09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Nisan 1937 CUMHURİYET SON HABERLER... TELEFON TELGRAF TELSiZLE HâdiseJer arasında ınan muamması 5İ. imar Sinanı bu sene de andık, fakat eserlerini harab olmaktan bu sene de kurtaramadık. Matbuatımız, adamcağızın her yıldonümünde bu acı tezada işaret eder, fakat yazılan şeylerin hepsi de, bu manada söylenen şeylerin hepsi gibi güme gider. Biz ne biçim seven adamlanz? Bizim kafamızda sevmenin manası yxkmak olsa razıyım, daha beter bir ruh hali alıyor: Tasasızlık. Sevdiklerine omuz silken ve hayranlıklan, bir anda lâkaydiy/» istihale eden mahluklar mıyız? Görünüşte Sinanımızı pek sever ve pek beğeniriz. Toprağa düşmüş her kıymete bir küfur savuranımız çıktığı halde Süleymaniye miman ve bestekân bu huysuzluğumuzdan kurtulmuş ve lehinde icmaı ümmet kazanmıştır. Ne âlâ! Işte mazimizin bir tek büyüğii ki istisnasız hepimiz onu seviyor ve beğeniyoruz. Fakat nesini seviyor ve beğeniyoruz? Kemiklerinden bile zerre kalmıyan vücudünü ve şahsını değil, eserlerini... değil mi? Bu eserler çürüyor ve yıkılıyor. Kasırgadan ve zelzeleden daha tahrib edici lâkaydimizle perişan oluyor. öyleyse bu sevgimizin ve hayranlığımızın mesnedi ve mevzuu nedir? Işte bir muamma ki Sinan adı et rafında her coşuldukça bir kere daha beynimizin içinde çöreklenLr, durur. Acaba gelecek seneler hiç ihtifal yapmasak, şu adamcağızın adını hiç anmasak ta medreselerinden ve tür • belerinden düşen taşlardan birkaçını yerine koysak ruhunu daha fazla sadetmiş olmaz mıyız? Ispanyol hükumetçileri şiddetle hücuma geçtiler Madrid cephesinin yarıldığı ve ihtilâlcilerin Bilbao önünde muhasara edildikleri bildiriliyor lBastara.fi 1 inci sahfede\ civannda bir sırtı işgal etmek suretile Universite mahallesi istikametinde ve Pardo mıntakasındaki mevzilerini ıslah et * mislerdır. Muharebe, devam etmektedir. Havan toplarile diğer topların, tüfeklerin, bombalann ve mitralyözlerin mü temadıyen ateş ettikleri Madridden işi tilmektedir. Büyiik bir faaliyet gösteren hükumel tayyareleri, asi hatlarını ve bilhassa Garabılas tepesile Casa del Campo'yıı müessir surette bombardıman etmektedirler. Bu sonuncu noktadan asi topçulan Madridi döğmektedirler. İhtilâlcilerin Madtid cephesi yarıldı Madrid 9 (A.A.) Cumhuriyet çiler Estramadur yolu boyunca asilerin Tıatlarını geniş bir sahayı yararak 400 metro ilerlemişlerdir. Taarruz tanklann yardımile başarılmıştır. Bu yarma hareketi bilhassa ileride yapılacak taarruzu hazırlamak ve cumhuriyetçilerin mevzi lerini düzeltmek itibarile çok mühimdir. Cumhuriyetçiler Endülüs yolu mmtakasında muvaffakiyetli bir ileri yürüyüşü yapmışlardır. Bundan maksad düşmanı hareket noktası tesisinden menetmektir. Madrid 9 (A.A.) Cumhuriyetçiler tarafından bütün Madrid cephesinde yapılan hücum, doğrudan doğruya Casa del Campon'un doğusunda bulunan ve Üniversite mahallesine hâkim olan Carabitas dağını istihdaf etmektedir. Cumhuriyetçiler Carabanchel'de ve Usera'da düşmanı zararsız hale koyduktan sonra Casa del Campo manastmnı ve mezarlığını ele geçirmişler ve muhare be saat 10 a kadar durduktan sonra mevzilerini tahkime başlamışlardır. Şimal cephesinde harekât Saint JeandeLuz 9 (A.A.) Bask kuvvetleri Bilbao'nun cenubunda, hiç olmazsa şimdilik. asilerin ileri hare ketini müessir bir şekilde durdurmuş olduklarını ve yeniden vuku bulacak bir taarruza karşı mukavemet edebilecek lerini beyan etmektedirler. ••MtMimııutlinilllHH Rus Alman anlaşması ihtimali kuvvetleniyor ingiliz gazeteleri, bu yolda iki taraflı mesainin çok ilerlediğini yazıyorlar Einsteinin Amerikaya duyduğu şükran Kendisini tamamen f enne vakfeden büyük âlim 72 ihtirada bulundu Victoria'daki asiler Urquiola geçi dinin hâlâ Bask dağlılarının elinde bu lunduğunu resmen itiraf etmekle bera ber, civarındaki sırtların da kendi işgal leri altında bulunduğunu iddia eylemek tedırler. Kanlı muharebeler Bayonne 9 (A.A.) Bilbao'dan gelen haberlere göre, harekât esnasında hazır bulunan Fransiz müşahidler, O chandiano önündeki muharebenin hikikî bir kıtal şeklini aldığını bildiriyorlar. O havaliyi iyice tanıyan Bask milisleri Mola ordusuna çok mühim zayiat verdirmişlerdir. Vitoria ve San Sebastian hastaneleri ve diğer sıhhî müesseseleri tamamen dol muş olduğu için, trenler dolusu yaralı cenub vilâyetlerine sevkedilmiştir. Ihtilâlciler muhasara mı edildiler Valensiya 9 (A.A.) Röyter ajansının inanılmağa değer bir kaynaktan aldığı malumata göre şimdi Huesca bölgesinde hükumetçiler asilerin elinde bulu nan son yola da sahibdirler ve bu da a silerin muhasara edilmiş olması demektir. Ihtilâlcilere göre Vittoria 9 (A.A.) Havas ajan sının muhabirinden: Biskaye cephesinde düşmanm muan nidane mukavemetine rağmen Franco kuvvetlerinin taarruzu devam etmektedir. Bir kol Durango istikametinde şimale doğru ilerlemekte, diğer bir kol da doğrudan doğruya Bilbao üzerinden şarka doğru yürümektedir. Hava mahsus derecede iyileşmiş olduğundan Franco tayyareleri büyük bir faaliyet göstermektedirler. lspanyada İtalyan faaliyeti Paris 9 (A.A.) Figaro gazetesi, Londra muhabirinden aldığı aşağıdaki telgrafı neşrediyor: «Salâhiyettar bir makamdan aldığım malumata göre Ingiltere ve Fransa hükumetleri, halen, Ispanyadaki ttalyan faaliyetine aid inkâr edılemiyecek derecede kuvvetli bir dosyaya malik bulunmaktadırlar.» PEYAM! SÂFA Süvari zabitlerimiz Brendiziye vardılnr Brendizi 9 (A.A.) Beynelmilel Roma at yarışlarına iştırak edecek olan Türk süvari zabitleri, bu sabah buraya gelmişlerdir. Baslarında General Şemseddin bu lunmaktadır. Meclisin bugünkü toplantısı Bir Japon tayyaresinin muvaffakiyeti Tokyodan Londraya uçarak mevcud bütün rökorları kırdı Londra 9 (A.A.) «AUah rüzgân» tayyaresi bütün rökorları kırarak Londra saatile 5,45 te Atinadan hareket etmiş, 8,40 ta Romaya varmış, 9,36 da oradan hareketle 14,34 te Le Bourget'e varmış, 15,16 da da oradan hareketle 15,25 te Croydond'a karaya inmiştir. Tayyareciler, Tokyo Londra güzergâhını 3 gün 22 saat 14 dakikada kesmiş lerdir. Crodyon'a muvasalatlarında 6,000 kişi kendilerini fevkalâde parlak bir surette karşılamışlardır. Romada, Pariste ve bütün güzergâhta, Japonlara çok samimî bir kabul gösterilmiştir. Londra 9 (A.A.) İki Japon tayyarecisi, kendilerini karşılıyan yüksek memurlar ve diplomatlarla birlikte tay yare meydanı oteline inmişler ve çay içtikten sonra seyahatleri hakkında Ja ponyâya hitaben radyoda birkaç söz söylemişlerdir. Tayyare meydanı makinenin etrafını alan halkla doludur. Japonyada sevinc Tokyo 9 (A.A.) Asahi gazetesi idaresinin önünde tenvir edilmiş olan perde «Allah rüzgârı» tayyaresinin Le Bourget'e muvasalatını bildirir bildirmez, binanın önünde biriken halk müthiş bir alkış tufanı koparmıştır. Tayyareciler şerefine Tokyoda şenlikler tertib edilmiştir. Bu seyahat 25 yaşında genc bir pilo tun tamamen Japonyada yapılmış olan bir tayyare ile ilk seyahatidir. Halen Tokyoda tayyare meydanında 15 bin kilometro mesafe için tecrübesi yapılmakta olan diğer kuvvetli bir tay yarenin hizmete çıkacagı bildirilmekte dir. Bartında Atatürk günü Bartın 9 (A.A.) Atatürk günü münasebetile şehir donaltılmış ve bu akşam büyük bir toplantı yapılmış tır. Halkevinin hazırladığı bu toplantıda, heyecanlı nutuklar söylenmiş ve Ulu Önder Atatürke bağlılık duyguları tekrarlanmıştır. Bandonun çaldığı millî marşlar ve genclerin okuduğu şarkılarla toplantı, neş'e ve heyecan içinde geçmiştir. > Ankara 9 (A.A.) Bugün Fıkret Sılayın başkanlığında toplanan Kamu tayda bazı meb'usların masuniyeti teş riiyelerinin kaldırılmaları hakkmdaki taleblerin, intihab devresi sonuna bırakılmasına aid Mutelit Encümen mazbataları okunarak tasvib edilmiştir. Merkez hastanesinin tamiri hususunda 937/938/939 senelerine sari taahhüde gırışilmesi hakkmdaki kanun, veri len bir takrir üzerine Sıhhiye Encümenine verilmiş, Evkaf Umum müdürlüğü bütçesinde 7 bin liralık münakale ya pılması ve 936 yılı umumî muvazenesine giren bir kısım daireler bütçelerine 2.210.000 liralık munzam tahsisat verilmesi ve gene ayni bütçenin muhtelif fasıl ve maddeleri arasmda 279,774 liranın münakalesi hakkmdaki kanun lar da kabul olunmuşlardır. Kamutay pazartesi günü toplanacaktır. Almanya Büyük Erkânı Harbıye Reisi Mareşal Blomberg IBaştaraft 1 inci sahlfede] sına ıntızar vazıyetıne sokmaktadır. Sovyetler, Almanya ile tabiî münasebatın iadesi meselesınde, Rusyanın gerek Cemiyeti Akvama iltihakı, gerekse İngiltere ve Fransa ile mevcud dostluğuna zarar ve halel vermemesi hususuna da karar vermiş bulunuyorlar. Hatta Sovyetler, yeni Alman dostlarını Mılletler Cemiyeti ailesine avdet hususunda iknaa sarfı gayret edecekler ve böylece Avrupa sulhuna iştiraklerini temine uğraşacaklardır. Sovyet hükumeti ne Japonya, ne de Almanya ile hiç bir askerî ıttifak akdini tasavvur etmemektedir. Çünkü Sovyetler Birliğinin hiçbir tevessü hırsı yoktur. Sovyet zabitlerinin Alman taraftarı olduklarından hiç endişe edilmemekte olmasının sebebi de Kızılordunun sadece millî Rus ruhile meşbu olduğuna karşı beslenen kuvvetli kanaat tir.» Daily Herald gazetesinin siyasî mu harriri yazıyor: «Son birkaç gün zarfında, Almanya ile Sovyetler arasında vukua gelmekte olan dostluktan bahsedilmektedir. Bunlar muhtelif istikametlerden gelmekle bera Dünyadan hariç esrarengiz bir âlemde. zaman ve mekânın meselâ bir istasyonla o istasyondan geçen tren için başka başka kıymetler ifade ettiği bir feza âleminde yaşıyan meşhur ilım adamı Einstein. o fezalardan şimdi yere inmiştir. İzafiyet nazariyesini ortaya atan, dördüncü bu'dun vücudünü kuvvetle müdafaa eden ve fıkir dünyasmda sonsuz ufuklar açan Einstein, şimdi pratik işlerle meşgul olmağa başlamıştır. Einstein'm âlimlikten mühendisliğe geçişi, belki de Amerika muhitinın tesirile olmuştur. Dünyanın en büyük âlimlerinden biri olduğu bütün dünyaca musaddak bulunan Einstein, malum olduğu üzere, Almanyadaki Yahudi aleyhtarlığı cereyanının ilk kurbanlarmdandır. Almanlar, memleketlerine şeref veren bu büyük âlımi, öteki Yahudilerle beraber hudud haricıne kovdukları zaman, Amerika ona kucağını açmış ve kendi Sovyet Rusya Millî Mııdafaa sine Princetawn Üniversitesmde bir Komiseri Voroşilof kürsü ve bir de laboratuar tevdi etmişti. ber bir kaynaktan Fransiz HariciyesinEinstein, o tarihfenberi, Princetawden çıkmaktadır. n'ın en meraklı mevzularından biri ol Bu şayialardan başhca maksad Küçük muştur. Büyük âlim, üç senedenberi, AAntant memleketlerini kuşkulandırmak ve merikanın bu Ünivprsıte =;ehrinde münbunlan Fransiz Sovyet blokuna ılhaka teşvik ve aksi takdirde Moskovanın Berlinle uyuşarak şarkî ve orta Avrupayı nüfuz mıntakalarına ayırmak kararını vereceklerine ikna etmektir. Belki gaye biraz da İngiliz Hariciyesini kuşkulandırmaktır. Şu anda bu nevi siyasî bir inkişaf ihtimal dahilinde olmamakla beraber ilerisi için büsbütün müs teb'ad addedilemez. Rusya ile Almanyanın kavga etmeleri için doğrudan duğruya hiçbir sebeb yoktur. îdeoloji düşmanlıkları, nutuk söylerken serdolunabilecek şeylerdir. Bu gibi ayrılıklara hakikî politikada kimse yer vermez. Mazide iki memleket kâh dost, kâh müttefik olarak Maruj âlim Einstein münasebat idame etmişlerdir. Fransa da zevî ve esrarengiz bir hayat geçirmek malum sebeblerden dolayı bunların aratedir. Arkasma, üç senedir, yeni bir sını açmağa uğraşmıştır. kostüm bile yapmamıştır. Almanyada Gerek Moskova, gerekse Berlin için iken gij'diği zeytuni kostümile dolaş birleşmek herhalde iyi bir siyaset olacak maktadır. Einstein, Amerikaya vardığı tarihten tır. Maamafıh henüz bunun vakti gelmiş bugüne kadar 72 tane ihtira beratı al addolunamaz.» mıştır. En son ihtıraı, bir sene içinde sinema ve fotoğraf tekniğini esasından Hatay Türklerine yapılan değiştirecek kadar ehemmiyetlidir. Bu ihtira hakkında onun bizzat ver yeni bir zulüm daha diği izahata göre, şimdiye kadar fotoğ{Baştarafı 1 inci sahifese] raf ve sinema makinelerinde kullanılan rin Hatayda nüfus ve servet cıhetinden adeselerin yerine bu vazifeyi. içi boş bir ekalliyet ve Alevilerin Arab olduğu adeseler görecektir. Bunların boş kı sımlarına hususî bir mayi doldurula nu iddia etmektedir. caktır. Bu mayiin rengi, haricî ışığın Yeni bir zulüm ve soygunculuk derecesine göre otomatik surette koyuHaleb 9 (Hususî) Bayır, Bucak laşıp açıklaşmaktadır. Bu yeni adeseler ve Hazne nahiyelerindeki Türklere ya sayesinde. sinema ve fotoğraf makinepılan eza ve cefa gittikçe şiddetlenmekte lerinde diafragme denilen cıhaza lüzum dir. Tütünlerini reji idaresine götürerek kalmamış, yani hata ihtimalinin önüne satan Türk köylülerinin paraları reji ida geçilmiştir. Bundan başka. mezkur aderesinden verilmemekte ve bu paralar geç seler, sinema filimlerinde tabiî renklemiş senelere aid, hatta aba' ve ecdadla rin tam ve mükemmel olarak elde edilrınm vergi borclarına (!) mahsuben reji mesini temin edecektir. Einstein'in diğer 71 ihtiraı hep fizik idaresince hükumete tevdi edilmektedir. sahasındadır ve bazıları ancak hüku Haleb hapisanesinde inliyen met tarafından işletilebilecek şeylerdir. Türkler Büyük âlim, kürsüsü haricinde çok fazla Lâzkiye 9 (Hususî) Kırıkhandan mesai sarfetmesinin. Amerikaya karşı ve Antakya hapisanesinden yaya olarak şükran borcunu ödemek maksadına maHalebe nakledilen Türklere hapisanede tuf olduğunu söylemektedir. Einstein, üç senedenberi birçok eserçok fena muamele edildiği öğrenilmiştir. ler vücude getirmiş, fakat hâlâ ingilizBunlara bazan günlerce yiyecek ekmek ce öğrenememiştir. ve su verilmemekte, ve kendilerine işkence yapılmaktadır. Yeni harf seferberliği Şam 9 (Hususî) Hataylı Türkler arasında yeni harfleri öğrenmek seferberHğine hararetle devam edilmektedir. İh tiyar kadınlar bile yeni harflerle okuyup yazmayı öğrenmeğe azmetmiş bulunmaktadırlar. Mimar Sinan ihtifali münasebetile [Başmakaleden devam] hasını tebcil ediyoruz. Bu işte Mimar Sinan Türk mimarhğı san'atkârlığmın en salâhıyetli bir sembolünü teşkil ediyor. Elbette büyük bir san'atkârlığın mabadı olduğu gibi makabli de vardır. Bundan sonrakı ıhtıfallerde şanlı mazimizin mi marlıktaki bellibaşlı üstadlarını da konuşma mevzuu yapmağa itırta edersek, öyle sanırız ki, mimar Sedad Çetintaşı da memnun eden bir neticede birleşmiş oluruz. Nitekim dünkü ihtifalde bazı hatiblerin mevzuu bu yolda genişletmiş olduklarını memnuniyetle gördük. İtiraf edelim ki Mimar Sinanin şahsında da olsa Türk mimarlığının bize gurur vesilesi ve hatta örnek olabilecek güzel eserleri üzerine eğilişimiz henüz yenidir ve henüz ilk adımlarını atan medenî bir hareketimizdir. Bunun her yıl daha genişe ve daha derine giden bir alâka ile teakub ve tevali etmesini temenni etmemek elde değildir. BüyÜk milletimizin hayatındaki ı "ihî sırrı pek iyi sezen Cumhuriyet rejımı miz geçmişteki Türk dâhilerinin mimarî eserlerini harab ve zayi olmaktan kurtarmak için öğülecek bir gayret ve himmet göstermektedir. Mimar Sedad Çetintaşın bu uğurda ifa etmekte olduğu hizmete ise paha biçüemez. Bu âlim ve millî sanatm âşıkı vatandaş bazan tek başma koca kubbelerin tepesine çıkarak millî eserleri en hurda noktalarına kadar tetkik etmek için hakikaten kahramanlık denilecek fedakârlıklarla çalışıyor. Bu dağ gibi kubbelerin alemlerine kadar tırman mak, bazan Himalaya'nın tepesine çık maktan daha az zor değildir. Mimar Sedad Çetintaş geçmişlerimizin eserlerini tetkik ve tesbitte adeta bugün yalnız kendisinin büyük muvaffakiyetlerle yürüttüğü bir çığır açmıştır. Bu çok ehemmiyetli işte mimar Sedad Çetintaşları çoğaltmağa mecburuz. Bınaenaleyh kendısinin yeni genc kabiliyetlerle ve daha bolca vasıtalarla takviyesi lâzımdır. Bize bu mütaleaları serdettirmeğe se beb olan dâhi mimar Koca Sinanm şah sında bütün Türk mimarlığını ve Türk medeniyetini tebcil edelim ve büyük Türk milletinin istikbali mazisinden daha az parlak olmıyacağı kanaatini bir kere daha yükseltmiş olalım. S îcra Vekilleri heyeti toplantısı Ankara 9 (A.A.) îcra Vekilleri Heyeti bugün Başvekil İsmet İnönünün reisliği altında toplanarak muhtelif işler üzerinde görüşmelerde bulunmuş ve bu işlere aid kararlar vermiştir. Miralay de la Rocque meydan okuyor «Fransiz sosyal partisi Valiliklere yapılan bir tamim Ankara 9 (Telefonla) Hususî idare mahkum edilebilir, f akat ve belediyelerin sahib oldukları devlet tahvillerinin miktarlarını amortisman imha edilemez» sandıklarına derhal bildirmeleri vali Paris 9 (A.A.) Miralay De la Rocque, şu beyanatta bulunmuştur: « Fransiz sosyal partisinin «Ateş Haç» ın yeni bir şekli olduğunu iddia etmek saçma bir harekettir. Fransiz sosyal partisini idare edenlerin hepsi de intihab neticesinde o mevkie gelmişlerdir. Bu da partinin askerî bir cemiyet ol madığını gösterir» De la Rocque, şahsen faşizm veya mutlakıyeti idare taraftarı olmadığını söyliyerek şunlan ilâve etmiştir: « Fransiz sosyal partisi, mahkum edilebilir. Fakat hiçbir zaman imha edilemez.» liklere tamim edilmiştir. Babahindi Şimalî Hindistanda şiddetli çarpışmalar Londra 9 (Hususî) Şimalî Hindistanda bugün de kanlı çarpışmalar olmuştur. Veziristan hududlannda cere yan eden musademelerde aşiretler yüz lerce ölü bırakmışlardır. Parti teşkilâtı ve Halkevlerine alınacak sesli sinemalar Ankara 9 (A.A.) C. H. P. Ge nel Sekreterliğinden: Parti teşkilâtı ve Halkevleri için tip olarak kabul edilecek seyyar sesli sine ma gösterici makineler hakkında henüz kat'î bir kararm verilmediği, görülen lüzum üzerine bildirilir. Frank düşüyor [Baştarafı 1 inci sahifese] direktörile Nakid İ?leri direktörü ve kambiyo murakabe heyeti azası bugün Finans Bakanınm odasında toplanmışlardır. Bu toplantmın sebebi AngloSakson dövizlerinin yükselmesi ve İngiliz lirası nın 106,53 ten 109,45 e çıkmasıdır. Bu yükselmenin Fransiz piyasasına yabancı hareketlerden ileri geldiği bildirilmekte dir. Zira, tekzib edilmiş olmakla beraber Roosvelt'in dolar kıymetini yükselteceği hakkında çıkarılan şayialardan doğmuş tur. Finans Bakanı, frank kıymetinin para kanunile tesbit edilmiş olan miktardan aşağı ineceği ve yahud üç taraflı anlaşmanın tadil edileceği hakkında İngiliz ga zeteleri tarafından ortaya atılan şayiaları kat'î olarak yalanlamjj, çünkü kambiyo murakabe heyetinin icab eden tedbirleri alacaeından emin bulunduğunu bildirmiştir. Inhisarlar tekaüd sandığı nîzamnamesinde bir tadil Ankara 9 (Telefonla) İnhisarlar tekaüd sandığı nizamnamesinin 19 uncu maddesine bir fıkra eklenmesi Bakanlar Heyetince kabul olunmuştur. Bu hkra ya göre İnhisarlar tekaüd sandığı Anka rada gayrimenkul yaptmp kiraya vere bilecektir. Sandık Ankarada ev ve apartıman inşasma en çok bir buçuk milyon lira tahsis edebilecektir. Yapılan evlerin kirası tahsis edilen sermayenin % 4 faiz 5 itfa bedeline işletme masrafı kave tılmak suretile elde edilecek kadden a şağı olmamakla beraber sandık idare heyetince tayin olunacaktır. Habeşistandaıf çıkarılan misyonerler Londra 9 (A.A.) Sabah gazetelerinin bildirdiğine göre, altı İngiliz mis yoneri Habeşistandan çıkarılmıştır. M. Brassert gitti Karabükte demir ve çelik fabrikala rını inşa edecek olan İngiliz grupu reisi Brassert dün sabah Ankaradan şehri mize gelmiş ve dün gece Londraya hareket etmiştir. Brassert'le beraber şehrimize gelen grup direktörü Mackenzie inşaat işlerile yakından alâkadar olmak üzere İstanbulda kalmıştır. Mackenzie Başvekilimizin Belgraddan döndüğü sıralarda Ankaraya, oradan da Karabüke gidecektir. 1 Çarşamba gününden itibaren (Babahindi) isimli siyasî bir mizah gazetesi nin çıkacağını memnuniyetle haber aldık. Bizi memnun eden nokta, bu yeni mizah gazetesinin başmda Türk edebiyat ve mizahmın en tanınmış ve sevümiş şöhretlerinin ve bilhassa büjiik Türk şairi Faruk Nafiz Çamlıbelin bulun masıdır. Malum olduğu üzere üstad Faruk, edebiyatm şiir ve nesir kısımlarmdaki yüksek kudreti kadar mizah edebiya tımızda da engin muvaffakiyetile ta nmmış ve sevilmiştir. Memleketimizin ve dünyanın bütün hâdiselerini en neş'eli ve şaka götürür tarafından sahifelerine aksettirecek olan Babahindi, mündericatile en zengin, fiatıla da en ucuz mizah gazetesi olacaktır. Birçok güzel resimler ve yazılarla dolu olan (Babahindi) yi, her çarşamba günü (5) kuruşa alacaksmız. Yeni arkadaşımıza şimdiden muvaf fakivet dileriz. Hamidiye kruvazörümüzün ziyaretleri Hamidiye mekteb gemisi Yunanistan ve Yugoslavya limanlarma yapacağı ziyaret için hazıran bidayetinde hakeret edecektir. Bu, sefer bir ay devam ed&cektir. İtalyan Fransiz maçî iptal edildi j Paris 9 (Hususî) Siyasî kargaşalıklara meydan vermesinden korkulduğu ıçin 1 7 nisanda yapılması mukarrer olan Fransa İtalya futbol maçı iptal edil miştir Eden, Belçikaya gidiyor Brüksel 9 (A.A.) Eden, 25 ni sanda buraya gelecek ve 27 nisanda Londraya dönecektir. YUNUS NAD1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle