20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
lfl CUMHURITET 10 Nîsafi I93*< r Havalar ısınmağa başladı PirmçYulafMercimekBuğdayİrmikPatates Mısır Arpa Bezelye • Çavdar Türlü Badem El, ayak, koltuk terlerini kesen nahoş kokuyu gideren yegân* sıhhî pudradır. İNGİLİZ KANZUK eczanesi BEYOĞLU ISTANBUL Zayi 1321 senelerinde Tophane İmalâtı Harbiye Sanayi mektebinden almış olduğum şahadetnamemi zayi et tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Anadolu Devlet Demiryolları Tavşanlı deposunda 7234 No. lı vagon muavene memuru İsmail Yavuz HASAN ÖZLÜ UNLARI Ü Yavrular seve seve yiyor. Ve bu leziz gidalara bayılıyorlar. Tabiatın saf hububatmın özlerinden istihsal edildiği için çocuklar çabuk neşvünüma buluyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hastalıksız ve çok uzun ömürlü oluyorlar. Mutlaka H A S A N ismine ve markasına dikkat ediniz. Eczanelerde ve bakkaliyelerde bulunur. H A S A N D E P O S U : İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir Acele memur aranılıyor Anadoludd bir maden şirketi için iyi fransızca bilir ve makine ile süratli yazı yazar bir Türk memur istenildiğinden şirketin Galatada Çinili Rıhtım han karşısındaki sokak içinde Muradiye hanının beşinci katındaki yazıhanesine müracaat edilmesı. Nafıa Vekâletinden: Dahilî tesisat işlerinde çalışmak istiyenlere verilecek ehlij'etnameler hakkmdaki talimatname 25 mart 937 tarih ve 3563 sayılı Resmî Gazetede intişar etmiştir. Ehliyetname almak istiyenlerin Vilâyetlere ve Nafıa Şirket ve Müesseseleri Babmüfettişlik ve Komiserliklerine tamimen tebliğ edilmiş olan mezkur talimatname hükümleri dahilinde müracaat etmeleri «812> (1899) dikkat ve ÎYI HAZIM ediniz. Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve biberli jdyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş ederler. Ve EKŞİLÎK, HAZIMSIZLIK, ağırlık ve baş dönmeleri hissederler. MİDENİZE \ HAZMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK ve ' ' YANMALARINI GiDERiR. IHTIYACINIZ OLAN KOSTÜMLÜK KUMAŞLARI MAZON isim, H O R O S markasına dikkat. MAZON MEYVA TUZU INK1BAZI defeder. Bugünden bir şişe MAZON almız. Hiçbir mümasil müstahzarla kıyas kabui etmez. , ViKiNG markasile tekemmül etmiştir. ÇiLiLACI ı Dr. ZEKÂİ MUAMMER Istanbul Nafıa Müdürlügünden: t Süt Makineleri iktısad Vekâleti iç Ticaret Umum Müdürlügünden: Türkiye Cumhuriyetile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükumeti arasmda münakit ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi hükümlerine tevfikan tescil edilmiş olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı mües sesatmdan (S. S. C. İ. Ticareti Hariciye Bankası) bu kere müracaatle Bankanın Türkiye Umumî Mümessilliğine Emma İvanova Zommer ve Granzberg Hristofor Davidoviçi tayin ettiğini bildirmiş ve lâzım gelen vesaiki vermiştir. Keyfıyet tetkik edılerek kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olunur. BAKTERiOLOJi Laboratuarı (JürKjuorupa ISTANBUU GALAT». PERSEMBE PAZARı 61 Talgraf ı ZIRAT Istanbul • Telefon 1 41106 (Tifo, frengi, sıtma) nın kan muayenelerile teşhisi, difteri, balgam, cerahat, idrar, kazurat muayeneleri ve kanda üre, şeker, kolesterin miktarlarile istenilen aşılar, ve sair biolojik tahliller yapılır. Çemberlitaş karşısında Güzel apartıman No. 4 Müdürlük kadrosunda açık bulunan 20 lira aslî maaşlı ressamhk için memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz olanlar arasında yol ve yapı inşaatma aid resimden müsabaka ıle bir ressam almacaktır. Müsabaka 20 mayıs 937 perşembe günü saat 14 te yapılacaktu". İsteklilerin belgelerile beraber bir istida ile İstanbul Nafıa Müdürlü ğüne müracaatlerL (1844) Maliye Vekâletinden: Tel: 22037 70 lira ücretli münhal daktiloluklar için 20 nisan 937 de Ankarada bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Memurin kanununun beşinci maddesindeki evsafı haiz bulunan taliblerin fotoğraflı nüfus tezkeresi. mekteb şehadetnamesi ve arzuhallerile nisanm 17 sine kadar Zat İşleri Müdürlüğüne rnüra caatlerL «774» (1823) HAVA KORUNMASI Temel kaideleri Fiab 50 kuruş Istanbul: HiLMi Kitapevi Ankara : AKBA Kitapevi Zayi Yugoslavya pasaportu, ika met tezkeresini, kazanc vergi makbuzunu ve esnaf muayene cüzdanımı zayi ettim. Yenilerini alacağımdan hükümleri olmadığı ilân olunur. Tahtakale Demirtaş han No. 9 Tole oğlu Sotiri EN KUVVETLİ İMZALAR: Behçet Kemal * Arnold Bennet * Haydar Tolun * Gıovanni Papini * Paul Bourget * Dr. Süheyl Ünver * Shelly * Yusuf Mardin * Atsızayoldaş * Alphonse Daudet * Nevile Henshow * Oscar Wüde * Prof. Dr. Von Âster * Shakespeare * Orhan Burian * EN GÜZEL ŞİİRLER: Behçet Kemal * Ihsan Boran * Osman Nuri * | Çin Şiirleri. EN KIYMETLİ RESİMLER: Hazinede bulunan ve şimdiye kadar hiç bir yerde neşredilmemiş olan Nasreddin Hoca'nm yeni bir resmi. Nefis kâğıd üzerine basılmış daha bir çok tarih ve san'at resimleri. Memleketin en büyük kültür mecmuası YUÇEL KERPETEN GİBJ Tekirdağı Belediye Reisliğinden: Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulup evvelce ilân olunan Tekirdağı şehrinin meskun ve gayrimeskun tahminen 320 hektarlık yerinin 5075 lira muhammen bedelli halihazır haritasmın tanzim ve tersimi işine istekli çıkmadığmdan bu iş 23/3/1937 tarihinden 30/4/1937 tarihine musadif cuma günü saat 16 buçuğa kadar Tekirdağı Belediye Encümeninde pazarlıkla vaptırılacaktır. Evvelki ilânatıjnız dairesinde isteklilerin o güne kadar Tekirdağı Belediye Reisliğme müracaat etmeleri ilân olunur. (1806) Y V C E L 15 Kuruş En makul tavsiye budur: Mecmuasımn nisan sayısı melmeket mecmuacılığmda bir ilerlemedir. Hiddet, korku, heyecan, baş dönmeleri, nefes daralması ve bayılmaların önüne geçer. KARDOL 20 damla 48 Sahife BİR Dr. Suphi Şenses GRİPİN Bütün münevverler gibi siz de Yiicel mecmuasını okuyunuz. Derhal 12,5 kuruşluk bir pul göndererek bir nümune sayısı isteyiniz. Taşra bayileri de yalnız şu adrese müracaat etmelidir: Posta kutusu 576,i STANBUL Kesan Belediye Riyasetinden: Keşan kasabasınm mevcud plânma göre yaptırılacak elektrik tesisatı projesi 1 nisan 1937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı eksiltmiye konmuştur. İsteklilerin Keşan Belediye Encümenine müracaatleri. (1901) Al ve mevsim hastalıklarından korkma! |idrar yolları hastalıkları miitehassısı Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere Tel: 43942 Dr. Ihsan Sami GRİPİN kat'î tesirile bütün kırıkhkları geçirir. Soğukalgınlığı, nezle, grip, bronşit ve sair rahatsızlıklan süratle tedavi ettiği gibi baş, diş mafsal ve romatizma ağrılarını da teskin eder. 24 saatte 3 kaşe Gripin alabilirsiniz TURKUAZ LOKANTA ve VARYETE SALONU Bugünden itibaren : Avrupanm en tanmmış 14 kişilik ARBO MURAYi BALETi diğer artistJerin iştirakile zengin programlarına başlamışlardır. Her cumartesi ve pazar günleri saat 17 den 20 ye kadar matine Cumartesi geceleri: Fevkalâde olarak Kotion Serpantin ve muhtelit eğlence ve sürprizler Mütenevvi parasız hediyeler Beyoğlu istiklâl daddesi Galatasaray No. 220 MUNTAZAM SERViS HER YERDEN UCUZ FiAT Tifo ve paratifo hastalıklarına tutulmamak için tesiri kat'î, muafivetı pek emin taze aşıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur. Safııb ve Başmuhamrt: Yantu Nadt ümumi neşnyatt i&are eden Yazı Ijien Mudurü'. Hikmet Münif Cumnunyet malbaan TİFO A Ş I S I Gripini tercih ediniz!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle