12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 10 Nisan 1937 Biitiin Türkiye Koca Sinanı andı Götürüldüğü mahkeme Müddeiumumisîni tevkif etmeğe kalktı Muhtelif hatibler büyük mimarımızın hatırasını Ankaragücü Güneşle, Tedavi edilmekte olduğu Bakırköy tebcil ettiler, mekteblerde konferanslar verildi, Gençlerbirliği de Doğan hastanesinden yeni çıkmış Hatice adın da bir kadın dün Beşiktaş semtini birbisporla karşılaşıyor Halkevlerinde Sinan geceleri yapıldı rine katmış ve bütün civar halkmı rahatBu hafta, millî küme karşılaşmalannı yapmak için scyahat etmek sırası Ankara takımlanna düşmüş bulunmaktadır. An karagücü bugün burada Taksim stadyomunda Güneşle, yann da Şeref stadyomunda Beşiktaş takımile maç yapacak tır. Gençlerbirliği de bugün İzmir Alsancak stadında Doğansporla, yann da ayni stadda Üçok takımlarile karşılaşacaktır. sız etmiştir. Bu meyanda Hatice hiç tanımadığı Semiha adında bir kadının evinin kapısıru çalmış ve kapı açılır açılmaz içeriye girip evde oturanlara: « Çıkm bu evden, bu evi ben satın alıyorum» demiş ve garib haerket lerle etrafına korku vermeğe başlamışhr. Haticenin evden çıkmak niyetinde olmadığmı gören evdekilerden biri hemen polise koşmuş ve Hatice «haneye taarruz» suçundan yakalanarak BeyoğLu Müddeiumumiliğine sevkedilmiştir. H a tice Müddeiumumiliğe getirilince hemen ellerini cebine sokmuş ve sandalyeyc oturacak yerde hâkimin kürsüsü üzerine çıkmış ve kendisine yapılan ihtarlara karşı Beyoğlu meşhud suçlar Müddeiumumisi Ziya Yazgana tehdidkâr bir tavırla şöyle bağırmıştır: « Hey Müddeiumumî, bir defa daha ağzmı açarsan seni tevkif edeceğim.» Hatice daha buna benzer birçok delilikler yaptığından hakkında muamele yapılamamış ve muayene edilmek üzere Tıbbı Adlî müessesesine sevkedilmiş tir. Istanbuldaki ihtifale binlerce kişi iştirak etti Bugün yapılacak millî küme maçları Beşiktaşı altüst eden deli bir kadın Başvekilimiz dün akşam Ankaradan hareket etti Ismet Inönü Bu gece saat 9,45 te de Istanbuldan Belgrada yola çıkacak tBaştarafı 1 ind sahifedel lik bir halk tarafından selâmlanmış ve uğurlanmışnr. îstasyona gelişlerinde olduğu gibi hu susî trenin hareketi esnasmda da bir askerî ihtiram kıt'asile bir polis müfrezesi Başbakana resmi selâm ifa etmiş ve mı zıka îstiklâl marşını çalmıştır. * * * Perapalasta istirahat etmiş, öğleden sonra da şehirde bir gezinti yapmış, bazı hususî ziyaretlerde bulunmuştur. Belgradda büyük hazırlıklar Belgrad 9 (Hususî) Türkiye Başvekili Ismet İnönünü karşılamak üzere büyük hazırlıklar yapılmaktadır. Halk evleri donatmak üzere şimdiden Türk bayraklan satın almaktadır. Dün buraya gelen Türk gazetecileri bugün müesseseleri gezerek tetebbüleri ne başlamışlardır. Bu akşam şereflerine Blgrad operasmda Salon piyesi temsil edilmiştir. Yugoslavya bülbülü Bahriye Haçiç bu piyeste başrolü oynamıştır. Ismet Inönünün Belgrad ziyareti mü nasebetile bu ayın on ikisinde Belgrad radyosunda Türkiye Başvekilinin hayat ve faaliyeti hakkında fjransızca bir konferans verilecektir. Ayni konferans nisanın 13 ünde Türk saatile saat 1 9 ^ ta ingilizce, nisanın 14 ünde de ayni saatte türkçe olarak tekrar edilecektir. Türkiye Başvekilinin ziyaretleri mü nasebetile Belgradda Türk Sanayii Nefise ve neşriyat sergisi açılacaktır. Serginin açılış merasiminde İsmet İnönü ile Dr. Tevfik Rüstü Aras hazır bulunacaklar dır. Sergi Türkiye Başvekilile Yugoslavya Naibi Prens Paul'ün fahrî himayeleri altmda bulunacaktır. Başvekilimizin istikbali Başvekil Ismet Inönü bu sabah saa dokuzu yirmi geçe Haydarpaşaya vâsıl olacak hususî trenle şehrimize gelecek vc akşam dokuzu kırk beş geçe hareket ade Gençlerbirliği ve Ankaragücü takım cek olan Avrupa ekspresile BelgraIarının bugün ve yann oynıyacaklan o da gidecektir. Başvekilin şehrimizde paryunlarla alacaklan dereceler, Ankara lak bir surette karşılanmasına karar ve Iki hatib kursüde futbolunun hayli yükselmiş olduğuna darilmiş ve bunun için bir merasim program {Baştarafı 1 ind $ahife$e\ dünyaya gösteren Türk köylüsü Ağır ir deveran eden şayialann ne dereceye hazırlanmıştır. Bu programa göre Baş den Viyana Üniversitesi profesörlerinden nash Koca Sinan, büyük ölü! Seni Is kadar hakikate tevafuk ettiğini gösterevekil Haydarpaşa istasyonunda bir ban Henri Gluk'un Sinandaki dehayı Mikel tanbul Universitesinin millî gurunı yük cek olması itibarile dikkate şayandır. do mızıka ile asker ve polis müfrezesi Anj'dan daha üstün bulduğunu söyledı selten, san'atkârlan gönüllerinde yaşatan 21 mart tarihinde Galatasaraya karşı Hariciye, Maliye Vekilleri, îstanbul va ve hitabesinin sonunda Mimar Sinanm Türk çocuklan, Türk gencleri adına hür oynadığmdanberi millî küme maçı yap isi, Donanma Kumandanı, Îstanbul Ku asil ruhuna hitab ederek sözlerini şöyle metle selâmlarım!» mamış olan Güneşlılerin bugün ne derece mandanı, erkânı askeriye, vilâyet şube bitirdi: Abdülkadir Karahandan sonra kürsü alacaklan da merakîa sonılacak bir sual müdiranı, Parti rüesası, muhtelif cemiyet « Sinan! Eserlerine hakikî kıymet ye gelen Belediye İmar şubesi müdürü olabilir. Galatasarayla berabere kalmakla ler mensublan ve kalabalık bir halk küt lerini vermesini bilen, eserlerinin azamet Ziya da büyük san'atkânn eserlerini sa puvan vaziyetlerinden birşey kaybetmelesi tarafından karşılanacağı gibi akşam ve ihtişamı karşısmda hürmet ve takdirini yarak bunlann san'at bakımından olan miş olan Güneşlilerin yabancı sahada ve Belgrada hareket ederken sefir ve kongösteren Atatiirk nesli asırların nankör kıymetlerini tahlil etmiştir. yabancı bir scyirci kütlesi önünde misafir soloslardan bir kısmı mühimmi de teşyi lük ve ihmal izlerini de az zamanda giMerasime tekrar îstiklâl marşile son takımı yenmeğe çalışacaklan şüphesizdir. de bulunacaktır. derecektir. Buna mezannın başında ah verilerek yüce san'atkânn mezarma Be Fakat Ankaragüçlülerin de yuvarlak top Haydarpaşa istasyonu bayTaklarla dodediyor, seni tebcil ve takdir ediyoruz!» Iediye, Halkevleri, Güzel San'atlar A oyummda ilerlemiş bir sehre lâyık netice bidayetinde Isveç millî takımmı getirme nahlmışhr. Bu sabah Akaym bir vapuru Ulviden sonra kürsüye Yüksek Mü kademisi, Yüksek Mühendis mektebi, almağa azmetmiş bulunduğunu da unutğe karar vermiştir. saat sekiz buçukta istikbale gidecekleri hendis mektebi talebesinden Fakih gele Mimarlar ve Mühendisler Birlikleri, Ev mamalıdır. 61 kiloda Karlson, 66 kiloda Olafson, haydarpaşaya götürecektir. rek Sinanm eserleri ve hayatı hakkında kaf müdürlüğü ve Nafıa Fen mektebi Söylendiğine göre Ankaraîı furbolcu 79 kiloda Baklunt, 89 kiloda Kadye Ismet İnönü Soiyada kalmıyacak güzel bir hitabe söyledi. Fakihi takiben mezunları namına çelenkler konmuştur. lar, oyunlannda bilhassa enerjilerile te ve ağır siklette de Okarlint gibi dünyaca Sofya (Hususî) Bulgar gazeteleaöz alan Edebiyat Fakültesi Türkoloji Ihtifalden evvel saat 15 te civar orta mayüz etmckte imişler. Güneşlilerin klâsik tanınmış güreşçiler bulunan Isveçliler İs rinin yazdıklanna bakılırsa Başvekilimiz talebesinden Abdülkadir Karahan Tür mekteb ve lise talebelerile, Yüksek Mü futbol oynamak istiyen oyunculan kar tanbul maçlarından sonra Ankara kömür Ismet înönü Belgraddan avdette Sofyakün mimarî dehasmın destanmı taşa işli hendis, Güzel San'atlar Akademisi ta Şisında muvaffakiyet temini için ya daha sergisinin açık bulunduğu müddete tesa da kalmıyacaktır. Bulgar Başvekili Köyen ve Türk kültür ve san'atmı uzak di lebelerine mimar Semihle Güzel San'at iyi futbol oynamah ve yahud zorla onla düf etmek üzere Ankaraya bilâhare dc se Ivanof ve diğer resmî zevatla, Başyarlara kadar götüren Koca Sinanm kırk Iar Akademisi talebesinden Saim tara nn oyununu bozarak kendi oyununu eğer Izmire götürülerek oradaki güreşçileri vekilimiz ekspresin Bulgaristandan müyaşına kadar olan askerlik hayatını an fmdan mimarın hayat ve eserleri hakkınvarsa kabu! ettirmelidir. Bakalım An mizle de çarpıştırılacaklardır. ruru esnasmda ve Sofya istasyonundaki lattıktan sonra, heyebeti kıt'alan titreten da Süleymaniye camisi avlusunda birer Bu müsabakalardan sonra ve haziran tevakkuf zamanında görüşecektir. karagüçlülerin enerjileri rakiblerinin o bir Türk ordusu azametile yerinde duran konferans verilmiştir. Maarif müdürlü yunlannı bozmağa kifayet edecek mi? ayı içinde de bir Çekoslovak veya Macar Hariciye Vekili geldi Süleymaniyeye bakıldıkça, Ibni Kemal, ğünce de dün şehrimizdeki ilkmektebler Ve bakalım eğer varsa kendi sistem takımı getirilip maçlar yapıldıktan sonra Hariciye Vekilimiz doktor Tevfik Ebüssüud, Kınalızade gibi âlimleri, Fu talebelerine büyük mimann hayatı ve e lerini Güneşlilere kabul etrirmek hüne güreşçilerimiz Avrupa şampiyonasma iş Rüştü Aras dün sabahki ekspresle An zuli, Baki, Yahya gibi şairleri yetiştiren serleri hakkında malumat verdirilmiş ve tirak ettirilecekler, oradan da Londraya rini gösterebilecekler mi? karadan şehrimize gelmiştir. Hariciye Onaltıncı asrın haşmetini anlamanın ka gece de muhtelif Halkevlerinde Sinan gegötürüleceklerdir. Bize kalırsa millî kümeye iştirak eden /ekilimizle beraber, Hariciye Umum bil olacağını söyledi ve dedi ki: celerei tertib edilmiştir. Güreşçilerimiz fstanbul veya îzmirde 8 kulübün kıymeti pek az farklarla birKâtibi Numan Rifat Menemencioğlu, « Arkadaş! Bundan on üç buçuk Edirnede Sinan gunü birinin aynidir. Bunlann alacaklan neti yapılacak olan beşinci Balkan müsaba jube direktörlerinden Cevad bulunmak asır evvel dünyaya gözlerini yuman bu Edirne 9 (Hususî muhabirimizden) celerde takımlann kendi sahalannda ve kalanndan sonra da teşrinievvelde Peşte tadır. Doktor Tevfik Rüştü Aras, bu sabüyük adamı daima düşün. Senden de Eşi olmıyan Selimiyesile Türkün san'at kendi seyircileri önünde oynamalan key de Finlandiya, Macaristan ve Estonya bah şehrimize gelecek olan Başvekil îs milletinin kendi sahanda birçok şeyler Iılann iştirak edecekleri Turan milletleri ve medeniyet kabiliyetini asırlardanberi fiyeti büyük rol oynar. met Inönile beraber bu akşam Belgrada beklediğini unutma, ne zaman ve nerede »üreşlerine gideceklerdir. cihana haykıran Koca Sinan bugün de Bu sebeble bugünkü ve yannki oyunhareket edecektir. olursan ol, kuvvet ve kabiliyetini son zerTeşrinisani ayında da Berlinde yapıemsalsiz tezahüratla anıldı. ların Güneşle Beşiktaşm lehlerine neticeresine kadar milletinin uğrunda harcaman Dost Yugoslavya Başvekilinin ziyareernnesi ihrimal dahilindedir diyebili acak Avrupa serbest güreş şampiyona Memlekette Sinan günü gerek. Belki sen de günün birinde bu sına iştirak edecek olan göreşçilerimizc tini iade etmek üzere yapılacak bu ziya riz. memleketin tarihinde, bu milletin kalbinDün pek çok yerlerden aldığımız telAllah kuvvet versin demekten başka ça ret esnasmda birçok siyasî konuşmalar Gene ayni sebebden dolayı, geçen de bir ses, bir ruh, etsiz ve kemiksiz fakat graflarda Sinan gününün muazzam meyapılacağına ve iki dost Başvekilin dünya re yoktur. muhakkak bir varlık olarak yaşarsın! rasimle kutlulandığı ve dâhi san'atkân hafta Ankarada uğradığı ağır mağlubi îalatasarayın yeni antrenörü siyasetini müştereken geniş mikyasta gözHalkm içinden yetişerek Türk san'atmı mızın hürmetle anıldığı bildirilmektedir. yete rağmen, Doğansporun Genclerbirliden geçireceklerine muhakkak nazarile ğme üstün gelmesini tabiî olarak karşılıbugün geliyor bakılmaktadır. yacaklardanız. Galatasaray kulübü tarafından antre Başvekilimiz Belgraddan döndükten Bugün Doğansporla Gençlerbirliği nörlük yapmak üzere davet edilen Macar sonra, Ingiltere Kralınm tac giyme me [Baştarafı 1 ind sahifede'i tefsir edilemez. Berlinle Prag arasında nin İzmirde karşılaşmalan bir intikam Zabo bu sabahki konvonsiyonel trenile rasiminde bulunmak üzere Londraya gimümasil bir ltalyan Rumen anlaşma müzakereler açmak fikri, Belgradda maçı mahiyetindedir. Kendilerine atı şehrimize gelecektir. decektir. sının vücude getirilmesinin mevzuu bah mantıkî bir iş gibi telâkki olunmuştur. lan gollerin altısmın da ofsayd olduğunu Aydında lik maçları Hariciye Vekilimiz de mayıs so sedildiği sanılmaktadır. Aydm (Hususî) Mıntaka lik maç nunda Milletler Cemiyetinin toplantısma Bundan başka, şurasını söyliyelim ki dok ddia eden Izmirli oyuncular bugün Bir Yugoslav gazetesinin tor Beneş, Belgradda, demokrasi cephe lmalan ihtimal dahilinde olan iyi derece lanna devam edıfmektedir. Bu hafta iştirak etmek üzere Cenevreye gittikten mütaleası sinin bir mümessili olarak değil fakat ile bu iddialarını isbat etmiş olamazlar. Aydm Nazilli takımlan karşılaştılar. sonra, iadei ziyaret için Bağdada, ora Belgrad 9 (A.A.) Yanresmî kardeş bir milletin şefi olarak selâmlan Çünkü tekrar edelim Doğansporlular bu Neticede bire karşı iki sayı ile Nazilli dan da Tahrana gidecektir. Bu seyahatVreme gazetesi, Çekoslovakya Reisî mıştır. Fransız Başvekili Blum'un gaze dereceyi kendi sahalannda ve kendi se alib geldi. Mıntaka birinciliğinin Nazilli ler Türkiye ile Irak, îran ve Efganistan akımında kalacağı tahmin edilmektedir. arasında akdedilmesi kararlaştınlan «Şark cumhuru doktor Beneş'in Belgradı ziya tesi olan «Populaire» in, Avrupayı bir ircileri önünde alacaklardır. retine tahsis ettiği bir başmakalesinde ez birine muhalif iki cepheye ayırmak husuFutbol kaideleri misakı» ile alâkadar bulunmaktadır. Bu sunda tatbik ettiği metod sulha yardım Hakem komitesi eski reisi ve gazete hususta cereyan eden müzakereler kat'î cümle diyor ki: mizin spor muharrirlerinden Nüzhet safhaya girdiğinden, Hariciye Vekiümi «Yugoslavyanm müttefıklerine karşı etmemekte fakat bilâkis harbe müncer olabilen bir metoddur. Yugoslavya, hiç İsveç ve Finlandiyada muvaffakiyetli Abbas «Futbal Kaideleri> ismi altmda zin ziyaretleri neticesinde misak imza * olan taahhüdlerine tam surette sadık kal'utbolün bütün inceliklerini tam bir dilecektir. dığı, bu münasebetle, bir kere daha teey bir zaman böyle bir sergüzeşt siyasetine maçlar yaptıktan sonra Türkiyeye dönen Aikufla belirten ve her sporcunun ve yüd etmiştir. Bu hususta Yugoslavyaya katılmıyacaktır. Doktor Beneş'in ziyareti ;öreşçilerimiz temmuzde Pariste yapıla spor meraklısmm mutlaka birer tane eHaziran zarfında yapılacak olan en ufak bir tarizde dahi bulunulamaz. münasebetile esasen şurası da teyid edil ak olan Avrupa şampiyonasma iştirak dınmesi lâzım gelen çok güzel bir kitab Bağdad ve Tahran ziyaretlerinden sonra, Hariciye Vekilimiz temmuz aymda Yugoslavyanm kendi hududlarında sulh miştir ki birkaç gün evvel Küçük Antant çin idmanlarına başlamışlardır. neşretmiştir. konferansı esnasmda alınan kararlar, hâFederasyon güreşçilerimizin müsabaka ve sükun tesis etmesi ise an'anevî dostlukBugün satışa çıkacak olan bu kitabı Moskovaya gidecektir. îâ yegâne mutabık olan kararlardır.» cabiliyetlerini artırmak için mayıs ayı lararetle tavsiye ederiz. larına karşı söz tutmamak mahiyetinde Hariciye Vekilimiz dün öğleye kadar Maliye Vekili geldi [Baştarafı ı ind sahifesei bu müddet zarfında şehrimizde bazı tetkikler yapacaktır. Maliye Vekilimiz, dün kendisile görüşen bir muharririmize Avrupadaki seya hati ve bazı vergi kanunlannda yapıla cak değişiklikler dolayısile şu malumab vermiştir: « Avrupada tamamile sıhhî sebebler dolayısile seyahat yaptım. Dolaştığım yerler de tabıî buna göre oldu. Burada birkaç gün kalarak Belgrada gidecek Başbakanımıza mülâki olduktan sonra Ankaraya gideceğim. Bıldiğiniz gibi mevcud vergi kanun lâyihalannda bazı değişiklıkler yapılması mukarrerdir ve bunun için tetkikler ya pılmaktadır. Bu tetkıklerin ne derece ilerlemiş olduğunu henüz bilmiyorum. An karaya gidince bu işlerin tesriine çalışa cağım. Vergilerde tabiî mükellefler lehine ne gibi kolaylıklar ve tenzilât yapıl ması mümkün olursa yapılacaktır. Maliye Vekâletinin iki kısma aynla cağmdan ve Gümrükler Vekâletinin de Maliye ile birleşeceğinden malumatım yoktur.» İtalya ile Romanya arasında bir pakt mı? Sovyet Rusyada temizleme hareketi IBaştarafı 1 ind sahifede] gelmemiş, hiçbir barikad vücude getirilmemiş ve Kızılordu ile Gepeu'nun hususî kıt'alan arasında hiçbir çarpışma olma mıştır. Halen, Dahiliye Komiseri îejov'un enerjik idaresi altmda, Gepeu'da aman vermez bir temizlik yapılmakta dır. Hükumet, vaziyete hâkimdir.» Diğer taraftan, ayni gazetenin Riga muhabiri de gazetesine şu telgrafı yollamıştır: «Burada dönen şayialara göre, Gepeu'da yapılmakta olan temizleme ameliyesi neticesinde tevkif edilen Gepeu memu'r lannm sayısı, takriben 300 dür. tsveç millî güreş takımı memlehetimize geliyor Belçika Lokarnodan uzakîaşıyor IBaştaraft l ind saMtese\ 1 Belçikayı Lokarno misakı ve Rhenanie'nin yeniden askerileştirılmesi üzerine akdedilmiş olan erkânıharbiyeler itilâfı mucibince girişmiş olduğu taahhüdlerden ibra eden bir İngiliz Franız beyannamesidir. 2 Belçikanın, hareket serbestisini is>irdad ederken Milletler Cemiyeti mu :avelenamesinin derpiş etmekte olduğu mükellefivetlere sadık kaldığmı ve arazisine karşı tecavüz niyetinde buluna cakların cesaretini kıracak surette mü essir bir millî müdafaa temin edeceğini mübeyyin bir cevabını ihtiva edecektir. Bu küçük oda ile salon arasmdaki kapıyı iyice kapadı. Fakat camlı kapılar dan sabit olanm rezesini kaldırdı. Bu suretle kapı bir dokunuşta açılacaktı. Bundan sonra Samoilof arka taraftaki odasında kansını buldu. O evlâdlığı için küçük bir rob dikiyordu: Yerinizden kımıldamaymız!... Deyince kadın şaşırdı. Fakat Samoilof izah etti: Bir dostum gelecek. Belki başka lan da gelir. Siz buradan ayrılmaymız. Mühim mübahasemiz olacakhr. Belki münakaşaya da dalanz. Son derece sa kin ve hiçbir şeyle alâkadar olmıyarak beni bekleyiniz... Bundan sonra hizmetçi kızı çağırdı. Ona da bazı talimat verdi ve birkaç dakika anlaşılmaz, garib bir takım işler gördü. Sonra tekrar ihtiyatla balkona çıka rak parmaklığın arasından etrafı gözet Iedi. Dilenci ve boyacı ortada yoktu. Bu sırada caddeden doğru iki adam konuşmıyarak ve etraftaki evlere b«ka 1 1 Köşe minderinin esrarı | Zabıta romanı : 94 rak yaklaşıyordu. Bunlardan biri Murad Ferdi, diğeri komiser Ferruhtu. Ferdi, dostça koluna girdiği komisere sordu: Tilki kapanda mı acaba?.. Evet... Bugün hiç çıkmamış. Çıkamazdı, çünkü muhakkak be nim gibi o da pek geç kalmış olacak. Maamafih uyanmış olduğunu, dolaştığını, hazırlandığını biliyoruz. Gecenin her saatinde, hatta sabaha yakm bile onun sokağa çıkması bek lenebilir. Fakat artık onu beklemeğe lüzum yok. Yalnız... Acaba kapan mahfuz mu? Emniyette mi? Merak etme Ferdi Bey, dört sa attenberi apartımanın etrah gayet ma hirane bir surette sanlmış, kontrol altına alınmıştır. Kuç uçsa haberdar oluruz. Mubalâğa değil; Samoilof bir kuş olarak ta uçabilir ha... Gözlerimiz havayı da boş bırak madı. Karşıdaki apartımanın üçüncü katında adamlanmızdan biri bekliyor. Samoilof'un bir defa balkona çıkıp etrah gözetlediğini biliyoruz. Ferdi birden: Vay canına, dedi. Herif kurduğumuz tuzağı sezdi desene. Komiser başmı salladı: Zannetmem. Bu onun hergünkü ihtiyatı olsa gerek. Maamafih belki bizim dilenci ile boyacıdan şüphelenmiştir. O nun için ikisini de başka noktalara gönderdim. Alâ... Saat dokuza geliyor. Arük herifi yakalıyabiliriz değil mi? Evet.., Yalnız mahalleyi ayak Iandırmağa gelmez. Apartımanda bile kimsenin haber almamasını temine çalışmalı. Çünkü malum ya, onu henüz herkes Ahmed Fikri Paşa biliyor... Iki arkadaş yavaş yavaş «Hüdaverdi» apartımanınm önünden geçmişler: Yan daki sokağm başma gelmişlerdi. Bir lâhza durdular. Komiser Femıh Bey, so kağa girdi ve cebinden bir düdük çıka rarak üç defa öttürdü. O sırada balkonda duran Samoilof: Ta kendisi, dedi. Komiser bey o lacak bu. Bizi iş başma davet ediyor. Kolları sıvıyalım... Iki dakika içinde sokağa dört memur toplandı. Komiser, Ferdiden bir adım u zaklaşarak bu memurlara: Hepiniz biliyorsunuz, yakalıyacağımız zat beyaz sakallı, *nce, uzunca, ihtiyar Ahmed Fikri Paşadır. Fakat paşanın bizi doğrudürüst karşılamaması muhtemeldir. Eğer sokakta çevirseydik ko laydı. Amma iş eve kaldı. İçeride paşa hazretleri belki elin« kazalı bir oyuncak alır. Buna rağmen onu sağsalım yaka lamağa çalışacağız. Son derece mecbur olursak silâh kullanacağız. * * * Bu sırada Hüdaverdi apartımanmm üst katindaki odanın kuvvetli lâmbaları yandı. Memurlar apartımana taveccüh ettiler. Komiser Ferruh, Murad Ferdiye: Siz, dedi, sivilsiniz. Bizimle bera ber gelmeniz münasib olmaz. Peki, gelmem. Amma... Ben bu herifi gayet iyi tanıdığım için belki size faydam dokunur. O halde, işimize müdahale etmeksizin, bize refakat ediniz. Âlâ... Kapıcı, biraz ev\el paşanm aşağrya indiğini ve aralarında geçen muhavereyi memurlara anlattığı zaman komiserle Ferdi bakıştılar. Demek ki herif, işi çak mıştı!... Komiser kapıcıya sordu: Ondan sonra dışarı çıkmadığından emin misin? Hayır... Çıkmadı. Zaten birisini bekliyormuş. Gelip kendisini arayan a damın beklediği adam olduğunu anladı, geri gitti... Yanlarına bir memur daha almışlardı. Üç kişiydiler. Diğer memurlar, apartımanm önünü ve sokak içindeki arkasmı ta rassud ediyorlardı. Kapıyı komiser çaldı ve hizmetçi kız açtı. Komiser: Paşa hazretleri burada mı? Diye sorunca kız hemen: Burada efendim... Çağırayım mı? Cevabını verdi. Murad Ferdi kızin yüzünü görmüyordu. Komiser: Evet! dedi ve biraz sonra içeri giren kız memurları küçük odaya davet etti. Ferdi ile komiser küçük odaya geçti ler. Bir memur dış kapıda bekliyordu. Bir kanape, iki koltukla bir masadan ibaret e^yası içinde pek sade olan küçük odada Ferdi ve komiser oturmamayı tercih ettiler. Aradaki camlı kapıdan salo nun aydınlığı aksediyordu. Orada kimse olmadığı da belliydi. İArkası var) Büyük balo Mevsimin son ve en eğlenceli balosu 10 nisan 937 cumartesi akşamı sabaha kadar Maksim salonlarında Garsonlar cemiyeti menfaatine, millî elbiselerle üeybek oyunları, Tarzan Hüseyin idaesindeki heyet tarafından millî Azer baycan oyunları, balonlu ve külâhh dans, S. Atill revü heyeti tarafından emsali görülmemiş bale ve varyete numaraları, monologlar, dans müsabaka ları. Mevsimin bu son balosuna herkein iştirak edebilmesini temin için fitlar çok ucuz yapılmıştır. Bir bayan ve bir bay için iki kişilik bilet bir liradır. Biletler balo aksamı laksim gişelerinde satılır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle