09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 10 Nisan 1937 GÜNÜN BULMACAS1 1 2 3 4 5 K 7 8 9 10 Betonarme köprü inşaatı İst. Borsası 9/4/937 P A R A L A R Satıs Ahs 620. 616. Sterlin 126. 126. Dolar 116. 113. Frank 125. 120. Liret 84. 80. Belcika Fr. 22. 18. Drahmi 575. 565. İsvicre Fr. 23. 20. Leva 66. 63. Florin 75. 70. Kron Cek 23. 23. Silin Avushırva 28. 25. Mark 22.50 20. Zloti 24. 21. 14. 12. 52. 48. Dinar 32. 30. Kron tsvec 1044. 1045. Altın 252. 250. Banknot E K L E R Ç Acılıs Kananıs 619.50 619.25 Lonrda 0.78915 0.7890 NewYork 17.725 17.85 Paris 15. 15.0068 Milâno 4.6860 4.6880 Brüksel 88.2163 88.2520 'Atina 3.475 Cenevre 3.47 64.245 Sofva 64.2712 1.4454 Amsterd. 1.4460 22.6875 22.6968 Prae 4.2375 Vivana 4.2390 11.4366 11.4412 Madrid 1.9663 Berlin 1.9670 4.18 Varsova 4.1825 3.995 Budaoeste 3.9967 107.99 Bükres 108.0340 34.625 Belerad 34.6386 2.7675 Yokohama 2.768 24.75 Moskova 24.74 3.1310 Stokholm 3.132: tSTİKRAZLAR Acılıs Kananıs Türk borcu I Pesin •» » 1 Vadeli 21.025 20.75 20.30 » n Vadeli 20.50 Ereani Sıvas Erzurum I T A H V 1 L A T Acılıs Kananıs Anadolu > Mümessil Pesin 44.40 44.40 Vadeli 44.60 44.60 1 2 8 4 5 6 8 9 10 ! 1 II II •1 • • • •1 •1 • • • • • Nafıa Vekâletinden: 19/4/937 tarihli pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasmda 34,000 lira keşif bedelli Sinob Vilâyetinde Sinob Avancık volunda betonarme Karasu köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 170 kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. Muvakkat teminat 2550 liradır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin yol ve köprü inşaatı yaptıklarına dair müteahhidlik vesikasmı ibraz etmeleri meşruttur. Teklif mektublarmm 19/4/937 pazartesi günü saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine verilmesi lâzımdır. «767» (1792) l İnhisarlar Umum Müdürlüs?ünden 1 • • 1 • • 1 !• 1 1 1 • Soldan sağa: 1 Dünyanın en yüksek dağlan. 2 Moncher, ilâve. 3 Çehre, arabca «alçak lar>. 4 Babamızm karısı, çok bilen. 5 Papaz kadm. 6 Vücudun yumuşak kıs rru. 7 Leke gibi şeyleri tırnaklıyarak çı karmağa çalışmak. 8 Boyca büyümek, cenubi Riısyada bir nehir. 9 Yer altında hâsıl olan mahsulâttan biri, hayret eda tı. 10 Bir cins yuzük taşı, iki kişi ara sındaki muayyen işaret. Yukarıdan aşağıya: 1 Ekinin biçilme zamanı, madenî vazo. 2 Müsaade, eski Rus süvarisi. 3 Blna yapan. şahsi. 4 Üye, merhamet etmek. 5 Bir sıfat edatı, ıstırab çekenlerin tek rar ettikleri söz, domık. 6 Nazarî değil, beyaz er. 7 Büyük havan. asker. 8 Bü yüklük. 9 Kısa zaman, sulu değil. 10 Büyük deniz kumandanı, cilve. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 3 9 10 j^ HAMALLIĞA NE HACETü Bu asırda 1/2 kiloluk fener taşmmaz. Pilile beraber ağırlığı SADECE 50 gram olan I. Samsun mmtakasında deneme tarlalarında şartname ve projesi mucibince yapılacak «1733» lira «78» kuruş keşif bedelli Çalışmaevinin inşaatı pazarlık usulile eksiltmiye konulmuştur. II. Pazarlık 21/IV/1937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubavaat şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. III. Şartname ve projeler «9» kuruş mukabilinde İnhisarlar Levazım ve Mubavaat şubesinden ve Samsun Basmüdürlüğünden alınabilir. IV. İstekliler ihaleden en az iki gün evvel bu gibi işleri muvaffaM yetle yaptıklarına dair resmî vesaik ile İnhisarlar İnşaat şubesine müracaat edip ehliyet vesikası almalıdırlar. V. İsteklilerin pazarlık icin tavin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (1915) J £ ; J3 TJj ; 3 yelek cebi fenerlerini tercih ediniz. JUNİOR »u • Satış yeri: Ismail Omer Işçen Galata Haraçcı sokak No.5 Tel: 43861 Diğer satış yerleri: Beşiktaş elektrikçi Hüsnü Beşiktaş elektrikçi Haçik Beyazıd Elektrik Şirketi yanında elektrikçi Ibrahim Erk Sirkeci Hamidiye caddesi Nihad Işık Ankara Anafartalar caddesi mıhçı Halil Naci Zonguldak Ayyıldız mağazası Konyada Sandalbedesteni Ahmed Mücib Nişantaş tramvay durak mahalli tü tüncü YakubAyancık Ahmed Karakaş I. Şartname ve plânı' mucibince iki ton vük taşıyabilecek (2700) lira muhammen bedelli bir aded kamvonet açık eksiltme usulile satm almacaktır. II. Eksiltme 16/IV/1937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. III. Muvakkat teminat (202.50) liradır. IV. Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ve plânile lüzumu olan izahat İnhisarlar Satış şubesinden alınabilir. V. İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (1796) 1 İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartnamesi mucibince yaptırılacak «16559» lira «71» kuruş keşif bedelli amele yemekhanesinin inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 2 Eksiltme 12/4/937 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyohunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat «1241.98» liradır. 4 İhale evrakı «83» kuruş mukabilinde İnhisarlar İnşaat Şubesinden ve Ankara Basmüdürlüğünden alınabilir. 5 istekliler ihaleden en az 2 gün evvel bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmî vesaikle İnhisarlar İnşaat Şubesine müracaat edip ehliyet vesikası almalıdır. 6 Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunî ve ehliyet vesikalarını, muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar vukarıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine mkbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (1646) I. Yaprak Tütün Bakımevi pencerelerine takılmak üzere 2 numaralı örneği mucibince 697 m2 tel kafes pazarlıkla satın almacaktır. II. Pazarlık, 15/IV/1937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III. Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2001) C. H. P. Manisa İlyönkurul Başkanlığmdan: 1 «15000» lira muhammen keşif İi Manisada bir Parti binası inşası vahit fiat üzerinden eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme nisanm 21 nci çarşamba günü saat 17 de Halkevinde ya pılacaktır. 3 Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 4 Muvakkat teminat «1125» liradır. 5 2490 sayılı kanuna tevfikan hazırlanacak kapalı zarfların nisanın yirmi birinci çarşamba günü saat on altıya kadar makbuz mukabilinde Ma nisa Vali ve Parti Başkanına verilmesi lâzımdır. 6 Evrakı keşfiveyi vesair evrakı görmek ve bu hususta mütemmim malumat almak istiyenlerin Vilâyet Nafıa Müdürlüğüne müracaatle^f ilân olunur. (1902) K AİTİAİLİO GİBİLİE E DİEİ B • Z AİB İİT R İ CİA •1 İ İMİA M İ B AİL İİB AİR BİSİA T MİA M A L İİK Ala A EİN • İN İ S • MİA L T E YİEİL • DİAİF İi • • E M • İT AİKİ1 B D İ D İ ŞİEİNİBİL a O LİB K E ZİAİLİ1 K 1 (*Çağrılar, konferanslar, kongrelef) «Kâşkarlı Mahmud» hakkında konferans Beyoğlu Halkevinden: 13/4/937 salı günu saat 18 de Tepebaşmdaki merkez binasmda Doçent Ahmed Caferoflu tarafından (Kâşkarlı Mahmud) hakkında bir konferans verilecektir. Bu konferansa herkes gelebilir. ROMANYA SEYRISEFAIN IDARESÎ Hareket edecek vapurlar: DACİA vapuru 13 nisan salı saat 18 de (Pıre, Beyrut, Hayfa ve İskenderi ye) ye. RECELE KAROL vapuru 17 nisan cumartesi saat 13 te (Köstence) ye. Berlin, Breslau, Dresden, Londra, Brüksel. Lahey, Lwaw ve Warszawa için tenzilâtlı fiatlarla müttehid bilet ler verilir. Bütün Romanya, Polonya ve Tuna limanlan için ve Türkiye • Romanya hükumetleri arasmdaki itilâf mucibince merkezî ve şarkî Avrupa için tenzilâtb fiatlarla eşyayi ticariye sevk ve nakledilir. Fazla tafsilât için Galata Yolcu salonu karşısında Ta hirbey hanmda îstanbul umumî acentalığına müracaat. Telefon: 4944949450 » m Pesin 20.10 100.50 95. 20.10 100.50 95. Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi Reisliğinden: Kiralık Kömiir Deposu Kuruçeşmede Altınçapa namile ma ruf tramvay caddesinden denize kadar uzanan kömür deposu kiralıktır. Taliblerin Tütüngümrük Kemerli sokak 23 numarada Ali Rıza Pişkine müracaat leri. Telefon: 21104. İstanbul Kasımpaşa polis merkezi hududu dahilinde bekçi Abdullah oğlu Şevkete: Karmız Ankarada Yenişehir Meşrutryet caddesi «12» sayılı evde Hilmi kızı Biat tarafından aleyhinize 10/3/937 gününde mahkememize boşanma davası açılmış, oturduğu yerinizin meçhuliyeti hasebile bu babdaki dava arzuhali size tebliğ edilememiş olduğundan tayin olunan 17/5/937 pazartesi günü saat «14» te mahkemede bulunmanız hakkında Ankarada Ulus ve İstan bulda Cumhuriyet gazetesile ilânen tebligat ifasma mahkemece karar veril miştri. 17/5/937 günü saat 14 te mahkemeye gelmeniz veya bir vekil gönder meniz lâzımdır. Aksi takdirde H. U. M. K. «401». «402» inci maddesi muci bince muamele yapılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. «863» ((1981) askerliğine karar verilmiş ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif sebeblerle henüz askerliklerini yapmamış olan ihtivat subayı vetişecek kısa hizmetlilerden deniz smıfına avrılanlardan gayrisi ehliyetnameleri derecelerine göre aşağıda yazılı tarihlerde askerliğini yapmağa başlıyacaklardır. 936 937 ders yılında lise ve muadili ile daha yüksek mekteblerden mezun olacaklardan lâzım gelen evsafı taşıyanların da yoklamaları yapılarak askere gönderileceklerdir. Yukarıda yazılı şartları taşıyanların sevkedilmek üzere bu tarihlerden evvel bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerine müracaatleri ilân olunur. 1 mayıs 937 askerî ehliyetnamesi olmıyanlar. 1 temmuz 937 orta askerî ehliyetnamesi olan. 1 eylul 937 tam ehlivetnamesi olan. 1 ikinciteşrin 937 vüksek askerî ehliyetnamesi olan. «644» (1965) M. M. Vekâletinden:görüp 332 doğumlu ve bunlarla son yoklama Antika alıyorum Eski Türk eserleri, gümüş, tahta. bakır, Beykoz ve sair işlerle eski yağkboya tablo, gravür, porselen, fayans vazo ve biblolar, bronz heykeller, her nevi salon tezyinat eşyası alıyorum. Beyoğlunda İstiklâl caddesinde eski Polonya sokağında Merkez apartımam (1) numaralı dairede mimar Knol. bütım rahatsılıKları glderir suzluK,baş veyarım başaŞnsı3 baş dönmesîabaygmlıKj carpıntı, ve smirden ileri gelen SiniraSrılaruasabî öksürüKler,a5abî zayıflıK,uyKu NEDYİN Devlet Demiryolları Umumî Müdürlüğunden: Sağlık heyetimizce yapılacak muayeneleri neticesi hizmetimize elverişli çıkmak, Türk tebaasından bulunmak ve 35 yaşını geçmemek şartile idaremiz, Ankarada çalıştırılmak üzere iki ressam ile işletmeler ihtiyacma göre lü zum görülecek mahallerde istihdam olunmak üzere 6 şube şefi ve 15 kısım şefi hizmete alacaktır. Ressamlık ve kısım şefliği için Ankarada Yol dairesinde. İstanbulda Haydarpaşa İşletmesinde. İzmirde de İşletme merkezinde 28/4/1937 çarşamba günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. Ancak şube şefi olarak almacakların imtihanları ayni günde valnız Ankarada yapılacağmdan bu istekte olank'ın muayyen olan günde bizzat Ankarada Yol dairesine mürcaatleri lâzımdır. Şube şefi olarak almacakların yüksek tahsil görmüş olması lâzımdır. Mühendis olanlar imtihansız alınır, diğer talibler ve Nafıa Fen Okulu mezunları arasmda imtihan yapılır. Kısım şefi ve ressamlık imtihanma gireceklerin en aşağı tahsil şartı ortadır. Nafıa Fen okulu mezunları bu hizmetler için imtihansız alınır. Diğerleri arasında yapılacak imtihanda San'at okullarile lise mezunları tercih edilir. İsteklilerin dilekçelerine aşağıda gösterilen vesaiki de eksiksiz olarak iliştirerek en geç 26/4/1937 tarihine kadar doğrudan doğruva adı geçen İşletme Müdürlüklerine ve Ankarada Yol Dairesi Reisliğine müracaat etmiş bulunmaları gerektir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatler kabul edilmez. 1 Diploma (veya noterlikten suret) 2 Hizmet vesaiki (en son ve evvelki hizmetler için) 3 Polisten tasdikli iyi ahlâk belgesi 4 Hüviyet cüzdanı (nüfustan tasdikli) 5 Askerlik vesikası (askerliğini bitirmiş olmak veya alâkası bulunmamak şarttır). Şube şefi olanlardan Yüksek Okul mezunlarma bidayette 97, yüksek bir mektebden mezun olmakla beraber yabancı bir memleketten yüksek bir ihtisas diploması bulunanlar 130 lira ücretle hizmete alınır. Ve tatbik olunan esaslar dairesinde terfi eder ve zam görürler. Kısım şefi ve ressam olarak alınacaklardan Yüksek tahsil görenlere 97, lise veya muadili meslek okulu mezunlarma 67, orta tahsil görenlere 57 lira ücret verilir. Garb lisanlarından birini bildiği ayrı bir imtihanla belli olanlar bir derece daha vukarı ücretle almabilirler. Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri otomatik zamlar idaremiz için tatbik olunan kanunu mahsus hükümlerine tevfikan yapılır. Ankarada kendilerine vazife verilenlerin alacakları mesken bedeli yukarıda gösterilen ücretlerden haricdir. «853» (1967) Nafıa Fen Okulu Satınalma Komisyonundan: Tahmin bedeli Lira Yatak 1100 Nevresimli yorgan 840 Kılıfh vastık 280 2220 Arnavudköy Sarrafburnunda kâin okulumuz ihtiyacı olan vukarıda cins, miktar ve tahmin bedelleri yanlarında yazılı eşya 19/4/937 pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmiye konmuştur. İlk teminat 166 lira 50 kuruştur. İsteklilerin teminatlarmı vatırmak üzere hergün îstanbul Erkek Lisesi binası vanındaki binada Yüksek Mektebler Muhasebeciliğine ve şartname ile nümuneleri görmek üzere de okulumuza başvurmaları ve ihale günü de şartnamede yazılı belgelerle birlikte Yüksek Mektebler Mu hasebeciliğinde toplanacak olan Komisvonumuza gelmeleri bildirilir. (1786) C İ N S İ Miktarı Aded 100 120 160 Samsun Şarbaylığından: Belediyemize aid Gümrük iskelesi üzerinde tesis edilmek üzere aşağıda ki esaslar dairesinde bir elektrikli vinçin mubayaası ve vaz'ı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Mubayaa ve tesis edilecek elektrikli vinçin muhammen bedeli 5500 liradır. 2 Muvakkat teminat akçesi 412 lira 50 kuruştur. 3 İhale 10 mayıs 1937 pazartesi günü saat 15 te Belediye Daimî En cümeni huzurile yapılacaktır. 4 Buna aid evrak şunlardır: A Fennî şartname B Eksiltme sartnamesi. olup arzu edenler İstanbul Belediyesi Fen Müdürlüğunden ve Samsun Be lediyesi Fen Müdürlüğunden alabüirler. 5 îsteklilerin 2490 No.lı kanunda yazılı evsafı haiz olacaktır. 6 İhale 2490 No.lı kanun ahkâmma tevfikan yapılır. (1808) P. T. T. Umum Miidürlüğünden: P T. T. İdaresinde münhal 35 lira aslî maaşlı Fen Müfettişi veya mühendis muavinliklerine 788 sayılı memurin kanununun dördüncü ve 2772 sayılı P. T. T. Memurları kanununun ikinci maddelerinde yazılı vasıfları haiz olmak şartile Üniversitenin Elektromakanik şubesi mezunlarmdan dört kişi alma caktır. Bu şeraiti haiz olan taliblerin İstanbulda P. T. T. Müdürlüğüne Ankarada U M. Muamelât Müdürlüğüne müracaatleri. «766» (1791) Satılık duba Akay Işletmesi Miidürlüğünden: Halicde Pîripaşa ile Camialtmda İdaremizin malı bulunan ve su kesiminden 30 santim yukarısma kadar bakır kaplı muhtelif eb'adda 8 ağac duba açık arttırma ile satılıktır. Bu dubalarm bir tanesine veya bir kaçma da pey sürülebilir. Arttırma 20 nisan 937 günü Akav Şefler Encümeninde saat 15 te başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağmdan taliblerin şartnameyi görmek üzere İşletme Şefliğine ve % 7.50 güvenme ve arttırma paralarile o gün Encümene gelmeleri. (1980) Devlet Demiryolları İşletme Umum Miidürlüğünden Ankara Istasyonu İçin Resim Müsabakası 1 Ankarada yeni inşa edilen istasyon binası yolcu holünün karşılıklı iki yan duvarlarında yapılacak yağlıboya resimler için bir müsabaka açılmıştır. 2 Müsabakaya girecek resimler; tuval üzerine yağlıboya, eskis ha « lindc 1/10 mikyasmda olacaktır. 3 Müsabakaya girecek resimler Nafıa Vekâletinin tayin edeceği bir jüri heyetince tetkik edilecektir. 4 Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20/7/1937 tarihine kadar Ankarada Devlet Demiryolları Umumî Müdürlüğüne makbuz mukabili teslim edilmiş olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek resimler müsabakaya kabul edilmez. 5 Her resim altına san'atkâr tarafından bir rumuz konacak ve ayrıca mühürlü bir zarfla rumuz sahibinin adresi ve ismi yazılarak gönderilecektir. 6 İdarece verilen plân üzerinde her takım eserin mahalline vaz'ı sı rası gösterildiği gibi ayni numaralar takımı teşkil eden resimler üzerine de konacaktır. 7 Müsabakavı kazanacak üç takım eserden sırasile: Birinciye 1000 lira İkinciye 750 » Üçüncüye 500 » mükâfat verilecektir. 8 İstekliler müsabakava gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve sairesi hakkındaki şartname ile bu resimlerin volcu binasmda konulacak mahalline aid plânları Haydarpaşa Birinci, Sirkeci Dokuzuncu, İzmir Sekizinci îşletme Müdürlüklerinden ve Ankarada D. D. Yolları Yol dairesinden parasız olarak alabüirler. 9 Fazla tafsilât almak ve vapılacak eserlerin konulacak mahallerini yerinde görmek istiyenlerin Ankarada D. Demiryolları U. Müdürlüğüne müracaatleri. c785» (1842) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme Ilânı Denizli Belediyesinden: 1 Eksiltmiye konan ış: Denizli Beledivesine aid mezbaha ve müştemilâtı inşaası (Kesif bedeli (12797 lira (66) kuruştur.) 2 Bu işe aid sartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Baymdırlık işleri genel şartnamesi D Tesviyei türabiye, şose ve köprüler inşaatına dair fennî şartname E Hususî şartname F Metraj cetveli, keşif cetveli G Proje. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli Belediye Reisliğinde inceliyebilirler. 3 Eksiltme 8/4/1937 tarihinden itibaren otuz gün olup 7/5/1937 tarihinde cuma günü saat 16 da Denizli Belediye dairesinde teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf tfsulile vapılacaktır. 5 Eksiltmive girebilmek için isteklilerin (975) lira muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup Belediye Encümenine göstermesi lâzımdır. A Nafıa Vekâletinden 1937 senesi yapı işleri için alınmış müteah hidlik vesikası. B Ticaret Odası vesikası C Teklif mektubları vukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Denizli Belediye dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğinc makbuz mukabilinde verilecektr. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede vazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. (2012) Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı îstanbul Satınalma Komisyonundan: Saat Tasmlanan İlk teminat Eksiltme günü L. K. tutarı 10 22/4/937 195 00 2597 L. 1 Gümrükler için 25 kilo çeker 25 kiloluk seri gramlarile 100 tane oturtma terazi 1650 L. 124 00 22/4/937 10.30 2 100 tane 200 kilo çeker omuz kantarı. 3 Şartnamesi Komisyondan almır. İsteklilerin ilk teminat ve kanunî belgelerile o gün Galatada Çinili Rıhtım han birinci kattaki Komisyona gelmeleri. (1910) Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: Müessese dahilinde Simens ve yahud Ericsson İstikholm markalı yaptırılacak olan on bir aded dahilî otomatik telefon tesisatı 16 nisan 1937 tarihine musadif cuma günü saat 15 te İstanbulda eski Düyunu Umumiye binası dahilinde Yüksek Mektebler Muhasebecilieinde toplanan Komisvonda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmive konulmuştur. Azamî keşif bedeli «1088» liradır. Muvakkat teminatı «82» liradır. İsteklilerin teminat mektubları ve Ticaret Odası vesikası ve diğer belge • lerle birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte Eksiltme Komisvonuna müracaatleri ve proje ve şartnamelerini görmek üzere de Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğüne müracaatleri ilân olunur. (1746)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle