12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURIYET 30 Mavıs 1937 GUNÜN BULMACAS1 1 l •i Güzellik reçetesi î s 4 5 7 8 8 4 ö 6 1 s • m m • • • • • • • • • • • • 1• 1 • 9 10 1 • • Soltian sağa: 1 Madalya alan kahraman kadın tayyarecimiz, blr emir. 2 Vâsıl olan, sema. 3 Bır millet, Izmir civarında bır kasaba. 4 Asırlar, hakir. 5 Yuva, çok değıl, alfabede bir harfin okunuşu. 6 Bir hayvan, saçını düzeltmek. 7 Bir nehir nakliye vasıtası, dunyanm dörtte üçü. 8 Vapur odası, guzel san'at. 9 Hile, futbolda bır vazife sahibi, bir işaret sıfatı. 10 Mııkemmel, bir hayvan, bir nota. Yukandan aşağıya: 1 Gökler, bir edat. 2 Ahirette bir yer, saçsız. 3 Cansız, kurum. 4 Alâmet. 5 Baş, diş ağrılan, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid bütün Bir edat, sinirli. 6 Zaman, sıcaklık. 7 Bazı ağaclann verdikleri mahsul şekli. 8 ıztırabların başlamasile beraber aklımıza gelen ilk isim olmalıdır. Şeametin aksi. 9 Sahra, küçiik şehir. 10 Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklerer dokunmadan Fazla esmer ve zayıf. Evvelki bulmacanın halledîlmiş şekll İPİN Bayan, doktorundan bir "Güzellik reçetesiw istemişti. Doktor, ona şu kısa reçeteyi yazdı: KREM VENU8..!. Îstanbul asliye birinci hukuk daire sinden: Kumkapıda Çiftegelin sokak 26 nu marada mukim Madam Gusina vekili avukat Rıfat Ahmed tarafından müd deaaleyhlerden Yedikulede Imrahor mahallesinde Halidefendi sokak 10 numarada Bodosla gene müddeaaleyhler den Gedıkpaşada Müsellim sokak 9 numarada mukim Anaryos aleyhine açı lan davanın yapılan muhakemesinde müddeaaleyhlerden Anaryosun mukaddema yapılan ilânı tebliğatına rağmen mahkeme günü olan 26/5/937 gününde mahkemede hazır bulunmadığından gene mahkemece müddeaaleyhin celsei atiyeye kadar müddeiye yemin teklif etmesine, etmediği takdirde yeminden tekevvün etmiş addine ve İstanbul üçüncü icra dairesinin 932/1685 numa ralı dosyasının celb ve tetkikine ve bundan bahisle ilânen gıyab kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan ye\ini muhakeme günü olan 2/7/937 tarihine musadif cuma günü saat 14 te mahke mede hazır bulunması natık olup teb liğ makamma kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1 • i 4 b f K i R AİLİATM|AIK|B n A c E LİE c i BİO F 3 FİA S •İGİl LİAİFİB 4 AİBİİİDİE • •İYİBİK b TİBİMİÜ N AİKİAİŞİA 6 U|Ç •İR • YİAİK A R 7 TİAİS AİLİAİR B L A AİMİİ İN E •İA F B M NİU NİB K O C AİM A 10 • RİAİfl E L AİMJB N 1 w 10 En seri tesirf en kat'î nelice icabında glinde 3 kaşe alınabilir. NEVROZiN Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır En şiddetli baş, diş, adele agrılarını, üşütmekten mütevellid bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıklığa karşı çok müessirdir. KAŞE P A N O R A M A Bahcesi Geçen sene gibi fevkalâde bir programla Taksimde maruf ve sevimli Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! A ÇI LD I İst. Borsası 29/5/937 ABALAB Satış Alış 627. 627. Sterlfn 126. 123.50 Doiar 114. 110. Frank 120. 125. Liret 80. 84. Belcika Fr. 18. 22.50 Drahmi 565. 575. İsvicre Fr. 20. 23. Leva 63. 66. Florin 70. 75. Kron Cek 21. 23. Silin Avusturva 25. 28. Mark 20. 20. Zloti 21. 24. Pengo 12. 14. Lev 48. 52. Dinar 30. 32. Kron tsvec 1050. 1052. Alhn 254. j Banknot 255. Ç EKL E E Acılı» Kapanıs 626. 625.50 Lonrda 0.7879 0.79 NewYork 17.6750 17.6825 Paris 15.0125 15. Milâno 4.68 4.6760 Brüksel 78.37 78.30 Atina 3.4575 3.4544 Cenevre 63.9488 63.8975 Sofva 1.4368 1.4357 Amsterd. 22.6618 22.6477 Prae 4.2158 4.2125 Vivana 13.7490 13.7380 Madrid 1.9675 1.9656 Berlin 4.1662 1.1630 Varsova 3.9888 3.9856 Budaneste 107.5940 107.5070 Bükres 34.3725 34.345 BeİErrad 2.73 2.7275 Yokohama 24. 24.025 Moskova 3.0982 Stokholm s.ıo E SH A M Açılış Kaoanış 9.90 İş Bankası hamiline 9.90 13.65 Aslan Cimento 13.65 ÎSTİKRAZLA R Acılıs Knnanis 18.50 Tiirk botcu I Pesin 18.50 18.45 » » IVadeli 18.50 Ergani 96.50 96.50 TAHVİLÂT Acıhş Kapamş » Mümessil Peşin » » Vadeli 43.90 43.80 S a z h e y e t l : Keman Cevdet Kemençe Sotiri Piyano Feyzi • Udi ıv.ıtırlı lbrahim Kanun Ahmed • Klarnet Ramazan • Nef Emin. Artistler ; Radife, Faide, Şükran, Bilsen, K Safiye, Muazzez. O k u y u c u l a r : Hamid, Artaki, Solist Mustafa. Kızılay Cemiyeti Izmir Merkezinden: Kültürparkta Kızılay Kurumu tarafından yaptınlacak kırk bin lira be deli keşifli sağlık müzesinin ihalesi 3 haziran 1937 perşembe günü saat on yedide Kızılay îzmir merkezinde kapalı zarflı eksiltme ile ihale edilecektir. Taliblerin şartname, keşifname, proje ve plânlan görmek üzere îzmir Belediyesi Başmühendisliğine müracaatleri ve iştirak için tekliflerini söy lenen gün ve saatte üç bin lirahk teminat akçesile birlikte îzmir Kızılay Kurumu Başkanlığına vermeleri. (2864) •• Pek yakında hakikî surprizler. t e l . 41065 SATIŞ ÎLÂNI îstanbul Dördüncü Icra Memurluğundan: 24003 ıkraz numarasile Mehmed Mazhar ve Fatma Zehra taraflarmdan borc ahnan (600) lira mukabilinde Vakıf Paralar îdaresine birinci dere cede ipotekli olup paraya çevrılmesine karar verilen ve tamamma yeminli üç ehli vukuf tarafından (2040) lira kıymet takdir edilmiş olan Çarşıyıkebirde Sandalbedesteni sokaŞında eski ve veni 14 numarah saŞı Ebru H. dükkânı, solu Halil Kâni vesaire dükkânı. arkası çarşı duvarı önü Sandalbedesteni sokağile mahdud dükkânın evsafı aşağıda yazılıdır. Mezkur gayrimenkul iki kemer altmdadır. Sağ taTafa isabet eden kamerin yola cephesi mevcud değildir. Yalnız burada bir methal vardır. Sol taraftaki kısmın ise yola cephesi vardır. Her iki kemer arasında demir sütunlar mevcud ve bu cephe camekânlı olup her iki kemere aid döşeme muhtacı tamir ve shşabdır. Bina emsali gibi kârgir ve kârikadim tonozdur. Mesahası: Beden duvarları haric olmak üzere 34 metre murabbaıdır. Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık aıttırmıya konmuş olup şartnamesinin 4/6/937 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 5/7/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 (on dört) ten 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin vüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 20/7/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul gene muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 rumaralı kanun hükümlerine tevfikan satışı geri bırakılacaktır. Taliblerin muhsmmen kıymetinin yüzde vedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Müteraklm vergilerle vakıf icaresi ve belediyeve .aid tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müşterive aiddir. 2004 numarah icra ve iflâs kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fık rasına tevfikan bu gavrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı ilân tarihinden itibaren (20) virmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından haric kalacakları cihetle alâkadaranm işbu maddenın mezkur fıkrasma göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istivenlerin 934/4873 dosya numarasile müracaatleri ilân olunur. (3054) Harbiyede B E L V U Büyük yeniliklerle açılmıştır. Bah Çesi SUADİYE P L A J I N D A Izmit, Elâziz, Eskişehir hastaneleri Sabık Dlş Hekiml lertrun 1021 ka^ar hasta kabul ede Yeniköy icra dairesinden: Bir borcdan dolayı rehinlerin paraya çevrilmesi yolile satılarak paraya çev rilmesi kararlaştırılan bir aded bahçe su motörü ve beş aded fidan camekânı açı karttırma ile 9/6/937 çarşamba gü nü saat 10 dan 12 ye kadar Emirgânda Balta limanmda 106 No. lı bostanda satılacağından yüzde iki buçuk tellâliye resmi müşterisine aid olmak üzere taliblerin mahallinde bulunacak memura müracaat eylemeleri ilân olunur. Her akşam Bayan M l i 3 I I â ' nın iştirakile İSMAİL ETEM Fevkalâde saz heyeti icrayi ahenk etmektedir. Ayrıca : S . A T İ L L A Revüsü SATIŞ İLANI İstanbul Dördüncü Icra Memurluğundan: 22104 ikraz numarasile Zeyneb Zineti tarafından borç alınan (366) lira mukabilinde Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup paraya çevrılmesme karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (3046) lira kıvmet takdir edilmiş olan Boğaziçinde Yeniköyde Güzelce Alipaşa mahallesinde Arpacı sokağında eski 10 yeni 6 ve 8 numarah sağ tarafı Hayrabet Ağa arsası, sol tarafı Zmeti hanesi, ön tarafı Arpacı sokağı ve arka tarafı Kaptan Ali vereseleri hane ve bahçesile mahdud maabahçe nısıf hisse hanenin evsafı aşağıda yazılıdır: Gayrimenkul bır çatı altında iki methalli ahşab evdir. Her iki kısımdan ve katlarından bırbirine geçılir. 6 NL'MARALI EV: Zemin kat: Zemini karosimen iki kısım taşlık üzerine biri küçük iki oda, kırmızı çini döşeli bir kiler, merdiven altmda bir halâ, bahçeye çıkılan bır kapı. Birinci kat: Bır sofa üzerinde iki oda, bir aralık, bir halâ. İkinci kat: Birinci katm aynidir. 8 NUMARALI EV: Zemin kat: Zemini karosiman döşeli iki taşlık, merdiven altı, zemini ahşab mutfağa methali olan sabit camlı bir dolab, bir kıler. Birinci kat: Bır sofa üzerinde karşılıklı iki oda, odalarda sabit camlı dolab ye alaturka taşlı bir halâ. İkinci kat: Bir sofa üzerinde karşılıklı iki oda, bir kiler, bu evin yan duvarı kârgirdir. Bahçesinde diğer müştemilât: Bahçenin etrafı duvarla muhat 1 kuyu, 10 kadar ağaç vardır. 8 numarah evin arkasında ayrıca çatıh kırnuzı çini aralık dolabı olan mutfak, ıkı kömürlük olup mutfak bir katlı kârgirdir. Binanın her iki lasmmda elektrik tesisatı vardır. Cephe ve yan cephede birinci kattan itibaren üç çıkma şahniş vardır. Mesahası: Umum sahası 522 metre murabbaı olup bundan 114 metre murabbaı üç kath ahsab ev geri kalanı bahçe ve mutfaktır. Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün nısıf hissesı açık arttırmıya konmuş olup şartnamesinin 4/6/937 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 5/7/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 20/ 7/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde vapılacak olan ikinci arttırmasında gayrimenkul gene muhammen kıvmetinin yüzde yetmiş beşmı bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 numarah kanun hükümlerine tevfikan satışı geri bırakılacaktır. Taliblerin muhammen kıymetinin yüzde vedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâ zımdır. Müterakim vergilerle vakıf icaresi ve beledıyeye aid tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müşteriye aiddir. 2004 numarah icra ve iflâs kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasma tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve ırtıfak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren (20) yırmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin pavlaşmasından haric kalacakları cihetle alâkadaranm işbu maddenin mezkur fıkrasma göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istivenlerin 934/3211 dosya numarasile müracaatleri ilân olunur. (3055) ıPARiSE SEYAHATi «PROVIDENS» vapuru İstanbula gelmiyeceğinden seyahatimiz LOYD EXPRES'LE ıcra ve 18 haziran saat 10 da Lstanbuldan hareketle ve Brendizi ROMA MİLÂN Urikile 22 haziran ak$amı PARIESE muvasalat olunacaktır. Dönüs: Marsilya Nis Montekarlo Roma Napoli Brendizi Pire tariklle olacaktır. Fazla malumat için: N A K seyahat acentalığma müracaat. Galata Rıhtım caddesl 7. Telefon 43126 Edirne Kurşunlu fırını civarında Edirne sulh hukuk mahkemesinden: Derdli Mustafanın konağında vefat eden gelini Hacı Hasnanın terekesi Edirne sulh mahkemesi tarafından yazıl makta olduğundan alacaklı ve borclu ların tarihten bir ay içinde ve kanunî mirasçılarının üç ay içinde Edirne sulh mahkemesine müracaatleri ve bu müddetin mürurundan sonra alacaklıların terekeye ve ne de vereseye izafeten takibatta bulunamıyacakları ilân olunur. (33007) Ç ASKERIİ* İSLERİ Yoklama ) Kadıköy Askerlik Şubesinden: 1 937 yılı haziran 1 den nüıayetine kadar yedek subay ve askerî memurların mutad olan yoklamaları yapılacaktır. 2 Şubemizde kayidli olan yedek subaylar ve askerî memurlar gelirlerken beraberlerinde nüfus cüzdanlarmı, askerî hizmet vesikalarını ve sıhhi subaylar için diploma ve ihtısas vesikalarını ve sıhhî raporu olanlar da raporlarmı alarak gelmeleri. 3 Mektubla yoklamalarmı yaptıracaklarm da yukarıda yazılı bilgilerini mektublarında tafsllâtlı yazarak gondermeleri rica olunur. Usulü muhasebe ve fransızca lisanına oldukça vâkıf. askerliğin' yapmış, otuz yaşını geçmiş bulunmıyan öz Türk, ciddî bir memur aramaktadır. Taliblerin <Mühim> rümuzile îstanbul 176 numarah posta kutusu adresine mektubîa müracaatleri Yeni getirttiğimiz son model HANSALLOYD Karaköy TAM Palas karşısında 84 numarah mağazada teşhir edilmektedir. iBaşka kamyon almadan bir defa tecrübe ediniz. ı DİZEL KAMYONLARI D HORHORNİı r Eminönü eczanesi yanında hergün akşama lcadar hastalannı kabui eder. Tel. 24131 Mühim bir müessese İktısad Vekâleti İş Dairesi 3 üncü Bölge Amirliğinden: İktısad Vekâleti İş Dairesi Üçüncü Bölge Âmirlıği haziranm birinci gününden itibaren Sirkecide Liman hanının üçüncü katmdaki yeni dairesinde faaliyetine devam edecektir. (3070) Satılık ve kiralık ev SUADiYE ı\1aruf san'atkâr Profesör PLAJI idaresinde Dr. Suphi Şenses idrar yolları tıastalıklan mütehassısı Beyoğlu Yıldız sinlması karşısı Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra Cıımartesi fakirlere Tel: 43924 Fevkalâde program ve yeniliklerle BUGUN AÇILIYOR C A Z, İSTERNAD Sultanahmedde Firuzağada Ticaret hane sokağında 29 numarah ev hem satılık, hem kiralıktır. Beş odası, terkosu. elektrıği vardır. Almak ve kiralamak is1 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesile 140 müstahdetiyenler matbaamızda M. Turhan Tan minin haziran 937 iptidasından mavıs 938 sonuna kadar bir senelik sabah, adresine müracaat edebilirler. öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 5 haziran 937 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. 3 Talebenin beheri için 50 ve müstahdeminin beheri için 30 kuruş Dört odalık güzel apartıman, günlük iase bedeli tahmin edilmiştir. 4 Muvakkat teminat tutarı olan 6666 lirahk banka mektubu veya deniz manzarası, banyo, komple, vezne makbuzlarile tekliflerini muhtevi zarflarınm ihaleden bir saat evveasrî mobılya ile beraber ucuz saline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda hatılır. Adres: Firuzağa, Batarya sozır bulunmaları. kağı No. 8, Panorama apartımanı 5 Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenlerin Yüksel 3 numarah daire. Enstitü Daıre Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. «1280» (2896) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: ••• Gene evlilere uygun " ^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle