09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 3 Mart 1937 GÜNÜN BULMACAS1 1 2 r t 4 T f > 7 S H l ü TİCARET Türk Anonim Şirrketi idare Meclisinden : 1 2 3 4 5 t> 1 1 1 1 • Esas nizamnamemizin 57 nci mad desme tevfıkan hissedarlar umumî he1 yetinin 29 mart 1937 pazartesi günü saat 8 1 15 te Ankarada Işıklar caddesinde îbra9 o • him Hakkı apartımanındaki merkezin 10 de alelâde toplantısma karar verilmiş 1 JLL olduğundan şirket hissedarlarmın topSoldan sağa: Bir 1 19 uncu yıldoniımünü kutlulıyan lantıda hazır bulunmaları rica olunur. dost bir hiıkumetin askeri kıfaları. 2 Esas nizamnamemizin 61 inci madde iğnenin Itıyad peyda eden, caka. 3 Parlak birseyi tarıf icin bu kelime iki kere tekrar si mucibince asaleten ve vekâleten as miknatıs olunur, erkek. 4 Bır renk, masallardaki garî 25 hisseye sahib olan hissedarlar üzerinde meşmır dağ. sıkı ve küçük. 5 Bir vüâyetîmız. 6 Oz turkçe «seciye», kısacık umumî heyete iştirak edebilirler. An yapıştığı zaraan, Ege mıntakasmda bir kasaba. 7 cak vekillerin de şahsan hissedar olmagibi BuyuK ve iri beygir, eski bir Ttirk devleti. sı icab eder. 8 Akıl, elektrık olçusunun binde biri, aToplantıda bulunacak hissedarlarm rabca «kırmızı». 9 Vaktıle Atlas Okyanusunda batan büyiik bır vapur. 10 Ek içtima gününden lâakal bir hafta evvel mek yapılan madde, kekemelik. şirket merkezine müracaatle duhulıye Pudranm icadındanberi en şaYukarıdan aşağıya: varakalarım almaları lâzımdır. Bilve yanı hayret pudradır. Cilde son de1 Esrarlı gorulen kimselere bu Lsmı takarlar. 2 Ne sıcak ne soğufc. dayanıklı. kâle bulunacak hissedarlar sureti aşa rece teyafuku hasebile âlimlerin 3 Çok defa «deli» kelimesinin evveline ğıda yazılı salâhiyetname ile müracaat «Lectro Statique» tabir ettikleri gelir, ağzm duyduğu zevk. 4 Ziya, eski bir Turk hukumeti 5 Erkek dadı, öte etmelidirler. Salâhiyetnameler 1 liralık bu pudra tıpkı bir iğnenin miknaderıberi sıırunup gelerı âdetler. 6 Bir pula tâbıdır. tıs üzerinde yapıştığı gibi cildde sayı, mutaassıb. 7 Fransız alfabesmde bir harfın okunuşu. 8 Avrupalıların «Çatamamen ve bugüne kadar tanıdıSalâhiyetname sureti: nakkale» ye verdıkleri isim. 9 Istırab çekenlerın tekrar ettffleri kelime, AtlanAşağıda numaralan yazılı aded ğımız herhangi bir pudradan daha tid'in meshırr prensesi. 10 Meşhur dorî hisse senedine sahib bulunduğum Tıca kuvvetli yapışır ve daha uzun zamelekten biri. ret Türk Anonim şirketinin 29 mart man sabit kalır. Bu pudranm tene Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1937 tarihinde inikat edecek olan umu verdiği «fini mat» güzellik ne mî heyet içtimamda hissedarlardan rüzgârdan, ne yağmurdan, hatta sı1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n beni temsilen bulunacağına dacak bir salonda saatlerce dans edil1 HTEIKIÎİMİBIEIKIBIMI ir salâhiyetnamedir. diği halde terden kat'iyyen mütees o A'N AİBİEİTİBI1İKİA Ruznamei müzakerat : sir olmaz. Hiçbir vakit burunda ve 3 YİAİLİAİKİBİİ|B|A|Ç 1 İdare meclisi ve murakıblar ra yüzde parlaklık izleri bırakmaz. 4 AİYİAİKİBÎUİLİEİMİA porunun okunması, Hemen bugünden bu yeni Tokalon r > 2 1936 senesi bilânço ve kâr ve LİİİSİAİNBİEİDİİİB pudrasını tecrübe ediniz. Diğer zarar hesablarmm tasdikı ve idare mecfl MİB B!B|O T İ B ' E İ L İ E pudralardan tamamen farklı olalisinin ibrası, E İ R i | Ş | T EİB|BİB|Y rak mükemmelen yapıştığını göre3 Temettüün tevzii suretinin ve 8 YİAİSİBİAİRİAİBİBİİ cek ve çok memnun kalacaksınız. tevzi tarihinin tesbiti, ç AİMİİİRİBİEİZİEİLİB » 4 1937 senesi için iki murakıb se Eskişehir asliye hukuk mahkemesin10 LİİİMİAİNİBİAİLİEİV çilmesi ve ücretlerinin tayini. den: Eskişehrin İsmetpaşa nahiyesinin OsIstanbul Borsası kapanış maniye köyünden Habibürrahman kızı Bayan Zeyneb vekili avukat Nuri Kutıatierı i 3 IV.5/ raner tarafmdan o köyden HabibürrahPARALAR man damadı Hayrullah aleyhine açtığı Memur ve işçileri Satış Ahş boşanma davasmda müddeaaleyhin ika615. b20. 1 Sterün metgâhınm meçhul olmasmdan gazete Iz3. U'6. 1 Dolar Kooporatifinden : 114. 117. 20 Fransız Fr ile yapılan davete icabet etmemiş ve UO. 125. 20 Uret Şirketin 1937 senesi alelâde hissedar musaddak bir vekil de göndermemiş olbO. b5. 20 Belcika Fr 2i 18. lar toplantısı 27 mart 1937 tarihine mu duğundan hakkında muameleli gıyab 20 Drahml C65. 575. 20 İsvlcre Fr sadif cumartesi günü. saat 14 te şirketin kararmm bir ay müddetle ilânma ve 20. 23. 20 Leva 63. 66, 1 Florin merkezi olan Herekede yapılacağından duruşmanm da 29/3/937 pazartesi sâaf 70. 7ö. ona talikına karar verilmiş olduğundan 20 Cek kromı umum ortaklann bugündeki toplantıda kendisinin beş gün içinde itiraz etmesi 20. 23. 1 Avusturva SL 25. 28. 1 Mark hazır bulunmaları ilân olunur. ve mahkemeye bizzat gelmesi veya mu20. 22. 1 Zlotl 21. 23. saddak bir vekil göndermesi, aksi tak 1 PenEü Müzakere Ruznamesi : U. 14. 20 Lev dirde hakkında muamelei gıyabiyenin 4S. 52. 20 Dinar 1 Meclisi idare ve murakıb rapor yapılacağı ilân olunur. (30633) Ruble 30. 32. larımn okunması, 1 İsveç kuronu 1038. 1039. 1 Türk altını Zayi 61 inci fırka topçu alaymdan 2 Şirketin 1936 yılına aid alım ve almış olduğum terhis tezkeremi zayi et•248. 247. 1 Ranknnt Os B satım işlerinin tetkikile bilânço ve kâr tiğimden ve yenisini alacağımdan hükÇEKLER ve zarar hesablarınm tasdikı, mü yoktur. Alış Satış Londra 617,50 617 25 3 İdare meclisi azalarile murakıb Ortaköy Dereboyu Çayır sokak No. 2 Nev Yok ".7y25 324 doğumlu Mehmed Emin oğlu Parts 17.0275 17.035 larm ibra ve yenüerinin intihabı. xMilâno 15.04ÎO Ahmed Necati 15.0538 • 1 •B • 1 !• ] • 1 1 • 1 m • 1 1 •1 •1 •1 1 YENi PUDRA ŞAYANI HAYRET Türkiye imar Bankasının Aktif Kasa: Banknot Gümüş Ufakhk Dahilî muhabir bankalar: Tevdiat için munzam karşılık: Senedat cüzdanı: Vadesine üç ay kalan Vadesine üç aydan fazla kalan Esham ve tahvilât cüzdanı: Borsada kote olanlar Borsada kote olmıyanlar 31 Birincikânun 1936 Bilânçosu Lira K. 84,960 45 Passif Lira K. 1,000,000 37,40" 1 Alelâde umumî heyet toplantısı davetnamesi; Lira K. 84.300 500 160.45 84,960.45 79,462 27 21,100 115,137 09 93,619.77 21,517.32 115.137 09 63,977 65 63,977.65 63.977 65 Sermaye: İhtiyatlar: Lira Fevkalâde ihtiyatlar Kanunî ve nizamî ihtiyatlar 14,966.3' 22.436 37.402 38 93 51 161.180.21 12,475 173.655.21 70,708.64 79.169.63 149.878 27 173,655 21 • • • Muhabir bankalar: Mevduat: Cari hesablar Vadeli tevdiat Tasarruf tevdiatı: Vadesiz Vadeli 1 aydan 1 seneye kadar Sair muhtelif alacaklar: İtfa tahsisatı: Taleb olunmamıs temettüler: Kefaletten alacaklılar: Nâzım hesablar: Kâr: 149.878 27 CiLDDEYAPIŞIR Avanslar: 176,690 05 Esham ve tahvilât mukabili 23,450.32 (A) Borsada kote olanlar 22,175.23 (B) Borsada kote olmıyanlar 1.275.09 23.450 32 Teminat ve vesaik üzerine Senedat üzerine Sair mütenevvi teminat üzerine Borclu cari hesablan: Açık kredi 12,100.43 97,670.94 43.468.36 176.690.05 964,313 17 130,960.50 833.352 67 964.313.17 90,651 33 15,190 88 2,657 12.533.88 15.190 88 57,748 83 55,823.83 1.925 57.748.83 17,082 61 3,571,609 67 225,528 64 Yekun 5,483,452 64 143,803 60 12,422 52 350 73 3,571,609 67 225,528 64 168,708 04 Kefalet mukabili kredi Sair muhtelif borclular: Menkuller: Kasalar Mefruşat Gayrimenkuller: Banka binası Diğer gayrimenkuller İlk tesis masraflarmdan kalan: Kefaletten borclular: Nâzım hesablar: Yekun 5,483.452 64 Türkiye imar Bankası Zimmet Masraflar: HEREKE FABRİKASI 1936 senesi kâr ve zarar tablosu Lira K. Lira 25,687.32 5,462.45 1,130.62 225 32.505.39 , 32,505 39 Alınan faiz ve kumusyon: Muhtelif kârlar: Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve kumusvonlar: Matlub Lira K. 243,706 53 21,175 31 65,030 50 Maaş ve ücretler İdare masrafları Vergi ve harçlar Sair masraflar Verilen fairf " * * Verilen kumusyonlar: Muhtelif zararlar: Amortismanlar: Safi kâr: Yekun 114,507 52 5,870 80 98 6,580 61 168,708 04 329,912 34 Yekun 329,912 34 Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: Müzik Öğretmen Okuluna bağlı Konservatuara müracaat eden kız ve erkek taliblerden yapılan smavda: Murad kızı Nermin, Büyükadadan Saime Sevim, Asmalımescid apartımanında Nur Bartu, İstanbul askerlik şubesinde Rıza oğlu Esad ve T. C. D. Fakültesi talebesinden Mahir Canova kazanmışlardır. «476» (1129) Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA UNVERI Teleron 22683 •Operatör Brüksel Atina Cenevre Sofva Amsterdam ıPras Vivana Berlin Varsova BudaDeste Bukres Belarad Yokohama Maskova Stokholm 4.70 38.6640 3.4710 64.4534 1,4466 J2.69İ5 4.235 11.3765 L368S 4.17SO 4.3725 108 34 34.4940 2.7 7€3 24.96 3.1410 4.7020 88,70 3.4*22 64.48 1.4470 22.7014 4.2365 11,3810 U696 4.18 4.374 i IX*. 3840 34.5075 2.7775 24.95 3.142ı Cumhuriyet Son sîstem makinelerle mücehhezdir. En mutena işler için her zaraan sipariş kabul eder. Sür'at ve nefaset temin olunur. Telefon: 24290 Matbaa ADEMi iKTiDARı > 5 Tabletleri BJ Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) • » Matbaası ••BBfl«B«H ESHAH Aslan çimento Açılıg 14 50 Kaparus Doktor Maden Tetkik Aranıyor HOR Semti ve mahallesi Tirşe Kuyu Mollafenarî Duvarcı ve BELGEVŞEKLiGiNE OB İN I Komisyonundan Cinsi ve his. 21,50 metro arsa 57,50 » » Hisseye göre muhammen K.l 70 Açık arttırma| 60 1000 50 » Kapah zarfl » 400 Açık arthrmaj 147 78 » » » » KARŞI I O İ S T İ K R A Z L AR borcu l vadell » > n Desln >, > IT vadel > » m vadeli Ereani % 5 Hazine TAH VİLÂT Anadoîtı I De. > I va, > II De. > n vadelj » mü. vadell Açılış 33.15 3910 42.15 39.10 42.50 Açüış 2010 19.20 19.35 19,15 Kapanış 19 80 19 19.20 19.15 99. 75.75 ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: BHB«B«flBHB«««fliİB««B«BMHİ İstanbul GayrimübadîIler Sokağı Beyoglu Katnerhatun Büyükdere İstanbul Alemdar Büyükdere Kapanış 39.15 39,25 42.İJ 39.25 42.50 L Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Bolkardağ kampmda oturmak, burada ve civarmda madende çalışan memur ve ameleleri muavene ve tedavi ile meşgul olmak üzere diplomalı ve tecrübeli bir doktora ihtiyac vardır. Ikametgâh, hademe, tenvir ve teshin Enstitüve aid olmak üzere 200 Iira aylık ücret verilecektir. Talib olanlarm diploma ve diğer vesaikile martın onuncu çarşamba günü akşamma kadar Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde Enslitüye müracaatleri. (1056) D. No. İ6041 İ2723 [8564 12881 Emlâk No. E: 12 Y: 14 E : 8 Y: 14 Emlâk ve Evtam Bankasi İlânları E: Bayır Y : Mekteb E: Ortakuyu Y : Canfes E: Tepebaşı Y : Büyüktepe Lambrinos Y: Kumsal E: 35 Y: 31 Kârgir dükkân E: 3 225 metro arsa •ıBiçki Dersleri Evinde hocasız kendi kendine biçki, dikiş öğrenmek istiyenler için yazılmıştır. Kadm elbiselerine aid olan bi • rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 Iira dır. Tasraya posta parası alınmaz. Satış yeri yalnız Beşiktaş Dikiş Ynrdtıdnr. Akaretler numara 87 Telefon 43687 1 Şubemizden maaşlarmı iskonto ettirmekte bulunan mütekaidlerin üzerinde müracaat edecekleri günler yazılı olarak gişelerimizden aldıklan numaralarla tayin olunan günlerde bankamıza müracaatleri. Ve bunun haricinde vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceği. 2 Harb malullerinin ayın 4 üne kadar vâki olacak müracaatleri günü gününe icra edilip ondan sonraki müracaatlerinin sıraya tâbi olacağı ilân olunur. «465» (1128) 2721 2895 5650 » » » E:5 Y:19 E: 17 E: 20 Y: 22 E : 9 11 100 » » » » 67,50 » » 453 » » 50 240 250 2020 İ8419 » İ8520 • 5783 11607 Aksaray Kâtibkasm Fener Tahtaminare Bakırköy Sakızağacı P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: Takım adedi Muhammen bedel Muvakkat teminat Münakasa şekli 1475 17700 1327.50 Kapalı zarf 875 12250 918,75 130) 5020 376,50 155) 2695 Yekun 1 27/2/1937 de eksiltmesi yapılacağı ilân edilen elbiselere talib çıkmadığından tekrar kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 18 mart 1937 perşembe günü saat (15) te ve her kısmm eksiltmesi ayrı ayrı olmak üzere Ankarada P. T. T. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler teminatlarını idare veznesine vatırıp alacakları makbuz vpya kanunen muteber banka mektubunu ve şartnamede yazılı vesikalarla 3229 sayılı Resmî Gazetede yazılı müteahhidlik ehlivet vesikasmı ihtiva edecek kapalı ve mühürlü zarflarmı saat (14) e kadar mezkur Komisyona tevdi edeceklerdir. 4 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, İstanbulda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden bedelsiz verilecektir. «467» (1131) Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim Dahiliye miitehassısı Pazardan baska günlerde ögleder sonra saat (2% tan 6 ya) kadar îstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastaîannı kabul e der. Salı, cumartesi günleri sabah • % 12» seatler: hakikî fıkarava mah 9 sustur. Muayerehane ve ev telefon 22396. Ktşhk 21044. İ2993 Tophane Hocaali İ2831 Kurtuluş İ6322 Heybeliada Yalı E: 27 Y: 31 Ada: 833, Parsel: 14 E: 80 82 Tahtaminare caddesi Y:66 48 Frenkkilisesi E: ve Y: 2628 Çıkmazdibek E: 3 5 26 Adalı ve Bekçi Ayyıldız caddesi 156 metro arsanın 1 /4 his. Kârgir hane Kapalı zarf| Bahçeli ahşab hane 1600 » 201 metro arsa 800 Açık arttırmaj 127,50 metro arsa 390 350 » » E: 91, No:taj Salaş dükkan 89 91 Yukanda evsafı yazılı gayrimenkull er on gün müddetle sauşa çıkarılmıştır. zartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. İhaleleri 15/3/937 tarihine düşen pa
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle