12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Mart 1937 (Kömür Sergisi) Kömür yakan vesait ve teshin s aletleri beynelmilel sergisi ÇARPINTIYA NEVROL CUMHURİYET Emsaisiz ilâçtır. Sinire, hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat yerir. 1 9 3 7 martınm 2 6 ncı cuma günü Ankarada Serjnevi ve sahasmda açılıyor Sergiye iştirak edenlere olduğu gibi, Sergiyi ziyarete geleceklere de azamî kolaylıklar temin edilmiştir. Her türlü malumat ve fazla izahat için şu adreslere müracaat edilmelidir : İstanbul: Karaköyde Yataklı Vagonlar Şirketinde Sergi memuru; Ankara : Sergi Komiserliği. MmmmmmmmKmm n. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: Bilumum «Esnaf», «Küçük tacir» ve «Küçük san'atkârların» nazarı dikkatine 1 1561 numara ve 29 şubat 932 tarihli Sicilli Ticaret gazetesile ilân edilen Oda umumî kararına uyularak tstanbul Ticaret ve Sanayi Odası mıntakasında bulunan bilumum esnaf, dükkânı buluan kü çük san'at ve küçük tacirlerin Odaya kayid ve tesçilleri yapılacaktır. 2 Bilumum esnaf, küçük san'atkâr ve küçük tacirlerden, Oda lar kanununun onuncu ve Odalar nizamnamesinin 135 inci maddeleri ruıcibince tanzim edilmiş olan esnaf cemiyetleri talimatnamesi veçhile cemiyeti teşekkül etmiş olanlar, mensub oldukarı cemiyet vasıtasile ve henüz esnaf cemiyeti teşekkül etmemiş olanlar doğrudan doğruya Ticaret ve Sanayi Odası esnaf şubesine müracaat ederek kayid ve tesçil ve yoklama işini usulü dairesinde ifa ettireceklerdir. 3 Tesçil ve yoklamanın Oda umumî kararına göre 1937 yıhnın ilk üç ayı içinde ikmali lâzımdır. 4 Bu müddet zarfında kendisini kayid ve tesçil ettirmiyen ve muamelesini ikmal etmiyenler hakkında Odalar kanununun besinci maddesi veçhile tstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hükmolunacak cezayi nakdî, doğrudan doğruya icra dairesi marifetile ve tesçil ücretile beraber tahsil olunur. (3720) SÜMER BANK Umumî Müdürlüğünden: Zonguidak cıvarında Karabukte kurulacak olan demir ve çelik tabnkası için Avrupadan getirilecek malların tahliye ve gümrük işleri bir müteahhide ihale edilecektir. lsteklilerin teklif te bulunmak üzere 10 Mart 1937 Çarşamba günü saat (10) da Ankarada Bankalar caddesindeki idare merkezimizde hazır bulunmaları lâzımdır. Bu hususa aid şartname Ankarada umumî müdürlüğümüzden ve Istanbulda Bankamız şubesinden tedarik edilebiür. İstanbul 4 üncii İcra Memurluğundan: Yeminli üç ehli vükuf tarafından tamamma 7200 lira kıymet takdir edi len Boğaziçinde, Arnavudköyünde eski Yenisokak ve yeni Sed sokağındaki atik 18, cedıd 5 numarah hanenin evsafı aşağıdadır: Gayrimenkulün etrafı duvarla çevrilmiş ve sedlerden müteşekkil olup iki kısımdan ibarettir: Birinci kısma Sedüstü sokağındaki kapıdan girildikte cephesi yarım duvar ve üstü demir parmaklı olan bu kısmın içinde 31 çam ağacile evvelce yanmış köşkün temel duvar ve mermer merdivenleri vardır. Buradan arka kapısile üst taraftaki ikinci kısma geçılır. İkinci kısım: Bu kısımda bir kuyu, 12 incir, 1 armud, 2 kiraz, 1 dut, 3 ıhlamur, 2 atkestanesi, 4 şeftali, 3 nar, 2 asma fıdanı vardır ve bunlardan başka zemini çimento bir koridor üzerinde kârgir 3 oda, 1 halâ ve zemini toprak 1 ahır vardır. İşbu gayrimenkul açık arttırmıya vazedilmiş olduğundan 5/4/937 tari hine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü bâki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek 20/4/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasmda arttırma bedeli kıymeti muhmmenenin % 75 ini bulmadığı takdirde satıs 2280 numaralı kanun ahkâmma tevfikan geri bıra kılır. Satıs pesindir. Arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muham menenm % 7.5 u nısbetinde pev akçesi veya millî bir bankanm teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları Tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla dığer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu hakla rmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sioillile sabit olmıyanlar sa tış bedelinin pavlasmasından haric kalırlar. Müterakim vergi, tenvirıye, tanzifiyeden mütevellid Beledive rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istivenlerin ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık bulundurulacak arttırma şart namesile 934/555 numaralı dosvaya müracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (1127) Eskişehir Orman Direktörlüğünden: 1 Eskişehir İlinde Mihaliççik ilçesinde hududlan şartnamede yazılı Değirmendere Devlet Ormanmda numaralanmış ve ölçülmüş 558 adede muadil 1532 metre mikâb 592 desimetre mikâb dikili ve 416 adede muadil 377 metre mikâb 767 desimetre mikâb devrik ki ceman 1910 metre mikâb 362 desi metre mikâb gayrimamul muadil 974 aded numaralı çam ağacı 20 gün müd detle ve kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuştur. 2 Arttırma 10 mart 937 çarşamba günü saat 15 te Eskişehir Orman Direktörlüğünde yapılacakttr. 3 Dikili ve devrik ağaçların beher gayrimamul metre mikâbının muhammen bedeli 457 kuruştur. ^ 4 Muvakkat teminatı 655 liradır. 5 İstekhler teklif mektublarmı teminatlarile birlikte muayyen günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde zikredilen vesikalarla arttırma saatinden bir saat önceye kadar Komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri meşruttur. 6 İşbu ihaleye aid şartname ve mukavele projesini görmek istiyenler bu müddet zarfında hergün Eskişehir Orman Direktörlüğüne ve Ankarada Orman Umum Direktörlüğüne müracaat edebilirler. (1005) Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğünden: İdaremizin Hendek Müdürlüğü ile Akyazı Memurluğu ambarlarmda mevcud kabilı tezayüd ve tenakus 274,000 kilo vaprak tütünlerm Adapazarı Müdürluğü ambarına ve gene Hendek Müdürlüğü ambarlarmda mevcud kabili tezayüd ve tenakus 100.000 kılo vaprak tütünlerm Adapazarı tarıkıle İzmitte İnhisarlar Başmüdiriyeti transıt ambarı iskelesınde bulundurulacak İdare motörlerme teslım şartiîe yapılacak nakliyatı 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinm «L> fıkrası ve şartnamesi mucıbmce pazarlıkla eksıltmeye konulmuştur. 1 Şartname suretlerı Kabataşta İnhisarlar Başmüdürluğü Yaprak Tütün ve Zıraat Şubesinden, Kocaeli Başmüdurlüğünden, Adapazarı, Hendek ve Düzce Müdurluklerinden bılâbedel alınabihr. 2 Eksîltmeve iştirak etmek ıstiven taliblerin muhammen bedelin % 7,5 u nısbetinde güvenme paraları olan 120 lıravı İdare veznesine yatırarak mukabilinde alacaklan vezne makbuzunu veya hükumetçe muteber millî bir bankanm bu miktarı ihtıva eden teminat mektubile beraber 8/3/937 tarihi ne musadif pazartesi günü saat 15 te Kocaeli İnhisarlar Başmüdürluğü merkezinde toplanacak olan Komisyon rivasetine müracaat etmeleri. (1092) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Nafıa yekâletinden: 1 4/2/1937 günü ihalesi yapılmak üzere ilân edilmiş olan Trabzon îran transit yolunun Trabzon vilâyeti içinde seylâb tahribatma karşı yapılacak duvar anroşman, mahmuz vesair inşaat görülen lüzum üzerine tekrar eksiltmiye cıkarılmıştır. Keşif bedeli «125,855» liradır. 2 Eksiltme 15/3/1937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 4 Eksiltmive girebilmek için taliblerin 7543 liralık muvakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda yazılı talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. îsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisvon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1057) Sinir ağrıları, asabî öksürükler, asabî zayıflık, uykusuzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. Günde 2 3 kahve kaşığı. Her eczanaden arayınız. L inhisarlar Umum Müdürlücünden 100000 aded Misket etiketi 70 Cl. Lik. 25000 » » » Galon 200 Cl. Lik I. Yukanda cins ve miktarı yazılı 125,000 aded Misket şarabı etiketi nümunesi mucibince pazarlıkla satın almacaktır. II. Pazarlık, 4/IH/1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. III. lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. (836) ı Mütercim Almacaktır Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Almancadan türkçeye, türkçeden almancaya tercümeye muktedir bir mütercim almacaktır. lsteklilerin istidalarile mart 937 sonuna kadar Umum Müdürlüge müracaatleri. (1010) istanbul Liman Işletme Idaresinden: • •••HHMHMMH • • ŞARK İSPENÇİYARÎ LABORATUARI T. A. Ş, Galata rıhtım üzerinde Küçük Rıhtım han ve yanındaki kazino binası Orta Marıtim, Panorama hanlarının yıkılma ve ankazmm satılma pazarlığı 6 mart cumartesi saat 10 da İdare Şefler Encümeninde tekrarlanacaktır. Teminatı 1000 lira olan bu işe aid şartname ve izahat Levazım Şefliğindenden almacaktır. (1094) Edirne Valiliğinden: Afvon İlbayhğmdan: Afyon İli merkez ilçesine bağlı ve Devlet Demiryoluna «25» kilometre mesafedeki İscehisar köyünde tahminen an bin dönüm sahadaki muhtelif renklerde somaki mermer ocakları açık arttırmıya konulmuştur. Arttırma 10 MART 937 çarşamba günü saat €İ6» da İlbaylıkta yapılacaktjr. Buna aid şartname bedelsız olarak Afyon Ticaret Odası Başsekreterliğmden almabılir. (886) Vilâyet yollarında kullanılmak üzere 2 ton ağırlık taşıyabüecek 2500 lira kıvmetinde kamyon açık eksiltme suretile satm alınacağmdan taliblerin şartnameyi görmek üzere Edirnede Nafıa Müdürlüğüne müracaatleri ve ihale günü olan 9/3/1937 salı günü saat 15 te 187,5 lirahk teminat makbuzlarile birlikte Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri. (1004) Üşütmenin.Grip, Nezle.BaşveDişAğr.lar.n.n KESKİN KAŞELERİDİR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle