12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Mart 1937 CUMHURİYET EKSILTME ILANI Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 1 Bir tayyare hangarile bir yatakhane binasının Merzifonda inşası kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işe aid proje, keşif ve şartnameleron lira mukabilinde Ankarada Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve İstanbulda Türk Hava Kuru mu subesinden alınacaktır. 3 İnşa edilecek hangar ve yatakhane binasının keşif bedelleri tutan (109.200) lira (32) kuruştur. 4 Eksiltme 20 mart 1937 günü saat 11 de Ankarada Kurum Genel merkezinde yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilecekler: İsteklinin diplomalı mimar veya mühendis olması ve halen inşaat mü teaahhidi olduğuna dair kayidli bulunduğu Ticaret Odasmdan alınmış resmî vesika göstermesi ve şimdive kadar bir defada en az yüz bin lira kıvmetinde bir bina inşaatı işini muvaffakiyetle başarmış olduğunu vesaikle isbat etmesi şarttır. 6 Istekliler (8.190) lira muvakkat teminatlarmı Kurum Genel Mer kez veznesine yatırarak alacakları makbuzu ve beşinci maddede taleb edilen vesaiki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 20 mart 1937 günü saat 10 a kadar Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığma teslim etmelidirler. (1219) ROMATİZMA PiMANOL Posta Telgraf ve Telefon Fabrikası Müdürlüğünden: İdare ihtiyacı için on bin kilo 16 m/m eb'adında yuvarlak demir ve otuz yedi bin kilo 16 X 16 m/m eb'adında dört köşe demir kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Bu demirlerin muhammen bedeli 5875 lira ve muvakkat teminatı 441 liradır. Eksiltme 22 mart 937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beşte vapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek için hergün eksiltmiye iştirak için de teklif mektubile Ticaret Odasmdan alınacak yeni tarihli vesikayı ve müteahhidlik ve ehliyet vesikalarını ve muvakkat teminat karşılığı banka mektubu veya vezne makbuzunu havi zarfları eksiltmenin yapılacağı gün nihayet saat on dörde kadar Komisyon Reisliğine teslim etmeleri ve muayyen saatte de eksUtmiye iştirak eylemeleri. (1217) ile derhai geçer. Uşümekten, bel, diz ve arkaya giren ağrıları hemen keser I İstanbul ikinci icra memurluğundan: Hamid Islâm tarafından Hasan oğlu Bayan Çerkez Zehraya ipotek edilen Beyoğlunda Feriköyünde Birinci kısım mahallesinde Ortakır sokağında eski 18 yeni 24 kapı numaralı bahçeli bir bab hane satılığa çıkanlmıştır. İşbu gayrimenkulün kapıdan içeri girildikte bir koridor üzerinde bodrum ve karşılıklı iki oda ve mutfak ve bohçe de bir kuyu ve bir incir ağacı ve asması vardır. Birinci kat: Bu kata çıkarken merdiven başmda asma kat mevcud olup bir oda, birinci katta bir merdiven başı üzerinde iki oda vardır. Elektrik mevcuddur. İşbu gayrimenkulün tamamma er babı vukuflar tarafından 1028 lira kıyÇamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz değirmemet takdir edilmiştir. Arttırma 15/4/937 ninde sıhhî ve fennî bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlan yanmşar tarihine musadif perşembe günü saat ve birer kiloluk paketler ve mutfak tuzlan da «50» şer kiloluk içi kâ14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ve ğtd kaplı çuvallar içinde satışa çıkarılmıştır. verilecek bedel işbu gayrimenkule takSofra tuzlan «64» ve «128» er paketi havi sandıklara konarak ambadir olunan krymetin yüzde yetmiş be lâjlanmıştır. Paketli sofra tuzlannın beher kllosu Kabataş ambannda «9,50» ve mutfak tuzlannın beher kilosu «5,25» kuruş fiatla satılacaktır. şini bulmadığı takdirde arttırma en son Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir çuvaldan arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile dahs az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatma dahil olduğunon beş gün daha temdid olunarak 3/5/ dan müşterilerden ayrıca sandık veya çuval bedeli aranmıyacaktır. 937 tarihine musadif pazartesi günü saat Tuz satıcılarının Inhisarlar îstanbul Başmüdürlüğü Merkezinde 14 ten 16 ya kadar temdiden müzayedeKabataş ambarına müracaat etmeleri ilân olunur. (1184) ye devam olunarak en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Arttırma peşin para iledir. Müzayedeye iştirak edecekMuhacir iskânı için îğdir merkezinde yapılacak 239 aded evin beheri ler işbu gayrimenkule takdir olunan 556,00 lira üzerinden 140054 liralık inşaat 29/2/937 tarihinden itibaren 20 gün kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. pey akçesi veya ulusal bir bankanm te1 Bu inşaatın 35000 liralık kısmının 936 senesinden verilecek müte minat mektubunu vermeğe mecburdurbaki 105000 lirası 934 senesinden verilecektir. 29 mayıs tarihine kadar 35000 lar. İşbu gayrimenkulün ihale tarihine liralık inşaatın yapılması lâzımdır. 2 Eksiltme 19/3/937 tarihine musadif cuma günü saat 15 te îskân Mü kadar tahakkuk edecek vergi ve rüsu dürlüğünde toplanacak Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. mu belediye, tanzifat ve tenviriye ve 3 Muvakkat teminat 8252,70 liradır. 4 Bu işe aid plân, keşif evrakı, keşif hulâsası, tahlili fiat, münakasa çöp parası ve rüsumu tellâliye borcluye fennî şartname ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi 7 lira mukabilinde ya aid olup bedeli müzayededen tefrik İskân Müdürlüğünden verilecektir. îstiyenler Kars Nafıa Müdürlüğünde edilecektir. Yalnız yirmi senelik vakıf mevcud evrakı tetkik ederek izahat alabilirler. taviz bedelile tapu harcları müşteriye 5 îstekli olanlar teklif mektublarile birlikte Nafıa Vekâletinden bu gibi bir inşaat için almış oldukları müteahhidlik vesikası ve teminat mektu aiddir. Haklan tapu sicillerile sabit olbunu veya makbuzunu ve Ticaret Odası kayid hüviyet varakasmı havi zarf mıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâ larını yukarıda yazıh saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine kadarlarm ve irtifak hakkı sahiblerinin makbuz mukabilinde vermelidir veya posta ile göndermeleri ve teklif mektuplarından bütün inşaat evrakını okuyup kabul ettiklerini ayrıca yazmala bu haklarını ve hususile faiz ve masran lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. (1114) fa dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde dairemize 936/2431 numaralı dosyasma müracaatle bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile Ankara istasyonunda eski §ube binasmda yaptırılacak kalorifer tesisatı sabit olmıyanlar satış bedeli&in paylaşeksiltmesi: Ankarada eski şube binasında yaptırılacak kalorifer tesisatı, kapalı ?arf masmdan hariç kalırlar. Arttırma şartnattıe& herkes tarafından görülebflmek usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. üzere 27/3/937 tarihine musadif cumar1 Bu işin keşif bedeli «5108.30» liradır. tesi günü dairede asılı bulunacaktır. Da2 İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair e\Takı Ankarada Devlet Demiryollan Yol dairesinden ve Haydarpaşada Birinci İşletme Komisyon ha fazla malumat almak istiyenlerin şartnamesine ve 936/2431 numaralı dosReisliğinden parasız olarak alabilirler. 3 Eksiltme 26/3/937 tarihinde cuma günü saat 15 te Ankarada Devlet yasına müracaatleri lâzımdır. Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesinde toplanacak Merkez Müzayedeye iştırak edecek müşterileBirinci Komisyonunca yapılacaktır. rin işbu gayrimenkule aid bütün malu4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve matı öğrenmiş addolunacakları ilân osaiki ayni günde saat on dörde kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş ol lunur. (30921) maları lâzımdır. A 2490 sayılı kanun ahkâmma uygun olmak üzere 383.12 liralık mu«•• Dr. İHSAN SAMi ^ " \ vakat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar. LABORATUARI | C Nafıa Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. Umum kan tahlilâb, frengi 5 Teklif mektublan ihale günü saat on dörde kadar makbuz mukabiaoktai nazarından (Vassercnan ve linde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mekKahn teamulleri) kan küreyvab tublarının taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıkbulunması lâzımdır. arı teşhisi, idrar, balgam, cerahat, Bu iş hakkmda fazla izahat almak istiyenler D. D. Yolları Yol Dairesine kazurat ve su tahlilâb, ülba mikmüracaat etmelidirler. «539» (1335) roskopi, husuiî aşılar istihzan. Kanda üre, şeker, Klorür, KollesMuhammen bedeli 8764 lira olan 330 metre beyaz ve kahve rengi muşamterin miktarlanmn tayini. Divanvolu ba ile 1900 metre muhtelif eb'adda Lineleum muşambası 24/3/937 çarşamba No. 311 Tel: 20981 günü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahılindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 657 lira 30 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalan ve Resmî Gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 numaralı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâEimdır. Bu işe aid şartname ve mukavele projeleri Komisyon tarafından paraBiz olarak dağıtılmaktadır. (1256) de bu kremden şaşmayınız Gerede Belediye Reisliğinden: Bedeli keşfi 19362 lira olan Gerede kasabası elektrik tesisatı 19/2/937 tarihinde talib zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren evvelce Cumhuriyet gazetesinde ilân edilen şerait dairesinde 22 mart 937 pazartesi gününe kadar bir ay müddetle ve pazarlık suretile ihale edilecektir. Pazarlık 22 mart 937 pazartesi günü Gerede Belediye Encümeninie saat 15 te yapılacaktır. Tesisat için şartnamede evvelce gösterilen 210 günlük müddet 300 güne çıkarılmıştır. Taliblerin malumu olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (1104) İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: L İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 180 000 aded bobin 20 Vz milim II sigara kâğıdı 20 000 » » » > I külü yapışmıyan sigara kâğıdı 120 000 » » 2 8 » I I sigara kâğıdı 1/II/1937 tarihinde satın almacağı ilân edilmiş olan yukarıda cins ve miktarı yazılı (320 000) aded bobin sigara kâğıdının pazarlığı 15/111/1937 tari hine raslıyan pazartesi günü saat 16 ya talik olunmuştur. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alrnı Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (1258) ı Çünkü; Bütün cihanda elli senedir daima ügtün ve eşsiz kalmıştır. KREM BALSAMİN Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe mahsulü olarak vücude getirilmiş yegâne sıhhî kremlerdir. Kars Valiliğinden: I Şartnamelerine ekli listelerde eb'adı gösterilen ve 900 M3 Samsunda ve mütebakisi İstanbul dahilindeki müessesatamıza teslim edilmek üzere 2977 metre mikâbı kereste pazarlıkla satın alnıacaktır. II Pazarlık 13/111/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1173) KREM BALSAMİN Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, sıhhî evsafınm Londra, Paris, Berlin, Nev York güzellik enstitülerinden yüzlerce krem arasmda birincilik mükâfatını kazanmış olmakla isbat etmiştir. İstanbul Yedinci İcra Memurluğundan: Rifat, .Mehmed, Şefik, Ayşe Hâdiye, Fatma Şükriyenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek bulunup tamamma (1480) lira kıymet takdir edilen Saraçhane Dülgerzade mahallesinin eski Başkapı yeni Karaman sokağında eski 32 yeni 59 numaralı sağ tarafı Arif mahdumu, arkası Hüsnü, solu saraç Mustafa arsaları, cephesi yolla mahdud ve evsafı aşağıda yazılı olan bir dükkânın satılmasına karar verilmistir. Cephesi istor kepenkli, üst kısmı camekânlı olup demir ve üstü camlı bir kapısı vardır. Altında bodrum mevcud olup zemini çimentodur. Üstündeki odaya müteharrik merdivenle çıkılır, bina kârgirdir. Ûmum mesahası 29,60 metro murabbaı olan maaoda bir dükkânm tamamı Tapudaki kavdinde olduğu gibi açık arttırmıya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vakıf borcları borcluya aiddir. Arttırma şartnamesi 30/3/937 tarihine musadif salı günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırmas; 26/4/937 tarihine musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar iera edilecek. Birinci arttırmada bedel, kıy.meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü bâki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 11/5/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok rttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan haklan Tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan Tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Müterakim vergi. tenviriye ve tanzifiye, ve tellâliye resminden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icarsi taviz bedeli müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 35/1980 numaralı dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilân olunur. (1385) KREM BALSAMİN Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve halis acıbadem kremleri. Tanınmış ecza, ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında bulunur. Umumî deposu: Ingüiz Kanzuk eczanesi, Beyoğlu istanbul. İstanbul Belediyesi MEMURLARI Kooporatif Şirketınden: Şirketimiz umumî heyeti 26 mart 937 tarihine tesadüf eden cuma günü saat on yedide Türbede Kooperatif salomı»da adiyen senelik toplantısını yapacaktır. Devlet Demiryolları İşletme Umnm Müdürlüğünden | I Mfizakerat Ruznamesi BAKTERıYOLOJl I 1 936 senesi hesab devresine aid idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması. 2 936 senesi bilânço ve kâr ve za rar hesablannm tetkik ve tasdikı ve *• dare meclisi azalarile murakıbın ibras. 3 Yeniden iki murakıb intihab ve ücretlerinin tayini. «i TURK ÇİMENTOSU ve Kireci Anonim Şirketi KUMBARA Muhammen bedeli «475129,70» lira olan 50 bin tçjrı Kriple Alman maden kömürü 26/4/1937 çazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada îdare binasmda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin «22755,19» liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalan, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ^ve tekliflerini ayni gün ve saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 2376 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak ^tadır. (1348) hareket edeceklerdir. Hisseâarları, ticaret kanununun 386 n a ve esas mukavelenamesinin 53 üncü maddesine tevfikan 2 nisan 1937 tarihine musadif cuma günü saat 15 te şirketin Galatada Agobyan hanında 4 üncü katta kâin merkezinde şir ket sermayesinin tezyidi hususunu gö rüşmek üzere fevkalâde heyeti umumiye halinde içtimaa davet olunurlar. Ticaret kanununun 385 inci maddesi ahkâmma tevfikan müzakerata bir hisse sahibinin dahi iştirake ve tevdi ede1 1 Eksiltmeye konulan iş Ankara civarmda Çubuk barajmda yapıla ceği sened miktarınca rey itasına hakkı vardır. cak gazino inşaatı. Keşif bedeli «75252» lira «55» kuruştur. İçtitnai mezkurda hazır bulunmak is2 Eksiltme 31 mart 937 tarihinde çarşamba günü saat «15» te Nafıa tiyen zevat ticaret kanununun 371 inci Vekâletinde Sular Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı maddesine tevfikan içtima tarihinden zarf usulile yapüacaktır. 3 İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri bir hafta evvel hisselerini şirket merkegenel şartnamesi, inşaata aid umumî ve hususî fennî şartnameler, keşif cetve zine tevdi etmelidırler. li, silsilei fiat cetveli ve projeyi «3» lira «76» kuruş bedel mukabilinde Sular Bankalara tevdi edilecek senedat Umum Müdürlüğünden alabilirler. makbuzlan şirket merkezine tevdiat 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «5012» lira «63» kuruşluk mumahiyetinde olarak kabul edilecektir. vakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda çıkan tatdare Meclisi limatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi ve «50» bin liralık iş yapmış olması lâzımdır. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «536» (1334) Daktilografiye âşina, yazısı düzgün, bir daktilo bayana ihtiyac vardır. Referans ve tercümeihallerile beraber Galata 1227 numaralı 15 mart 1937 pazartesi gününden itibaren Adalar hattınm saat 19,15 seposta kutusu adresine tahriren müferi Köprüden'saat 19,30 da ve Yalova hattınm saat 16,00 seferi de Yalovadan racaat olunması. saat 16,15 te kaldırılacak ve bu seferler aralık iskelelerden 15 şer dakika geç BIRE. İOOO VEREN TARLAD1R Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Nafıa Vekâletinden: Daktilo aranıyor Akay Işletmesinden: • (1362)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle