16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURIYET 3 Mart 1937 Dişlerin abıhayatı Hiç bakılmamış dişleri bile kısa zamanda temizler, parlatır, sıhhat ve taravetini iade eÜer. Günde iki defa Radyolin diş macunu ile fırçalanan dişler sağlamlığını ve güzelliğini asla kaybetmez. Işte onun bu abıhayat tesiri sa yesindedir ki bugün bin lerce kişi daima ve yalnız Radyolin kullanmaktadırlar. Radyolin dişler için bir hayat sigortasıdır. Bunun içindir ki Radyolin icad olunduğundanberi Türkiyede sağlam ve güzel dişli vatandaşlar artmıştır ve artmaktadır. Kendınizi üşütünce... HER SABAH BİR DUŞ ALARAH 5DAKİHA 2'HURUŞ Baş vuracağınız il < tedbir. G R İ P İ N almak olmalıdır. vmm 5IUUATIT1IZI Daima Radyolin Kapalı Zarfla Elektrik Eksiltmesi Soğuk algınlığına, baş nezlesine ve diğer nezlelere, gripe, kırıklığa, Oşütmekten mütevellid bütün ıstırablara karşı bilhassa müessirdir. GRİPİN GRİPİN icabmda jjünde 3 kaşe alınabilir. Havza Belediye Riyasetinden: 1 Havza şehri elektrik tesisatı Nafıa Vekâletinden musaddak proje ve şartnamesi mucıbince 12/2/1937 tarihinden itibaren 45 gün müddetle ikinci defa olarak kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 29/3/1937 pazartesi günü saat 16 da Havza Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Tahmin edilen bedeli yaptırılacak lokomobilli elektrik tesisatına evvelki eksiltmede talib bulunmamasmdan keşifte rayice zam ve ilâveler yapümak suretile bilumum malzeme ve inşaat bedeli tutarı (mevcud bina ve ağac direkler haric olmak üzere) 17,785 liraya çıkanlmıştır. 4 Bu işe aid evrak şunlardır: Proje ve teferrüatı, eksiltme şartnamesi, mukavelename, fennî ve malî şartnameler, keşifnameler, teferrüatı vesaire olup istekliler Havza Belediyesinde ve Istanbulda Mühendis Hasan Halette görebilecekleri gjbi beş lira bedel mukabilinde alabilirler. 5 Umum keşifte dahil 2175 liralık inşaat işi yapılacak tekliflere göre Belediye tarafından da yaptırılması kabul edilebilir. 6 Muvakkat teminat 1333 liradır. 7 İşbu arttırma ve eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılacağından isteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı hususatı tamamen ikmal etmeleri ve teklif mektublannı vaktinde Belediye Riyasetine vermeleri ilân olunur. (835) En şiddetli baş ve diş ağrılarım derhal dindirir. Bel, sinir, romatizma ağrılarında hararetle tavsiye edilmektedir. GRİPİN Gazetecilik ve Matbaacılık Türk Anonim Şirketi idare Heyetinden: HAYAGAZI DAiMON fenerleri Meraklılarına Müjde: 200 ilâ 600 metre ışık veren 5OFBENI Şirketimiz heyeti umumiyesinin alelâde toplantısı 29 mart 937 pazartesi günü saat 16 da şirketin merkezi olan Yenicamide İş hanmda 2 No. lı dairede yapılacağından şirket hissedarları işbu içtimaa davet olunurlar. Ruznamei müzakerat D A i MON fenerleri gelmiştir. iyi ışık almak için yalnız ile Kayseri ve Ereğli mamulâtından 12 16 ve 2Onumaralı iplikler yeniden gelmiştir ihtiyacı olan fabrika ve tezgâh sahibleri SÜMER BANK Bilânço, Heyeti idare ve murakıb raporları, Heveti idare ve murakıb intıhabı. Dr, Cemil Şerif Baydur ÖPERATÖR DAİMON Pilleri DAİMON Ampullarınl kullanınız v e h e r y e r d e m a r k a s ı n a dikkat D A İ M O N ediniz. BüTON TRAŞ BlÇAKLARlNlN İÇİNDE BİRİNCİOI Fabrikaları J I Cerrahî hastalıklar ve sinir cerrahisi mütehassısı Cağaloğlu C. H. Partisi Merkezi karşısmda Zorlu apartıman No. 16 Pazardan maada hergün saat 2 den 6 ya kadar hasta kabul eder. Telefon 23289 Zayi Muhrumü kaybettim. Yeni sini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Üsküdar Tunusbağı No. 55 Feride r istanbul Yerli Mallar Pazarına müracaat edebilirler ı Eczacı aranıyor istanbul Defterdarlığından: Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde Perapalas oteli yanmda 104 numaralı eski İstanbul Kulubü binasındaki Akşam Kız San'at mektebi bakkaliyesinın kirası peşin verilmek şartile yılda 120 lira bedel mukabilinde, bir sene için açık arttırma ile kiralanması on gün uzatılmıştır. İsteklilerin ve diğer şeraitini öğrenmek istiyenlerin hüsnühal ve seciye sahibi olduklarına, mahkumiyet ve sari hastalıkları bulunmadığma dair Zabıta, Adliye ve Sıhhiyeden alacakları resimli vesikalarla ve % 7,5 pey akçelerile 11/3/937 perşembe günü saat 14 te Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. «M.» (1140) Erzurumda bir eczanenin mes' ül müdurlüğünü yapacak dip lomalı eczacıya luzum vardır. isteklilerin şartlarım bildirmek üzere : Ayasofya cıvarında Devlet Basımevinde ressam Bay Mahmud'a müracaatları Paranıza Zahmetsiz ve Sağlam En Yüksek Gelirî ADAPAZARI Satılık büfe takımı Akajudan yapılmış komple bir büfe takımı satılacaktır. Arzu edenler saat on altıdan on sekize kadar Ayaspaşada Barlı apartımanmın 5 numaralı dairesinde görebilirler. İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları 3/3/937 Çarşamba 1 den 200 [ cami hademeleri 4/3/937 Perşembe 201 den ilâ 5/3/937 Cuma Eytam, eramil, muhtacin ve saire 6/3/937 Cumartesi Mütekaidin İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy Vakıflar Müdiriyetleri mmtakası dahilinde bulunan cami hademelerinin şubat 937 ücretlerile mütekaidin, eytam ve eramilm üç aylıkları yukarıda yazılı günlerde verilecektir. Mütekaidin ve yetimlerin nüfus kâğıdı ve senedi resmîlerile o günlerde mensub oldukları Vakıflar İdarelerine müracaatleri. (1132) Türk Ticaret Bankası < Han) Taş ^ Size Temin Ettî Banlcanın Bah kapı KANZUK SAÇ EKSiRi KARDOL kullanarak NEŞ'ESİZLİK Sıkıntı ve bayılma hisleri KOMOJEN ingiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu İstanbul Neş'e, ferahlık ve zindegiye avdet. İLÂN Fabrikamda imal ederek bugünlerde satışa çıkaracağım makarnalarm paketleri üstündeki (Bahçe Çapalı) markasmın Kazila Biraderler Fabrikasmın mamulâtma konulan (Çapa) ile bir alâkası olmadığı ilân olnur. Vıktor K. Kazilas Hasırcılar caddesi No. 48 50 İstanbul Safıfb ve Başmuharrtn: Yunua Nadı Omumî neşriyati idare eden Yazı Müdüru: Hikmet Munif Cumhuriyet mafbaası "Kuponlu vadeli mevduat,, servîsine yatıracağınız Saçlann köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri ta mamen giderir ve büyüme kabili yetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kullanışı kolay bir saç eksiridir. Her 100 lira için Yılda 6 lira faiz alırsınız. Faîzlerin her aya isabet eden mikdarı kuponlar mukabilinde aybaşlarında ödenir
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle