20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 Mayıs 1937 CUMHURIYET OFLYO OFLYO 11 I 0 F L Y 0 0 Hem apartımanlara F ığnenın GÜZEL KOKU VERİR L miknatıs üzerinde Hem sinek ve tekmil haşaratı Y yapıştığı gibi Bir anda mahvederek sıhhatinizi korur 0 CiLDDE YAPIŞIR 1937 senesinin harîkası En son Amerikan ihtiraı L YENİ PUDRA ŞAYANI HAYRET Markaya kat'Iyyen leke OFLYO dikkat yapmaz. OFLYO Babaeski sulh hukuk hâkimliğinden: 1 îstanbulda mukim Kılıkış mübadillerinden Hüseyin oğlu ölü Rasimin mutasarrıf olduğu Babaeskinin Kara mes'udlu köyü hududu dahilinde Incirlik mevkıinde Ayazma Çatağı ve Dere ve Şerif Ağa tarlası ve Çatakla çevrili on iki dönüm arazi üzerinde kâin ve 5000 lira kıymeti muhammeneli su ile müteharrik üç taşlı olup bir ahın ve ittisalinde altı ambar fevkanî iki odayı havi su değirmeninin taksimi kabil ol madığmdan şüyuunun izalesi için sa tılmasma karar verilmiştir. 2 Arttırma 26/6/937 tarihine mu sadif cumartesi günü saat 14 te Babaeski sulh hâkimliğinde satış memurluğu huzurunda icra edılecektir. Tayin edi len günde ve zamanda arttırma bedeli kıymeti muhammenenin %75 ini bul madığı takdirde en çok arttıramn taahhudü baki kalmak şartile arttırma 15 gün daha temdid edılerek 15 inci yani 1/7/937 perşembe günü saat 14 te gayrimenkulün en çok arttırana kat'î ihalesi yapılacaktır. 3 Arttırma satışnamesi 26/5/937 tarihinden itibaren herkesin görebilece ği mahkeme dıvanhanesine asılmıştır. 4 Tellâliye, ferağ ve teslim gibi masarıfler müşteriye aiddir. îhaleye ka dar birikmiş maliye ve saire vergiler ve 20 senelik evkaf taviz bedeli hisse darlara aid olup bedeli müzayededen çıkarılacaktır. 5 Arttırmıya iştirak edeceklerin gayrimenkulün kıymeti muhammenesinin %7 buçuğu nisbetinde teminat ak çesi veya ulusal bir bankanın teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 6 Arttırma bedeli ihaleden itibaren yedi gün içinde mahkeme kasasma yatınlacaktır. Aksi takdirde ihale bozularak yeniden müzayede icra edileceği ve iki müzayede arasmdaki farkı fiatm zarar ve ziyan, faiz bilâhüküm evvelen ihalesi icra edilmiş olandan tazmin edilecektir. 7 2004 numaralı icra ve iflâs ka nununun 126 ncı maddesine tevfikan gayrimenkulün üzerinde ipotek ve irtifak hakkı sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlar gayrimenkul üzerindeki hak larını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı ispat için ilân günün den itibaren 20 gün içinde evrakı müs bıtelerile birlikte satış memuruna miiracaat etmelidirler. Aksi takdirde hak ları tapu kütüğile sabit olmıyanların satış parasınm paylaşmasından haric kalırlar. 8 Daha fazla malumat almak isti yenlerin 937/29 numarasile satış memuruna müracaatleri ilân olunur. (32977) En nazik kumaşiarda bile Pudranın icadındanberi en şayanı ha3rret pudradır. Cilde son derece tevafuku hasebile âlimlerin «Lectro Statique» tabir ettikleri bu pudra tıpkı bir iğnenin miknaistanbul, Sultanhamam, Dikranyan Han. tıs üzerinde yapıştığı gibi cildde tamamen ve bugüne kadar tanıdığımız herhangi bir pudradan daha Kocaeli Vilâyeti Daimî Encümeninden: kuvvetli yapışır ve daha uzun zaVilâyet dahilindeki bataklıklan kurutmak için iki aded Ekskavatör maman sabit kalır. Bu pudranın tene kinesi satın alınacaktır. thale haziranm onuncu perşembe günü saat on beşte kapalı zarf usulüe verdiği «fini mat» güzellik ne ^ilâyet makammda yapılacaktır. rüzgârdan, ne yağmurdan, hatta sıMuvakkat teminat makinelerin muhammen bedeli olan (35000) liranm cak bir salonda saatlerce dans edil yüzde yedi buçuğu (2625) liradır. Isteklilerin bu miktar teminat mektubu veya banka makbuzfle tekdiği halde terden kat'iyyen müteeslif mektublarını 2490 numarah kanunun 32 nci maddesindeki tarifat dairesinsir olmaz. Hiçbir vakit burunda ve de ihale günü saat on beşe kadar Vilâyet makamma vermeleri lâzımdır. yüzde parlaklık izleri bırakmaz. Postada vaki olacak teaahhür nazarı dikkate alınmaz. Şartnamesi Vilâyet (2308) Hemen bugünden bu yeni Tokalon Encümen kaleminden parasız almabilir. pudrasını tecrübe ediniz. Diğer pudralardan tamamen farklı olarak mükemmelen yapıstığını göre1 Amasya Cezaevinin malî 1 haziran 937 gününden 31/5/938 sonuna cek ve çok memnun kalacaksımz. kadar beheri 480 çifti 960 gram itıbarile bir senelik 122640 kilo Amasya Beleiiyesinin kabul ettiği ikinci nevi buğday ekmeği bugünkü Belediye rayicine göre 10424 lira 40 santim muhammen bedelile 25/5/937 gününden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Sıhhat noktai nazanndan 2 tsteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu olan 781 lirt 80 kuruş nisbetinde para veya tahvilât veya banka mektublarının mahsus kanunÇOK GÜZEL daki sarahati veçhile teklifnameye ekliyerek ihale günü olan 8/6/937 salı gü • nü saat 15 e kadar Amasya C. Müddeiumumiliğinde toplanan Komisyona verbir tarzda yapılmış şık çocuk araba meleri lâzımdır. ları, her yerden ucuz fiatlarla yalnız S thale günü Müddeiumumilik dairesinde toplanan Komisyona saat 15 ten sonra verılecek teklifle teminat mektubları kabul edilmiyecektir. B A KER 4 İhale 8/6/937 salı günü saat onaltıda Amasya C. Müddeiumumilik damağazalannda lafalmaktadır. iresinde toplanan Komisyon huzurunda yapılacaktır. 5 Fazla izahat almak istiyenler Amasya C. Müddeiumumiliğine veya o yer Cezaevi Direktörlüğüne ihaleden evvel müracaatleri ilân olunur. (2982) Deposu: A. EMiRZE Amasya C. Müddeiumumiliğinden: OKALMİNA Grip,Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrılan, Artritizm > ERGO GRIP AĞRILARINI KESER İnhisarlar Umum Müdürlü£ündeır BAŞ VE DİŞ NEZLE I I 1000 aded kar gözlüğü ve 300 çift tahta ayakkabı pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 31/V/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Taliblerin verecekleri malların bir nümunesini Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne göstermeleri ve beğenildiğine dair vesika almaları lâzımdır. IV Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2930) j KUMBARA TARLAD1R I Yavşan tuzlası dekovil hattı ve vagonetleri için şartnamesi muci bince (1500) lira muhammen bedelli (10) kalem yedek malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 4/VI/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. Pazarlığa girebilmek için taliblerin bütün malzemenin mufassal resim lerini pazarlık gününden üç gün evvel Tuz Fen Çubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna dair vesika almalan lâzımdır. IV Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa.atte % 7,5 güvenme parasile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2839) I 100 kilo komprime halinde kılorıdrat dö kinin 1250 kilo bergamot esansı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık 9/VI/1937 tarihine raslıyan çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. ra Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paIV ralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3064) Vatondoş pacanı vccmemete tam Kasablar Cemiyetinden: Esnaf yanındaki muayene cuzdanlariDin bu yıl en geç haziran souuna kadar degiştirilmesi {ferektiginden bütün kasab, sakatçı ve tavukçu esDafıtnızın şimdiden # Cemiyete başvurarak yenilerİDİ almaları önemle bildirilir. ^ ^ istanbul EMİR Bıçaği kullanmakiaolur l * lOtanesi 15 Uuruçtur. fot Qhhfoutium1!İ£a*afarm Omumi nemvah tdare eden Yaa Uuduru'. Hihmef Münif Çumhvmet malbaası SaMö ve fiatmutıaTTtn: Yuna* Nadt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle