13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Ifl Nisan 1937 CUMHURÎYET I Emlâk ve Evtam Bankası îlânları Taksitle Satılık Çiftlik Esas No. 222 Mevkii ve nev'i Küçükçekmecede içinde muhtelif binalan havi 36 Tapu senedile mutasarnf olduğumuz Ali Bey çiftliği (Tapu senedlerinde yazılı hududlar mucibince) 4140. 263 Küçükçekmece ve İspartakule civarında 31 Tapu fle mutasarnf oldugumuz Tahtakale çiftliği (Tapu senedlerinde yazılı hududlar mucibince). 2700 Tafsilâtı yukanda yazılı çiftlikler bedellerinin birinci taksiti peşin, geri kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi taksitte ve şu suretle tamamı faizsiz sekiz taksitte ödenmek şartile kapalı zarfla arttırmıya çıkarılmıştır. îhale 16 nisan 1937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat onda şubemizde yapıla caktır. tsteklilerin şubemize müracaatle tafsilât ve birer lira mukabilinde birer şartname alarak şartnamelerde yazılı hükumler dairesinde teklif mektublarını o gün saat ona kadar şubemize vermeleri. «472» (1855) Deporito T. L. Denizyolları İ Ş L ET M E S t Acentalan: Karaköy Köprübaşı TeL 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel. 22740 İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: Cinsi ve hissesi D. No. 541 1428 3116 3786 3821 3901 Semti ve mahallesi Üsküdar İcadiye Galata Bereketzade Kuzguncuk Beyoğlu Yeniçehir Yeniköy Panaiya Anadoluhisar Sokağı Çifteçmar E : Şerbethane Y : Şerbetçi Emlİlc No. Hisseye göre muhammeo K 105 metro arsa 23 metro arsanın E: 7 Mü. harita: 2 70 Açık arturma Trabzon Postaları Pazar, salı 12 de, perşembe 16 da 33 350 » Izmir Sür'at Postası Cumartesi 15 te îcadiye Dereboyu caddesi Kasab Küçüksu Göksu cad. E:veY: 171 mahallen: 150 77,50/80 his. 46 metro arsa Ahşab barakah arsa 160 » 100 » Mersin Postaları Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. Cumartesi, Çarşamba 18 de ÎZMÎT Pazar, Salı, Perşembe 9,30 da MUDANYA Pazar. Salı, Persembe, Cuma 8,30 da BANDIRMA Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi 20 de KARABtGA Saîı, Cuma 19 da AYVALIK Salı. Cuma 19 da İMROZ Pazar 9 da Trabzon ve Mersin Postalanna kalkış günleri yük almmaz. (2006) BARTIN Diğer Postalar E: 252729 Y: 192123 No. taj: 9 KİRALIK Esas No. 14/2 YERÎ EMLÂK No.sı Nev'i Depozito T.L. 28 E:veY: 12 E: ve Y: 1 39,50 metro arsa içinde üç kuyusu bulunan 45933.50 metro maamüste 50 » 250 » Beyoğlunda Aşıklarmeydanmda 2/1 Dükkân Cumhuriyet gazinosu bitişiğinde 452 Beyoğlunda Kamerhatun ma20 Ev 75 hallseinde Topçular sokağında Mevkileri yukanda yazılı emlâk bir yahud üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmıya konulmuştur. tsteklilerin ihaleye musadif 21 nisan 1937 çarşamba günü saat onda şubemize gelmeteri. «474» (2008) 3916 Heybeliada 4812 Akhisar Belediyesinden: 1 Akhisar kazası için Bandırma Kapıdağı parkesi evsafından 60,000 aded parke taşı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Fennî şartname Bandırma, İzmir ve Akhisar Belediyelerinde ggrülebilir. 3 İhale 19/4/1937 pazartesi gunü saat 16 da icra edilecektir. 4 İsteklilerin keşif bedelinin % 7,5 olan 450 lirayı teminat olarak yatıracaklardır. (1903) Şehzadeba§ı Revanîçelebi iŞÇi ARANIYOR Cerrahpaşa'da Cevad Yürür mobilya fabrikasının teşkilâtomo tevsii dolayısile mobilya islerine tamamile vakıf işçiler aranmaktadır. Fabrika müdiriyetine tnöracaat edilmesi. 5070 Heybeliada Istanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Posta nakil vasıtaları için ahnacak 3100 kilo benzin açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 20/4/1937 salı günü saat 15 te İstanbul Yenipostane binası birinci katta İst. P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhamr*en bedeli 930 lira, muvakat teminat 69 lira 75 kuruştur. Taliblerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere ek siltme gün ve saatinden evvel mezkur Müdürlük idarî kalemine müracaat • leri. (1912) 5738 Çemberlitaı Atikalipaşa DAHiLiYE DOKTORLARA ve genel teşhis HASTAUKURI 6041 6653 Beyoglu Kamerhatun Tophane Ekmekçibaîi Dr. Sadullah Nutku Prof. M. M A T T H E S ' i n derin görüşleri bulunan kıymetli bir eserdiı. Sabş yeri Ikbal ve Mazlum Kitabevleri. 906 sahife, fiatı 600 kuruş Erzurum İmar Birliği Başkanlığından: Erzurum şehri dahilinde İmar Birliğine aid bir apartıman kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkanlmıştır. 1 Bedeli keşfi yirmi dört bin iki yüz sekiz lira üç kuruştur. 2 Evrakı kesfiyesini görmek istiyenler îstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüğünde ve Erzurum İmar Birliği Eksiltme Komisyonunda okuya bilirler. 3 Eksiltme 19 nisan 937 pazartesi günü saat on beşte Belediye binasında îmar Birliği Komisyonunda yapılacaktır. 4 tstekliler bir defada on beş bin liralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almmış bir vesika ile senesi içinde Ticaret Odasından alınmış vesikayı ibraz etmesi mecburidir. 5 Muvakkat teminatı bin sekiz yüz on alja lira olup üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel teklif mektublarmı ve evrakı sairesini Komis yon Rivasetine vermesi lâzımdır. (1773) D a k t i l o Aranıyor Galata'da Voyvoda caddesinde Bozkurt hanında kâin SKF bileli rulmanları T.A. Şirketi basit işleri için bir Daktilo anyor. fateklilerin müracaatları 8574 Kadıköv Osmanağa E: ve Y: 3 Ada: 14 Parsel: 5 ,: 10 Y :10 12 E : Sekbanbaşı mahallen 3 Y : Azabaskeri No. taj: 79 ve Kahve ada: 23 harita: 128 E: 13 15 E : Çimento 17ve3Mü. Y:Çogırtve Ada: 59 rCötnürcüçıkmazı Parsel: 16 E: 35 E : Medrese 35 Mü. 24 Y : Tavukpazarı Y : 353718 mahallen: 3537 Ada: 274 Parsel: 31 Tir?e E:12Y:14 E: Kadirleryokuçu E : 91 ve Üçüncüsed 91 Mü. Y: Kadirleryokuşu Y:111ve1 ve Nöbetçi E: Halidaga E : 25 Mü. Y: Hrisovergi harita: 6 Mahallen Reşidef. Küçükbey milât bostanın mülk mahallinin 1/8 ve vakıf mahallinin 8/108 his. 152 metro arsa 310 2554 metro arsa 5210 Kapah zarf 581,50 metro dört kıt'a arsa 580 Açık arttmna İki kârgir dükkân ve üze 500 rinde odalann 20/120 his. » 21,50 metro arsa 100 metro arsa 70 » 600 » 93,54 metro arsa 250 » Yukanda evsafı yazılı gayrimenkul ler on gün müddetle satışa çıkanlmışhr. thaleleri 26/4/937 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 tedir. Satrç münha sıran gayrimübadil bonosiledir. Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Kayseri Valiliğinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Kayseride yeniden yapılacak Memleket hastanesi binasıdır. Keşif bedeli «81.367» lira «86» kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. D Tesviyei türabive şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname. E Hususî şartname. F Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, Metraj cetveli. G Proje. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankara, îstanbul, Kayseri Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. ' 3 Eksiltme günü 6/5/1937 perşembe gunü saat 14 te Eneümeni Vilâ yette yapılacaktır. 4 Eksiltme kapaîı zarf usulile yapıîacaktır. 5 Eksiltmiye iştirak edebilecekler için şimdiye kadar yüz bin liralık iş yaptıklarma dair Nafıa Vekâletinden ehliyetname ile Ticaret Odasmdan kayidli olduklanna dair vesika ibraz edecekler ve mes'ul bir diplomalı mühendis veya mimar göstereceklerdir. 6 Teklif mektubları yukanda yazılı gün ve saatten iki saat evvel Eneümeni Vilâyete makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ile gonderilecek mektubların nihayet ihale tarihinden iki saat evvel pelmis olmaları lâzımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edi 7 Pul, tellâliye ve buna aid sair masraflar müteahhide aiddir. (1996) lemez. Kütahya Orman Direktörlüğünden: Âdedi 1 12 1 1 1 4 1 1 4 2 2 30 Cinsi Ceviz kaplama çerçeve Tam takım perde Ceviz kaplama yazıhane Ceviz kaplama dolab Ceviz kaplama telefon Ceviz kaplama siğaralık Ceviz kaplama paravana Ceviz kaplama sehpa Ihlamur kaplama sigaralık • Ihlamur kaplamalı telefon masası Ihlamur kaplama paravana Muhammen bedeli Li Ku Muvakkat teminat Li Ku 23 Nisan: Mutlu tarih,. Beynelmilel Kömür Sergisinin açılışi da bu mutlu tarihe tesadüf ediyor 474 00 71 10 Ankarayı, Ankaranm baharını ve Romur senlıklenm gorunuzî Kapah Zarf Usulüe Eksiltme İlânı Nafıa Vekâletî Sekizinci Daire Samsun Su İşleri Müdürlüğünden: 1 Çarşamba ovasınm kurutulma ameliyatından olmak üzere Aptal ırmağınm ıslahı için projesine göre yapılacak ameliyat ve inşaat 25/3/937 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Keşif bedeli 32421 lira 12 kuruştur. Bu inşaat için mevcud evrak şunlardır: A Ameliyat ve inşaat resimleri. B Keşif ve hulâsai keşif cetvelleri. C Baymdırlık işleri genel şartnamesi. D Hususî şartnamei fennî. 3 İkinci maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabilinde Su İşleri Müdürlüğünden tedarik edilebilir. 4 Eksiltmiye girmek için Nafıa Vekâletinden bu gibi işler yapabüeceğine dair ehliyet vesikasına malik olmak lâzımdır. 5 Eksiltme 26/4/1937 tarihine raslıvan pazartesl günü saat 15 te Samsunda Su İşleri Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapıla caktır. Talibler ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre usulüne tevfikan hazırlanmıs ve mühürlenmis olan zarfların Su İşleri Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verümiş bulunmalıdır. Bu sa atten sonra gelen teklifler kabul edilmez. Ve postaça vâki olacak taahhurlar nazan itibare alınmaz. 6 Bu ameliyatm muvakkat teminat miktan 2431 lira 50 kuruştur. 7 İşi üzerine alan müteahhid Yüksek Vekâletçe ihalenin tasdik olunduğu kendisine yazile tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde muvakkat teminatını kat'î teminata iblâğa ve ayni müddeti içinde mukavelev5 noterlikten tescile mecburdur. (1444) Adedi 1 4 1 4 2 1 2 2 İstanbul Emniyet Direktörlüğünden: Otomobil ve motosikletler için 5000 litre benzin almması açık eksiltmiye konulmuştur. Benzinin litresinin muhammen fiatı 22 kuruştur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Direktörlük Hesab Memurluğuna ve eksiltmiye iştirak için de 82 lira 50 kuruş muvakkat teminat makbuzile 26/4/1937 pazartesi günü saat 15 te Vilâyet Muhasebecilik dairesindeki Komisyona müra caatleri. . * (2000) 1 18 Cinsi Maroken yazıhane koltuğu Maroken koltuk Maroken kanape Maroken kanape Maroken koltuk Ihlamur kaplı yazıhane Maroken sandalye Portatif minderli yazıhane koltuğu Maroken sümen Muhammen bedeli Li Ku 499 Muvakkat teminat Li Ku 74 85 00 Adedi 5 3 İstanbul Orman Direktörlüğünden: 1 Ziraat Vekâleti hesabına malzemesi Orman İdaresi tarafmdan ve rilmek üzere nümune ve şartnamesi veçhile 43.700 aded defter, 181,500 aded cetvel, 14,000 aded cildin tabı ve teclidi açık eksiltme usulile münakasaya konulmuştur. 2 Bunların ihale tarihinden itibaren bir ay zarfmda tabı ve teclidile Orman İdaresine teslimi şarttır. 3 İlân 30 mart 937 tarihinden 13 nisan 937 tarihine kadar on beş gündür. Yevmi ihale 13 nisan 937 tarihine musadif salı günü saat 16 da Orman Direktörlüğünde müteşekkil Komisyon marifetile icra edilecektir. 4 Bunların tabı ve teclidi muhammen bedellerine göre muvakkat teminatı 285 liradır. Talib olanların % 7,5 teminat makbuzlarile Komisyona müracaatleri. (1758) 3 4 1 1 1 1 19 Cinsi Maden kömürü sobası Standard masa telefonu Mersedes selekta yazı makinesi Kumpas Dereceli minkale T. cetveli Münhanî çizme âleti Celik şerid Muhammen bedeli Li Ku Muvakkat teminat Li Ku 484 75 71 63 Adedi 4 2 2 Hariciye Vekâletinden: Hariciye Vekâletinde münhal fransızca daktiloluk için bilimtihan iki bayan almacaktır. Muvaffak olanlara imtihan neticesinde gösterecekleri livakate göre dolgun ücret verilecektir. İstenografi bilenler tercih edilecektir. Talib olanların, imtihanları yapılmak üzere İstarbul Anadolu Ajansma müracaatleri. «864» (1982) J5 Cinsi Dosva dolabı Kütübhaneli gardrob Ihlamur kaplama çerçeve Hezaran sandalye Muhammen bedeli Li Ku 226 Muvakkat teminat Li Ku 33 90 00 14 Nizip Belediyesinden: Nizip kasabasmdaki Beledivemize aid mevcud elektrik santralmm tevsii icin normal 51 daimî 62 muvakkat 73 beygir kuvvetinde bir lokomobil ve 220 380 40 kilovolt kudretinde mütenavip cerevanlı bir müvellit ve diğer elektrik malzemesi 15/3/1937 tarihinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Muhammen bedeli «10.000» on bin liradır. Ahnacak lokomobil vesair malzeme ihale tarihinden itibaren dort ay zarfmda teslim edilecektir. Muvakkat teminat akcesi (750) liradır. Taliblerin şeraiti öğrenmek üzere Nizio Beledivesine müracaatleri. 2490 savılı arttırma ve eksiltme kanununa göre teklif mektublannı ihale günü olan 30/4/1937 tarihine kadar Belediyemize göndermeleri ilân olunur. (1484) Akay îşletmesinden: Yalova kaplıcaları Köylü hamamı » » Ückardeşler gazinosu » » Tuhafiye dükkânı. Yukarıda yazılı mahallerden Köylü hamamı ve tuhafiye dükkânı bir sene ve Ückardeşler gazinosu bir sezon için arttırma usulile kiraya verilectktir. Arttırma 16/4/937 cuma günü saat 15 te Akay İşletmesi Şefler Encümeninde vapılacaktır. İsteklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin 7c 7,5 u nisbetindeki pev akçelenle Sefler Enrümenine gelmeleri. Şartnameleri görmek ve malumat almak istiyenlerin de hergün İdare Levazım Bölümüne müracaatleri. (1984) 1 Yukarıda cinsleri yazılı dört parti eşya ayrı, ayrı veya toptan pazsrlıkla mubavaa edilecektir. Muhammen bedelleri hizalanna konulmuştu. 2 Istekliler bunlara aid şartnamelerle resimleri belli günden evvel Kütahya Orman Direktörlüğünde görebilir ve her türlü izahat alabilirler. 3 Pazarlık 15 nisan 937 persembe günü saat 15 te Kütahyada Orman Direktörlüğünde müteşekkil Komisyonda olacaktır. 4 Muvakkat teminat miktan yukandaki cetvelde her bir parti eşya hizasında gösterilmiştir. Pazarlığa ayrı, ayrı veva hepsine birden iştirak edecek isteklilerin 2490 numarah kanun mucibince ve şartnamede de açıkça yazıldığı çekilde bu teminatı veırneleri lâzımdır. (1978) Akay îşletmesinden: Büvükada iskelesindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 No.lı dükkânlarla Moda iskelesı üzerindeki gazino: Yukarıda vazılı mahaller açık artırma usulile birer sene müddetle kiraya verilecektir. Arttırma 16/4/937 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. İsteHilerin mezkur gün ve saatte teklif edecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 nisbetinde pey akçelerile Encümene gelmeleri. (İMS)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle