göğüslerine taktıklan zengin mücevherlerle değil; «hayatını istıhkar edecek derecede fedakârlık gösteren uçmanlara mahsus» madalyayı taşımakla iftihar edeceklerdir. A T A T Ü R K , Türk kadınım, erkeğin yanındaki hakikî mevkiine çıkarttı; ona bütün haklan verdi. Hayatın, medeniyetin her sahasında Türk kadını erkekle beAnkaragucunu 43 yenen raber ve yanyanadır. Atatürk manevî kızı Ankara 29 (Hususî muhabirimizden Sabiha Gökçeni tayyareei ve asker yapmak suretile Türk kadınına göklerdeki telefonla) Bugün Ankaragücile karyerinin de erkeğin yanında olduğunu gös filaşan Galatasarayhlar üçe karşı dört golle maçı kazandılar. Hava çok güzeıdı terdi. BÜYÜK ŞEF, bu hareketile: ve Şehir stadınm trıbünlerinde sayısı on « Türk kızı, sen de Türk deli bini aşan bir seyirci kalabalığı görülü Galatasaray Ankaragücünü 43 mağlub etti Dün Ankarada yapılan maç çok güzel oldu, iki taraf da temiz bir oyun gösterdi Cenevrede müzakereleri takib eden arkadaş ımızın sureti maJısusada gonderdığt resimlerden: Milletler Cemiyeti Konseyi igtimaâa Suriye heyeti dün akşam şehrimizden geçti Tevfık Rustu Aras Delbos Başvekil çok nikbin görünüyor Cemil Mürdüm Paris ve Cenevrede üç taraflı müzakerelerde bulunacağını, dönüşte Ankaraya uğrıyacağını söyledi Aziz milletimize bugün bir müjde veriyoruz: Aylardanberi bizi meşgul eden Hatay davası zaferle neticelenmiş ve bu Türk memleketinin istiklâlini tesbit eden kanunlar Milletler Cemiyeti Konseyinde tasdik ve bu istiklâli garanti eden Türk Fransız anlaşmaları da imza olunmuştur. Kardeş Hataylılara kazandıkları istiklâl kutlu olsun! Başta Ulu Önder Atatürk olduğu halde Cumhuriyet hükumetinin parlak siyascti ve Türkiyenin gündengüne kuvvetlenen nüfuzu gene ve bir daha muvaffak [Arkası Sa. 7 sütun 1 de] Galatasaray takımı yordu. Ankaradaki Galatasarayhİar yakalarına san kırmızı çiçekler iliştirmişjer ve daha ziyade lstanbulda olduğu gıbı kapalı tribünün sol kısmmda toplu bir Mühim bir karar halde oturmuşlardı. Hakem Izmirh Mus Harb gemilerimiz burada yapılacak Millî Müdafaa Vekili keyfiyeti Meclise müjdeledi Ankara 29 (Telefonla) Ordunun ihtiyacı olan topları ve ağır vesaiti çekip taşıyacak kuvvetli koşum hayvanlannın memleketimizde yetiştirilmesi yolunda çalışmalara geçilmiş ve Başvekilin bizzat riyaseti altında teşkıl edilen bir komisyonda buna dair esaslar tesbit edilmiş, bir plân ve bir program hazırlanmıştır. Zi[Arkası Sa. 6 sutun 4 te] Surıye Başvekilile Haridye Naztnnm dun gece Sirkecıde alınmı$ resimleri Suriye Başvekili Cemil Mürdüm be istirahat ettikten sonra, saat 22 de haraberinde Hariciye Nazın Sadullah Ca reket eden Semplon ekspresile Parise gitbiri ile İskenderun Maliye Müdürü Ha mişlerdir. Emniyet Müdürü Salih Kılıc san Cebbare olduğu halde dün akşam Sirkeci garında misafırleri uğurlamıştır. Toros ekspresile Şamdan şehrimize gelHatay meselesi Cenevrede tam bir miştir. Suriye heyeti, Haydarpaşa istas anlaşma ile neticelendiğinden, Suriye yonunda Vilâyet namına Emniyet Mü Başvekilile arkadasları Milletler Cemiyedürü Salih Kılıc tarafından karşılanmış ti tarafından evvelce verilen karar mucitır. Heyet Haydarpaşadan vapurla Köp bince Türkiye, Fransa ve Suriye arasmrüye çıkmış, oradan kendilerine tahsis e da imzalanacak olan anlaşma ile m«fdilen otomobillerle Perapalas oteline git gul olmak uzere Parise grhnektedirler. miştir. Heyet azalan otelde bir müddet [Arkası Sa. 5 sütun 4 te\ demek istemişri. Sabiha Gökçen, U L U «Bugiınkü müdafaa mevzuunun ve memleketle tayyareei olmak istiyenler, BAŞBUĞun işaretini anladı ve Onun müdafaa silâhlarının en müessir irlerin çeiin vazife günlerinde, en sert imtihanları emrini iki yıl içinde yerine getirdi. Hem den sayılan hava silâhmda bir milmuvaffakiyetle verecek kıymetli vesikalar şireleri onu göklerde yalnız bırakacak de leiin kudretli olması, kurtulma maksad ioplamağa muvaffak olacaklardır. Sözğillerdir. Daha şimdiden, Türkkuşunun ve gayesi için esaslı şarilardandır. Bir lerimi, kahraman kızımız Sabiha Gökçe350 kanadlı yavrusu arasmda, Sabiha memleket havasmdan emin olmak isiiyor nin, havalanmızda birçok kahraman Türk Gökçenin arkasmdan koşan ve uçan 30 sa, mutlaka o memleket vatandaşlarmın, kızı yetiştirmek için iyi bir teşoik misali gendiklen ilibaren, havayı severek canla olarak telâkki edilmesi temennisile bitiridan fazla Türk kızı var. Yurdunda müstakil ve mes'ud yaşa rvnı lehlikeye koyacak şekilde çalışmalart yorum."» mak istiyen bir millet için, istikbal gök lâzımdır. Sabiha Cökçen buna muvaffaBir kartal yuvası taarruza uğrarsa, onu lerdedir. Büyük bir millet için hayatm da kiyetli bir misaldir. Hacanın yalnız sakin [Arkası Sa. 6 sutun 4 te] ölümün de en şereflisi göklerdedir. İsmet kısımlarında değil; tehlikeli görülen engin ABIDIN DAVER
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle