12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 10 Nisan 1937 Küçük hikflye Bu kadın o mudur? Kız Şerife buraya gel bakayım.. Kokuyu sen çalmışsın ha! Evet... Bu seste meydan okuyan bir itiraf vardı. Hatice ayağından çıkardığı takunyasile kızına hücum etti. Ben mâni olmak istedim, fakat kadın kudurmuş gibiydi. Genc kızı bacaklannın arasına kıskıvrak sıkıştırarak dövmeğe başladı. Şerife böyle dayaklara alışkın bir tavırla durmadan bagınyordu. Körolasıca kan, gene vücudümü çüriik içerisinde bırakacaksm. Amma ben bunu senin yanına koymam. Hele dur görürsün sen. Beline bağladığın torba nın içindeki altmlarla kendime düzgün alayım da bak koca gelinlik kızı dövmek neymiş öğren. Haticenin gözlerini kan bürümüş tü. Yerlî Mallar Sergisi için hazırlık Kadıköy vapuruna yetişmek için telâş ediyordum. Aksi gibi tam önümde, çocuğunu elinden tutarak koşmağa çabalıyan genc bir kadın gidiyordu. öyle intizamsız bir yürüyüşü vardı ki sırf bcnim adımlanmı kanştınnak için bir sağa bir sola gittiğine hükmedeceğim geldi ve onun da vapuru kaçırmamak için acele etmekte olduğuna ehemmiyet vermed«n hafifçe bir «pardon» diyerek öne geçtim, vapura girdim. Şık hanımm yanından geçerken bilâihtiyar yüzüne bakmıs olacağım ki profilinin resmi gözlerimdc yer ctmiş ve başımın içinde bir sual yaratmıştı: «Ben bu yiizü tanıyorum, fakat kimdir?» Buna henüz cevab vermeğe vakit bulmadan genc kadın çocuğunu kolundan sürükliyerek salona girdi ve karşrmdaki boş yere oturdu. Yorgunluktan kesik kesik nefes alı yor, çantasından çıkardığı kıymetli ve güzel bir pudriyerin aynasına bakarak yüziinü pudralryordu. Onu .tamdıgımda şüphem kalmamıştı; fakat kimdi? Çok sevimli ve muntazam çizgili bir yiizü, parlak ve zeki gözleri vardı. Elbisesi de kendisine çok yaraç mıştı. Fakat bu kadın kimdi yarabbi? Ben kendi kendime büyük bir merakla düşünür ve onun yüzüne dikkatle bakarken başını benden tarafa çevirdi, göz göze geldik ve hatırladım. Hatırladım, fakat bu o kadar gülünç bir buluşru ki bilâihtiyar gülmege başladım. Karşımda duran bu çok zarif ve güzel kadını bizim çamaşırcınm kızı Şerifeye benzetmiştim. Bu o kadar tuhaf bir şeydi ki kahkaha ile gülmemek için başımı ö nümdeki kitaba egdim ve arbk ona bakmamaga karar verdim. Serginin 17 temmuzda Galatasaray lisesinde Haricden vapur almak istiyen armatorlar, vapuraçılması muhtemel ların yaş haddinin yîrmiye çıkarılmasını ve döviz Bu sene temmuzda Galatasaray Liseişlerinde kolayîık gösterilmesîni istiyorlar sinde açılacak olan Dokuzuncu Yerli Türk şilepçilerinin hükumetten dilekleri RADYO akşamki programj ISTANBUL: J 12,30 plâkla Türk musikisi 12.50 hatadıs 13,05 muhtelıf plâk neşriyatı 14,00 son 18,30 plâkla dans mu&ikisı 19,30 konferans: Dr. Ibrahim Zati: Mikroblar ve mıkroblarla hastalıkların tarzı intikali n 20.00 fasıl saz heyeti 20.30 Omer Rıza tarafından arabca soylev 20,45 fasıl saz heyeti: Saat ayarı 21,15 orkestra 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi giınun programı 22.30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 son. VİYANA: 18,05 gramofon 19,20 halk şarkılannı Dğrenelim! 19,50 küçük roportajlar 20,05 haberler, hava, spor ve saire 20,15 pal yaçoların şaklabanlıkları 20,35 OPERET PARÇALARI 22,55 filimlere dair 23,15 haberler, hava ve saire 23,25 KEMAN KONSERİ 24 dans plâkları 24,35 haberler. BERLİN 17,05 karışık yayın 19.20 ŞAN VE DANS POPURİSI 19,45 röportaj 20.05 konfe rans 20.20 ODA MUSİKİSİ 20,45 günün akisleri. haberler 21,15 MUSİKİ E6LENCELERI 23.05 hava, haberler. spor 23,35 GECE MUSİKİSİ 1,05 dans plâkları. PEŞTE: 18.30 HALK ŞARKILARI 18,55 röpor taj 19,30 gramofon 20,20 piyes 21,05 SALON ORKESTRASI, haberler 22.45 ÇİNGENE ORKESTRASI 23.30 CAZBAND TAKIMI 24 05 POLISLERIN ORKESTRASI 110 son haberler. BUKREŞ18 05 ASKERÎ BANDO 19,05 hava ve konusma 19,15 ORKESTRA KONSERİ 20.45 ŞAN KONSERİ 21,05 mektub kutu su 21 20 DANS ORKESTRASI 22 35 hava. haberler, spor 22 50 GECE KONSE RI 23.50 almanca ve fransızca haberler24 son haberler. LONDRA: 18.05 çocuklarm zamanı 19 05 kanşıfe yayın 20.05 hava. haberler, spor ve sal re 20.35 KONSER 21.45 rmıslld 22,05 ORKESTRA KONSERİ 23.05 hava, ha berler, spor. konuşma ve saire 23,35 DANS ORKESTRASI. PARİS [PT.T.l: 17,05 piyano musikisi 17,20 ŞAN KONSERİ 17,35 ORKESTRA KONSERİ 19,35 ORKESTRA KONSERİ 19,35 haberler 20 05 KLARNET KONSERİ 21 05 sürprizler 21 35 OPERET YAYINI 23,35 haberler. hava 23,50 piyes. ROMA: 18,20 EĞLENCELİ KONSER 18,55 ha berler 19.15 ziraî yayuı ve saire 21,45 KARISIK MUSİKİ 22.05 OPERET: DANSOZ KATYA 24,05 haberler, hava24,35 DANS MUSİKİSİ. Mallar sergisi için Ticaret Odasmda bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Sanayi Birliği umumî kâtibi Halid, Birlik erkânmdan bazılan, Oda reislerinden Habib Tan, Oda umumî kâtibi Cevad ve Oda tetkikat şubesi müdürü Galib Bahtiyar bulunmuştur. Toplantıda, bu sene Iktısad Vekâleti tarafından ehemmiyet verilen ve Ticare| Odalanna da iştirak edilmesi bildirilen Dokuzuncu Yerli Mallar sergisi için Sanayi Birliğile Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliği yapması takarrür etmiştir. Dokuzuncu Yerli Mallar sergisi ağlebi ihtimal 17 temmuz cumartesi günü açılıp Al sana altınlan.. AI sana düz 2 temmuz pazartesi günü akşamı kapanagünü.. Seni şırfıntı seni... caktır. Bu suretle sanayicilerin îzmir beyKızı güçbelâ anasının pençelerinden nelmilel sergisine iştirak edebilmeleri için kurtarmıştım. 15 günlük bir zaman kalacaktır. Evimiz yandıktan sonra ana kızı bir Bu sene sergi komitesi İktısad Vekâ daha görmedik. Nereye gittiklerini, ne leti Müsteşan Faik Kurdoğlunun reisliği olduklarını bilmiyorum. altında teşekkül edecektir. Şimdi karşımdaki bu kibar tavırlı ve süslü genc kadını o mahalle kızına ben zetmek ne gülünç bir fikirdi. Belli etmeden gözlerimi kitabımdan kaldırarak ona baktım. Şaşılacak şey; dudaklannda hain bir gülüş, gözlerinde vahşi bir bakışla beni süzüyordu. Kendimi tutamadım ve bütün haricî imkânsızlığa ragmen bilâihtiyar: Mutlaka odur, dedim. Ticaret Odası, dün sanayicilere bir tebliğ yapmıştır. Bu tebliğde İstanbul Yerli Mallar sergisile Izmir Fuarınm muvaffak olması devletçe sarfedüen feda kârlıklar icabından olduğu ve sanayi erbabının devletçe gösterilen himayeye Iâyık olduklannı bu sergilere iştirak etmek suretile göstermeleri bildirilmektedir. Bundan sonra İktısad Vekâletinin «ser giye iştirakle bir taraftan müstehlik ve sanayiciye memleket sanayii üzerinde tam bir tetkik imkânı vermesi ve memlekette iktısadî bir canlılık, bir hareket uyandırması bakımından çok faydalı ve sanayii mizin inkişafı bakımmdan elzem oldu gu» şeklindeki tebliği eklenmektedir. 2000t Htikumetin yardım ve himayesîle yakmda 300.000 tonaja haliğ olacak olan Türk şileplerinin muhteîif devirlerâeki vasiyeüni gösterir grafik Hükumetin, son zamanlarda deniz işlerine verdiği ehemmiyet ve kıymet, hemen hepsi şilepçilik yapmakta olan Türk armatorlarımn cesaret ve heveslerini artırmıştır. Şilepçilerimizin ekserisi, bilhassa büyük sermaye sahibi olanlan, bu alâka üzerine daha geniş faaliyet sahalanna atılmak için ciddî teşebbüslere geçmege karar vermiş bulunuyorlar. Türk arma torlann bu sahada ilk yapmak istedikleri iş, haricden vapurlar alarak, bugün umumî nakliyat ihtiyacımızı karşılamak üzere, deniz ticaret filomuzun tonajını artırmaktır. Aldığımız malumata göre, Harbi Umumide 2000 tondan ıbaret olan şılepleri, bilhassa, Cumhuriyet idaresinin teessü sünden sonra mütemadiyen artarak, bu gün, 141,150 dedveyt tonuna baliğ olmuştur. Bu vapurlarımızın, bugünkü piyasaya göre umumî kıymetleri 2,000,000 Türk lirasıdır. Hükumet te, ileride 1,6 milyon lira ile 100,000 tonluk şilep alacağına göre, yakuı bir istikbalde şilep lerimiz 3,600,000 lira kıymetinde ve 241,000 küsur tonajlık bir filo olacaktır. Halbuki, yapılan en ince ve doğru hesablara göre, ihracat mallanmzm ecnebi limanlara nakli için 100,000 ton, kabotaj hatlanmızdaki nakliyat için 150 bin ton ve balık, et, meyva, yumurta ve saire gibi bozulmağa müsaid maddelerı taşımağa mahsus soğukhava tertibatlı hususî şilepler, gaz gemileri için 50,000 ton ki asgarî olan 300,000 tonluk bir şilep filosuna ihtiyacımız vardır. Bu va ziyete göre, hükumet 100,000 tonluk şilep almakla armatorlann işine mâni ol mıyacak, bilâkis deniz ticaretimizi takviye edecektir. Çünkü, şileplerimizin serbeît îş sahalan tamamen kendilerine kalmakta ve vapur ihtiyacı da devam etmektedır. Şilepçîlerimiz de bu vaziyeti kavramış ve yeni şilepler almak lüzum ve karanna varmışlardır. Çünkü eldeki gemiler hem az, hem de ekserisi hayli eski tekneler dir. Bugün, Türk armatorlara aid 78 fane şilep vardır. Bunların ekserisi 70 ile 40 yaş arasındadır. îçlerinde kırk yaşından aşağı ancak 14 gemi vardır. Bina enaleyh şileplerimizi tedricen yenileştir mek bir zaruret halini almıştır. tırmak mümkün değildir. Mümkün oîsa bile kıymetinin iki misline mal olacaktır. 2 Hükumet, on beş yaşından yukan gemi almmasma müsaade etmemektedir. Umumî Harbde ticaret gemisi inşaatının durmuş olmasının bir neticesi oiarak on beş yaşından aşağı gemi bulmak mümkün değildir. 3 Döviz müşkülâtı. Bu vaziyette, Türk armatorlan, faz^a yaşlı gemiler çok masraflı ve kabiliyetsiz olduğundan nisbeten genc ve kuilanılmış vapurlar almak mecburiyetinde bulun maktadırlar. Ecnebi piyasalarda 15 ı!e 25 yaş arasında gemiler bulmak kabil dır. Bu evsafta vapurlar ahnırsa, eldeki 40, 50 ve hatta 70 yaşındaki salhurda gemileri tedricen iskartaya çıkarmak mümkün olacaktır. Bugün yirmi yaşında bir geminin on beş yaşındaki ile arasında iş kabiliyeti ve mukavemet noktasından hiçbir farkı yoktur. Fakat, on beş yaşında gemi bulunsa bile bu beş yaş farkiı gemiler arasmdaki kıymet farkı en aşağı elli bin Türk lirasıdır. İşte, millî ticaret filomuzu kendi sermayelerile artırmak ve yenileştirmek istiyen armatorlar, bu sebeblerle, on bcş yaş haddinin yirmiye çıkanlmasını ve kendilerine döviz hususunda kolaylıklar gösterilmesini istemektedirler. O sırada şeker ve çikolata satan adam geçiyordu; çocuk annesine sokuldu. Anne, bana şeker al... Fakat bu sefer de yazılann üzerinde Şerifeyi görmeğe başlamıştrm. Evin içeŞımarık, ezik bir ses... risinde yahnayak aşağı yukan koşan Genc kadın, satıcıya işaret etti ve kon«?*eli ve çevik Şerifeyi... caman bir paket çikolata aldı. Fatifıteki evimiz yanmadan evvel HaAna kız yerlerken benim merakım tice isminde bir çamaşırcımız vardı. Ken büsbütün artmıştı. Utanmasam onun yadi halinde, derli toplu, temiz bir kadınca nına yaklaşacak ve eskiden ona hitab etğızdı. Evde herkes onu pek severdi. An tiğim gibi: nesi nekadar durgun bir kadınsa, Serife Kız Şerife! diyecektfm. de aksine o kadar şakrak, gürültücü, geVapur iskeleye yanaşmıştı. Bu mu veze bir kızdı; fakat öyle şirin şeydi ammayı halletmekten ümidimi keserek ki... yerimden kalktım. Fakat tam o sırada Kaç defa onu odamdaki aynanın kar küçük kız çikolatasını ağzından düşüreşısında eski yırtık entarisini giyerek şık rek pembe elbisesinin üstüne bir leke yapmasın mı? hanımlann yürüyüşünü taküd ettiğini görO vakte kadar kendisine kibar bir ka müş ve ona danlmıştım. Birkaç sene geçip dm süsünü veren genc ve şık kadın bir sate 3<rife on bcş, on altı yaşına gelince, niye içinde çamaşırcı Hatice Hanımın kıartık ruvalet masamm üstiindeki lâvan zı Şerife oluvenrrişti. ta, pudra, krem gibi şeyleri kilidlemek Gözü körolasıca senî; temiz enta ten başka çare bulamamıştnn.. Şerife ba rini kirletirsin ha? Eve gidelim de bak na rahat vermiyordu. sen görürsün. Alimallah vücudünü di Bir gün babamın Paristen getirdiği kıymetli bir lâvanta şişesini boş buldu ğum için hiddetle mutfaga inmiş, Hati ceye kızını şikâyet etmiştim. Kızının böyle bir kabahat işlemiş olması zavallı kadıncağızı çileden çıkardı. dik didik edeceğim senin... Haydi kalk yürü yumurcak. t Küçük kız, gelecek dayagın korkusile burnunu çeke çeke ağlarken ben kahkaha ile gülerek vapurdan çıktım. nın tertib ettigi seyahatlere kayıd PARİS NATT sergisine 1937 Esrarlı bir ölüm Haydarpaşa Entaniye hastanesi hemşirelerinden Fatma e\rvelki gün kısa bir rahatsızhktan sonra ölmüştü. Dün, Müddeiumumiliğe Fatmamn kocası tarafından dövüldüğü ve bu yüzden rahatsızlanarak öldüğü ihbar edildiğinden alâkadar makamlar tahki kata başlamı§İ3rdır. Hastane, ölümün sebebini anlıyama dığmdan cesed Morga nakledilmiştir. Morgun raporundan sonra hakıkat an laşılacaktır. NOBETCİ ECZANELER KUçCik seyahat: BüyUk seyahat: Acele ediniz |1 Temmuz) trenle Belgrad, Milâro, Paris 142 liradan itibaren 23 Temmur) Lloyd vapurile Bren diziden, Roma, Riviera sahili, Nis, Monte Karlo, Paris, Londra, PIimuttan Manhatan Transatlantigile Hamburga, Berlin, Bükreş, Romanya vapurile dönüş, 260 liradan itibaren Adres: Beyoğlu NATTA ıTel. 44914. Maazzez Tahsin Berkand ((Normandie)) mavi kordela ile Sanatkâr NAŞİD ve arkadaşları Birinci defa olarak aKşamTURANtiyatrosunda" TALİHSİZ KIZ Komedi 4 perde 1 perpe NAŞID ve umum şantözler tarafından Pazar gündüz. BAYKUŞLAR YUVASI Dram komedi 5 pede Gecesi: SARI AYŞE şarkılı komedi 3 perde Hergün ilk seansta DONDURMACI KUARTETOSU Bu aksam şehrin muhtellf semtlerinde nbbetçi olan eczaneler şunlardır: Istanbul cihetindekiler Eminönünde ı.Salıh Necati), Beyazıdda (Cemil), Kuçükpazarda (Necati Ahmed). Eyubde 'Htkmet Atlamaz^, Şehremininde (Nâzım Sadık), Karagümrükte (Kemal), Samatyada fRıdvan), Şehzadebaşmda (İsmail Hakkıi. Aksarayda fSarım), Fenerde (Vıtalı), Alemdarda (Abdülkadir), Bakırköyde (Merkez). Beyoğlu cihetindekiler: Istiklâl caddesinde (Della Suda), Tepebaşmda (Kinyoli), Galatada (Hüseyln Diplomalı ve pratik metoda malik bir Hüsnü), Taksimde tLimonciyant, Şislide (Nargileciyan). Haskoyde (Barbut), KasımFransız bayanı kısa zamanda mükem • pasada (Vasıf). Beşiktaşta (Nail Halid), mel surette fransızca öğretmektedir Sarıj'erde lOsman). Müracaat için gazetede (O.) rümuzuna Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Üskudar Çarsıboyunda fömer Kenan), vazılmak lâzundır. Kadıköy Modada (Sıhhat), Büjiikadada Şilepçiler, bir taraftan ellerindeki çok (Halkt, Heybelide (Tanas). yaşlı gemileri tedricen tasfiye ermek, hj Dans dersleri taraftan da bunlann yerine haricden yeni Hususî ve münferiden (asri dans Teşekkür şilepler almak arzu ve karanndadırlar. dersleri) Beyoğlu Karlman karşısında Zevcim Kibar Fazılın anî ölümü üzeFakat, bu kararlarınm tatbikatında cıd eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. rine buraya getirilen cenazesine bizzat dî bazı müşküllerle karşılaştıklarını söy Müracaat saatleri: (1214), (1720) ye ve mektub, telgraf, çiçek göndermekle [üyorlar. Bu müşküller kısaca şunlardan kadar profesör Panosyana. elem ve ıstırabıma iştirak eden akraba ibarettir: ve dostlara ayrı ayrı teşekküre derin Usküdar Hâle sineması 1 Silâh yarışı dolayısile ecnebi şanteessürüm mâni olduğundan gazetenizin tavassutunu dilerim. YIKILAN BELDE tiyelerin hemen kâffesi harb gemileri yapMerhum Kibar Fazzlın zevcesi Şeref SAN FRANSİSKO maktadırlar. Bu itibarla yeni şilep yap Fransızca dersleri Esrarengiz mevzulu, möthiş ve heyecanlı vak'alarla dolu filimleri sevenler : Bu hatta m Teşekkür Rahmetli Mareşal İzzet Furgaç ailesi merhumun cenaze törenine gelen ve mektub ve telgrafla elemlerine iştirak eden bütün dostlarına samimî teşekkür duygularını sunarlar. Merhum Mareşal îzzet Furgaç ailesi S A A D ET ve diğer seanslarda Fransızların meşhur Normandie trasatlantiği, pervaneleri değiştirildikten sonra daha sürat kazanmış ve İngiliz gemisi «Queen Mary» den mavi kordelâyı geri almıştır. Resmimiz Normandie'yi tam yolla (31,5 mil) giderken ve mavi kordelâ ile göstermektedir. "Ateş Adam,, lâkabile anılan BORiS KARLOFF'u BELA LUGOSİ ile beraber temsil ettıği S Ü M E R sinemasında Ö L Ü M ŞU A I N sA MODA ÇILGINLIKLARI filminde görünüz. Müessir, hissî bir film... Büyükler için yapılan ve küçükleri hayrette bırakan bir film... I Miki Mavs ve Foks Jurna ilfiveten: FOX JURNAL son dünya haberleri Karagömlekliler ıhtılâli Mütercımi Bütün Istanbul halkı bunu söylüyon Bu kadar güzel bir filim görmedik Kayakçılar birer de kanad taktılar ROMEO ve JULIET Shakespeare'in şaheseri Dünya sinemacıhğının şaheseri E K Sİ WJt E l E V H E I ı E I V Haydar Rifat Yeni çıkh 1OO kuruş TÜRK PETROL VE MADENÎ YAÛLAR T. A. Ş. HÎSSEDARLARINA: Şirketin ikinci seri hisse senedlerinin henüz tediye edilmiyen sermaye kısmından bu kere 25,000 yirmi beş bin liranm tediyesine heyeti idarece karar verilmiştir. Bu itibarla ikinci seri hisse senedlerinin hissedarlan beher hisse senedi için 30 haziran 937 tarihine kadar 50 lira şirket veznesine tesviye etmeleri lüzumu ilân oluHeyeti İdare nur. w •1 Bugün seanslar saat 1,45 4,10 6,30 ve gece saat 9 da | P D., " „ DUglin Sinemasında ZEVKiNE, GÜZELLiĞiNE Musikisine, şarkılar ve danslarına DOYAM1YACAGINIZ BıR ŞAHESER DANS İÇİN YARATILMIŞ d D O Kayak sporunun merkezi sayılan İsviçrede bu sene bir yenilik göze çarpmaktadır. Kayakçılar tayyare kanadına benziyen kanadlar takmarak ayni zamanda uçuş tecrübeleri de yapmaitadırlar. Resmimiz bir kayakçının uçuşa hazırlandığmı göstermekt«dir. ' Bethoven'in mühteşem musiki eseri LIL DAGOVER W. BIRGEL ^^GABRIELGABRIO^SUZYVECNO^^EORGRIGAIJD 9 NCU SENFONi TURK Ayrıca : Paramount dünya havadisleri ve Romeo ve Juliet müsameresi filmi Sinemasında iki fevkalâde film birden ç ELEANOR POWELL ŞEHİRLER ALEV İÇİNDEI Heyecan ve merak ile görezeğınız |
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle