16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 30 Mayıs 1937 KUçUk hikâye Yıldönümü Bibliyoğrafya Meslek Mecmuaları Michel Corday'den = François Mattier, kuzeni Raymond'un merdivenler.. Parmaklığa dayanan elleİSTANBUL: Terbiye nişanlısım ilk gördüğü zaman yirmi beş ri titrer.. Bacakları birbirine dolaşır, da12,30 plâkla Türk musiklsi 12,50 havayaşlarındaydı. Onun karşısmda bütün ima ayni vecid.. Bütün bir senelik hasredls 13,00 Beyoğlu Halkevi gösterit kolu Yurdumuzda çıkmakta olan terbiye tarafından bir temsil 14,00 son 18,30 varlığı sarsılmış, sözünü filân şaşırmıştı. tin bir saniyede ödenmesi ve açığa vurul mecmualarının sayısı yedidir: Kültür plâkla" dans musiklsi 19,30 konferans: OrFrançois, uzun boylu, nazik, utangaç mıyan bir aşkm samit itirafı.. Bakanlığı Dergisi, Enerji, Kültür, Okul du saylavı Selim Sırrı Tarcan tarafından *** ve Öğretmen, Öğretmenler gazetesi, Öğve miyop bir adamdı. Rüzgârla sallanan [Baştaratı 1 incl sahifedei avi, Hayrullah en iyi oynıyanlardı. An (İngiliz terbiyesi) 20,00 Müzeyyen ve arseyrek ve uzunca bir sakalı vardı. Bir Yıllar geçti. François şişmanladı, ge retmen Sesi, Yeni Kültür. tafa, saat on altıya beş kala sahaya çı karagücünden de kaleci başta olmak ü kadaşları tarafından Türk musiklsi ve halk nişledi. Sıklaşan sakalı artık rüzgâra kar Kültür Bakanlığı Dergisinin kısaca karak her iki takımı uzun bir düdükle zere Nusratm arkadaşlarına n!sbetle iyi şarkılan 20,30 Ömer Rıza tarafından amimarın yanmda memurdu. Plânları o rabca söylev 20,45 Muzaffer ve arkadaşkadar dıkkat ve itina ile çizerdi ki insana, şı gelebiliyordu. Gene bir mimann ya bir fasıladan sonra sonkânun 1937 de davet etti. Önce misafirler, sonra Anka oynadıkları görülüyordu. ları tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat ayan) 21,15 ORKESTRA hatları sakalının tellerile çiziyor gibi ge nında memurdu. Sylvie'ye gelince gene 201 sayılı nüshası çıktı. îki yüz doksan ralılar sahaya gelerek halkı selâmladüar. Mehkl Said şa'şaalı ve cazibeliydi. sahife olduğu halde 50 kuruşa satılıyor Mutad merasimden sonra takımlar sıra22.15 Ajans ve ve ertesi gülirdi. B u l g a r t a k ı m ı 3 1 y e n i l d i nün programı Borsa haberlerisololar, opera 22,30 plâkla Onuncu yıldönümündeydi. François ki, yalnız bu husus bile, alıcılara verdiği landı. Galatasaray takımı kalede Avni Müstakbel kuzini Sylvie 'ye gelince Varnanm Vladislaya futbo! takımı ve operet parçaları 23,00 son. imkân dolayısüe, ayrıca takdire değer. olmak üzere Reşad, Lutfi Ekrem, dün Taksim stadyomunda Pera takımile VİYANA: saadetle meşbu, göz kamaştırıcı neş'eli jen adımlarla onlara gidiyordu. Bu yıl Dergi, yurdda ve yurd dışmda kültür Hayrullah, Süavi Necdet, Süleyman, seçtiği hediye de pek kıymetliydi.. Eski 19,05 MUSİKİ 19,35 konuşma, gramo bir tazeydi. Ailesi zengin ve tantana işlerini ve hareketlerini tanıtmıya çalış Eşfak, Haşim, Danyal şeklinde; Anka bir maç yaptı. Hakem Şazi Tezcanın fon, spor, haftanm makalesi ve saire 20,40 bir Çin vazosu. lıydı. Mühendis olan Raymond ise atılidaresinde cereyan eden oyunun bazı KONSER: ŞOPEN'İN ESERLERİ 21,15 Elinde hediyesi rüyası içinde dalgın mak için her sayısmı ilk öğretim, orta ragücü takımı da Ateş Ali Rıza, Engan, sebatkâr bir gencdi. Yarın kainpekısımlan, oldukça heyecanlı oldu. Oyu« MUSİKİ 22,05 MUSİKİLİ PİYES: SCHUöğretim, meslek eğitimi, ar işleri, yayın dalgın yürüyordu. ver Nusrat, Semih, Halil Abdi, nun sonuna kadar mütemadiyen koşmak BERT 23,15 muhtelif haberler 23,35 dans derinin nüfuzile sanayi sahasmda kendi işleri gibi kültür faaliyetlerinden birimusiklsi. Birden bir bağırış duyuldu ve François sine mühim bir mevki yapacaktı. ne hasredeceğinden ve bu suretle o kıAbduş, Yaşar, Fahri, Hamdi şeklindeydi tan başka hiçbir hasletleri bulunmıyan BERLİN: anî bir sadme ile yere yuvarlandı. Bir Hakemin maçı başlatan düdüğile be Bulgarlar ilk devreyi 2 1 m*ğ!ub bi Iki nişanlı biribirlerini çılgınca seviyorsım hakkında etraflı malumat vermiş o17,05 İKİNDİ KONSERİ 19,05 gramo otomobil ona çarpmıştı. raber Ankaragücünün bir akını görül tirdiler. İkinci devrede rüzgârı arkala fon 19 20 MUSİKİLİ PARÇA 20.05 KONlacağından çok istifadelidir. lardı. Önlerinde parlak ve mes'ud bir is*«« dü. Lutfi bu hücumu keserek buna mu rına alan Peralılar, büyük bir şanss.Jİıkla SER 20,35 haberler 21 05 E6LENCELİ tikbal vardı. Bu sayısmı da ilk öğretim ve eğitim KONSER 23.05 hava, haberler, spor23,35 Gözlerini açtığı vakit kendisini sade, meselesi, köy eğitim, köy eğitmenleri kabil akma tahvil etti. Fakat muhacim karşılaşarak yüzde yüz üç gol hrsan ka> DANS HAVALARI. François bunlan düşünerek içini çekti. çıplak bir odada beyaz bir karyolanın PESTE: meselesi işgal etmektedir. Fazla olarak hattma varan top avuta gitti. Bundan çırdılar. Nihayet bir gol daha yapan Pc Kendisi, şu dünyada yapayalnızdı. tste içinde buldu. Gün batıyordu. Beyazlar bu mevzuda değerli birçok yazılar, ilk sonra bir iki dakika karşılıklı denemelerle 18 10 ÇİNGENE ORKESTRASI 19,15 yegâne akrabası Raymond'du. Mahcu ralılar maçı 3 1 kazandılar. konferans 19.45 NEFESLİ SAZLAR KONgiyinmiş bir gene kadm yanıbaşına otur okul müfredat programı ve birçok ve geçti ve top daha ziyade Ankaragücü biyeti ve pısırıklıgı onu, tath maceralar Bulgar takımında nazarı dikkati cel SERİ 20 45 spor 20,55 piyes 22 55 ORkalesi önünde dönmeğe başladı. Muhakdan daima uzaklaştırıyordu. Fakat şimdi muş müşfik bir tebessümle ona bakıyor cizeler vardır. bedecek bir tek oyuncu bile yoktu. Pe KESTRA KONSERİ 24 05 BULGAR MUanlıyordu ki güzel Sylvie'yü ona asla du. François: Diğer mecmuaları da hece sırasile kak ki bu dakikalarda en çok yorulan rada ise Valastardis, Roberto, Etyen, SİKİSİNDEN ŞAN KONSERİ 1,10 son hab^rler Neredeyim? diye mırıldandı. kaleci ateş olmuştur. itiraf edemiyeceği bir aşkla seviyordu. kaydedelim: Bombino gibi eski oyuncular temayü? BÜKRES: Gene kadm bir hastane ismi söyledi. *** Ispartada ikinci sayısı mayısta çıkan Bazan isabetsiz ve lüzumsuz olmakla be ettiler. 18.05 ORKESTRA KONSERİ 20.05 milFrançois geçenleri hatırlamağa baş «Enerji> mecmuasmda terbiye mevzuun raber cansiparane çıkışlarile oyuna müdaletlerin zamanı 20 25 KORO KONSERİYeni evliler arasıra François'i yeme Vladislavya takunı bugün de Taksim ladı. Şoförün bağırışmı ve kendi düşü da birçok umumî yazılar olduğu gibi hale ederek golü önlüyordu. Hatta Eşfa21 piyes 22 05 0 zaman kararlaştırılacak stadyomunda Şişli ile oynıyacaktır. ğe çağmyorlardı. Bu davetler zavallınm şünü hatırladı ve sağ kalmış olduğuna yayın 22 35 hava. haberler, spor ve sal <Isparta çevresinde coğrafî görüşler> km sıkı şütünü de topun üstüne atlıyarak münzevi varlığmda unutulmaz anlardı. sevindi. Bugün yapılacak atletizm re 22 50 GECE KONSERİ 24 son habergibi mahallî tetkikler de vardır. Bu ay yakaladı. Fakat 17 nci dakikada gene ler. Böyle akşamlarda mütezad tahassüslere Sonra müthiş bir ftkir varhğını kap lık derginin fiatı 20 kuruştur. bayramı BELGRAD: böyle bir çıkışta Güc kalesi önündeki 20.35 ulusal yayın, konferans 2105 gömülür, hüzün ve melânkoli içinde o da ladı. Busesü. Ona kavuşmak için bir se cKültür> İzmirde ve an beş günde bır kargaşalıktan istifade eden Süleymanın îstanbul atletizm bayramının sek'zinci nakil, haberler samimî bir saadet tasavvur ederdi. Fakat ne mi bekliyecekti. Yasağa rağmen sü çıkmaktadır. Müsbet ilimleri, yeni eği yerinde bir vuruşu Galatasaray a ilk gomüsabakaları bugün Bebekte Kollej sa P?nrov9'dan haberler 22 15 22.15 KONSER 23.05 KONSER tim ve öğretim prensiplerini, edebî ve lünü kazandırdı. o kadar münfeil ve hassastı ki bu saadet kutu bozarak: 23 05 haberler 23 25 Pançova'dan nakil. hasında yapılacaktır. LONDRA: Fakat.. dedi. Tehlikeli bir yaram kültürel yazıları neşreder. Sayısı 10 kuBu golle birlikte canlanmış gibi görüde ona kâfi geliyordu. Müsabakalara saat 14,30 da bajla ruştur. 1S 05 ORKESTRA KONSERİ 18 25 piyesnen Ankaragüçlüler topu kendi nısıf sa nacak ve fasılasız olarak devam edecek 19 55 ORKESTRA KONSERİ 21 dinl va Nihayet Sylvie'nin yıldönümü yak yok benim.. Kalkabüirim belki.. Hem «Okul ve öğretmen», tstanbulda ay halanndan kurtarmağa muvaffak oldu gitmeliyim.. tir. Program şu şekilde tanzim edilmiştir: vın. haberler ve saire 22,55 KONSER laştı. François daveti alınca sevincinden da bir çıkmaktadır. İki senedenberi bir lar. Bu muvaffakiyet hemen bir iki da 14,30 geçid resmi, 15 te 100 metro, 23 35 son. Gene kadm ayni tebessümle: çok değerli meslekî yazılarını, ders öryerinde duramadı. Bu yıldönümü, ona, PARİS rP.TTI: Yok, diye cevab verdi, tehlikeli bir neklerini ve ilâveleri havi ve güzel re kika içinde semeresini verdi. Yaşar da ta gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama 18 05 ORKESTRA İLE SARKTLAR18.33 Sylvie'ye bir hatıra takdim etmek fırsayaranız yok amma istirahat etmeniz lâ simlerle süslenmiş olarak çıkmaktadır. kımının ilk golünü yaph. Bu gol de Av 800 metro, disk atma, üç adtm, 100 mer nives 19 05 komedi 19.35 haberler. eratını verecekti. Bir hediye biraz da ken • mofon. hava RKT A zım.. Hatta haftalarca yatacaksınız. Perakende satılmaz. Yıllığı, 10 sayı he ninin yersiz bir çıkışı sırasındaboş kalan ro (bayanlar) sırıkla atlama, 110 mel KONSERİ 22ve siire 21 35 .O2335 S T R05 SARKÜAR dinden bir parça sayılırdı. Uzun araştırn a Galatasaray kalesine ve hemen hemen ro mania, 3,000 metro, 1,000 metro (yüFrançois ümidsiz bir halde başmı çe sabile 250 kuruştur. berler, gramofon, hava 24.10 dans muslmalardan sonra çok pahalı bir vazo aldı. «öğretmenler Gazetesi», iki seneden biraz evvelki golün şeklinde atılmıştı. rüyüş), 1,500 metro, 400 metro, 2C0 kisl. virdi. Ne yazık, Sylvie'nin yıldönümüne ROMA: Sylvie bu güzel hediyeyi neş'eyle Beraberlik sayısı, esasen çok güzel ve metro muhtelit takımlar arasında bayrak beri tstanbulda 15 günde bir çıkmaktagidemiyecekti. Bir yıl heder olmuştu. 18 35 haberler. spor 20.55 radvo sah temiz devam eden oyunun daha heyecanlı yanşı, mükâfat tevzii. François'in elinden kaptı ve yanağını udır. Büyük kıt'ada iki forma üzerine banplpri 2135 korııısma 22 05 KARISIK sılmaktadır. İçinde muhtelif terbiyevî bir şekil almasını temin etti. Galatasarayzatarak: MUSİKİ 22.20 BTTVÜK KONSFR, en SOnMüsabakalara herkes davetlidir. Bu sırada koridordan ayak sesleri gel yazılar vardır. Sayısı 18 kuruştur. lılar canlı ve seri oyunlarıle hâkimiyeti ra haberler ve DANS MUSİKİSİ. Beni öpmiyecek misin? dedi. Fenerbahçe Güneş meğe başladı. Biraz sonra kapı açıldı.. «Öğretmen Sesi», îstanbulda 15 gün ele almakta gecikmediler. Gene Güc kaFrançois öleceğini zannetti. Bu onun Sylvie ve Raymond.. Adreslerini, kaza de bir çıkmaktadır. İlk okul öğretmen lesi önünde dolaşmağa başlıyan ve kalekarşılaşıyor için beklenmedik ve umulmadık bir şeydi. zedenin cüzdanında bulmuşlar ve onlara lerini ilgilendiren mevzulara aid yazı ci Ateşi hayli yoran top nihayet Haşimin Bugün Kadıköy stadyomunda GüneşDerlenip, toplanıp, üstünü başını düzeltBu akşam şehrin muhtelif semtîerinde ları ve ilâve olarak, renkli levhaları ih ayağından kaleye girdi. telefon etmişlerdi. le Fenerbahçe karşılaşacaklardır. Güneş nobetçi olan eczaneler sunlardır: mek istedi. Oh! Bu görünüşte bir akraîstanbul cihetindekiler: tiva eder. Tane ile satılmaz. Yıllık abo Galatasarayın bu hâkimiyeti birinci dev Fenerbahçe maçı hem millî kümede, hem bahk busesiydi. Fakat François için bu François bir saadet humması içinde kuEminönünde (Beşir Kemal), Beyazıdda renin sonuna kadar devam etti. Sadece de İstanbuldan buna iştirak eden dört nesi 200 kuruştur. bir aşk bir perestiş nişanıydı. Yüzünü, zininin elini sıktı: 37 nci dakikada Güc solaçığı Hamdinin takımın aralarındaki tasnifte büyük rol (Haydar), Küçükpazarda (Hikmet Cemil), «Yeni Kültür» mecmuası senede 10 Ejübsultanda (Hikmet Atlamaz), Şehremi Ah! Sylvie!. sevdiği yüze yaklaştırdı; dudaklarını koninde (Nâzım Sadık), Karagümrükte (Susayı olarak çıkmaktadır. îçinde ailede tamamile şahsî gayretile Galatasaray a oynıyacak mahiyettedir. Sylvie onu teselli etti. ad>, Şamatyada (Teofilos), Şehzadebaşmleyhine ikinci gol oldu. kulu ve yumuşak yanağa değdirdi. çocuk ve mektebde çocuk mevzuları etDinarlı Mehmed bu sefer de da (Üniversite), Aksarayda (Ziya Nuri), Kazazede anlatmağa başladı: Devrenin sonu yaklaşmışken Süleyman Bu fevkalâde ve muhteşem ânın lezzeFenerde fEmilyadi), Alemdarda (Abdiil rafında kıymetli yazılar vardır. Sayısı hasta raporu gönderdi! üçüncü golü de atarak takımmı gaiib kadir), Bakırköyde fHilâl). Size geliyordum.. Elimde bir ha15 kuruştur. tini daha iyi duyabilmek üzere gözlerini mevkie çıkardı. Serbest güreş müsabakaîarınm önü Beyoğlu cihetindekilerkapadı. İhtirazlı ve bir rüzgâr kadar ha tıra.. Küçük ve eski bir Çin vazosu.. Onu Istıklâl caddesinde (Kanzuk), Altıncıdamüzdeki pazar gününe bırakıldığmı hafif bir buse kondurdu. Müthiş bir surette bulabildiğimden o kadar memnundum ki.. İkinci devre irede (Güneş), Galatada Topçularda (SpoÎstanbul borsasında dünkü sararmış ve heyecanlanmıştı. Bereket bu İkinci devrenin ilk dakikalanndan ilı ber vermiş Dinarlmın da Bilecikteki gü ridis), Taksimde (Nizameddin), TarlabaBin parça oldu.. şında (Nihad), Şişlide (Halk), Hasköyde şaşkınlığı belli olmadan içeriye başka vaziyet baren ayni canlıhğı gösteren Galatasa reşlere gitmek mecburiyetinde bulundu (Barbut), Kasımpasada (Vasıf), BeşiktaşSylvie onu azarlıyarak: ğunu, kendisile görüşmek istiyen varsa ları girdi.. Sylvie de zaten hiçbir şeyin Dün İstanbula Trakya ve Anadolu rayhlar muntazam ve güzel paslarla daha ta (Ali Rıza), Sarıyerde (Asaf). Bunlan düşünmeyin şimdi, dedi. farkmda değildi. dan 1160 ton buğday, 45 ton çavdar, 60 düzgün bir oyuna geçmişjerdi. Galata gelmesini istedigini yazmıştık. Üskudar, Kadıköy ve Adalardakller: Üsküdarda (Ahmediye), Kadıköyünde Işte o zamândanberi François'nın ha Bunlan düşünmeyin! Mühim olan birşey ton arpa. 26 ton beyaz peynir, 5 ton tif saraym ikinci devredeki ilk golü 20 nci Dinarlı Mehmed birgün sonra Bursayatı, geçen ve gelecek yıldönümlerinin varsa o da kazayı tehlikesiz bir surette tik. 1 3/4 ton kaşer, 3 1/2 ton yapağı, 4 dakikada Danyalin sıkı bir şütile oldu. ya gelmiş ve orada hususî muhabirimizi Modada (Moda), Büyükadada (Halk), Heybelide (Tanaş). atlattıgınızdır. heyecanı içinde geçmeğe başladı. ton nohud, 12 ton mısır, 59 ton un gel Ankaragücü takımına gelince birinci dev bularak İstanbulda bulunan pehlivanlan Bunları söyledikten sonra gene kadın miştir. Ne hastalık, ne seyahat, ne matem onu redeki gayretlerinin dahi azalmış bir va alenen Bursaya, güreşe davet etmişti. Davet İstanbuldan harice 400 ton çavdar, ziyette olduğu sezilmekteydi. Daha doğbu toplantılardan alıkoyamıyordu. Bir François'nin yüzüne baktı, 0 muztarib Dinarlı bu davetleri yaparken kendiHaydarpaşa Lisesini Bitirenler Ku sene! Bütün bir sene o buseyi bekliyor çehrede mütehassir bir yalvanş okur gibi 19 1/4 ton yapağı ve 2 ton da iç fındığı rusu Güc kalesi toplu ve ahenkli bir ça sile muhakkak güreşmek istiyen Ame rumunun senelik kongresi 23 mayıs 937 gitmiştir. du. Daha aylarca evvel alacağı hediyeyi oldu ve ilâve etti: hşmadan ziyade gelişigüzel müdafaaya rika boğasının Bilecik veya Bursaya ka pazar günü ekseriyet olmadığı için ya Dün îstanbul borsasında şu fiatlarla çalışılıyor, sıkışık vaziyetlerden sıyrılarak dar gitmiyeceğini, dolayısüe davete ica pılmamış ve kongre 30 mayıs 937 pazar seçmeğe koyuluyordu. • Fakat bütün bunlar benim yıldösatışlar olmuştur: Artık antıkacılar, bu, kıymetli ve kü nümümü tebrik etmenize mani değil.. yapılabilen akınlar da neticesiz kahyor bet etmemek ayıbınm kendisinden kalka gününe tehir edihniş oldugundan üyeYumuşak buğday kilosu 6 kuruştan du. Yalnız bu akmların birinde Abdülün cağını zan ve ümid etmiştir. Amerikalı, lerin (bugün) saat (10) da Eminönü çük vazolar arıyan mösyöyü iyice tan: Ve eğilerek kokulu yumuşak yanağını 6,17 kuruşa kadar, sarı mısır 4,32 kuruş sıkı bir şütile Ankaragücünün üçüncü go masrafına katlanıp Bilecik veya Bursaya Halkevinde bulunmaları rica olunur. yorlardı. ona uzattı.. Haydarpaşa Lisesini Bitirenler tan 5 kuruşa kadar. Vakit yaklaştıkça heyecanı artardı. lü kaydedildi. gitmeğe karar verince Dinarlı Mehmed Çeviren: Kurumu Dün yabancı borsalarda şu fiatlarla Nihayet o büyük gün gelir!.. Oh!. îşte FAlK BERCMEN Devrenin bitmesine yedi sekiz dakika başka bir kaçamak yoluna sapmış bu alivre satışlar olmuştur: lunmaktadır. Dün Yenişehirden çekilmiş Buğday kilosu 5,40 kuruştan 6,61 ku kalmıştı. Güclüler beraberlıği temin için ve Dinarlı Mehmed imzasını taşıyan şu Memurlar memnun ve ruşa kadar, arpa 4.92 kuruş, mısır 3,97 gayrete geldiler. Buna mukabil Galata telgrafı aldık: «Yenişehir hükumet ta kuruş, keten tohumu 8,16 kuruş, iç fın saraylılann beşinci golü de yapmak üzere bibinin raporu sureti aşa|ıdadır. Sıhhî Şapka Evi müteşekkir Güc kalesine seri ve tehlikeli inişleri gödığı 94,15 kuruş. Dünkü nüshamızda, Akay ve Şirketi ilkbahar modellerinde özür beni on gün kadar güreşten menetrüldü, fakat netice değişmedı ve Galat Hayriye idarelerinin yalmz resmî ba tiğinin gazetenize dercini dilerim.» Tei tenzilât yapıyor reme dahil maaşh devlet memurlanna Nurullah Esad Sümer geliyor saray takımı 4 3 galib vaziyette saha grafa ekli doktor raporu münderecatı da dan ayrıldı. Güney Palas Beyoğlu hasrettiği msıf tenzilâtlı karnelerden Sümer Bank Umumî müdürü Nurul şudur: Bugünkü karşılaşma Ankara spor se Belediye memur ve müstahdemlerile, lah Esad Sümerin yarın îzmirden şeh Ist'klâl caddesi «Dinarh Mehmed pehlivan muayenehükumet bütçesinden ücret alan me rimize dönmesi beklenilmektedir. Nu yircilerine temiz, düzgün ve güzel biı mur ve müstahdemler ve sermayesi ta rullah Esad buradan Karabüke giderek oyun seyretmek fırsatını kazandırdı. He sinde sol elinin sebabe ve mutavassıt parDans dersleri maklarında incik neticesi dahame ve hamamen devlete aid idarelerin memur inşasına başlanan Demir ve Çelik fab men her iki taraf da kendilerinden bek Hususî ve münferiden (asrî dans ve müstahdemlerinin istifade etmeleri rikası hakkında tetkiklerde buluna lenen oyunu tam şekilde göstermemiş sa rekâtmda veca ve müşkülât oldugundan dersleri) Beyoğlu Karlman karşısında nin takarrür ettiğini yazmıştık. yılabilirler. Galatasaraydan Necdet, Sü on gün kadar güreş yapamıyacağını natık eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. caktır. Memurları haklı olarak sevindiren bu rapordur. 28 '5/937 Yenişehir hükumet Müracaat saatleri: (1214), (1720) ye havadısimiz üzerine dün memur kari tabibi Saib Giray, Belediye tabıbi Zey kadar profesör Panosyana. lerimizden mektublar aldık. Hemen nelabidin. hepsi muhtelif devlet idarelerinde me Bugiin Dinarlmın telgrafile doktor raporunu MADGE EVANS ve CHESTER MORR1S I U E i •X MADGE mur olan bu karilerimiz, verdiğimiz hatarafından görülmemiş müthiş ve okuyunca gülmemek kabil değildir. Diberden dolayı memnuniyetlerini bildive hevecanlı bir film ve narlmın parmakları ne zaman ıncinmiştir? rerek bu kararı alan îktısad Vekilile 2 rilm birden LOREL ve HARDY ÇOCUK Hırsızları Görülmemiş yeni ve şayanı O vaziyette Bileciğe güreşe gidiyor veya Deniz Müsteşarı Sadullaha teşekkür etmektedirler. gösteriyor. Mevsimin kahkahası Buraya Amerikahyı çağırıyorken agrımıhayret bir Hlim Bu münasebetle şunu da kaydedelim Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine. yor muydu? Dinarlı Mehmed böyle muh ki, bu tenzılâtm bütün memurlara teştelif hilelere başvuracağına idmanım yeDUnyanın en bUyük sirki geldi mili kararında amil olanlar arasında Arinde değildir, Bana on gün müsaade ekay ve Şirketi Hayriye tarifelerini tesEglence haftası T Ü R K sinemasında başladı din, hazırlanayım dese daha sportmence bit eden komisyonlara riyaset eden DeHeyecan • Dehşei TeessUr 1OOO kahkaha emsalsiz varyeteler hareket etmiş olurdu. niz Ticaret Müdürü Müfid Necdet te Galatasaray Ankaragü RADYO cünü 4 • 3 mağlub etti Bu aksamki program J Dün Ankarada yapılan maç çok güzel oldu, iki taraf da temiz bir oyun gösterdi NÖBETÇİ ECZANELER Canavar ana Madelet İDFK OLDUREN ZEHİR SiNEMASI SARAY sinemasında ÖLÜMEVİ ve mevsimin harikası. vardır. Vaziyetleri itibarile bu gibi kolaylıklara mazhar olmaları pek yerinde olan memurlar hakkında böyle hi mayekâr bir karar alınması sebeble rini hazırlıyan Deniz Ticaret Müdürü Müfid Necdete de teşekkür etmek bir Amerikalı Helene Tıernau isminde bir vazifedir. gene kadın, âşıkının uğrunda iki çocu ğunu petrole bulayıp tutuşturmuş ve Mühim ilân kaçmıştır. Çocuklardan birisi ölmüş, ö îstanbul Ankara caddesi Cumhuriyet teki ölümden güç kurtarılmıştır. Res kütübhanesi hususî bir ticarethanedir. mimiz, bu canavar anamn tevkif edildiği Bu kütübhanenin ve sahibi Alinin matesnada almmıştır. Aşağıdaki resim, ö baa ve gazetemizle hiçbir rabıtası olmalümden kurtulan küçük Jimmy'dir. dığı ilân olunur. P A L Y A Ç O Kotnikler kra'ı JOE BROWN ve PATRICIA CLLIS |Bu kadar reş'eli filim görülrremiştir. Bugün saat 11 de tenziiâtlı matine | Merhum futbolcunun babasının teşekkürü HARRY BAUR ve DANİELLE DARRiEUX'nUn Emsalsiz muvaffakiyet kazandıkları en büyllk temsili ve ayrıca : BUCK JONES' un görUlmemiş yeni filmi. Yaz fiatları 3 25, 30 ve 35 kuruş. SÜMER Sinemasında TARAS BULBA DERİLİLER KIRMIZI ÇETESi Topkapı Spor Kulübü B takımında bulunan oğlum Taceddinin gene yaşta hayata gözlerini kapıyarak aramızdan ebediyyen ayrılmasından mütevellid acılarımıza blzzat cenaze merasiminde bulunmak ve çelenk göndermek suretile istirak etmiş olan Topkapı Halkevi mumessillerine ve kulübu arkadaşlarına ayrı ayrı şükranlarımı sunmağa teessürümüz dolayısile yetişemedlğimden merhumun hatıralarma hürmet ve kederli allemtzin acılarma bütün kalblerile istirak eden gazetenizle alenî şükranlarımı sunarım. Babası: Sellm Otağa Mavi Valsler Yamamen renkli güzel film. 2 filim birden T f Savoy Otel 217 E M A ve ilâeeten hergün ilk seansta N f GANGSTERLER ARASINDA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle