09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
UHUÇUnCU . AC1Z Sayi •' 4büO u m h u riyet YÜC • • İSTANBUL CAĞALOĞLU * Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 Pnmarfoe! 1fl Nioan 1QT7 UUlll3nBSI IU HISöll IÎJJI Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısrnı 24299 24290 Bütün münevvar&r / Mecmuasını okuyorlar. Dün bütün Türkiye Koca Sinanı andı Başvekilimiz dün akşam Ankaradan hareket etti Ismet Inönü bu gece saat 9,45 te de Istanbuldan Belgrada yola çıkacak Maliye Vekili Geldi i Bazı vergiler tadil edilecek Mükellefler lehine mümkün olabilecek derecede tenzilât yapılacak İhtifalde bulunan binlerce vatandaş ve çelenk yığınlan • uzerinde nutuk soyhyen gencler Mimar Sinan ihtifali münasebetile Bu işte Mimar Sinan Türk mimarlığı san'atkârlığının en salâhiyetli bir sembolünü teşkil ediyor Istanbuldaki ihtifale binlerce kişi iştirak etti Muhtelif hatibler büyük mimarımızın hatırasını tebcil ettiler, mekteblerde konferanslar verildi, Halkevlerinde Sinan geceleri yapıldı Uzunca bir müddettenberi tedavi i çin Avrupada bu lunan Maliye Ve kıli Fuad Ağrah dün sabahki eks presle şehrimize gelmiştir. Fuad Ağralı ıstasyonda Maliye erkânı ve sair zevat Mah e tarafından karşılan y mıştır. Harıciyg Veküi ve Siycı sî Musteşan şehrimizde Fuad Ağrah Vekıhmiz Atatürk Başveküimizi bizzat teşyi etüler Türk ve Yugoslav Başvekilleri ara sında mühim müzakereler olacak Hariciye Vekilinin yapacağı ziyaretler Ankara 9 (A.A.) Başvekil îsmet tnönü ve refikalan dost ve müttefik Yugosla\ya Basvekili ve Hariciye Nazın Dr. Stoyadinoviç'e iadei ziyaret için Belgrada gitmek üzere bu akşam saat 19,30 da hususî trenle Ankaradan hareket et mişlerdir. Başvekil Ismet Inönü istasyonda Reisicumhur Atatürk, Kamutay Başkanı Abdülhalik Renda, Vekiller, elçiler ve bayanlan, meb'uslar, Ankara Va'.isi, Mu hafız alay kumandanı, sivil ve askerî erkân, ve bütün istasyonu dolduran kalaba[Arkası Sa. 6 sütun 5 te] Maliye Vekilimiz, doğruca Parkotele gitmiştir. Burada birkaç gün kalacak ve [Arkası Sa. 6 sütun 6 da] ün bütün memlekette dâhi Dâhi mimar ve eşsiz san'atkâr Koca günlerde İvaz, Kemaleddin, Hayreddin Türk mıman Koca Sınanın ö Sinanm ölümünün 349 uncu yılı münase ve daha birçok san'atkârlanmızı da anmalümünün 349 uncu yıldönümü betile dün saat 16 da Sinanm Süleyma ağ borclu olduğumuzu söyledikten sonra dolayısile ihtıfaller yapıldı ve bütün ilk niyedeki mezarı başında bir ıhtifal ya Sınanın İran kapılarından Viyana hudumekteblerde yüksek san'atkârın hayatı ve pılmıştır. duna kadar uzayan sahalardakı yüzlerce eserleri hakkında konferanslar verildi. Merasime binlerce mekteblinin ve hal eserinin asalet,^ sadelik, mantık, muva Her sene tekrarlanması takarrür eden bu kın söylediği İstiklâl marşıle başlanmış ve zene, ahenk, ölçü bakımından birer şahihtifallerin Cumhuriyet devrimize şeref ılk olarak kürsüye Güzel San'atlar Aka eser olduğunu tebarüz ettirdi. verecek çok medenî bır hareket olduğunu demisi Mimari şubesinden UKi gelmiş Hatib bundan sonra Mimar Sinanı kaydetmek lâzimdır. Evvelâ büyük eser tir. dünyanın en büyük dâhi ressamı, mimari lere ve onu ibda edene hürmet ve hay Ulvi, san'at tarihimizin haklı olarak ve heykeltraşı Mikel Anj'la mukayese eranlık göstermek kültürel hislerimizin ne kendisile öğündüğü Sinanla beraber böyle (Arfcası Sa 6 sutun 1 de] kadar basıt ve zarurî ise o kadar da Lymetli bir tezahürüdür de onun için. Sonra bu dâhı san'atkâr kendi ırkımızdan olunca onun medenî abıdelerine yenilerini katmak müteakıb nesıllere mıllî bir va zifedır de onun için. Medeniyet denilen şey nesilden nesile ortaya konan yüce e serlerin birikintisi ve mecmuu demektir. Hıçbir millet bugünden yarına medenî olamaz. Mılletlerın istıkballeri mazilerine bağlıdır. Bu itibarla Türk milleti bütün bir emnıyetle güzel bir istikbale koşmak hakkını kazanmış olmakta dünya med° niyetlerının en ileri olmak iddiasındakı rrulletlerıle omuz öpüşecek bir seviyeyı Şam 9 (Hususî) Burada «İskenhaiz olduğunu sade sözle değıl filiyatıle derunu müdafaa ( ! ) » etmek için bir koispat edebılecek yüksek bir millettir. En mite teşkil olunmuştur. Komitenin reislikaranlık devirlerinden itibaren uzun bir ğine Şam meb'usu Fahri Barudi seçil tarih boyunca küreıarzın suratına marifet miştir. li ve kudretli elinin silınmez damgalarını Bu komite gülünc gayesi uğrunda şimbasmış bir millet. dilik bazı kitablar neşretmekle meşgul olBize davanızın delilleri nerede diye makta dır. soracak kımse yoktur. Çünkü SelimiyeleNeşredılen 2 numarah kitab, Türkle Hatayın Turk olduğuna, Türklerin yaptik~ ri, Süleymaniyelerı, Yenicamileri, Sul lArkası Sa. 3 sütun 5 te] lan bu numayış kadar canlı misal olur mut M IIIIII III ll||l llllll IIIIIMI lll\ tanah"iedleri ve bu yolda binlerce ve bin IIMIItlllillllllUllllllllllllllllllllllHHnilllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIHMIIIII llllllllillllll lerce san'at abıdesıni onlar da bizimle beraber hayran hayran görüp duruyorlar. O kadar ki geçmiş eserlerimizin çokluk lan ve büyüklükleri içinde yüzen mimar Sedad Çetintaş Türk mimarlığının yalnız bir Mimar Sinanla ifadesme bile kail o lamryarak bu yoldaki diğer dâhi mimar larımızı da içine alacak bir formül bulunmasını teklif edip durmaktadır. Filhaki ka, kıymetli mimanmızm dedıği gıbi, Mimar Sinan gökten zembille inmemiştir. Türklerde ondan evvel de büyük eserler yaratmış Türk mimarları vardı. Ondan sonra da yüksek dehalarının yarattığı abideleri bize ve insanlığa yadigâr bıraka rak gitmiş diğer san'atkârlarımız vardır. Yalnız Osmanlılar devrile iktifa etmi yerek Selçuk devrindenberi bu türlü millî ibdalarımızı yakından tetkikle onlarm asıllan kadar güzel relevee'lerini tesbit etmekte olan mimar Sedad Çetintaşın bu canlı ve heyecanlı haykırışı beyhude de gildir. Ancak biz telif noktasmı şurada buluyoruz: Sovyet Rusyada temizleme hareketî Şimdiye kadar 300 memur tevkif edildiği haber verilmektedir Hatayda yeni bir zulüm Türk köylülerinden ahnan tütünlerin bedelleri cedlerinin vergi borclarına karşı tutuluyor Samda «.İskenderıınıı Mwdafaaly> adh bir cemiyet teşkil edildi P a r i s 9 (A. A.) Petit Parisien gazetesi, Moskova muhabirinden aldığı aşağıdaki telgraf ı neşrediyor: Yagoda'nın düşmesi üzerine yabancı memleketlerde bir sürü yalan ve yan «Moraing Post» un Riga muhabiri nasebatm iyileşmekte olduğuna dair §imlış haberlerin ve şa yazıyor: diden emareler mevcuddur. Diğer tarafGepeu'nun eskl yialann ortaya çık«Her türlü hâdiselere karşı tedbirler tan Alman askerî mehafilinin Sovyet Reisi Yagoda ması pek tabiî idi. almmış olmakla beraber Sovyetler hü lerle Almanya arasında bir yakmhk huBu haber ve şayialar kat'iyyen ina kumeti, harb ihtimallerini izale maksa sule getırmek üzere göstermekte olduk nılmamalıdır. Moskova, tam surette sü dile Japonya ve Almanya ile dostane lan gayretler; Sovyetler tarafından alâkun içindedir. Hiçbir kanşıkhk vukua münasebatı tekrar ihya için her fırsattan ka ve sempati ile karşılanmaktadır. Fa [Arkası Sa. 6 sütun 6 da] istifade etmek arzusundadır. Bundan do kat Berlin hükumetinin Sovyef Rusya a' layı Sovyetler gerek Tokyo, gerekse Ber leyhine serdettiği tahkiramiz mütaleala ünde geniş diplomasi faaliyetlerine giriş rm ortada oluşu; Sovyetlerin bu hususta ilk adımın Almanlar tarafından atılmamiş bulunuyorlar. [Arkası Sa. 3 sütun 4 te] Sovyetlerle Japonlar arasındaki mü RusAlman anlaşması ihtimali kuvvetleniyor Ingiliz gazeteleri, bu yolda iki taraflı mesainin çok ilerlediğini yazıyorlar Belçika Lokarnodan uzaklaşıyor 11111 Mllım| i">>ı><>>>Miıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııi!iııııııııııııııııııııııı Ispanyol hükumetçileri şiddetle hücuma geçtiler Bu hafta içinde Londrada resmî bir beyanname neşredilecek Londra 9 (A.A.) Resmî mehafıl. bu haftanın ilk gün lerinde Lokarno misakı mucibince zâmm devlet ta ahhüdlerme giriş miş olan Belçikayı bu taahhüdlerm den ibra edecek bir beyanname neş Belçika Basvekili redıleceğini beyan Vanzeland etmektedir. Ayni mehafil, mevzuubahs diplomasi vesıkalarınm, [Arkası Sa. 6 sütun 6 da] Italya ile Romanya arasında bir pakt mı? Bir Yugoslav gazetesi diyor ki: «Yugoslavyanm kendi hududlarında sulh tesis etmesi dostluklarına karşı sözünü tutmaması demek değildir» Madrid cephesinin yarıldığı ve ihtilâlcilerin Bilbao önünde muhasara edildikleri bildiriliyor Frank düşüyor Fransız parası yeniden düşürülecek mi? Paris 9 (A.A.) Fransız frangında bugün büyük bir tenezzül görülmüştür. Açılış fiatı: 106,95, kapanış fiatı: 109,90. Frank fiatı, dün 106,75 ti. Küçuk Antantın üç mumessıli: M. Stoyadmoviç, M. Krofta, M. Antanesco bir arada Mimar Sinan başlıbaşına bir âlem sa yılacak kadar yüksek bir san'atkâr ol makla beraber biz onun şahsında yalnız kendisini değil, bütün Türk mimarhk de Şımal cephesinde ihtilâlcılerın hucumunu bekliyen Bask milıslerı Madrid 9 (A.A.) Hükumet kıt'a geçerek Lacapilla mevzilerile eski me lan, fecir vakti Casa del Campo ve Par zarlığı ve meşhur Cuesta de las Perdices ' [Arkası Sa. 3 sütun 4 te\ do mıntakalarında şiddetli bir taarruza [Arkası Sa. 3 sütun 1 del YUNUS NADI Paris 9 (A.A.) Oeuvre gazetesi melerde bulunmuştur. Bu görüşmeler esTekzib edilen rivayet nin bildirdiğine göre, Romanya Kralı, nasında Italyan Yugoslav anlaşmasına Paris 9 (A.A.) Fransa Bankası lArkast Sa. 3 sütun 3 tel Ilalyanın Bükreş elçisi ile uzun görüş [Arkası Sa. 6 sütun 1 de]
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle