11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Mart 1937 CUMHURİYET SON lar, duruyor. şımdıye kadar mevzuu bahsolmıyan pa raşütcülük te baslıbaşına bir şube olarak lacaktır.» Bu vaziyet karşısında, ele alınmış ve buna aid maddelerin de Oğrendiğime göre Türk Hava Kuru Vuslat gene mi kaldı güzel, başka baharaJ[ esas nizamnameye ilâvesi takarrür etmiş munun Ankaradaki merkez binasile AnDersem, vatana hiyanet, dostluğa iha> tir. Dünya mületlerinin bu yıl hava büt kara Halkevi arasındaki sahaya yapıla çelerini eski senekilere kıyas edılemiye cak olan Motörlü Tayyare Pilotu mek net, şahsî menfaate hizmet günahlann • cek kadar artırmalan da havacılığa ver tebinin inşaatına bir ay sonra başlana dan birini işlemiş olur muyum acaba? dikleri yüksek ehemmiyetin derecesini a caktır. Paraşütçülük, motörcülük kısımRoma 11 (A.A.) Havas ajansı Nevyork 1 1 (A.A.) Endüstri çıkça göstermektedir. larile laboratuarlan, müze ve kütübhamıntakalarında grev hareketi gittikce da bildiriyor: Gerek harbde, gerek sulhta büyük bir neyi muhtevi olacak bu mekteb, yıl so |"*\ünkü yazım üzerine, Istiklâl marşınm Yugoslavya orta elçisi M. Yovan Duha ziyade yayılmaktadır. Chrysler fab bestekârı Bay Zeki, idarehanemize Berlin 1 1 (A.A.) Siyasî mehafil, rolü olan havacılık sahasında, Türkiye nuna kadar bitmiş olacaktır. rıkalarındaki 75 bin işçiden başka, Fi çiç Kont Ciano şerefine bir akşam ziyafeti Almanyanın pek yakında Ingıltereye cekadar gelmiş, Ne yazık ki bu ziyaret beCumhuriyetinin diğer sahalarda vardığı restone fabrikalarındaki 10 bin işçi de vermiştir. Diplomatik mahfiller bunda, vab vereceğini, çünkü İspanyadaki vazinim bulunmadığım bir saate tesadüf ettL Ittanbulda Hava bayramı yüksek mevkie çıkacağı şüphesizdir. Biz M. Mussoltnt tarafından Milâno nutkungrev ılân etmıştır. yetin bu yakınlarda tavazzuh etmesiain de havacılığımızı bize gereken dereceye Türkkuşu bayramı hazırlıklan devam B«y Zeki, arkadaşlara, Istiklâl marşınm Şikagoda 450 kondoktör yeraltı tram da ve M. Stoyadınoviç tarafından Bel Alman diplomasisinin şimdiye kadar heyüselteceğiz. Askerî havacılığımız bütün etmektedir. Dün Ankaradan geleceği ya notalannı kendisinden Beyoğlunda Ay vaylarını işgal etmiş ve her türlü eşya grad'da haber verilen İtalya Yugoslav saba katmak mecburiyetinde bulunduğu varlığile çalışır ve her gün daha yükse zılan üç tane motörlü ve iki tane motör nalıçarşıdaki musiki alet ve levazımı sanakliyatı durmuştur. Bu şehrin mahal ya münasebatındakı devamlı salâhın yeni kararsızlığa nihayet vereceğini beyan etlirken bu kuvvetin ihtiyatını teşkil edecek süz tayyareden mürekkeb Türkkuşu fi tan dükkânlann almış olduğunu fakat, lelerinde eşya nakliyatı yeraltı yolu ile bir nişanesini görmektedirler. İki hüku mektedir. olan sivil tayyarecılığimizin de geride losu havanın muhalefeti dolayısile bu se kendisinin, şimdiye kadar, bundan hiçbir yapılmakta olduğundan, grevin tesiri mü metin teması şimdi pek ziyade samimidir. Von Ribbentrop, Ingiltereden aşağı kalması elbette kabul edilemezdi. Türk yahatini tehir etmiştir. Dün şehrimizde fayda görmedığini, üstelik dünya kadar him surette hissedilecektir. Detroite'de Fakat bu salâhın henüz siyasî mahıyette daki izahatı ıstiyecekttr: Kuşu ismıle faaliyete başlıyan ve henüz bulunan Türkkuşu filosu îstanbul üze da masraf ettiğini söylemiş. Onun için, müstahdemlerin grevi dolayısile büyük bir anlaşma şeklini almadığı anlaşılmakbestekâr da, benim gibi, Maarif Vekâle«Almanyanın Locarno muahedename iki yaşını doldurmamış olan sivil hava rinde uçuslar yapmıştır. tadır. maiazalardan bıri kapanmıştır. tinin, marşın telif hakkmı kendisinden enerjisile, sini feshetmesi, îngiltere, Fransa ve Bel cılığımızın, Türk gencliğinin Bugün Türkkuşu umumî müdürü ZeBazı şayialara göre, Kont Cinano'nun îllinois, Wisconsin, îndıana ve Michisatın almasını istiyor. Şu halde, iş Maarif cikanm bu muahede ahkâmile bağlı ol lâyık olduğu mevkii alacağından şüphe ki, Türkkuşu muallimlerinden Vecihi ve gan eyaletlerinde 40 bin işçi kadının grev Belgradda bu ayın sonunda yapacağı semalarına mâni olamamıştır. İngiltere hü edilemez. Evvelâ Ankarada işe başlıyan Türkkuşu İstanbul şubesi reisi Nuri şeh Vekâletinin himmetine kaldı. Millî mar* ilân edeceklerini bildirmesi yüzünden pa yahat te henüz tesbit edilmemiştir. kumeti, İtalyanın iştirakini arzu etmekte Türk Kuşu bugün yedi büyük vilâyet rin muhtelif yerlerini gezerek Türkkuşu şının notasını bulmak kabil olmıyan yemuk endüstrisi fena bir vaziyete girmiştirBir «centlemens agrement» ın akde midir? Berlin kabinesi, İtalyanın iştiraki merkezinde daha şubeler açmiştir. 20 u için tatbikat yapmağa elverişli bir saha gâne memleket halinden çıkmamız için General Motors, Chovrolett ve Fis dilmek üzere ve hatta akdedilmiş olduğu keyfiyetinin Roma Berlin mihverini çucu üye ile ilk adımını atan Türk Ku arıyacaklardır. Bu heyetin beğeneceği Maarif Vekâletinin bu işi üstüne alacaherbody fabrikalarında yeniden grev çık şayiaları ise hakikate uygun değildir. şunun kanadı altında bugün 500 den faz saha Hava Kunımu tarafından satın alı ğını ümid ederim. zâfa uğratacağını ilâve eylemektedir. ması pek muhtemel bulunmaktadır. Zonguldakta büyük bir tünel Siyasî Alman mehafili, îngilterenin la uçucu üye vardır. Kış devresind* yal narak İstanbul Türkkuşuna verilecektir. Detroit'de Chrisler fabrikalan direkyalnız zâmin bir büyük devlet olmak de nız nazarî uçuş dersleri gören bu gencler Yann Türkkuşu filosu gene şehir üzerinaçıldı törlüğü, Lokavt yapmış ve fabrikalan işğil, ayni zamanda zamân altına almış nisan iptidasından itibaren tatbikata da de uçuşlar yaparak ertesi günkü bayram gal eylemiş bulunan işçilerle sendika şefi Zonguldak 1 1 (A.A.) Zongul bir devlet olmak arzusunda bulunduğunu başlıyacaklardır. Bu çalışmalardan A için beyanname atmak suretile halkı YeZiraat Bankasında bir tayin John Levvis aleyhine dava açmiştir. dak demiryolunun Zonguldaktaki büyük beyan etmektedir. Bununla beraber, Bel brövesini almağa muvaffak olanlar tem şilköye davet edeceklerdir. Merasime paAnkara 11 (Telefonla) Cumhuriyet tüneli bugün büyük merasimle açılmış ve çika, mütekabiliyet taahhüdünden sıyrıl muz başlangıcında înönü yüksek yelken zar günü saat 11 de bandonun çalacağı Tunusta çarpışmalar oldu Merkez Bankası meclisi idare azasmdan candan tezahürat yapılmıştır. Onlerinde mak istemektedir. uçuşu kampına toplanacak ve orada plâ îstiklâl marşile başlanacaktır. Nusrat Meray, Ziraat Bankası müdiri Paris 1 1 (A.A.) Konstantin ya Halkevi bandosunun çaldığı millî marşTürkkuşu bayramı merasimi baştan umumî muavinliğine tayin edildi. NusAlmanya, mütekabil bir emniyet mu nörlerle yüksek uçuş ve paraşütle atlama kınındaki Kouif maden amelesi, grev ilân larla ve ellerinde bir dağı daha deldik kavelenamesinin ne veçhile derpiş edile talimleri yapacaklardır. Plânör uçuşla başa filime alınacak ve badehu halka rat Meray yeni vazifesine başlamıştır. etmişlerdir. Jandarmalar, birkaç el havavecızelerıle çok kalabalık işçi kütlesi senndan maksad, esas olan motörlü uçuş gösterilecektir. Müdiri umumî muavini Suphi ise, Banceğini soracaktır. ya silâh attıktan sonra, tehdidkâr bir vavinc heyecanları içinde Parti ve hüku lara hazırlanmaktır. kanın İstanbul şubesi kontrolörlüğüne Burada şu noktaya işaret olunabilir ki, Emniyet Müdürlüğü tarafaından hava ziyet alan grevcilerin üzerine ateş etme meti ziyaret ederek Atatürke, Parti ve Plânör uçuşlannda muvaffakiyet gös bayramında herhangi bir intizamsızlığa naklen tayin edilmiştir. Sir Eduard Grey tarafından Büyük ğe mecbur olmuşlardır. 6 yerli, ağır su Cumhuriyet hükumetine minnet ve şük terenler az bir zaman zarfında motörlü meydan verilmemesi için tedbirler alın Gümrüklerde yeni tayinler rette yaralanmıştır. Bunlardan birisi al ranlannı sunmuşlardır. Bu münasebetle Harbden evvel takib olunan «bilâihtiyar tayyarelerle uçmak imkânmı bulurlar. mıştır. karanlık» siyasete temsil edilen bir siyaAnkara 11 (Telefonla) Gümrükler mış olduğu yaraların tesirile ölmüştür. Halkevınde bir süvare verilecektir. seti merkezî ve şarkî Avrupaya karşı ta Bu sene înönü yelken uçuşu kampından Vekâleti hukuk müşavir muavinliğine Türkkuşuna yeniden üye yazılmaga Ingilterede biten grevler kib edip etmiyeceği ve bu siyaseti tarif başka Ankarada bir motörlü tayyare talıb olan gencler çoğalmaktadır. Evvel birinci mümeyyiz Savni, birinci müBir Isviçreli profesörün Londra 11 (A.A.) Derby'de kâeyleyip eylemiyeceği meşkuk bulunmak kampı açılacaktır. Geçen sene înönü ki gün de Darüşşafaka lisesi talebelerin meyyizliğe mümeyyizlerden Muhtar, teklifi în RoltsRoyce tayyare fabrikalan ametan ve îngilterenin böyle bir tarif yap kampından yüksek uçuş şehadetnamesi den bir grup Türkkuşuna yazılmışlardır. İstanbul İthalât gümrüğü muayene me> Ankara 11 (Telefonla) İsviçreli lesinin grevi, sona ermiştir. maktan imtina edeceği zannolunmakta olan C brövesi alanlar bu sene Anka Bunlar muayeneye sevkedilecek, tayya muru Sadık, birinci sınıf muayene meUcretlerin artırılması hakkında yakın profesör S. Curicea şehrimizdeki bazı murluğuna, başmüdürlük memurlannrada dört aylık bir kamp müddeti zar reciliğe bünyeleri müsaid olanlar kabul makamlara gönderdıği mektubda İs d.r. dan Talât ta başmüdürlük muayene me•da müzakerelere girişilecektir. fında motörlü tayyarelerle uçuş öğren oîunacaklardır. viçre ile Türkiye arasmda kültürel ra Von Neurath îstifa edecekmiş murluğuna terfian tayin olunmuşlardır. mış olacaklardır. Paris 11 (A.A.) Tunusta Cebeli bıtaların kurulması yolunda bazı teTürk gencliğinin havacılığa karşı günLondra 1 1 (A.A.) Mancheter Abyoşta yerliler silolara ve kumaş depo menniyatta bulunmuştur. Bundan sonra her sene ayni tarzda bir den güne artan sevgisi memleket büyükVEFAT lanna hücum ederek yağma etmiştir. PoMemleketimiz hakkında ilk defa Ke Guardian gazetesine göre, M. von Neu yıl evvel înönü kampından bröve alan lerini çok mütehassis etmektedir. rath, pek yakında istifa edecektir. İis müdahale ederek kırk kişiyi tevkif et malist Türkiye mecmuasım gbrerek maBahriye ve Defterhane esbak muha lar müteakıb sene motörlü kampından Hariciye Nezaretinde kendisine M. bröve alacaklardır. Bu suretle havacı sebecilerinden Şevki merhumun hare lumat sahibi olduğunu bildıren profe miştir. Hindenburg balonu mi ve Ömer Adil, Vefa lisesi coğrafya sör, İsviçrelilerin Türkiyeyi hakkile ta von Ribbentrop'un halef olacağı söylen genclerimizin sayısı yıldan yıla birkaç Karaçay taştı muallimi Mehmed Ali Şevki ile Ahmed, nımadıklarından bahis ve talebe müba mektedir. büyütüldü misli artacaktır. Ankara 11 (A.A.) Buraya gelen ma deleleri yapılmasını da teklif etmekte Eşrefin annesi Fatma Fitnat dün gece Uçuculuk, bir taraftan en ideal bir Münhal valilikler Frankgurt 1 1 (A.A.) Cenub A vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat on lumata göre Geyvedeki Karaçay taşmış dir. ve kasabayı istasyona bağlıyan şosenin Ankara 11 (Telefonla) Bazı mün spor olduğu gibi diğer taraftan memleket merikasile hava seferleri 16 martta baş bir buçukta Cağaloğlunda Kız lisesi karEden, Kralla görüştü üzerindeki köprüyü yıkarak münakahal valiliklere Parti başkanlığı yapmış hava ordusunun ihtiyatını teşkil edecek lıyacak ve Hindenburg balonu bu tarih şısmda 30 numaralı evinden kaldırıla lâtı inkitaa uğratmış ve 150 hektar araLondra 11 (A.A.) Kral, dün öğ meb'usların tayin edilecekleri söylen genclerin yetistirilmesi bakımından da bir te hareket edecektir. Balon şimdi 72 yol rak Edirnekapı Şehidliğine götürüie li su altında kalmıştır. mektedir. leden sonra Eden'i kabul etmiştir. memleket davasıdır. Türk gencliğinde cu alacak hale konulmuştur. cektir. Mevli rahmtt tftişm. ım,ran,ımmımfflilHlini!ll1l!!!l|||llllininiiniin!1l!l!iımnmıı.rr ankından bir mektub aldım. Orada sesli sinemanm locaGene başka bahara mi lanna ve Halkevi temsil kolunun müsamerelerine bekârlar kakaldı? Türk Hava Kurumu Başkanı Fuad Bulca bul edilmiyormuş! Bu mektubun, ne kadar doğru soylediğini ve doğru stanbulun belediye ve şehir işlerinden gazetemize, sivil havacılık faaliyeti hakkında söylüyorsa bu acayib karann hangi bahsetmek te, etmemek te hayli düahlâkî endişelerle verildiğini bilmişündürücü, hayli güç bir meseledir. miihim beyanatta bulundu yorum. Beğenmediğiniz birşey, yapılmıyan bir Paris matbuatı bundan maksadın Ingiliz silâhlanBilmiyorum ve anlamıyorum. iş, eksik veya yanlış yapılan bir belediye Mektub sahibi, Halkevi temsillerine hizmeti görür, yazarsınız. Karşınıza sizi masma cevab teşkil eden bir niimayiş olduğunu yaancak bir kadınla beraber girmek şehre ve memlekete hiyanetle itham edezıyor. Musolini manevralarda hazır bulunmıyacak mümkün olduğu için, müsamerede cek kadar zalim gazeteciler çıkar. Bu itham, bir yurddaşa karşı yapılabilecek en bulunmak istiyen bir bekânn «sukut IBaştaraft 1 inci sahıfede] «Bu seyahat, siyasî tezahürdür ve bu etmiş bir bayanı koluna takmaktan» ağır isnad olduğu için, tamamen haksız Gazetta del Popolo endişeleri tezahür, İtalyanın askerî kuvvetini gös başka çaresi kalmadığıni yazıyor. ve yersiz olduğu halde, gene korkar ve izale ediyor termekten başka ayrıca iki gaye takib etsusarsınız. Bekârlan medenî haklanndan Milano 1 1 (A.A.) Gazetta del mektedir. Bir kere, «İtalyan Imparator mahrum eden bu tedbirin manası ne Tenkidiniz, yalnız böyle ham bir if « Popolo, Mussolini'nin Libya seyahatini luğu» dahilinde herşey yolunda gittiğini ola? Onlan evlenmeğe mecbur ettiraya uğramakla da kalmaz; samimiyeİngiltere aleyhinde bir tezahür gibi gös j bildirecek, sonra da Fransa ve îngiltere mek mi? Evli kadınlan erkeklerile tinizden, dostluğunuzdan şüphe edenler, teren yabancı gazetelere hücum ediyor ve ye faşist İtalyanın Afrika ve Akdenizde beraber sosyal hayata girmeğe mecsize hatınnıza bile gelmiyen düşünceler, dıyor ki: ki metalibatını hatırlatacaktır. Esasen bur etmek mi? Nedir? Çankın ilâhkaygılar atfedenler de bulunur. Bu, ö « İtalya, çok sarih ve vazih bir Font Ciano'nun raporu üzerine büyük lan şunu bize bir izah etseler de anteki ham isnaddan daha çok gücünüze Akdeniz siyaseti takıb etmektedir. Bu fasist konseyinin aldığı karar suretleri, lasak! gider. Çünkü, Cihangirdeki yeni caddesiyaset, keyfemayeşa tefsir götürmez ma Italyanın, Akdenizin şark havzasında ollerin çamurundan şikâyet etmekle şehre, Eğer bekârlan bu nevi zecrî tedhiyettedir. Maamafih diğer taraftan îtal duğu kadar garb havzasında da bır He birlerle evlenmeğe mecbur etmek memlekete hiyanet değil; bilâkis hizmet yanın Akdenizde bu denizin İtalya nez gemonya kurmayı gaye edinmiş olduğunu mümkünse, bunun daha kolayı var: Ankarada yapüması tokarrür eden Türk Hava Kurumu Pilot ettiğinizi herkes bilir amma, belediye i | mektebinin bir krokisi dındeki ehemmiyetile mütenasib bir va aç'kça göstermektedir. lerini kuvvetlice tenkidinize, başka maYalnız Halkevi ve sesli sinema değil, ziyet işgal etmek istedıgi de bedihidir. IBaştarafı 1 incı sahıfedeJ hava sporuna rağbet arttıkça plânör na verenlerin sözlerini duyamaz ve red Büyük faşist konseyinin kararlarile bütün devlet, mahkeme, lokanta ve Fakat italyanın beynelmilel sahada Mussolini'nin, şimalî Afrikaya yaptığı bu fınn kapılan bunlann yüzüne kapa aşkını uyandırıcı tedbirler alınması gibi yüksek uçuş kampları ve motörlü tayya dahi edemezsiniz. (Halbuki şehrimizin takıb ettiği ancak bir sulh ve işbirliği si tezahür seyahati, ayrıca başka bir gaye nır, «yanında bayan olmıyanlara hak mühim teşebbüslere de girişilmiş bulunu re mekteb ve kamplan da tabiatile çoğa güzelleşmesinden ve şehircilerimizin muvaffakiyetlerinden başka hiçbir endişe • * yasetidir. Duçenin seyahati ve deniz daha gütmektedir ki, bu da Fransa ve ve ekmek verilmez!» gibi bir nizam luyor. lacaktır. miz yoktur.) manevraları, hiçbir suretle bu siyasetle İngiltere üzerinde tesir icra etmek ve çıkanlır, mesele topyekun halledilir. Bütün bu hayırlı inkişafın nâzımı o Bir yandan genclerimizin uçuculuğa bır zıddiyet arzetmemektedir.» Eğer maksad evli kadınlan erkek lan Türk Kuşunun çalışma tarzı ve yeni gösterecekleri heves, bir yandan da kahBirinci sebebe inzimam eden bu ikincî müzakereler açılmasını mümkün kılacak Fransız matbuatı telâşta lerile bir arada medenî hayata sok hazırlıklan hakkında malumat almak ü raman milletimizin daima olduğu gibi sebeble, artık, şehir işlerine kalem uzatbir vaziyet hazırlamak üzere bu memle Paris 1 1 (A.A.) Bırçok gazete ketleri bazı muayyen fedakârlıklara mec maksa, Halkevi temsillerinin yokla zere Türk Hava Kurumu başkanı Ço Hava Kurumuna candan alâka ve yar maktan çekinir ve çekilirseniz, bu sefer ler, başmakalelerini Mussolini'nin Lib bur eylemektir. Zira, şurasını unutmamak masında hazır bulunmıyan zevceler ruh meb'usu Fuad Bulca'yı ziyaret et dımlan Türkiye Cumhuriyeti havacılığı de, okuyuculannız size tümen tümen yaya yapacağı seyahate hasretmişlerdir. lâzım gelir ki gerek Almanya gerek İtal aleyhine kanunî takibat yapılır ve tim. Hava Kurumunun değerli başkanı nı da diğer devletlerinki gibi ilerletecek mektub yazarak sitem ve muahaze yağCumhuriyete şu beyanatta bulundu: Matin gazetesi, diyor ki: tir. Esasen Büyük Onder Atatürkün dınrlar. Sizi evet efendimcilikle, şehir yanın istikraz ve krediye çok büyük ihti böylece, şu miihim tedbire, muhtac « Türk Hava Kurumu bir buçuk Türk gencınin her sahada olduğu gibi işlerinde lâkaydlikle hemşerilere karşı o«Hükumet erkânından bir zat, Duçe yaclan vardır. Vaktile Italyan faşistleri olduğu sarahat katılmış olur. (Bu nin Libyadaki hava ve deniz manevra nin ilân ettikleri otarşi plânları, hakikatte sözlerimin ciddî zannedilerek tatbik senedenberi sivil tayyareciliğe başlamış havacılıkta da kendisini bekliyen en yük lan vazifenizi yapmamakla itham eder • lannda, hazır bulunmıyacağını beyan et bugün suya düşmüş bulunmaktadır. Ge olunmasından korkmuyor değilim!) bulunuyor. Biliyorsunuz ki sivil havacı sek mertebeye varacağı yolundaki büyük ler. mişrir. Duçe'nin bu istinkâfı, İtalyan ma rek Almanya, gerek İtalya halen yalnız Onun içindir ki bu mevzuda, biz iki, Çankın hükumetinin veya beledi lık faaliyetimize plânörcülükle başlan işaretleri ve fahrî başkanımız îsmet înönevralarını İtalyan sarvetinin timsali bir iptidaî madde değil, fakat ayni zamanda yesinin (karar kimin tarafından ve mıştır. Bu müddet zarfında Türk genc nünün Kuruma verdikleri yüksek direk değil üç cami arasında kalmış binamaz »ümayişi gibi göstermek istemiş olan bazı hububat ta ithal etmek mecburiyetinde rilmiştir, bilmiyoruz) bekâr erkekleri lerini havacılık sahasında yetiştirmek için tifler Türk milletinin havacılık sahasın vaziyetindeyizecnebi mehafil ve gazetelerinin bu tarz dir. Bu uzun mukaddemeden sonra, mak •* mi, evli kadınlan mı terbiye etmek gidilmesi zarurî yollan fırsat düştükçe da da lâyık olduğu mevkie erişeceğine söylemiştik. Büyük küçük bütün millet en büyük teminattır. Gerek Türk genc sada geliyorum. Istanbulun en güzel caddaki mübalâğalı iddialanna karşı bir neniyetinde olduğu anlaşılmıyor. Diğer taraftan, Hitler'cilerin tertib elerin havacılığa verdikleri kıymet ve e lerine bu sporun heyecanını tattırmak, delerinden biri Taksim Cumhuriyet mey« •i cevab teşkil edecektir.» v Mektubun doğru söylediğine inanhemmiyeti, Sovyet Rusya seyahatinden gerek umumiyetle halka havacılığın teh danından Harbiyeye kadar giden bul < • Pertinax'a göre, bu seyahat, bir kuv dip Macaristanda son günlerde meyda sam, Çankında bu yasağı çıkaranladönüşte olduğu gibi, arkadaşlann P o vet nümayişidir ve uzun zamandanberi na çıkarılan ve doğrudan doğruya Ital nn İstanbul Universitesine getirile lonya ve Almanyadaki tetkikleri ve ec likesiz mahiyetini ve derin zevkini gös vardır. Burada, yolun ortasındaki güzel termek için on beş gündenberi ufak bir ağacların 30 40 kadan kurayarak ek * mukarrer olmasına rağmen, îngilterenin yan menfaatleri aleyhine kurulmuş olan rek inkılâb derslerini takibe mecbur nebi matbuatının bu sahadaki neşriyatı filo memleket içinde bir turneye çıkmış silmiştir. Bu eksiklik, bilhassa Cumhurisilâhlanma programına bir nevi mukabe hükumet darbesi teşebbüsü, Mussolini edilmelerini teklif ederim. Çünkü bu nin vaziyetini sarsmıştır. Gerek bu te kafalann Üniversite değil, hatta orta vesilelerile de tebarüz etrirmiştim. Ara bulunuyor. Bursa ve îzmirde candan yet meydanına en yakın olan kısımda» ledir. şebbüs, gerek son Almanya Avusturya mekteb talebesi kadar inkılâbı anla dan çok kısa bir zaman geçmesine rağ gösteriler yapıldı. Bu pazar günü de İs pek barizdir. 1936 ilkbahan, 1936 sonPravdcfya göre men milletlerin havacılık sahasında ça Moskova 1 1 (A.A.) Tas Ajansı konuşmaları şunu gösteriyor ki, haricî si mamış olduklanna hükmetmek lâ lışma hızı akıllara durgunluk verecek bir tanbulda ayni gösteriler yapılacaktır. U bahan geçti. Eksilen ağaclann yerine manm ki Bursa ve îzmirdc olduğu gibi yenileri dikilmedi. 1937 ilkbahan, bahyaseti gittikce daha ziyade kuvvetle zım gelir. Fakat ben mektuba inanbildiriyor: seyir almış bulunuyor. sayın İstanbul halkı ve gencliği de ayni fivanlıktan anlamam amma, galiba ba: Berline bağlanmakta olan İtalyan fa mıyor ve Çankırıdan bir tekzib bekMussolini'nin Libyaya seyahatini tahBeynelmilel Hava Federasyonunun alâka ve heyecanı göstererek gerek plâ harla beraber ağac dikme mevsimi de lil eden Pravda gazetesi ezcümle djyor ^izme İtalyan Alman dostluğu çok liyorum. Varşovada yapmış olduğu son toplantıda nör uçuşlan, gerek paraşütle atlamalar geçiyor. Gene ağac saflanndaki bo§lukj •nahalıva malolmaktadır.» ki: PEYAM1 SAFA hakkında yakından bir fikir edinmiş o TELEFON HABERLER... TELGRAF v« TELSiZLE Hâdiseler arasında İnkılâbı nasıl anlamışlar? Duçenin Trablus seyahati Avrupayı telâşa verdi Türk Kuşu büyük bir gayretle çalışıyor IHEM NALINA MIHINA I O Amerikada grev Yugoslavya İtalya Yeniden 150,000 amele İki memleket arasmdaki Almanya, Ingiliz muhtımünasebat iyileşiyor işini bıraktı rasına yakında cevab verecek Garb misakı Istiklâl Marşı notası
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle