16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 3 Mart 1937 { Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Tarihî tefrika : 46 Yazan : M. Turhan Tan (Tercüme ve iktibas edilemez) Adliyeye verilen Yahudi daktilo Polonyalı Yahudi bir çok dolablar çevirmek istemiş Doğrujdeğil mi? Biraz dikkat! Üç gün evvelkı nüshamızda bir şilepçilik inhisarı kurulacağı hak kmda çıkan bir şayiadan bahsetmiştik. Sabahlan çıkan bir gazete, bu haberimize işaretle «Şilepçilik inhisarı kurulacağı doğru değildir. Bu havadis şundan galat olmalıdır. Tekzıb ediyoruz» diyor. Bu tekzib karşısmda gülmek mi lâzım, ağlamak mı, bilemiyoruz. Çünkü, bu gazete, bütün denizcilik muhitinde akisler yapan bir hâdise karşısmda hissiz kalmış, daha doğrusu bu vâkıayı atlamıştır. Üstelik iddia etmediğimiz bir şeyi bize isnada çalışarak bizi haksız yere tekzib etmek istemiştir. Bir kere, biz, «şilepçilik inhisarı kurulacaktır> demedik. tBöyle bir şayia var> dedik. Üstelik şunu da ilâve ettik: «Böyle bir şayia vardır amma bizim yaptığımız tahkikata göre bu doğru değildir. Bilâkis, hüku met, şilepçiliğin inkişafı için elinden gelen yardımı yapacaktır.> , 28 şubat tarihli nüshamızın ikinci sahifesinde bu bahse aid yazımızı okuyanlar, vaziyetin böyle olduğunu görüler. Gazetecilikte ancak yalan ve yanlış havadisler tekzib edilebüir. Biz, bir şayiadan bahsettik ve ona ihtimal vermedığimizi de kaydet tik. Atladıkları hâdiseleri tekzib etmek hastalığına tutuldukları anlaşılan arkadaşlara, dikkat hassalarım lüzumu kadar işletmelerini tavsiye etmek istiyoruz. Mütekaid, eytam ve eramil maaşları Emlâk Bankası bugün tevziata başlıyacak Japonya ve Büyük Okyanus aponyada, Mançuri fatihi General Hayaşi'nin teşkil ettiği kabine işe başladı. Parlâmento yeni kabineye karşı artık muhalefet göstermiyor. Adeta ordu ile siyasî partiler Üniversitede müstahdem bir Yahu Mütekaidin, eytam ve eramilin üç ayarasında, müsalâha ve hiç olmazsa mü ~ dinin kitab siparişine kanşmak istemesi lıklarının bu aybaşmda verilmesi lâzımtareke aktedilmiştir. Kabineye Maliye ve bir ecnebi kumpanyaya küstahça bir dır. Defterdarlık Malmüdürlükleri va Nazın olarak dahil olan Yuki sermaye " Hünkâr, sevgili karısının aylardanberi ranma rağmen Hünkâr belinlecK, bön mektub yazması üzerine hakkında Müd" sıtasile tevziata cumartesi günü başlıya darların dahi itimadmı kazanmış bir mataşıdığı şerefli yükten kurtulup yeni biı bön sordu: deiumumilik^e takibata başlandığı yazıl" caktır. liyeci olduğundan ordunun istediği kon* Sözlerimin nesi tadsız?.. şerefe ereceği günün yaklaştığını bilmek" mıştı. Şimdiye kadar Emlâk Bankası, cüz" trollu iktısadî sistemin sermayedarlık u Yeni şehzadenin bir gün cihangir le beraber bu önemli hâdisenin düğün sıVak'a hakkında yaptığımız tahkikata danlarını kırdırmak suretile maaş alan sulile telif olunabileceği hakkında sanayi rasında vukua geleceğini tahmin etmiyor olacağını söylüyorsun. Onun öyle ola ~ gÖTe hâdise şöyle cereyan etmistir: Üç lara Defterdarhktan daha evvel tediyat erbabına ve sermaye ashabına kanaat geldu. Kızkardeşine, Atmeydanı sarayında bilmesi için senin, Allah etmesin, Allah sene kadar evvel, Üniversitece satm alıyapmakta idi. Malul ve mütekaidin ile miştir. Buna mukabil, ordunun, bilhassa, kendi elile kemer kuşatıp Topkapı sara" etmesin, yok olman gerekmez mi? nacak âlet ve edevatı sipariş etmek için eytam maaşı alanlardan bir kısmı dün Sovyetlere karşı harb hazırlığı için iste Her doğan ölür valide. Bir gün mütehassıs olarak Ankaradan gönderilen yına döndüğü vakit Hurremi çığlıklar İstanbul Emlâk ve Eytam Bankasmın ö* diği favkalâde büyük tahsisata parlâ " içinde buldu ve şaşırdı. Fakat analık saa sen de ben de, nöbetimizi savacağız. doktor Ziyanın maiyetinde almanca munüne giderek ihtiyaclan olduğu cihetle mento muhalefet etmiyecektir. Çünkü, detini vaveylâlarla karşılıyan hem mes'ud, Hafsa Sultan, şahlanmış hıncından al" doktor Ziyanın maiyetine, çalışmak üzere tevziata başlanmasını istemişler ve aylık" yeni kabine askerî masrafları indirmiye" hem mustarib kadm, tesliyet ve şefkat dığı cür'etle en ağır hakikate parmağını ücretle Şönfeld adında Polonyalı bir lan verilmeyince şikâyete kalkışmışlar ve cektir. bekliyordu, onun için şaşkınlığını çarça koydu: Yahudi tayin edilmişti. Bu adam, Av öteye beriye müracaat etmişlerdir. Artık Japonyada dahilî buhran zail buk giderdi, karısmm başucuna geçerek Sana ben de, bütün cihan da feda rupada bazı firmalara müracaat ederek Emlâk Bankası müdürlerinden bir zat olmuş gibidir. Yeni kabine, şimdi, bütün dualar okudu, nüvazişler saçtı ve sonra aslanım. Lâkin ölüm hak, miras helâl ise kendisine muktedir bir kumusyoncu süsü bir akşam gezetesine, Malmüdürleri vak dikkat ve gayretini, ordunun tensikine ve anasının dairesine çekilerek müjde bek ortada nur topu gibi Mustafan var. Onu vermiş ve onlara yazdığı bir mektubda tile para vermedikleri için' tediyata ancak makineleştirmek işine hasretmektedir. Bu lemeğe koyuldu. unutmaya mübarek yüreğin nasıl kail şayed isterse Universıtenin siparişlerini o ayın altmcı günü başlıyacağız, demekte hususta, ilk adım olarak 900 zabitin riitO giine kadar birkaç kere baba olan oluyor? firmaya verebileceğini bildırmiştir. dir. Halbuki keyfiyeti İstanbul Defter besi terfi edilmiş ve 1800 zabitin yerleri Hünkâr, iğnelenmiş gibi muztarib bir Hünkâr, hiçbir doğum vâkıasını böyle Bu adam ayrıca mektubunda, müradan Kâzımdan sorduk bize şunları söy değiştirilmiştir. Sovyetlere ve Çine karşı yakından takib etmemişti ve hiçbir göz" hareket yaptı ve haykırdı: caat ettiği firmadan bu siparişi temin etledi: ordunun polıtıkasmı idare edenlerden Ge Mustafa, Mustafa mı?.. O, Mahidesinin vaveylâsmı duymamıştı. Böyle mek üzere bazı Türk memurlanna para « Şikâyetçiler bana da geldiler. Biz neral Daihara, İtagaki ve İsogai haricbir alâkayı ilk defa gösteriyor ve ikidebir devranm çocuğu. Selim ise Hurremin. vermek için tahsisat istemiştir. Emlâk Bankası emrine miktarı kâfi para deki garnizonlara tayin edilmiştir. Bu Aralarında dağlar kadar, denizler ka anasını sorguya çekiyordu: Keyfiyet haber alınmış ve bu adamın verdik. Hatta daha ziyade para istiyor değişiklikler ile ordunun idaresindeki Zavallı Hurrem ağlar mı dersin dar fark var. vazifesine nihayet verilmiş ve iş Maarif larsa vermeğe hazır olduğumuzu bildir " birlik tamamlanmış oluyor. Bundan son" Ve artık orada durmadı, Padişahlık valide? dim. Biz ayın altısmda tevziata başlıya ra ordu, kanunî yollarla politikasını yü Biçare yükün atıp rahata erdi mi gururunun ibramına boyun eğmedi, aş Vekâletine de bildirmiştir. Maarif Vekâleti, Üniversitede me " cağız. Emlâk Bankasmın tediyata başlı rütecektir. ka münkad olup yürüdü, Hurremin odaaceb? yamamasına son zamanlarda bankada yaYeni kabinenin üçüncü faaliyet sahası Ne nazdır şu doğacakta?.. Anne" sma gitti. Kadın, incili bir yorgana bü mur olmadığı halde kendisine bu sü sü verip, Türk memurlanna para yedi pılmış olan değişikliklerin sebeb olması dış politikaya aiddir. Parlâmentoda Başsin harab etmeden beşiğine inse clmaz rünerek muhteşem yatağına uzanmıştı, muhtemeldir. Maamafih Emlâk Bankası vekil General Hayaşi tarafından verilen uyur gibi görünüyordu. Ebeler, yeni şeh receğıni söyliyen Yahudiyi Müddeiu mı?.. zadeyi kundaklamışlar, anasının yanına mumihğe tevdı etmistir. Buna dair hazırmüdürü ile konuştum. Bugün malullere izahattan anlaşıldığına göre, bundan sonValide Sultan, ardı arası kesilmiyen yatırmışlardı. Som gümüşten yapılmış o lanan dosya Müddeiumumî muavini tevziata başladıklannı, ayın altıstnda da ra Japonya, siyasî ve askerî bütün faalibu sorulara münasib ve nazik cevablar lup üzerinde yumurta büyüklüğünde bir Sadun tarafından tetkik edilmektedir. diğerlerine tevziat yapılacağmı söyledi.» yetini Sovyetlere ve Çinlilere hasrede vermekten geri kalmıyordu. Fakat için 1 cektir. Bundan sonra Japonya, Büyü ! için de homurdanıyordu. Oğlunun heye zümrüd sallanan beşik boştu, yatağm bi" ŞEHlR ÎŞLERİ ADLÎYEDE Okyanusta Ingiltere ve Amerikanın canı Yavuzdan dul kalan bu kadına raz ilerisinde pırıl pınl parlıyordu. nahoş geliyordu ve o heyecanm her z e r Hünkâr koşar gihi yürüyerek löğusa Sırt hamallığı hakkında yaİki balıkçınm muhakemesi ve bunlann iltizam ve himaye ettikleri Avrupalı devletlerin ve bahusus Holanresinden Hurreme bir tahakküm hakkı nın başı ucuna geldi ve elini onun beyaz Evvelki gün Heybeliadada cereyan epılan tetkikatın vardığı netice danm müstemlekelerine karşı her türlü geçtiğini sezerek zavallmın içi allak bul bir ateşpareyi andıran ısıcak alnma koyden bir sarhoşluk vak'ası dün cürmü Sırt hamallığı işi üzerinde tetkikat du. lak oluyordu. meşhud mahkemesine intikal etmistir. istilâ ve taarruz emellerinden feragat e yapmakta olan komisyon işini bitirmiş, decektir. Hâdise şudur: Hünkâr, bir aralık yaman bir endişe Eh, dedi, sana da, bana da geç bu hususta bir rapor tenzim etmistir. Halbuki yakm zamana kadar Japon • * ye kapıldı, anasının ellerine sanlarak miş olsun. İkimiz de işte kurtulduk, ra Bu rapora göre şehrin düz olan cadde Fazlı ve Cevdet admda iki balıkçı bayanın dış politikasmda ordu kadar nüfuz lık avına çıkmışlardır. İki arkadaşm tagamlı gamh sordu: hata erdik. ve sokaklarında sırt hamallığı tama • lihi yaver gitmiş ve iyi bir kısmetle sahıbi bulunan donanma erkânı, Japon" Hurreme bir musibet gelir mi va Sevgilisine, doğum sırasında kendisi mile menedilmektedir. Yalnız dik ve * lide, zavallı kurtulmaz da ölür mü, böy nin de sürekli ıstırablar çektiğini anlatmak çok yokuşlu olan yerler için münasib Büyük caddelerdeki geçid yerlerinin dönüp balıkları da mühimce bir fiatla yanm şimdilik yalnız Büyük Okyanus " bir vasıta tedarik edilinciye kadar sırt işaretlenmesi için yeni bir grup Belediye satmışlardır. Kazancm verdiği sevinc ta genişlemesini istiyorlardı. Bunlar, le bir felâket olur mu? istıyordu. Bu hakıkati, «sen bir doğurdun, Hafsa Sultan, sesinde hıçkırık sezilen ben kırk doğurdum» cümlesile ifade et hamallığma müsaade edilmektedir. Bu ye müracaat etmistir. Şimdiye kadar ge le şarab şişelerine sarılan iki arkadaş, Japonyanın, Holanda ile İngilterenin eepeyce içtıkten sonra, havanm da gü oğlunun şu zâfına dayanamadı. mekten utanmakla beraber halinde, sesi" vasıta tesbit ve tedarik edıldikten son çid yerlerinde renkli boya ve çivi usulle" zelliği karşısmda dayanamayıp Ada lındeki şarkî Hind adalarma, bahusus Ona, dedi, bir şeycik olmaz. Sen nin yorgun ahenginde bir iki saattenberi ra bu tarzdaki hamallık olduğu gibi ri tatbik edilmiş; fakat bunlann hiç biri nın etrafmda eşekle tura çıkmışlardır. petrol madenleri çok zengin olan Borneo her taraftan kaldırılacaktır. muvafık görülmemişti. Bu grup ta geçid Fakat şarabı fazla kaçırmış olan iki ah adasma ve Amerikanın elinde bulunup sağ olagör aslanım. Hurrem kadın her çektiği iç acıları tamamile görünüyordu. Bakırköyünde açılacak yerlerinin beyaz olarak bir nevi sabit bo bab, eşek üzerinde bir türlü muvazene ahiren istiklâl verilen Philippine (Fili yıl, yüzü dahi solmadan bir çocuk geti Fakat Hurrem dalgındı, belki de bay ya ile boyanması kabil olduğunu ileri tesis edemediklerinden her beş on adım pin) adalarma ve îngiliz İmparatorlu rir. gındı. Tacidar kocasınm teselli verir gibi kuyular Lâkin Hünkânn telâşı, endişesi, he görünüp teselli bekliyen tarümar sözle da bir, yere yuvarlanmakta ve gene ğunun en büyük ve en mühim bir par Bakırköyünün su ihtiyacını temin et sürmektedir. Söylendiğine göre bu kabil boyalar bir kalkıp bir müddet gıttıkten sonra tek çasmı teşkil eden Avustralyaya doğru yecanı, hafakanı, ebe kadınuı bir yel gibi rini duymuyordu. Hünkâr, bu sessizlik mek üzere Arteziyen kuyuları açılma perdeleri paralıyarak odaya girip te: ten elemlendi, yatağa eğildi, dudaklarını sına karar verilmiş, buna lâzım gelen sene müddetle bozulmadan devam et rar düşerek etrafı velveleye vermekte genişlemesinde ve bu maksadı temin için lerken bekçiler tarafından yakalanıp Japon donanmasmın dünyanm en kuv * «Müjde Padişahım. Bir şehzaden oldu» löğusanm kulağma yanaştırdı: saha da ayrılmıştı. Bu saha üzerinde kaç mektedir. karakola götürülmüşlerdir. vetli bahriyesi olmasında ayak direyor " diye bağırdığı dakikaya kadar geçmedi. Belediyeye müracaat eden grup; ge Ben, dedi, sana gönlümü verdim, kuyunun açılması. muhitin su ihtiyacıSarhoşlar karakola girince susacak lardı. Bu müjde, onun yüreğine yepyeni bir sen bana hayat veriyorsun. Doğurduğun na kâfi geleceği tetkik edilmektedir. çid olarak tesbit edilecek yerleri boya ~ Bu da tayin edildikten sonra bu ay i mağı ve yapacağı masrafı da altı ay son yerde narayı artırmışlar ve «yaşasın Martın birinde Başvekil General H a heyecan aşılamışh, anasının yanında du" çocuğun kıymeti o kadar büyük! çinde kuyu açma tecrübelerine başla ra almağı taahhüd etmektedir. polisler, yaşasın lüfer balıkları, yaşa yaşi parlâmentoda Japonyanın şarkî Hind ramıyordu, oturamıyordu. Ebelerin, haBu sözler, dalgın kadını birden kımıllayıkların, kölelerin kendini ayıplıyacak dattı, kapalı gözler açıldı ve solgun du nacaktır. Bu akşamdan itibaren birkaç cadde ü" ;ın şarab> dıye bağırmağa başlamış adalan üzerinde hiçbir guna emeli ol madığmı ve Philippine (Filipin) adaları larını düşünmese hemen fırlıyacaktı, löğu" daklarda bir soru belirdi: Profesör Yansen zerinde bu yeni usul tecrübe edilecektir. lardır. İki balıkçı böyle bağırmakla beraber üzerinde yalnız iktısadî dilekleri bulunsanın yanına koşup onu ve yeni doğan Bu usul iyi bir netice verirse Belediyeye Ankara şehrinin plânını yapmış olan Oğlunuzu gördünüz mü efem? daha ileri gitmemişler ve dün cürmü çocuğunu kucaklıyacaktı. Fakat Padi" Padişah, «hayır» diyemedi ve gözle profesör Yansen, Dahiliye Vekâletinde en ucuz ve en iyi bir tarza mal olacağı meşhud mahkemesinde yapılan muha duğunu, Avustralyaya da yalnız Japon muhacirleri göndermek istediğini ve bu şahlık vekan, âşıklık iştiyakına zincir vur rini yeşil bir duvakla örtülü olarak yata ihdas edılen imar müşavirliğine tayin tahmin edilmektedir. kemeleri sonunda birer gün hafif hap maksadla Avustralya hükumetile müzaduğundan içi yana yana bulunduğu yer ğm bir köşesine uzanan kundağa çevirdi: edilmiştir. Büyük caddelerde yapılacak se mahkum edilmişlerdir. kereye başlıyacağını beyan ederek donande kalıyordu. Bununla beraber harema" MÜTEFERRIK Gördüm, dedi, çok şirin. Şüphe tamirat Bir katil mahkum oldu ma erkânının politikasından feragat edilğalarını üçer beşer dakika ara ile löğusa yok ki sana benziyor. Belediye tarafından büyük caddelerde Denizyolları memurlarınm nm odasma yolluyordu, boyuna sıhhat ve Gemilerde ateşçilik eden Mahmud a diğini haber verdi. Meb'uslardan biri H o yapılması lâzım olan tamiratın tesbitine Ona acıyorsunuz, değil mi efem? * dında biri Balatta bir kahvehanede landa ile bir ademi tecavüz misakı ak " selâmet haberi getirtiyordu. tekaüdlüğü başlanmıştır. Bunlar yakmda sırasile ta" Mustafa isminde birini bıçakla yarala Niçin acıyayım Hurrem? Acma" dini teklif ettiği zaman, Başvekil bunun O gün 930 yılı recebinin yirmi sekizi cak nesi var yavrunun?.. Kolu mu eksik, Denizyolları, Akay, Fabrika ve Ha rr.ir edilecektir. Yalnız tramvay cadde mak suretile öldürmüş ve araya giren de ehemmiyetle tetkik edileceğini bildirdi. idi. Evvelce Hurreme söylediği gibi şim budu mu?.. Içime gusse kodun şimdi! vuzlar ıdareleri memurları hakkmdakı lerinde ve tramvay raylarının bulunduğu Yakubu da yaralamıştı. Mahmud bu ciBu sözler, Japonyanın, bütün harb tekaüd kanunu Resmî Gazetede çıkmış kısımlara tesadüf eden yerlerin şirket tadi anasına da bu tarihin kutlu olduğunu nayeti ağır bir tahrik altında işlediğin Bahtı kara bir çocuk. Oğlan ola" tır. Kanun mucibince hizmet müddet hazırhğını Sovyetlere tevcih edeceğine ve yeni doğan şehzadenin uğurlar geticağma kız olaydı keşke. Hiç olmazsa leri 15 seneden az olan memurlardan rafından tamiri icab etmektedir. Bu kı den bir sene üç ay hapse mahkum edilşüphe bırakmıyor. Çünkü, son zaman • » receğini anlatmağa girişmişti: cellâd elinde can vereceğini düşünmez tekaüd aidatı olarak yüzde beş kesile sım tamirata da biran evvel başlanması miştir. larda Japonyada Sovyetlere karşı ga " Yaşarsan, diyordu, görürsün. Bu di, günde bin gez ölüp dirilmezdi!.. MÜZELERDE yet derin bir itimadsızhk peyda olmuştur. cektir. Bu memurlar için bir tekaüd için şirkete tebligat yapılmıştır. çocuk cihangir olur. Onun için admı Selim Sözünü, gözlerinden dökülmeğe baş sandığı da teşkil edilecektir. Bu sandığa KÜLTÜR İŞLERİ Bulunan altınların asarı atika Ahiren, Sovyet Rusyanm Uzakşarkta koyacağım. Cihangir olacak bir padişaha lıyan inci satırlarla tamamlıyordu, sessiz aid teşkilât yakında yapılacaktır. Vladivostok'ta pek çok küçük denizaltı ancak bu ad yaraşır! olduğu anlaşıldı ce ağlıyordu. Sultan Süleyman; ömrü Bu sene idman şenlikleri gemisi inşa etmiş olması ve bu inşaatın Küçük san'atlar sergisine işHafsa Sultan, hayalinde bir aslan me~ nün en mes'ud dakikasmda matem teren" Geçenlerde Salkımsöğüdde inşaat a hâlâ devam eylemekte bulunması, buranasıl yapılacak? habeti taşıyan efendisinin admı Hurrem nüm eden sevgilisini nasıl teselli edeceği" tirak edenlere bugün madalHer sene mayıs aymda yapılan id meleleri tarafından bulunan eski altm dan ancak 400 mil uzakta kâin olan Ja" den doğan bir çocuğa verdiğinden dolayı ni. kestiremiyerek gamlı gamlı düşünü " ya verilecek man şenlikleri, spor sahalarımn dar ol lardan bazıları İstanbul Müzeleri umum pon sahilleri için bir tehdid olarak kar oğluna kızıyordu. Hele, kendinden bü yordu. Kadının hakkı vardı, şu doğan Bundan bir müddet evvel Ankarada masmdan dolayı arzu edildiği şekilde müdürlüğüne gönderilerek muayeneleri şılanmıştır. Ayni zamanda Sovyetlerin yük bir kardeşi varken onun Padişah ve çocuk er geç cellâdlar elinde can verme açılan Güzel San'atlar sergisine iştirak parlak olmuyordu. Vekâlet, bu sene bu vstenmişti. Mütehassıslann yaptıkları Baltık denizinde dahi hummalı bir gaycihangir olacağmdan bahsedilmesini ya ~ ğe, kemendle boğulmıya, ve boğazı sıkr edip te ikramiye veya madalya kazanan şenliklerin ayni günde hem Fenerbah tetkikatta bu altınların asari atikadan retle küçük tahtelbahirler yapmakta ol "* kışıksız bulup sinirleniyordu. Hünkânn larak öldürülmüş bir kedi yavrusu gibi İstanbul küçük san'atkârlarına ikrami e, hem de Taksim stadyomlarında yaolduğu anlaşılmıştır. Diğer altınlar da maları, Almanlar tarafından da bir tehbu mevzuu bir kere daha dile alması ü bir çukura atılıp gömülmeğe mahkumdu. ye ve madalyaları bugün tevzi edile pılmasını muvafık görmüştür. Fener amelelerden geri almdıktan sonra hep did sayılmaktadır. Hulâsa, Japonyanın, zerine dayanamadı: Kendinden büyük kardeşi olan her şehcektir. Bunun için saat 14,30 da Ticaret stadındaki şenliklere o semtteki mek si tetkik edilmek üzere Müzeler umum Büyük Okyanusta, siyasî ve diplomari Bana sen gereksin aslanım, dedi, zadenin âkıbeti buydu, babasının tabu Odasında merasrm yapılacaktır. İkra tebler, Taksimdekine de İstanbul taravasıtalarla arkasını tamamile temin edemiyelerle madalyaları Vali Muhıddin fındaki mektebler iştirak edeceklerdir. müdürlüğüne gönderilecektir. yalvarmm sana, böyle tadsız konuşma. tunu gene bir tabut içinde takib etmekti. rek Sovyetlere karşı kat'î harb için ha Üstündağ tevzi edecektir. [Arkası var] O dakikadaki heyecanına ve ruhî buhzırlandığı bugün iyice sabit olmuş bu " Hünkâr, gamlı gamh sordu J Hurreme bir musibet gelir mi valde, zavallı kurtulamaz da ölür mü, böyle bir felâket olur mu? Doğru değil mi? Caddelerdeki geçid yerleri boyanacak Belediyeye bir grup müracaat ederek bu ise talib oldu Torpito filotillâmız Dün torpitolarımızla denizaltı gemi lerimiz ve Hızırreis gambotundan mürekkeb filotillâmız limanımızdan geçerek Karadenize gitmişlerdir. Harb sefaini " miz Dolmabahçe önünden geçerken top atarak Cumhurreisimizi selâmlamışlardır. Karadenize açılan gemilerden bir kısmının dost Romanya limanlarını ve bu meyanda Köstence limanını ziyaret et ~ meleri muhtemeldir. VİLÂYETTE Yeniden ihdas edilecek vali muavinlikleri Erzurumda güzel bir mezbaha yapıldı unuyor. Mtıharrem Feyzi TOGAY Dost Romanya limanlarını ziyaret etmek üzere dün akşam Karadenize çıktı Dahiliye Vekâletinin yeniden birçok vilâyetlerde vali muavinliği ihdas et mekte olduğunu yazmıştık. Alman malumata nazaran bu arada e\rvelce tahsisatı alınmış olan İstanbul Vilâyetine de ikinci bir vali muavini tayin edile cektir. Mezun bulunan Belediye reis muavini Nurinin tekaüd edilerek yerine Fatih Erzurum (Hususî) Doğunun en Kaymakamı Raufun tayini takarrür etbüyük şehri olan Erzurumda şimdiye kamistir. dar ihmal edilmiş olan işler arasında Bundan başka Üsküdar Kaymakamı mezbaha da tesis edilmemiş olduğundan Lutfinin Fatihe nakledileceği ve İstanhayvanlar salaş altında ve taşlar üzerinbul Vılâyeti dahilindeki kaymakamlarde gayrisıhhî bir halde kesilmekte idi. dan bir kısmmın Anadoludaki kayma Umumî müfettişliğe merkez olduğun" kamlıklara veya yeni ihdas edilen vali danberi her cihetten umran görmeğe baş2'maztepe torpıtomuzun Izmırde ahnnıış muavinliklerine teyin edilecekleri söylıyan şehrin, diğer ihtiyaclan arasında lenmektedir. bir Tesmi Yumurta fiatları Yumurta fiatlarındaki düşüklük de vam etmektedir. Çift sandık yumurta lann fiatları 15 liraya kadar düşmüş tür. Maamafih ihracatçılar, yumurtalar için nisan ortalarma kadar bir endişe duvmamaktadırlar. bu sağlık işi de düşünülmüş ve hemen bir mezbaha yapılmasma başlanmış ve son zamanlarda bütün noksanlar bıtirı lip bu müessese çahşmağa başlamıştır. Şimdi Erzurumlular da temiz ve sıhhî et yiyebildikleri gibi belediye de mühim bir varıdat membaı temin etmiş bulunmaktadır. Gönderdiğim resim Erzurum mezbahasını yapılırken göstermektedir. Cumhuriyet Nüshası 5 kuruştur. Senelik Altı ayhk Üç ayhk Bir ayhk 1400 Kr. 750 » 400 » 150 » 2700 Kr 1450 » 800 » Yokhır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle