12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 30 Mayıs 1931 Hunr Tarihi tefrika : 134 Yazan : M. Turhan Tan ıTercüme ve iktibas edilemez) f Şehîr ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Haricden alınacak şilepler için Hükumet yaş haddini 22 ye cıkardı Geçenlerde, İktısad Vekâletinin, ha ricden vapur almayı imkânsız hale koyan mânilerden bir tanesini bertaraf eden güzel ve yerinde bir kararmdan bahsetmiştik Vekâlet, bu kararile, ecnebi limanlara işliyen vapurlarımızın bu memleketlerde toplanan ve memlekete getirilmesi mecbu rî bulunan dövizlerle vapur satm alın masına müsaade ediyordu. O zaman bu karann isabetinden bahsederken ikinci mühim müşkül olan yaş meselesinde d< Vekâletin daha müsaadekâr bir karar al masım temenni etmiştik. Çünkü, on beş yaşma kadar gemi ler alınabileceği hakkındaki konuşul muş olan tahdidat, deniz ticaret filo muzun tonaj itibarile artmasına engel o luyordu. Halbuki, 15 yaşındaki gemilerle 2022 yaşındaki gemiler arasmda işlet me ve mukavemet noktalarından hiçbr fark olmadığı halde para noktasından mühim farklar vardır. Bilfarz 15 yaşında bir gemi 150200 bin lira ise 20 yaşında bir gemi 100120 bin lirayadır. Memnuniyetle haber aldık ki, İktısad Vekâleti bu vaziyeti nazan itibara alarak gemilerin yaşlan hakkında konulmuş olan bu tahdidatı genişletmiş ve yirmi ilâ yirmi ıki yaşına kadar olan gemilerin memlekete ithaline müsaade etmiştir. Bir karann müspet neticelerini çok yakında idrak edeceğimiz muhakkaktır. Çünkü böyle bir karar bekliyen şilepçile rimiz derhal vapur almak teşebbüslerine girişeceklerdir. Memlekete en fazla 20 22 yaşında gemiler girince, elde bulunan ve ekseriyeti 4050 yaşında olan gemiler tedricen tasfiyeye uğnyacak, bu suretle deniz ticaret filomuz yenileşmis olacak tır. Bu vaziyetten memleketin bir istifadesi de şu noktadan olacaktır: Şimdiye kadar elde kâfi miktarda vapur olmadığından, haricî nakliyattan komşu memleketler, bilhassa Yunanistan istifade ediyordu. Artık, şileplerimiz matlub tonajı bulursa bu işler de bize kalacak ve vapurlanmız memlekete mühim miktarda döviz temin edeceklerdir. İktısad Vekâletinin gemilerin yaşlan hakkında aldığı bu yerinde karann tam bir surette müessir olması için döviz müşkilâtının da kökünden halli icab eder. Vekâlet, vapurculann haricde toplanan dövizlerile vapur almalanna müsaade etmiştir. Fakat bu suretle haricde toplanan döviz hem azdır, hem de iki müesseseye münhasırdır. Klering yolile vapur almak mümkün olamadığına göre, bütün vapur culann bu vaziyetten istifade edebilmeleri için doğrudan doğruya dövizle vapur a lınmasına müsaade olunmalıdır. Bu yapıldığı takdirde alınacak vapurlann harice yapacağı navlunlarla bu dövizlerle bir iki sene içinde tekrar memlekete ginniş olacaktır. Doğru değil mi? Cehennemden zebani çağıran ses Yere yıkılan Şehzade Mustafanın boynu, dev cüsseli köle Mahmudun kalın ve demir pençesi içinde morarıyordu! O, gerçekten aslan pençeli ve aslan yürekli bir adamdı. Bütün kuvvetleri, bütün cür'etleri Padişahı mahzuz etmek kaygusundan ileri gelcn pespaye dilsiz lere kolay kolay yenilmezdi. Nitekim ilk hamlede birkaç kemendi koparıp ataıış, dilsizlerin üçünü dördünü birer köşeye fırlatmış, geri kalanları da şaşkın bir korkuya düşürerek adeta felce uğratmıştı. Cellâdlan mağlub etmek, boğulmaktan kurtulmak için inamlmaz bir kuvvet sar fedip çırpınırken çadır kapısına doğru da adım adım yaklaşmıya savaşıyordu. Oraya fırsat bulup erişse, sesini dışanya duyurmak ve hele bere içinde kalmış yü ziinü, dannadağın olmuş kılığım tek bir Yeniçeriye, tek bir Sipahiye göstermek imkânını bulsa felâketin saadete münkalib olacağına, önünde açılmak üzere bulunan mezann tahta çevrileceğine imanı vardı. Bu iman onu bir kat daha bahadırlaştırıyor, kuvvetlendiriyor, ele avuca s'.ğmaz, kemendlerle tutulmaz bir alev haline koyuyordu. Mücadele pek kısa sürmiiş olmakla beraber dilsizler mağlub vaziyete düşmüşlerdi. İlk dakikalarda ıslık çala çala havada uçuşan yılanlara benziyen yağlı kemendler şimdi sanldıklan ellerde hareketsizliğe mahkum birer ıslak ipe dön müştü, kendilerinden beklenen işi yapa mıyacaklannı bariz bir takatsizlik içinde hlssettirip duruyorlardı. Mıstafa işte bu durumdan istifade etmek istedi, boynuna geçmek üzere bu lunan bir kemendi de çekip köşeye fırlattıktan ve onu kullanan dilsizin otuz iki dişini boğazma dolduran yaman bir yumruk savurduktan sonra kapıya doğru koştu. Ecel geride ve çok geride kalmış, halâs yolu sonunda tacütahtı da belirte belirte » görünmeğe başlamış gibiydi. Kavuğu bir yana düşen, kaftanı para lanan, yüzü gözü yaralanan, kanh ter lere bulanan şehzade arük kurtuluyordu. Fakat bir ses, ecelden de kuvvetli bir *es onu bulunduğu yerde mıhladı. Ba bası, atlas perdeyi açarak ortaya çık mıştı: Dur! Diyordu. Mustafa, ölü olarak mezarda olsa kendini ayağa kaldıracak kadar nafiz olan bu sesin cazibesine kapıldı, şuursuz bir inkıyadla duraladı. Aynı zamanda merhamet dilenen acıklı bir bakışla gözlerini kudretli adama çevirdi ve onun kalbini bulup kucaklamak ister gibi kollannı açtı. Lâkin Hünkâr ne o bakışa baktı, ne o kollara kalbini yolladı. Gene atlas perdenin dar açıklığı içinde kalarak gözlerini ilkin kamçılanmış köpek yav rulannı andıran dilsizlere çevirdi, sonra yaşmdan umulmaz bir gürleyişle seslendi: Bre Mahmud gel, tiz buraya gel! Cehennemlerden yeryüzüne zebani çağıran bu sese mahud köle Mahmudun korkunç cüssesi cevab verdi ve o ejder kıhklı herif otağ kapısında boy gösterdi. Hünkâr, yere düşmüş bir kâğıd parçasınm kaldınlmasını, direğe sarılmış bir örümcek ağının giderilmesini emreder gibi garib bir tavırla ona Mustafayı işaret etti: Boğ, aman verme! Ve sonra dilsizlere döndü: Haydi itler, Mahmuda yardım e din! Mübareze, şehzadenin tamamile aley hine olarak tazelenmişti. Mahmud, bi: fidanı sarmak içb ayaklanan tabiate ay kırı müthiş bir boğa yılanı gibi Mustafa nın üzerine atılırken dilsizler de yeni biı cür'et ve kuvvetle onun koluna, bacağma beline asılmışlardı, kendisini yıkmıya lışıyorlardı. Şehzade, Mahmudun cellâdlar mangasma getirdiği müthiş kuvvetı karşı da müdafaadan belki geri kalmıya caktı, can havllie belki bir şeyler yapa caktı. Lâkin babasının kendine «öl!» berikilere öldür diyen bakışlan kuvvetin kırmış, bileğine felç getirmişti, bir kur banlık koyun gibi cellâdlarm meramma ramolmuştu. Işi, Mahmud görüyordu, yere yıkılan şehzadenin boynu onun kalın ve demi pençesi içinde morarıyordu. Mustafa nefesinin kesilmek, ömrünün sona ermek üzere bulunduğunu görünce evlerinden chşan çıkan gözlerini babasma dikti, duöaklarınm haykıramadığı kelimeleri gam!ı bakışlannın acıklı belâgatine bırakh öylece öldü. Hünkâr, gözlerini kırpma dan bu bakışlara tahammül etmiş, onlann ifade etmek istediği lânete kulaklannı a çık tutmuştu. Mahmud, vazifesini muvaffakiyetl bitirip de ayağa kalkınca ve: «Tann sana ömürler versin, oğlun öldü» deyino zalimin de gözleri mazlumun üstünden çevrildi ve dudaklannda yeni bir emiı titredi: Bedbahtı azdıranlan da kesin îmrahorile Venedikli ağası onlarm ba şıdır. Mel'unlann başlan şimdi yere düşmelidir. Cesed yerde sürünürken Mahmud dışarı fırladı, emrolunan yeni cinayetler işlemeğe koştu, dilsizler kemendlerini toplayıp yerlerine çekildi, Hünkâr da perdeyi kapadı, otağm öbür yanında dinlenmeğe gitti. Yapılan işin doğuracağ gürültüye karşı nefsini hazırlamak, mü essir tedbirler tasarlamak istiyordu. Fakat başını geriye çevirir çevirmez irkildi, orada bulunan ve kendinin sert ihtarlan üzerine bir köşeye büzülmüş olan kam bur şehzade Cihangir, sar'a ihtilâçlan geçiriyordu ve kanh köpükler kusa kusa «kardeşim, kardeşim» diye inliyordu. Hünkâr, kollannı göğsüne kavuşturarak uzun bir lâhza ona baktı, sonra dışan çıkıp el çırptı ve ilk gelen uşağa emir verdi: Rüstemi çağırın!.. *** Bu nüf us kâğıdları nasıl ve niçin tanınmaz? Hükumet istihlâk vergiŞahsan da tanıdığımız bir vatansini kaldırmak kararında daşm İzmirde bulunan nüfus kay | dını Istanbula naklettirmek için iki \ senedenberi uğraştığı halde, kırtasi '' muamelât yüzünden muvaffak olamadığına muttali olduk. Bu vatandaş hakh olarak şöyle derd yanı ) yordu: « 1 mart 339 tarihinde evlen dim. Bugün iki çocuğum var. îlk nüfus kaydımı İzmirde yaptırdım. Bana, karıma ve çocuklarıma aid bugün elimde mevcud nüfus kâğıdları, tzmir Nüfus memurluğunun mühürlerini taşımaktadır. Bundan iki buçuk sene evvel İstanbulda yerleşmeğe karar verdim. İki sene evvel de kaydımızın îstanbula nak < li için lâzım gelen müracaati yap tım. Memurum; günlerce işimi, gücümü bırakarak bir nüfus dairesinden ötekine koştum. Bu müracaatlerim esnasında alâkadar daireler elimdeki nüfus kâğıdlarmı muteber saymadılar. Üstelik te, nüfus kâğıdlarımızdaki kayıdlara rağmen kanun nazarında bekâr ve çocuksuz olduğumu öğrendım. Benim. karımın ve iki çocuğumun nüfus kâğıdlarmı ayni daire verdiği halde bugün bu nüfus dairesile, îstanbulda kaydımı naklettirmek için müracaat ettiğim nüfus dairesi beni bekâr, çocuklarımı piç, karımı nikâhsız bir kadm derekesine indirmektedir. Bu yüzden iki yavrum soy adımı taşıyamıyorlar. Emektar bir memurum, bir defa düşününüz.. Şimdi ölsem, yahud nüfus kaydımı Îstanbula naklettirmek için müracaatte bulun masaydım ve yahud soy adı kanunu çıkmadan evvel ölmüş bulunsaydım, zevcemin ve çocuklarımın hali bugün ne olurdu? Bir müddettenberi sanayie aid muhtelif işlerle meşgul olmak üzere Ankarada bulunmakta olan Millî Sanayi Birliği Umumî Kâtibi Halid Güleryüz şehrimize dönmüştür. Öğrendiğimize göre hükumet sanayii alâkadar eden birçok kanunlann üzerinde meşgul olmakla beraber Büyük Millet Medisinin bu devresinde yalnız muamele vergisinin ikinci maddesinin «O» fıkrasında yapılmış olan tadilât çıkacaktır. Bu tadil şimdilik yalnız deri ve lâstik sanayiini alâkadar etmektedir. Fakat sonradan kanuna eklenmesi muvafık görülen bir madde erbabı sanayii fevkalâde sevindirmiştir. Verilen malumata nazaran bu madde ile hükumete icab ettikçe «O» fıkrasına diğer kısım sanayii de ithal etmek salâhiyeti verilmesi Meclisten taleb edilmektedir. Sanayiden alınan muhtelif vergiler Cenevredeki toplantılar enevredeki son toplantılar uzun zamandanberi ilk defa iyi ve ümid verici bir hava içinde yapılıyor. Şimdiye kadar mühim neüceler el< de edildi. Burada üç türlü toplantı var« dır. Biri Mılletler Cemiyeti meclisinin 97 nci alelâde içtima devresidir. Ikincisi, büyük meclisin, Mısm Milletler Cemiyeti azahğma kabul meselesi hakkında bir karar vermek üzere davet olunduğu fevkalâde toplantıdır. Üçüncüsü silâhlan bırakma konferansı riyaset divanınm, birkaç senedenberi, ilk defa yapacağı içtimadır, Divan mayısm altısmda toplanacakn. Sonradan Londra ve Paristeki müzakerelerin ve Mılletler Cemiyeti meclislerinin ayni zamanda toplantılan münasebetile Cenevrede büyük ve küçük devletlerin bellibaşh adamlan arasında tabiatile yapılacak temaslann vereceği neticelere intizaren, üç hafta tehir edilmişti. Büyük meclisin fevkalâde toplnatısı iyî ve sızıltısız geçti. Afrikanın şimali garbisinde ve Nil vadisinde sevkulceyşî ve iktısadî cihetten çok mühim olup nüfusu 16 milyonu bulan, pamuk ve emsali mühim ham maddeleri çok geniş mikyasta yetiştirmekte olması itibarile dünyanın ikinci Hindistanı sayılan Sudanla beraber ahalisi yirmi milyonu geçen Mısır, daha ziya« de Habeşistanm ttalyanlar tarafından zapt ve işgalinden çıkan gerginliğin tesir ve yardımile Ingilterenin müttefiki olarak istiklâlini kazanmıştı. îngiltere, bu ittifak muahedesile Mısınn Milletler Cemiyetine kabulü için her türlü muzaherette bulunmağı taahhüd etmişti. İlk mekteblerde karneler dağıtılıyor Şehzade Mustafanın na'şı bir tabuta Binaenaleyh, yaş meselesinden sonra, konulup cenaze namazı kılınmak ve son bu doviz meselesi de halledilirse deniz tira Bursaya götürülmek üzere Ereğliye yollandığı, imrahorile Italyan dönmesi caretimizin inkişafı için en müsaid yol başağasının kesilen başlan bir çukura ve açılmış olur. cesedleri başka bir çukura atıldığı, kamŞEHIR ÎŞLERl bur Cihangir de tedavi olunmak için hekimlerin eline bırakıldığı sırada bütün Belediye tahsilâtı iyi gidiyor ordu korkunç bir heyecan geçirdi. Belediye muhasebecisi Kemalle mua{Arkası var) vinleri, tahsil ve tahakkuk müdürleri :stanbulun bütün şubelerini tetkik ede•ek 936 senesi vergi tahsil işlerini gözden geçirmişlerdir. Bu seneki tahsilât vaziyeti geçen senelere nisbetle şayanı memnuniyettir. M. Pijo avdet etti Gazi köprüsünün temel kazıkları hakkında tetkikat yapmak üzere şehrimize jelen mütehassıs M. Pijo bu husustaki tetkikatını bitirmiş, dün Almanyaya avdet etmiştir. Asılsız bir haber Boğazın muhtelif noktalarında asma köprüler yapmak üzere bir İtalyan grupunum Belediyeye müracaat eyledıği hakkında bazı haberler verilmektedir. Belediyenin salâhiyettar makamları nezdinde yaptığımız tahkikata göre, böyle bir müracaatin aslı yoktur. Kadıköy Kız Orta mektebinde güzel bir müsamere M. Prost Yalovaya gitti Şehırcilik mütehassısı M. Prost, Yaovada yapılmakta olan yeni inşaatı tetkik etmek üzere dün Yalovaya gitmiş ir. Bir iki güne kadar avdet ederek buadaki mesaisine devam edecektir. İstihlâk vergisi üzerinde şimdilik bir değişiklik yapılmamaktadır. Fakat mevsuk bir kaynaktan verilen malumata göre iktısad Vekâleti istihlâk vergisini büsbütün kaldırmak kararını vermiştir. Vekâlet ithalât serbestisi suretile gümrük varidatında hasıl olacağı ümid edilen 9 milyon lıranm bir kısmile istihlâk vergisi gelirini karşılamak imkânı olabileceği kanaatindedir. Memleket sanayiinin disiplinli bir şekılde inkişafı için ayrıca smaî mülkiyet, küçük sanayi ve sanayi teşkilât kanun lâDiğer taraftan Mısırla devletler ara m yihalan hazırlanmıştır. Fakat bu lâyihasında yegâne mesele olan kapitülâsyonlar lann Büyük Millet Meclisinin bu devreMontreıuc konferansmda her tarafı tatsinde çıkanlamıyacagı anlaşılmaktadır. min edecek surette halledilmişti. Binaenaleyh Mısır Milletler Cemiyeti azahğına kabul edildi. Habeş meselesi yüzünden İnhisarların kadroları fevkalâde toplantmın kanşması ve bozulînhisarlar idaresinin yeni sene kadroması ihtimali, Ingilterenin müdebbirliği ile ları hazırlanmış ve alâkadarlara tebliğ edümeğe başlanmıştır. Haziran maaş önceden bertaraf edilmiştir. Şöyle ki, HaBütün bu acı ihtimalleri düşünelarının ahnabilmesi için hazırlanan bu beşistanm Milletler Cemiyeti büyük mecrek ve yıllarca uğraşarak, dostlanlisine murahhas göndermekten vazgeçirilkadrolarda hiçbir değişiklik yoktur. mın yardımile, îstanbula aid işleri Bütçe, geç çıktığı için kadrolarda ya miş olması bu toplantıya Italyanın da işbitirdim. Evrak, eğer yanılmıyor pılması lüzumlu görülen tadilât ha tirak ederek diğer aza devletlerle beraber sam 10 uncu defadır îzmire gitti. ziran ayına yetiştirılememiştir. Terfi, rey vermesini temin etmiştir. Lâkin, bu İzmire bir gidiş geliş, bir devri âtahvil gibi işler haziran ayı içinde yapı mecburî hareketle Habeşistanın istiklâl ve lem seyahatinden daha uzun sürülacak ve temmuzdan itibaren muteber mevcudiyetine delâlet eden son remz da • yor. Tam altı ay... O gündenberi olacaktır. hi ortadan kalkmış oldu. hâlâ cevab bekliyorum. Yalvardım, 60 yaşmî dolduran memurlar Mılletler Cemiyeti meclisi, muhteliî tekid ettirdim, şikâyet edeceğimi înhisarlarda 60 yaşını dolduran me meselelerle meşgul olduğundan büyük söyledim, ne mümkünse yaptım. murların yerlerine yeni seneden itıba meclisin Mısıra aid kararla kapanmış olHenüz karşılık gelmedL ren gencler ahnacaktır. Bu yolda alâkamasına rağmen toplanmakta devam edi « darlara tebliğat yapılmıştır. Düşünüyorum, bir memur, bir yor. Bakılmakta olan meselelerden biri kâğıdı kaç gün masasında tutabi ÜNİVERSÎTEDE Hatayın mütehassıslar komitesi tarafından lir? Bir vatandaşm bir nakli me Bir profesöre fahrî azalık hazırlanan ana yasası, statüsü ve hududkân meselesi kaç yılda yapılır? Viyana Rdiologie cemiyeti son içti lan hakkındaki projelerin neticelendiril * Ellerindeki nüfus kâğıdlarmda maında Istanbul Üniversitesi Radiolo mesi işi bulunuyor. Projelerin, resmî dil isimleri resmen tesçil edilmişken gie profesörü Dr. Dessauer'i fahrî aza ve hudud gibi yalnız birkaç noktası üzebunlar nasıl karı koca olamazlar? lığa intihab ettiği haber alınmıştır. Pro rinde, komitede ittifak hasıl olmadığından Gene bu karı kocadan doğmuş iki fesörü tebrık ederiz. çocuk, gene usulü dairesinde resmeclisin bu meseledeki işi oldukça kolaymen tesçil edilmiş ve kendilerine Radyoloji Enstitüsünün laşmış bulunuyor. nüfus kâğıdı verilmişken, bunlar küşad merasimi Meclisi, en ziyade, Ispanyadaki muhanasıl olur da anasız ve babasız saîstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesine rib taraflardan Valansiya hükumetinin yılır? bağlı olarak tesis edilen Radiologie ve Almanya ile Italyanın öteki muharib taVatandaşlık hukukuna malik olBiophysik Enstitüsünün açış töreni salı rafa yani General Franko'ya yardım eyduğumu ispat etmesi lâzım gelen günü saat 16 da yapılacaktır. lediğini ispat için bir beyaz kitabla buna bu nüfus kâğıdlarmı, ne için resMerasime, Maarif Vekili Saffet An ilâve eylediği zeyilde topladığı vesaik mî bir devlet dairesi tanımıyor?> kanın riyaset etmesi muhtemeldir. Safve delâille yaptığı şikâyet ve müracaat Vatandaşın teessürüne hak verfet Arıkan gelmediği takdirde Üniver memek imkânı yok tabiî. Bir nüfus site Rektörü açılış törenine nezaret e işgal edebilir. Fakat Londrada ademî müdahale komitesi varken Milletler Cedecektir. dairesini temsil eden mühür, devletin otoritesini temsil ediyor de ECNEBİ MEHAFİLDE miyetinin bu işle uğraşması pek muhtemel görünmüyor. mektir. Bu mührü havi olan nüfus lngiliz sefiri Londraya gitti kâğıdınm tanınması lâzım geldiğini Cenevre toplantılanndan bütün dünya Ingiliz büyük elçisi Sir Percy Loraine politikasını yakmdan alâkadar edeni, sizannediyoruz. Bundan başka bir dün akşamki ekspresle mezunen Lon lâhlan bırakma konferansı divanının içtivatandaşın her hangi bir müracaadraya gitmiştir. Sir Percy Loraine bir tine asgarî bir zamanda cevab ve maı olacaktır. Tam bu içtimaın arifesinay sonra îstanbula dönecektir. rilmesi, hükumetin müteaddid emir] de, İtalya Başvekili Musolini'nin kendisileri ve tamimlerile tekid edilmiş Bulgar sefiri de gitti ni ziyarete gelen Amerikan gazetecileriken bir yurddaşın bir evrak peşinBulgar elçisi Hristof dün akşamki ne beyanatta bulunarak Amerika Cum • de bu kadar koşturulmasına hayret ekspresle mezunen Sofyaya gitmiştir. hurreisi Ruzvelt'i devletlerin silâhlanmaetmemek elden gelmiyor. Sefir, Bulgar Başvekili Köse îvanof'un lannı tahdid için teşebbüste bulunmağa Cumhuriyet bayrammda Ankarayı zi davet eylemesi Cenevredeki divan toplanyaret edeceğine dair resmî malumat tısınm ehemmiyetini bir kat daha artırdı. mevcud olmadığmı söylemiştir. M. Musolini, «ilâhlanma yanşının sonu umumî harb ve iktısadî yıkım olaca • ğma şüphe olmadığmı ve siâhlan bıark • mak ve azaltmak mümkün olmamakla beraber, bu felâketlerin önünü almak için silâhlanmamn tahdidi kâfi geleceğjni söylemiştir. Harb için tam bir surette hazırlanmış olan Italyanın silâhlanmayı tahdid için ilk tesebbüsü yapması b>isbütün yeni bir va« ziyet doğurmuş oluyor. Silâhlan bırakma konferansının toplanmasına zemin hazırlanmış demektir. Doğru değil mi? Muharrem Feyzi TOGAY Yeni otobüs seferleri Sah gününden itibaren Emirgân iirkeci otobüs seferleri başlıyacaktır. Bundan başka Beykozla Üsküdar ara smda da otobüs seferleri açılması için Belediyeye yeni bir müracaat yapılmışır. Esas itibarile kabul edilen bu mü •acaat henüz tetkik edilmektedir. Ba Müsamereye iştirak eden kızlarımızdan bazüarı ırköy Banliyö hattı tarifesinde yapıKadıköy Kız Ortamektebinde ders dan söyledikleri şarkılar takib etmiş ve an mühim tenzilâttan buradaki otobüser müteessir olmuştur. Bunlardan bir senesinin sonu dolayısile dün güzel biı iki piyes temsil edilmiş, rakıs ve zeybek kısmı yeni açılacak olan Üsküdar Bey müsamere verilmiştir. îstiklâl marşile baş oyunları gösterilmiştir. Müsamereve geç hattına nakledecektir. lıyan müsamereyi talebenin hep bir ağız vakit nihayet verilmiştir. Tomruk suyu açıldı Bir müddettenberi kapalı bulunan Çam lıcadaki Tomruk suyu, yeni tesisat yapılarak halka açılmıştır. Cumhuriyet Abone şeraiti Nüshası f l Senelik Altı aylık Üç aylık Bir aylık 5 kuruştur. Türkiye Haric için fçin 1400 Kr. 2700 Rr. 750 > 1450 • 400 » 800 » 150 a Yoktu* Sene sonu münasebetile ilkmekteblerde karneler dağıtılmağa başlanmıştır. Resimlerimiz bir ilkmektebde sevimli bir yavruya muallimi tarafından karnesi verilirken ve küçükler hep bir ağızdan İstiklâl marşı söyledıkleri ıırada alınmıştır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle