09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 3 Mart 1937 Küçük hikfiye Vasiyetname Çivi fiatları Italya tamamen askerileşiyor Sır James Frobisher artık doktorluktan elini çekmiş, eski bir operatördü. ISTANBUL: Şimdi onun bütün zevkî, etrafına bir 12,30 plâkia Türk musikisi 12,50 ha vadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14 kaç kişi toplayıp geçmiş gunlerin hatı bir şey yok. Benim bir daha gelmem Ticaret Odası idare heyeti dün sabah son 17 İnkılâb dersleri: Hikmet Bayur ralannı tatlı tath ve karşısındakileri lüzum kalmıyacak. Babanı sana bıra bir toplantı yapmış ve demir çubuk fiat [Baştarafı 1 inci sahifede'i çıkmaktadır. Hiç şüphesiz vukuat, Ital tarafından Üniversiteden naklen 18.30 meraka düşüre düşüre anlatmaktı. Biz kıyorum John. larının yükselmesi dolayısile çivi sana meclis, Franco Ispanyasile arasmdaki te yan siyasetinin müfrit cihetlerini tadil e plâkia dans musikisi 19.30 Konferans: de onu dinlemeğe bayılırdık. Doktor Ali Şükrü (Çocuk hastalıkları hakkında) 20 Sadi ve arkadaşları tarafından O akşam cinaî romanlardaki katille Baldwin'in ensesinde küçük bir apsı yiile çivi tacirleri arasmda hâdis olan sanüdü izhar eden ve muzafferiyetleri decektir.» garbda bolşevizmin son kıvrımlanna ni Türk musikisi ve halk sar^ıları 20,30 Orin ekseriya doktor oluşundan bahse yavaş yavaş teşekkül etmeğe başlamış vaziyeti tetkik etmiştir. Le Jour gazetesi diyor ki: mer Rıza tarafından arabca söylev 20,45 Bu toplantıdan evvel çivi fabrikatör" hayet verecek olan Franco'nun müsellâh diüyordu. tı. Her şey yolunda gidiyordu. Eğer ih«Roma Berlin mihveri, bazı coğrafî Türk musiki heyeti, saat ayarı 21,15 Orlerile çivi tacirleri Odada kendi arala Sir James: kuv^vetlerini selâmlıyan bir takriri tasdik tiyar bunak öldükten sonra otopsi yapkestra 22 15 ajans ve borsa haberleri vc şeniyetleri değiştiremez.» Bakın, dedi, aklıma bir hikâye saiar bile bu küçük apse ancak saçlann nnda bir toplantı yapmışlardır. Toplantı etmiştir. ertesi gunün programı 22,30 plâkia soloBu gazete, Virginia'nm dünkü maka lar, opera ve operet parçaları 23 son. geldL Alâkadar olursanız anlatayım. tıraş olmasüe nıeydana çıkabilirdi ki " tahmin hilâfına " müsbet kararlarla Faşist meclisi, bundan sonra İtalyanın bunu yapmak ta kimsenin aklına gele neticelenmiş, her iki taraf ta fiat husu VİYANA: * * * lesine telmih ederek şöyle diyor: harıcî siyasetıni tasvıb ederek Kont Cia17 konser 17,55 turizm hakkmda kon John Baldwin tıbbiyeyi birmcüik mezdL sundakı ısrarlarından biraz fedakârlık «İtalyanın Brener geçidine saplanıp ferans 18 Ltnz'den naklen halk şarkıla no'yu tebrik etmiştir. Meclis, Alman le bitirmi§, istikbali parlak, genc ve Ameliyatuı dördüncü günü Baldwin ederek ne halka, ne sanayie, ne de çivi kalmasını istemiyoruz. Fakat Disarco rı 18.20 Avusturya millî musiki konserJ yakışıklı bir doktordu. Ah, insan hem çenesini oynatmakta güçlük çekti ve tacirlerine zararlı olmıyacak şekilde çivi Italyan anlaşma siyasetinin inkişaf etmegeçidinde nöbet beklerken, biran dik 19 35 konferans 20 havadis 20,10 spor genc, hem yakışıklı olursa etrafında bir bu romatizmaya hamledildi. Fakat be fiatlannın bir miktar yükseltilmesind* ğe devam ettiğını ve tatbıkatta gittıkçe te~ havadisleri 21 05 orkestra konseri 22.45 sürü de kadm olur. Etrafında bir sürü şuıci gün zavallıyı, yüzünde, zehirlenen mutabık kalmışlardır. Dünkü idare he •siri görüldüğünü memnuniyetle kaydet katsiz davranmanın kendisi için meş'um haftanm haberleri 23,10 havadis 23,23 miştir. 2 ikincikânun tarihli Ingiliz Ital olacağını biliyoruz. iki Alman limanını, oda musikisi 24 dans musikisi. kadın olunca da insan yakasınm. iki u ve adalelerin takallüsile husule gelen yeti üç saat kadar sürmüş ve Oda sanay BERLİN: cunu bir araya getiremez. yan anlaşmasının iki memleketin Akde yani Hamburg'la Trieste'yi birbirine acı bir sırıtışla buldular. 17 konser 19.20 edebî konwsma 20 o şubesi müdürii Avni idare heyetine iza John. dahiliye mütehassısınm asistaArtık şüpheye imkân yoktu. İhtiyar niz münasebetlerini faydalı bir şekilde bağhyan oklan gosteren kartpostallar peret 21 havadis 21.10 klâsik musiki hat vermiştir. m olarak çalıştığı hastaneden aldığı ma Baldwin'i kurtarmak için tıbbın müm21,45 genclik saati 21.15 yeni Alman muaydınlattığını zikrettikten sonra meclis, Fransada satılmamaktadır.» Çivi fıatlarına nark koymak salâhiyet: sikisi 23 havadis 23,20 gece konseri aşı yedıkten maada babası Allen Bald kün kıldığı her şey yapıldı. Fakat vaki Milânoda cereyan eden Türk îtalyan Oeuvre gazetesinde, Tabouis, Ital 24 dans musikisi. win'in kendisine her ay tahsis ettiği geçmişti ve altıncı gün zavallı ihtiyar Iktısad Vekâletine aid olduğundan Oda müzakerelerinin müspet neticeleri hak yanın halihatırda Fransanın şimalî Af PESTE: mühimce bir miktar parayı da bitiriyor tahammülfersa ıstırablar içerisinde kıv vardığı neticeyi îküsad Vekâletine bil kmda malumat alnıış ve faşist Italya ile rikadaki müstemlekelerine karşı takib et 18.30 cigan orkestrasi 19.40 san 21 ve ay sonuna doğru gene meteliksiz ka ranarak öldü. direcektir. çocuk musikisi 21 30 havadis 22.05 çigan teşriki mesaide bulunmak istediğini gös mekte bulunduğu siyaset dolayısile en lıyordu. John için arük hiçbir tehlike mevcud orkestrası 23 Peste konser orkestrası tatermiş veya gösterecek olan memleket dişe izhar etmekte ve İtalyanın Almanya rafından konser 24.20 fransızca, italyanBaba, oğul hep bu yüzden kavga e olmamakla beraber her hangi bir ihti lerle b«raber çalışmak hususundaki ar ile birlikte bu müstemlekeleri Fransaya ca havadis 24,30 dans musikisi. derlerdi. John babasından bu parayı male karşı tam bir ihtiyatla davranmak BÜKREŞ: zusunu bir kere daha izhar etmiştir. artırmasını istiyor, oğlunun israfına ve küçük apseyi izale etmek lâzımdı. bağhyan yollan elinde tutmakta oldu 19.10 orkestra 2130 keman konseri e kızan Baldwin de bu para ile idare etGeceyarısı ölünün odasına girdi. Bald Faşist meclisi, Mareşal Graziani'y ğunu vazmaktadır. 22.10 san 22.30 havadis 22 45 eece konr mesmi öğrenmedikçe bir santim daha win. bir hafta e\ vel ameliyat oldu seri 23 45 havadis 24 dans musikisi. selâm ve sempaülerini gönderdikten sonfazla vermiyeceğini söylüyordu. masanm üzerinde yatıyordu. John bir LONDRA: ra, bugünkü toplantısına nihayet vermiş ECNEBİ MEHAFİLDE 19 cocuk saati 19,45 konser 20 hava* * * çift lâstik eldiven alarak küçük bir tir. dis 20 20 ot>era parçaları 20.40 varvete İhtiyar Baldwin'in sol kolunda. ale çatlak ve delik olması ihtimaline karş Çekoslovakyanın Türkiye 21 trio 21 30 san 22.15 varyete 23 haMeclis, yann saat 22 de tekrar top lâde felclerden daha başka hususiyetler uzun uzun muayene ettL vadis 23,25 senfonik konser 24,25 ko lanacaktır. elçisi Şimdi apseden gelecek cerahat, bir gösterdiği için iftıhar duyduğu bir felci nusma. hafta evvel zerkettiği mikrobdan çok vardı. Heyeti teferiye yüksek dağlara PARİS: Çekoslovakyanın Ankara elçisi Hal16.30 konser 18 havadis ve borsa ha Kolunun günün birinde birdenbire fe daha müthiş ve öldürücü idi. la'nın yerine Bükreş elçiliğinden istifa çıktı Eldivenlerin tamamile sağlam oldunalaşmasından korkarak ikide bir oğlueden Şeba'nm tayin edildiği haber a berleri 19 konser 20 varyete 21 konNairobi 2 (A.A.) «Şarkî Afrika» ser 23 havadis 23.30 gece konseri. ğuna kanaat getirdikten sonra cebinden nu çağırtır ve muayene ettirirdi. hnmıştır. Malum olduğu veçbile Şeba POMA: îtalyan mühendislerinden Giglione ile Sovyet ordusunun Romanya toprakla Gene fırtınalı ve yağmurlu bir gece, bir şırınga çıkardı. Eli ile apseyi buldu 18 15 dans musikisi 19.10 konser 19 50 idaresi altında bulunan sefer heyetınin a rından geçmesi meselesi hakkmda mü havad's 21 30 fasi?m haberleri 21,40 bahasının evinden gelen bir telefon üze îğneyi batırarak bütün cerahati çekti zası, 15 gün içinde Afrikanın başlıca him bir kitab yazmış, bu yüzden Prag komedi 23.45 dans musikisi. rine yola çıkan John hiddetinden söy Artık işlediği korkunç cinayetin hiçbir yüksek dağlarına çıkmışlardır. Bunlar, parlamentosunda cereyan eden hara lenip duruyordu. Sırf babası. acaba ko izi kalmamıştı. Tabiî kimse John'dan şüphe etmedi lum nasıl oldu diye merak ettiği için 14 sonkânunda, Kilimandjaro tepesine, retli münakaşalar neticesinde Bükreş böyle bir gecede bu yol çekilmezdi, doğ ve Baldwin iki gün sonra gömüldü. Bursa muhabirimiz Musa Ataşın Şe ki gün sonra da Mavenzi dağının dört sefaretinden istifa etmişti. Sir James bir müddet sustu, sonra: fika Kutlayla nişanlandığını yazmıştık. tepesine çıkmışlardır. Şimdiye kadar rusu! Bu akşam şehrin muhtelif semtlerindeÇin heyeti Yunanistana gitti ki nöbetçi eczaneler şunlardır: İşte, dedi, fevkalâde mahirane bir Arkadaşımızın birkaç güne kadar dü Aklına türlii münasebetsizlikler ge buralara hiç kimse çıkmamıştı. îtalyan İstanbul cihetindekiler: liyor, kafasını başka şeylerle meşgul et cinayet. Bunu bir doktordan başka kim ğünü yapılacaktır. Musanın hayat Bir haftadanberi şehrimizde bulunan Emmönünde (A. Minasyan), Beyazıdda se yapamazdı. Amma John'un talihi yoldaşı da kendisi gibi bir dağ sporcu lar, 18 sonkânunda kayaklar ianesile Ki Çin askerî heyeti dün Romanya vapu meğe çalıştıkça, bu gece babasınm kolimadpero tepesine ve fethasma çıkmış rile Yunanistana gitmiştir. Heyet reisi (Haydar), Küçükpazarda (Hikmet Cemil), lundan değil. daha başka, ve çok daha yokmuş. sudur ve bu sporda çok mahirdir. Eyiıbde (Hikmet Atlamaz), Şehremininde Hepimiz telâşla: mühim bir hastalıktan dolayı kendisini Yukarıki resim Musa Ataşı yeni ha ar, 31 sonkânun tarihinde de 5250 met General Shan Shi'nin rahatsızlığı yü (Nazım Sadıkı, Karagümrükte (Arif), Sa Ne gibi. dedik. çağırmış olduğunu için için temenni yat arkadaşile bir arada göstermekte ro yüksekliğindeki Konda dağının en zünden heyet Ankaraya gidememiştir. matyada (Erofilos), Şehzadebaşuıda (Üni Ne gibi olacak. dedi, intihar etti. dir. Kendılerini tebrik ederiz. etmekten kendini alamıyordu. Eğer ihyüksek tepelerine çıkmışlardır. versite), Aksarayda (Ziya Nuri), Fenerde Fransız büyük elçisi (Husameddin), Alemdarda (Eşref Neşet), Ha. eldivende delık varmış, cera tiyar Baldwin ölürse bütün miras oğluFransız matbuatı memnun değil Mezunen Parise giden Fransız büyük Ba^ırkoyde (Istepan). na kalacak, yani John artık hiç para sı hati çekerken... Biri kâr, diğeri zarar eden Paris 2 (A.A.) Büyük Faşist Beyoğlu cihetindekiler: Sir James gülümsiyerek sözümüzü elçisi Henri Ponsot'nun bir müddet dakmtısı çekmiyecekti. meclisinin içtimaı, Paris gazetelerine iki san'at şubesi Galatasarayda (Ahmed Cevad), Bostankesti: ha Pariste kalacağı haber alınmıştır. * * * îtalyan siyasetinin istikbali hakkmda bir Bu teahhufun Sancak meselesile alâka başmda (Garih), Galatada Topçulaıda Şehrimizdeki fıçı imalâthaneleri bir Hayır, hayır. John bu derece ihtiJohn babasını yatakta buldu. (Hıdayet), Taksimde «Kemal RebüH, Kuryatsızlık edecek kadar budala değildi. eşerek Iktısad Vekâletine müracaat ve çok mülâhazalar ilham etmektedir: dar olduğu ilâve edilmektedir. tuluşta (Galopulo), Maçkada (Maçka), Hayrola baba, ne oldun? Yoksa ge Pertinax, diyor ki: Mesele basit: Ben Baldwin'in saçmı tı çok fena olan vaziyetlerinden şikâyet Hasköyde (Nesim Aseo), Kasımpaşada ne mahud kol meselesi mi? îngiliz sefiri Ankaradan (Mueyyed). Beşiktaşta (Ali Rıza), Sarı etmişlerdir. Fıçı imalâthaneleri evvelce raş ettiğım zaman ensesindeki iğne yer«En nikbinane faraziyenin ele alınmaBaldwin kızdı: yerde (Osman). balıklarımızm tuzlu olarak ihraç edil sı halinde bile îngiltere, Sovyet Rusya geldi Hangi kol, dedi. Ne kolu? Sancı leri nazari dikkatimi celbetti. Tetkik Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: ettim. Cerahati çekilmiş apseyi buldum. mesi sayesinde fıçı imalâthanelerinin ve Fransaya karşı ileri sürülen şikâyetleİngiliz sefiri Sir Percy Lorrain An Usküdarda (Selimiye), Kadıkdyde (Saadan ölüyorum. çok iş bulduğunu, halbuki şimdi taze karadan İstanbula gelmiştir. Muayene neticesinde bu sancıların Bereket versin içinde benim işime yari bir araya toplamak arzusu, meydana det), Büyükadada (Halk), Heybelide (Tarıyacak kadar cerahat kalmıştı. Bu cebalık ihraç edildiği için fıçı imalâtha nas). bir safra kesesi iltihabından ileri gel balık ihrac edildiği için işsiz kaldığm dıği anlaşıldı. Derhal ameliyat lâzımdı. rahatteki mikrobun klinikten çalınan tetanoz mikrobile ayni olduğu anlaşı dan şikâyet etmektedirler. Baldwin buna razı oldu, fakat: Evlenme töreni İktısad Vekâleti bu işin tetkikini Ti Hastaneye gitmem, dedi. Etrafım hnca tabiî bütün mesele meydana çıktı. John da en kolay çıkar yolu acıd prussic caret Odasına havle etmiştir. Oda yapTecimerden Müezzin oğlu Bay Ali da bir sürü asistanın ve hastabakıcmın tığı tetkikte şikâyetin muhik olduğunu kızı Bayan Hurıye ile doktor Suphi Adolaşmasma tahammül edemem. Ame içmekte buldu. görmüştür. Yalnız bu tetkik esnasmda İçimizden biri: nnın evlenme töreni 27 şubat 937 cu liyatı burada yapamaz mısın? Peki amma, dedi. Siz ne münase fıçı ile gitmiyen balıkların şimdi sepetmartesi akşamı Parkotel salonunda güAmeliyatı evde yapmak mı? John'un lerle gönderildiği anlaşılmıştır. Fıçı sabetle Baldwin"in saçmı tıraş ettiniz? zide davetliler huzurunda pek neş'eli şakakları zonkluyordu. Şimdiye kadar Sir James gene her zamanki gibi bizi nayiinin zarar etmesine mukabil sepet bir surette sabaha kadar devam etmişbabasınm ölmesini istemiş, fakat onu sanayii çok kâr etmiştir. Oda, vaziyeti tir. Yeni evlilere saadetler dileriz. kendi elile ortadan kaldırmağı hiç dümeraka düşürmüştü. Gözleri memnuniİktısad Vekâletine bildirecektir. yetle parlıyarak: şünmemışti. Halbuki ameliyat evde ya Ay orasını anlatmadım mı, dedi. pılırsa bu o kadar kolay olacaktı ki! Haydar Rifatın Baldwin'in kolundaki felcle iftihar et Peki baba, dedi. Doktor Armley'e eserlerinden telefon ederim. Ameliyatı o yapar. Klo tiğini söylemiştim ya. Vasiyetnamesi Hâşiyeli Türk ceza kanunu oXununca, beynıni. teşrih edilmek üzeEtrüsk Vazosu 20 Kr roformu da ben veririm. Şimdi gideyim İstanbul Cumhuriyet Muddeiumumi mure Anatomy Pathology enstitüsüne bıIliçin Olümü 50 de narkoz aletlerini alayım. raktığı anlaşıldı. Beyni çıkarmak vazi avinlerinden Cemal Köseoğlu, Turk ceza Efendi İle Uşak 40 * *• kanununu bütün tadillerile ve esbabı mufesini de bendenize verdiler. Vikontun ölümü 30 cıbe lâyıhaları ve Adliye encümeni mazbaGecenin o saatinde kimse tarafından Çevıren: talarile birlıkte derlıyerek neşretmiştlr. Bu İklimler 100 görülmeden emrazı dahiliye hastalık kltabda; ayrıca mer'ıyet kanunile Adliye İlk Aşk 100 i BEYZA BİRSON ları klınığinin lâboratuarına girmek hiç harc tarifesinin ceza kLsmı ve bu kammKüçük Hikâyeler 100 te güç olmamıştı. Zaten kendisi asistan lara aid Temyiz mahkemesmin yerleşmiş Atlı Spor Kulubü azalan Hısarcık gezisinde istirahat halinde 125 , Mevud Toprak olduğu için bu hakkı haızdi. Dolablar Apartıman hırsızı yakalandı içtihad ve kararları da mevcuddur. Kayseri (Hususî) Kayseri Atlı ] faza eden bu kıymetli teşekkül, Vali Ad~ Stalin 150 ı Bundan başka ceza kanununun her dan birine yürüdü. Ve küçük bir tüp Tozkoparanda Çiçek apartımanı ka Lenin Mezhebi 75 i tatanoz mikrobu alarak geldiği gibi giz pıcısı Fıkretin dairesine cuma günü maddesine aid Temyiz mahkemesi karar Spor Kulübü, bu kış içinde de çalışmış lî Baymanın gösterdiği pek yakın alâka ları ve mütaleaları, mer'iyet kanununun ve her pazar günleri civar köylere atlı Felsefe 35 ı lice çıktı. ile önümüzdeki hazirandan itibaren Humeçhul bir hırsız girmiş ve bütün eşya halen hükmü yerinde duran maddeleri ve Tarih Felsefesi 125 i geziler yapmak suretile idmanlarına de susî Muhasebeye devredilecek ve kulü" ları çalarak kaçmıştı. O civarda birçok notları da vardır. Anarsızm 60 100 kurus fiatla satılmakta olan bu ki vam etmiştir. Son hafta içinde, Erciyeşın Bol ışıklı salonda, Baldwin kendin apartımanlarda bu şekilde hırsızlıklar tabı yalnız hukukçulara değil. herkese tav eteğinde suyu, havası ve bilhassa man bün istikbali garanti edilmiş bulunacak den geçmiş yatıyordu. Masanm bir ta olduğundan, hâdıseye Emniyet ikinci tır. Bilhassa Vali Baymanın, kulüb aza~ siye ederiz. ş rafında Dr. Armley, öbür tarafında a şube müdürlüğü el koymuş ve yapılan arasının güzelliğile meşhur olan (Hisar larile birlikte muntazaman manejlerde Uşak Halkevi Dergisi sistanı büyük bir süratle çalışıyor, baş tahkikat sonunda bu işleri meşhur sacık) köyüne kadar gidilmiş ve oradan bulunması üyeleri teşyi ve teşvik eyledi" tarafta da John babasının yüzüne nar bıkalılardan Yahudi Jakm yaptığı an IJşak Halkevinin iki sayılı broşurü çıktı. geç vakit dönülmüştür. Mevlud Baysal Bir yıllık müspet çalışmaları gerek resim koz maskesini tutuyordu. Yanında, sı laşılmıştır. Üç senedenberi yalnız kayidli azası ği gibi, aza adedinin de gün geçtikçe artve gerekse yazılarla çok güzel izah eden Dördüncü Vakıf Han dördüncü rası geldiği zaman kullancağı küçük bir Sabıkalı Jak yakalanmış ve çaldığı bu mecmua cidden ihtimamla tertib edil nın verdiği aidatla mevcudiyetini muha ~ masına yardım etmiştir. kat, 18 numara, telefon 22537 tüb vardı ve artık vakit gelmişti. eşyalar istirdad edilmiştir. Tahkikata miş ve çok güzel bir şekilde basümıştır. Yavaş yavaş maskenin süpabını aça devam edilmektedir. Hüsran Filizleri Büyük şehir ve kasaba parklan; rak kloroform miktarını çoğalttı. Biraz Genc ve velud şairlerimlzden Mehmed Anıt, meydan, çocuk parklan ve sonrada Baldwin'in nefesi ağırlaştı ve Teşekkür Celâl Silâym, Hüsran Filizleri adlı yeni bir villâ bahçeleri için modern proje • hai ifledi. Çok sevgili babamız Adem Yükselin şiir kitabı intişar etmiştir. Elliden fazla ve plânlar hazırlar; keşifnamcler Değişikliğin farkına varan Dr. Arm vefatı münasebetile gerek bizzat cena • küçük şiiri ihtiva eden bu kitabcık, şür ve tanzim eder. Projelerin arazide • ley: ze merasimine iştirak lutfunda bulu edebiyatseverlere düşünmek ve hissetmek tatbikatını deruhde ve taahhüd John, dedi, teneffüs ağırlaşıyor, nan ve gerekse telgraf, telefon ve mek için küçük bir ufuk daha açmış bulun maktadır. Tavsiye ederiz. dikkat! eder. İki düşman arasında kalan Polonyanın istiklât hatbinde tubla bu acı günümüzde teessür ve keBelediyeler Dergisi John büyük, fakat sahte bir telâşla: derlerimize iştirak eden sayın dost ve Müessesat ve villâ bahçelerinin geçen müthiş ve heyecanlı bir macera Belediyeler Dergisinin ikinci yıl, on do Mukavemeti azahyor, dedi. Ne de akrabalarımıza hepsine ayrı ayn ce daimî nezaretini kikük ücretlerle Zengin Nefis ve muazzam sahneler olsa ihtiyar adam. Galiba bir «huile vab vermeğe teessürümüz mâni oldu kuzuncu sayısı çıktı. Her sayısında bir tekabul eder. âmül hatvesi atan mecmuanın bu sayı camphree» yapmak lâzım gelecek. önümüzdeki CUMA ğundan muhterem gazetenizin tavassu sında şehircllik, belediyecilik meselelerlne Çiçek, sebze tohumları; fide ve Fena olmaz. Ben mümkün olduğu tunu rica eder ve saygılarımızı sunarız. emas edilip münakaşaları yapılmakta ve akşamından itibaren fidanlar; süs, meyva ağaç ve ağaçkadar işi çabuk bitirmeğe çalışacağım. istifadeli neticelere varılmaktadır. (Ademzade Biraderler) çıkları; bahçe alât ve edevatı ve Dr. Armley'le asistanı tekrar ve daOsman Yüksel, Halil Yüksel, Endüstri GABY MORLAY ViCTOR FRANCEN • • ^ " • ^ • " ^ • • • 1 ehliyetli vahçıvanlar gönderir. ha büyük bir dikkatle işlerine daldılar. Ömer Yüksel İzmirde neşredilmekte olan bu mecmuaELVİRE POPESCO RAiMU • ANDRE LEFAUR ve DUVALLES Katalogu (50) kuruştur. John, hiçbir telâş eseri göstermeden nın altmcı sayısı güzel ya2alarla çıkmıştır. gibi büyük yıldızların filmi şınngasmı küçük tübdeki müthiş mikÖLÜM Alâkadarlara parasız gönderilir. Tavsiye ederiz. robla doldurdu ve ayni soğukkanlılıkla 9 uncu kolordu kumandanlığmdan Ankara Bükreş iğneyi Baldwin'in ensesinde, saçlarının mütekaid General Ali Fevzi Gerçek Sadri Ertem. bu lsimle yeni bir eser neşHerjün ılk searsta 31 gizlediği bir noktaya batırdı. Sonra klo vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle vak retmiştir. Arkadaşımız, Romanyaya yaptığı (Le Roi) NE roformu tamamile kesti. Netice gecik ti askerî merasimle Göztepedeki köş >on seyahatinde edmdıği intıbaları guzel ve t)ir üslubla bu eserinde anlatmaktadır. 50 diğer seanslarda MA medi. Teneffüs hemen düzelmişti. künden kaldırılarak Sahrayicediddeki cumsa satılan bu kitabı herkese tavsiye Ameliyat muvaffakiyetle bitti. Ertesi aile mezarlığma defnedilecektir. müdavimlerine hoş iki saat geçirtiyor. îderiz. Alâkadarlar fiatların bir günü hastayı muayene eden Dr. Arm az yükselmesinde mutaley: bık kaldılar Çok iyi, çok iyi, dedi. Ateş yok, hi Faşist Meclisi hazırlığı arttırmağa karar verdi RADVO Rn aksamki program J Bursa muhabirimiz nişanlandı NOBETCİ ECZANELER Kayseri Atlı Spor kulübünün faaliyeti YENİ ESERLER | Bahçe Mimarı SON CASUSLAR İ P E K sinemasında Ş U K R A N I AŞK Bu hafta S A K A R Y A sineması • IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII'IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII T A Beyazlı Kızlar Mektebi Mtr TUrkUn gttrmesl lâzım gelen TURK İNKILABINDA TERAKKİ HAMLELERi Türkçe sözlü bUyük Millî filmini N sı SON UÇUŞ sînemasında Siz de GörünUz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle