09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 12 Mart 1937 Şehir ve Memleket Haberleri Hafta tatili Tarihî tefrika : 55 9 Siyasî icmal Lokarno ve Fransa Sovyet ittifakı Yazan : M. Turhan Tan (Tercüme ve iktibas edilemeı) • Doğru değil mi? Çocuklara öğretilen süpürge faslı Hayatı ucuzlatma Nakliyatm da maliyet fiatlarını yükselttiği görülüyor ugün bütün Avrupa politikasi iki mühim mesele üzerinde dö< Dün bir doktor arkadaşımızdan nüyor. Bunlardan biri ingiliz * bir mektub aldık. Bunda şöyle deItalyan anlaşmasına ve Ispanya işlerinin,, Dünkü gazetelerden birisi Berberler Ticaret Odası ve Liman idaresi Ik bir Avrupa harbine sebeb ohnaması için niliyor: Cemiyeti heyeti umumiyesinin salı günü tısad Vekâletinden verilen direktif üze ahiren Londradaki ademi müdahale ko> «Benim oğlum Şişli de bir ilk yapılacağım ve berberlerin bir kısmının rine hükumetin hayatı ucuzlatma yolun misyonu tarafmdan alınan tedbirlere rağmektebin son sınıfına devam etmekcemiyet idare heyertinin pazar günleri daki hareketini temin edecek mühim bir men, bütün vahametini muhafaza eden tedir. Geçen gün eve geldiğinde, tatil yapılmasuıı temin etmesinden memtetkik yapmışlardır. mektebden kendisine verilmiş olan Akdeniz meselesidir. Diğeri de garbî nun olmadıklan için idare heyetine hü şöyle bir emri söyledi: «Beşinci sınıfHayatı pahalılaştıran sebeblerden Avrupanm emniyet işidir. Tam bir sena ' Ocaklı, kendini hiçe sayarak ayakla daha ayak öpüp teşekkür ettikten sonra cum edeceklerini yazıyordu. başlıcalanndan birinin de ithalât ve da evvel, Alman ordusu, Versay muahedela, dördüncü sınıftan ikişer talebe nabileceğini, yağmalar yapmaktan çekin Mısır işlerine nasıl düzen verdiğini, gi Halbuki salı günü Berberler Cemiyehilî ticaret eşyalarının nakillerinde mü sinin gayriaskerî hale koyduğu Rhio her akşam sıra ile mektebde kalarak, miyeceğini, hatta şahsına el ve dil uzata derken ve dönerken yol boyunda neler tinin heyeti umumiyesi değil, sadece yeni teaddid ellerden geçmesi ve hepsinin de mıntakasmı işgal ettiğinden Lokarno mi4 dersler bittikten sonra sınıfları sü girişti. cağmı isbat etmiş bulunuyordu. Bunu, yaptığıru uzun uzun hikâyeye idare heyeti azası intihabı yapılacaktır. pürecekler. Senin sıran filân gün bir ücret almakta oluşu görülmüştür. Ay sakile teminat altma alınan garbî Avrubu cür'eti kökünden kurutmak, ikinci bir Hünkâr neş'eli bir sessizlik içinde onu Cemiyetin senede bir heyeti umumiye ni şekilde ihracat mallanmızın da mali dür, haberin olsun..» panın emniyeti ve vaziyeti tekrar mual * ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırmak dlnliyor ve yapıldığı söylenen her işi beyapması nizamname iktızasmdan ise de yeti artmakta ve dünya pazarlannda fiat Filhakika o akşamdan itibaren ğenerek: Hoş olmuş, güzel olmuş» gibi gerekti. lâkta kalmıştı. salı günü berber esnafı toplanamıyaca rekabeti imkânlan azalmaktadır. Lima mektebde süpürge faslı başlamış.. Sultan Süleyman bu mülâhaza ile he sözlerle vezirini alkışlıyordu. Işgalin yıldönümü münasebetile AI * ğından ruznameye sadece intihab madna gelen bir malm vapurdan antrepo ö Bu yavrucaklara yedi mahalleden men harekete geçti, ilkin Yeniçeri ve Si Şifahî rapor bitince söze kendisi başdesi konulmuştur. Şu vaziyete göre mü nündeki kamyona kadar en aşağı dört man devlet adamlan ve generalleri taragelen talebenin tozunu yutrurmak pahi ağaları Mustafayla Mahmudu ya Iadı: zakere olmıyacaktır. elden geçerek naklolunduğu tesbit edil fmdan söylenen nutuklarda, mezkur işine, (ders) adı veriliyormuş. Dü nma getirtti, kimlerin bu isyana önayak Ocaklı, dedi, bize neyzen bakışile mıntakanm Almanlar tarafmdan işgal miştir. Pazar tatili ise kanunla konulmuştur. şünün ki bu taze ciğerler o tozu yuolduklannı, sürekli sorgularla söyletip bakıyor, için için homurdanıyor. Altı ay ve tahkim edilmesinin sebebi, Fransanm Berberler Cemiyeti heyeti idaresi heyeti tarsa, neticede ev idaresi dersi deYapılan tetkiklerde Liman idaresi bu Sovyetlerle akdettiği ittifak olduğu teyid öğrendikten sonra onları ve isimleri ve önceki ayaklanmalannda ağızlarının paumumiyenin dileğine tercüman olarak ğil, teşrihi marazî dersi yapılabilir! vaziyetin ortadan kaldırılması için alınarilen elebaşılan bir çırpıda idam ettirdi, ymı aldılar amma hınclannı unutmadılar. edildi. Bu münasebetle Almanyanm sadece hükumetten bunu rica etmiş ve Elli kişinin oturduğu yerin süprün cak tedbirleri bir proje ile tesbit etmiştir. ağalıklara ve ocağın önemli mesnedlerine Ilk fırsatta benden öç almak istiyecek Fransa ile olan hududunda yani Fran kanun Meclisten çıkmıştır. Binaenaleyh tüsünü iki küçük talebeye kaldırt Limanın bu projesi yeni vinçler geldik itimad ettiği adamlan tayin etti, mütea lerdir. Haklan da yok değil. Rodostan sızlann Maginot müstahkem hattı karşıüzerinde söylenecek söz yoktur. mak sağlık bakımından işlenecek ten sonra tahakkuk edecektir. Bu suretle kıben Gureba kumandanı Şüc'a Ağayı döneli bugün tam otuz ay oldu. Seni vesında muazzam istihkâmlar vücude ge • • bir faciadan başka birşey değildir.» vapurdan eşya vinçle doğrudan doğruya ulak kılığına soktu, durup dinlenmeden zir edindiğim gündenberi de yirmi yedi tirdiği resmî ağızlarla bütün dünyaya ilân MÜTEFERRİK antrepolara girecek ve hamal yalnız kamArkadaşımızın mektubu burada gitmek ve Ibrahim Paşayı alıp gene hızla ay geçti. Belîi başlı bir iş görmedik, sade edildi. yona kadar götürecektir. bitiyor. Mekteblerde ev idaresi derdönmek emrile Mısıra yolladı, daha son çalıp çığırdık, gülüp eğlendik. Ocaklı Maarif Vekilinin dünkü Bu suretle Lokarno misakmda tesbit sinde erkek çocuklara bulaşık, dikiş, ra da Kâğıdhaneden Hurremi getirtti. bu hale tahammül eder mi?.. Onlar savaş Liman idaresi bugünkü tahmil ve tahedilen vaziyetin iadesi, yani Almanya ile teftişleri sofra kurmak ve kaldırmak öğretilliye tarifesini tamamen kaldırarak yepyeOnu bir müddet Kâğıdhane köşkünde delisi, savaş budalası adamlar. Kışla kenBelçika ve Fransa arasında gayriaskerî diğini işittik. Fakat bu dersin, elli Şehrimizde bulunmakta olan Maarif ni bir tarife meydana koyacaktır. Bu tabırakması, vazife kaygusunu artık hayat dilerine zindan gelir, gözleri gönülleri bir mıntakanm tekrar tesisi imkân hari kişinin bütün bir gün oturduğu bir rifede bilhassa büyük ve küçük kab farkı kadrosu içinde başa almıya karar vermiş ancak sınırı aşınca, düşmanla karşılaşınca Vekili Saffet Ankan dün Güzel San'atcinde kalmıştır. Garbî Avrupanm emnisalonu iki yavruya süpürtmeği em açılır. Bizim bu ciheti düşünmemiz ge lar Akademisine gitmiş, müessesenin gözetilmeksizin (parça) olarak tarifede olmasındandı. Ocaklınm ayaktanması yetini yeni zamânlar altma almak içia Mimarî şubesi şefleri ve Akademi mü rettiğini zannetmiyoruz. yazılan ve hep ayni para alınan madde dimağında acı olmakla beraber derin bir rek. Onun için durma, dinlenme. Yor dirile beraber Dolmabahçe sarayına gebu emrivakii kabul ederek müsavi şart * Çocuklarm sıhhatine taalluk eden tasnif edilecektir. Bu suretle küçük bir uyanış vücude getirmişti. Gerçi aşkını ve gunluk çıkarayım deme. Hemen hazır lerek resim galerisine tahsisi düşünülen larla garb devletleri arasında yeniden bir bu mesele ile yakından ve ehemmikab için de büyüğünün fiatı alınmıya zevkini, her sadmeye, her hücuma ve her lığa giriş. Şarka mı, garbe mi, neresi mü Veliahd dairesini gezmiş ve muvafık anlaşma yapmaktan başka bir çare yokyetle alâkadar olmak lâzundır, di caktır. taarruza karşı muhafaza etmeyi, bir hak nasib ise sefer aç. Ben de bile geleyim, bulmuştur. Saffet Ankan yanmdaki zetur. Fakat yeni bir misakın yeni esaslar olarak, kabul etmekten gene çekinmiyor ocaklıyı hoşnud edeyim. Yoksa kâr, müş vatla beraber Akademiye dünerek mü ) yoruz; Aynca şehir dahilindeki nakliyat ta üzerinde akdine mâni birçok engeller du. Fakat devlet işlerile yakından meş küj olur! esseseyi teftiş etmiş, yeni profesörlerin rifeleri de Ticaret Odası tarafmdan tan vardır. gul olmayı, kendinin gören bir göz ve Bu emir, muhteris vezirin düşüncele evvelce Vekâlete vermiş olduklan pro zim edilecektir. Bu noktada Ingiltere de Fransa ile duyan bir kulak olduğunu bütün memle rine tamamile uygundu. O da seferler jelere göre yapılmış olan değişiklikleri ayni fikirde değildir. İngiliz Hariciya kete ve bütün dünyaya göstermeği de açmak, zaferler kazanmak istiyordu. Fa gözden geçirmiş ve müessesenin umumî vaziyeti hakkında müdürden uzun uzaNazın, son beyanatında, Ingilterenin, şimdi borç sayıyordu. kat yapılacak işlerin ş,erefini nefsine hasdıya izahat istemiştir. tnhisarlar Vekilinin yaptığı Rhin nehri ötesindeki taahhüdü, yani Onun için vazifeye taalluk eden önem retmeği düşünüyordu. Hünkârı uzun yılSovyetlerin, Çekoslovakyanın ve diğer Saffet Arıkan, Akademiden çıktıktan li işleri görüp bitirinciye kadar Hurrem lar zevkile aşkı arasında mekik dokur giîstanbul müzeleri müdürlüğü tarafıntetkikat civar devletlerin emniyet ve tamamiyet den ayn yaşamıya tahammül etmişti. Bun bi bir duruma sokması da bu haris mü sonra Hâkimiyeti Milliye Şehir Yatı dan müzeye dikilecek olan Atatürkün Bir müddettenberi, Trakyada gümrük lerine aid vazifesi, Milletler Cemiyeti mimektebini gezmiştir. Vekil, burada sı dan sonra da böyle davranacaktı, aşkını lâhazadan ileri gelmişti. Hulyalannı, obüstü için yapılan son hazırlıklar da ik ve inhisarlar işleri etrafında tetkikatta nıfları, yemekhaneleri, yatak koğuşlasakının müphem ve lâstikli vecibelerinden ve zevkini vazife kaygusile olgunlaştıra caklının Hünkâra kızgın ve kendine rını gezmiş, tedavi altmda bulunan tra mal edilmiştir. Onümüzdeki pazartesi bulunan İnhisarlar Vekili Ali Rana, U başka birşey olamıyacağını sarahatea cak ve hayatmı hissî ve mütevazi bir mü dost kalması esasına istinad ettiriyordu. homlu çocuklarm sureti tedavüeri hak günü öğleden sonra saat üçte büst me zunköprü yolile şehrimize avdet etmişsöyledi. sellesin içinde geçirecekti. îbrahimi Mı Bu gayenin yansı işte tahakkuk etmişti." kında malumat edinmiştir. rasimle açılacaktır. tir. Sovyetlerle ittifakm, garbî Avrupa sırdan çağırması da bu kararın neticele Yeniçeriler de, Sipahiler de kendilerini Vekil buradan çıkınca Balmumcudaki Büstün açılma merasîmine şehrimizde Vekil, şehrimizde bulunduğu müddet nın ve dolayısile Fransanın emniyet ve rindendi. Yaratmak ve yaşatmak istediği meskenete, atalete mahkum ettiğinden Yatı mektebini gezmiştir. bulunan Maarif Vekili Saffet Arıkan;n zarfmda meslekî tetkikatına devam emüsellesî hayatın bir direğini onun zeki, dolayı Padişaha gücenmişlerdi. Gerçi, bizzat iştirak etmesi de muhtemeldir. decektir. Bu cümleden olarak Vekilin selâmetinin alâkadar devletler tarafmdan Montrö mukavelesinin hassas ve san'atkâr varlığı teşkil edebile altı ay önceki patırdıda ocaklı, HünkârBu münasebetle müzede yeniden açıla riyasetinde umum müdür muavini ve teminat altına ahnmasma mâni olması, hatırası ceğine kanaat besliyordu, başka bir'nin dan ziyade kendisine kızgın görünmüş cak olan eski paralar galerisi de o gün müfettişlerin de iştirakile bir toplantı Fransız politikasını idare edenleri düşünMontrö mukavelenamesinin imzası misafirlere gosterilecektir. yapılmıştır. İnhisarlar Vekili Tuzlalar dürmektedir. Bunlar, bu ittifakm Fransa îbrahim tarafmdan başarılan işlefli göre ler ve sarayını yağma etmişlerdi. Lâkin münasebetile sürsaj yapılarak kullanı da yapılacak yeni inşaat için hazırlanan için hakıkî kıymeti, ne olabileceğini şimdi bilmesine imkân tasavvur etmiyordu. onlan sefere ve zafere götürmekle o halan pullardan, mukavelenamenin mü Tuz İnhisarı mü ehemmiyetle araştırıyorlar. Bilhassa as Bununla beraber Hurreme âşikane tıranın izlerini silmek mümkündü. Bunun KÜLTÜR İŞLERÎ projeyi tetkik etmiş vealmıştır. zakere ve imzasına iştirak etmiş olan dürü Cavidden izahat kerî mehafil, bu ittifaka artık pek kıymet cemileler göstermeği ihmal etmedi. En için açılacak harbin Hünkâr tarafmdan Ali Rana, dün de İnhisarlar Umum vermemektedir. verilen emirle değil, kendisinin dileğile devletler murahhaslarma, Hariciye Ve Lise ve ortamekteblerin ikinci buhranlı dakikalarında onu düşündüğü killerine ve devlet müesseselerine ha müdürlüğüne giderek encümen toplankararlaştığını ocaklıya hissettirmek lâ Malumdur ki Fransız büyük erkânı nü isbat etmek için şu gazeli yazdı: yoklama sualleri tıra olarak hedıye edılmek üzere birer tısile alâkadar olmuştur. zımdı. Bu da Padişahı, sefer sırasında harbiyesi daha ziyade Almanyanm Ruszarif albüm hazırlanmasma karar ve Lise ve ortamekteblerin ikinci yoklaAşka dil verdim ezel, geldi belâlar bâşıma Gümrük ve İnhisarlar Vekili, Uzun Istanbulda bırakmakla temin olunabi riimiştir. Darbhane ve Damga matbaası Âh kim yâzu imiş bu maceralar bâşıma malarma aid sualler Maarif Vekâletin köprüden gündüz ve gece geçen tren ya ile ittifak etmesine mâni olmak dü Şerh küsam leyli zülfînin mutavvel kıssasın lirdi. bu albümleri hazırlamağa başlamıştır. den dün îstanbul Maarif müdürlüğüne lerdeki gümrük memurlarının faaliye şüncesile Fransa Sovyet misakmı tervic Cem'olur guş etmeye bayü gedalar bâşıma Ibrahim bu hain düşünce ile şu cevabı Her albümde Montrö mukavelenamesi tebliğ edilmiştir. Bu mekteblerdeki yok tini kontrol etmiş ve dönüşte Alpullu etmişti; lâkin bu misakın akdile Lokarno Meclisi ruzi ezelden ney sadasın guş edip tarihile sürsaj lı altışar pul bulunacak lamalara martın yirmi ikısinde başla ya uğrıyarak Şeker fabrikasmı gezmiş misakının Almanya tarafmdan bozularak verdi: Geldi aşk içre anınçün bu havalar bâşıma tır. Albümler Türk mücellidleri tarafm nacak. ay sonunda ikmal edilmiş bulu tir. İnhisarlar Umum müdürlüğünün Fransanın Avrupadaki topraklarınm emBâşımın artar sudaı çek elin benden tabib! Sefer açmak zarurî. Ben kulun da Hastai aşkım mufid olmaz devalar bâşıma dan ve nefis bir şekilde cildlenecektir. nacaktır. Ankaraya nakli için yapılan binaya Ve niyet ve selâmeti tehlikede kalacağını efendime arzedip izin dileyecektim. LâVireliden ey Muhibbî bir saçı Leylâya dil Hazırlanmakat olan bu albümler 150 ataşındığmdan yeni bina Olmuşum Mecnun sıfat, kuşlar yuvaiar kin ocaklı bir iyi uslandırılmadıkça cena ded olacaktır. Bunlardan Atatürke, BaşSAĞLIK İŞLERİ kâletsonra Umum müdürlüğün yapıldık hesab etmemişti. tan Ankarabâştma bınızm onlarla sınıraşın yola çıkmanızı Lokarno misakının bozulmasma Franvekile ve kabine erkânma da birer aded ya taşmması takarrür etmiştir. sız Sovyet ittifakı sebeb olduğu gibi Gülhane müsamereleri Ve sevgilisile karşılaşır karşılaşmaz doğru bulmuyorum. Sefer hali bu. Azık takdim edilecektir. Albümlerin üstüne, înhisarlar Vekili, birkaç güne kadar garbî Avrupanm emniyetini koruyacak tükenir, yemsiz ve yemeksiz kalınır. Ya takdim edilecek zatm ismi, makam ve şiiri bir tac, bir kerdanlık sunar gibi Gülhane Tatbikat mektebinin tıbbî Ankaraya dönecektir. hud kara, tipiye tutulunur, sıkmtı çeki unvanı türkçe ve fransızca olarak yazı müsamerelerinin yedincisi bugün saat yeni bir anlaşmanın akdine de gene bu ona uzattı, sonra kollannı açtı: lir. Belki işler ters gider, talih düşmana lacaktır. GÜMRÜKLERDE ittifakm mâni olması Fransız askerî me17,30 da yapılacaktır. Di gel Hurrem, dedi. Bana gel. hafilini iyice meşgul ediyor. Bunun için Dün ölümle yüzleştim, bugün de hayatı yar olur, ordu bozulur. O vakit ocaklı, Balıklı Rum hastanesindeki kusuru efendime bulur, küstahlığa kalkıFransanın büyük askerî şefleri, bu ittifaYolcu Salonu için karar göreyim, nıhuma kavuşayım!.. Pamuk ipliklerinden Afyon Atatürk büstü şır. (Arkası var) km aleyhinde söz söylemeğe ve propa veriliyor Inhisarınm alacağı hisse Mohaç ganda yapmağa başladılar. 8 mart tariYadikule dışarısmda Balıklı Rum has(1) «Ibrahim, Yeniçerilerin isyanından Galatada yapılacak yeni Yolcu Salonu Avrupadan gelen pamuk ipliklerin Kahireden hemen ayrılmış olan Ibra muteessir olarak siyah elbise giydi».. «İs tanesinin bahçesinde dikilmiş olan hile Paristen çekilen bir telgrafta bildi için jüri bugün son toplantısmı ve intiPaşa, matem elbisesi taşıyarak yol tanbul Venedık balyozünün 18 temmuz Cumhur Başkanı Atatürkün büstünün den Uyuşturucu Maddeler İnhisannın rildiği veçhile vaktile Rusyaya giden habını yapacaktır. açılma törenini 21/3/937 tarihli pazar nekadar bir hisse alacağı hakkmdaki alıyordu ve îstanbul asileri hakkında ya 1525 tarıhli raporundan». Fransız askerî heyetine riyaset etmiş olan Tâli komitelerin dün hazırlanan ra mesele el'an halledilmemiştir. Bu işi günü saat 15 te yapılacaktır. man bir hınc taşıyordu ( 1 ) . Fakat PaTicaret Odası da tetkik etmektedir. poruna göre, jüriye 20 maket içinden General Niessel Fransız Sovyet misakı dişahın, zorbalık etmek istiyenlere sert bir Kambiyo Borsasındaki yeni înhisar idaresi ipliklerin maliyet fia yedi maket tavsiye edilmektedir. Şim aleyhinde neşrettiği bir şiddetli tenkidde, ders verdiğini duyunca hızlı yürümekten tile narh arasındaki farkm İnhisara ve di jüri bu yedi maketten birinci, ikinci Kızılordu bugün, bir dereceye kadar müş'ire yazgeçti, yası bıraktı, kendine gerekli rilmesinde ısrar etmektedir. Tüccar ise ve üçüncü ohnak üzere üç maket seçe askerî bir kudret olsa da, seferberlikte Kambiyo Borsasınm vitrininde öte gördüğü tantanayı yeni baştan takmdı, köylü kütlelerinin iltihakı üzerine bu buna itiraz etmektedir. cektir. denberi bulunan ve Borsada esham, tahher konakta silinmez bir haşmet ve kuvkudretini kaybedeceğini, Kızıl donanmavilât ve para vaziyetini gösteren müşvetli bir adalet hatırası bırakarak yol aşnın da ancak Akdeniz için bir ehemmiire ihtiyaca kâfi gelmediğinden bunun tı, istanbula ulaştı. Efendisinin istikbale yeti olabileceğini söylemiş ve Fransız < altma yeni bir müş'ire daha ilâve edil çıkacağını umuyordu. Lâkin Padişah, bu Sovyet misakının Fransa için bir tuzaktan miştir. Bunda millî tahviller ve istik sefer ağır davrandı, kölesini karşılamak razlarm fiatlarile İngiliz lirasmm Türk başka birşey olmadığını iddia etmiştir. tenezzülünü göstermedi. Şu kadar ki İbparasına nazaran günlük kıymeti gös Yeni Lokarno misakının vücude gel rahimi, teşrifat kaide ve an'anelerinden terilmektedir. mesine engel olan diğer bir mâni de Belçok üstün tuttuğunu da hissettirmekten çıkanın Umumî Harbden evvelki mutlak geri kalmadı, bütün vezirleri, bütün saray Bir düzeltme bitarafhk politikasına avdete kat'î karar muhafızlarını alay alay Yeniçeri ile beBelediye riyasetinden aldığımız bir vermiş olmasıdır. Belçika, yeni Lokarno raber Istanbuldan dört konak uzağa mektubdan: misakının akdine kadar karşılıkh yardım kadar yolladı ve o güne kadar hiçbir «Gazetenizin 7/10/936 tarihli ve 4455 için, Ingiltere, Fransa ve Belçika arasınSadrıazama yapılmıyan merasimle nedisayılı nüshasında (Çalışmadan maaş da akdolunan muvakkat anlaşmada biîe mini karşılattı. verilir mi?) başlığı altmda çıkan yazıya daha ziyade kalamıyacağını, îngiltere Hatta bu kadarla da iktifa etmedi, dair Maliye Vekâletinden alman tahrihükumetine bildirmekle garbî Avrupa rata göre keyfiyet aşağıda yazıldığı ' bir çektiri ile Bahçekapısı kıyılarına ya emniyetinin tanzimi işini büsbütün kanş veçhile tavzih olunur: naşan vezirine iki yüz bin altın değerinde hrmıştır. Mesele içinden çıkılmaz bir haeyer vurulmuş güzel bir at gönderdiği giKış dolayısile tatili faaliyet eden ko r le gelmektedir. misyonların reislerine ücret tedİ3 esi bi onun saraya gelip te ayağına kapan Ibrahim Paşa Istanbulda Berberlerin Cemiyeti tenkid ettikleri doğru değil Onun Kahireden İstanbula avdetinde yapılan muazzam merasim, o güne kadar hiç bir Sadrıazama yapılmamıştı Doğru değil mi? Atatürkün müzeye konulan büstü Atatürke takdim edilen bir tütün arması Erzurumun kurtuluşu dün kutlulandı ve yaptıkları balya dığı sırada istikbaline gelmediğinden dolayı özür diler gibi davrandı: Bursa Yenişehiri tütüncülerinden Fah Herc seni, dedi, hem de başka bir ri Çetin ve Abdullah Battal, yaprak tüyolcu bekliyordum. Öbürü geç kaldı. tünlerden çok san'atkârane bir arma yaAyağm uğur gelir de o dahi bugün yarın parak Büyük Önder Atatürke takdim etboy gösterir inşallah!.. mişlerdir. Bu armada tütün denginin bir Hurremin ikinci defa ana olmak üzere tarafında «Atatürk», diğer tarafmda bulunduğunu müjdeliyordu. Fakat asıl «her şey sana» ibareleri bulunmaktadır. maksadu löğusa olacak kadmı bırakıp Bu hediyeden memnun olan Büyük saraydan ayrılamadığmı anlatmaktı. Ze Önder umumî kâtıblik vasıtasile genclere ld yerir, bu iltifat nüktesini kavradı, bir memnuniyetlerini bildirmişlerdir. Yaprak tütünden armayı yapan gencler hakkında bir tebligat yapılmadığı gibi, bilâkis kış mevsiminde havalarm mü saadesizliği yüzünden arazi tahrir faaErzurumun on dokuzuncu kurtuluş yı yaeddin Fahri, Erzurumlu genclerden liyetleri tatil olunan mahallerde komislı dün şehrimizde bulunan Erzurumlular Ibrahim ve Zekeriya Erzurum tarihme 3'on reislerinin de vazifeleri hitam bulmuş olacağmdan bu tatili faaliyet müd ve Erzurum lisesinden yetişenler cemiyeti aid kıymetli sözler söylemişlerdir. deti zarfmda komisyon reislerine ücret nin îstanbul lisesinde tertib ettiği bir top Bandonun çaldığı muhtelif Erzurum tediyesine imkân olmadığı Vekâletçe a lantıda kutlulanmıştır. Merasime, askerî havalanndan sonra Erzuruma aid şiirler bandonun çaldığı İstiklâl marşile başlanlâkadar vilâyetlere tebliğ edilmiştir. mış ve açılış nutkunu Vefa lisesi mual okunmuş ve bazı gencler tarafmdan da Keyfiyetin izah edildiği veçhile gazemillî ve mahallî oyunlar oynanarak metenizin ayni sahifede ve sütununda neş limlerinden Murad söylemiştir. rini dilerinv Bundan sonra içtimaiyat doçenti Zi rasime son verilmiştir. Mtthnrrem Fevzi TOGAY Cumhuriyet Abone şeraiti Nüshası 5 kuruştur. f Türkiye Hariç 1 için için Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. Altı aylık 750 > 1450 » Üç ayhk 400 » 800 » Bit ayhk 150 » îoktuı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle