09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Mart 1937 CUMHURİYET « Eğer bu topraklardan a Kadın tayyareci Nüfus memleketîn Tam bir devriâlem yap Canlı zenginliğidir! zamî randıman almazsak, mak için hazırlanıyor bu toprak bizi affetmez!» [Başmakaleden devam] [Baştarafı 1 inci sahijede) Şehîr Mclisinde GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 Ö 7 8 9 10 ğundan bahsediyor ve bugünü hazırlıyan Türk şeflerinin icraatı karşısında iğilmeği bir zevk addettiğini söylüyordu. Şiikrü Kayanın nutka Jiro'dan sonra, Iktısad Vekili Celâl Bayar hazırunun alkışlan arasında ayağa kalktı, herkes uzun bir nutuk söyliyece ğini tahmin ediyordu. Halbuki Vekil sözii Parti Genel Sekreterimiz Şükrii Ka yaya bıraktığını söylemiş ve yalnız Türkiyede müstahsil ve ihracatçı diye bir zümre olmadığını, davanın millî ekonomi davası olduğunu söylemekle iktifa etmiştir. Şükrü Kaya «hemşerilen> diye söze başlamış ve demiştir ki: « Size aynca başka sıfatlar izafe ederek hitab edebilirdim. Bu herkesin her laman alıştığı bir usuldür. Ben bu usulün tamamile aleyhinde bulunan bir Türk çocuğuyum. Insan Türk olduktan sonra, dünyanın her tarafını, her bucağını vatanı bilir. Eğer bizim kültürel ve siyasî vatanımız hududlar içinde mahsur kalmışsa, insani idealimiz hududların daima dışındadır. Biz insanî emellerimizi hududlarımızm haricine getirmeği ve yaymayı tarihten bir vazife olarak almış bir milletin çocuklanyız.» Fıkirlerimize, ideallerimize, hududla nmız dar gelir, diyerek sözüne devam eden Şükrü Kaya, heyeti umumiyemiz Türk dedıkten ve Türkü vazifeye davet ettikten sonra söylerine şöyle devam etmiştir: « Artık aramızda ne müstahsil, ne müstehlik, ne üzümcü, ne incirdi, ne arpacı kalmıştır. Fikrî sahada olsun, maddî sahada olsun azamî istihsal yaratmağa ve bu istihsalimizi dünya istihsalâtının seviyesine çıkarmağa mecburuz. Bu bizim hayatımızm ve haysiyetimizin icabıdır. Kasab dükkânlarında satılan keçi etleinin üzerine Belediye tarafmdan yaptırılmış levhalar astırılması hakkındaki karar kabul edilmiştir. Kasab ve tavukçu dükkânlannda akarsu tesisatı bulunması hakkındaki madde de kabul edildikten sonra polikliniklere müracaat edecek hastalardan alınacak ücret için yapılan tarifeye dair Sıhhiye encümeninin mazAmelia Erhardt'm seyahati 45,000 batası okunmuştur. Sıhhiye encümeni fakilometroluk bir mesafe dahilinde yapıkir olanları tayinde izhan aczetmekte ve lacak ve bunun 15,000 kilometrosu deniz 1 : Nüfus bir memleketin canlı öz ma bunun tayinini heyeti umumiyeden iste üzerinden geçecektir. Seyahat on beş gün devam edecektir. Şimdiye kadar muhte hnı ve adeta hayatını teşkil eder. Bina mekte idi. Hastalardan alınacak ücret lif rökorlar yapmış olan bu kadın tayya enaleyh memlekete fazla geliyor düşüncesile memleket nüfusundan her yıl bir Encümen, bundan başka her muayene reci bu defaki devriâlem seyahatini, yalStandardizasyon işi millî nız spor maksadile değil, ayni zamanda çok insanın başka diyarlara gitmeleri için alınacak ücreti gösterır bir tarife bir davadtr tanzim etmişti. Bu tarifeye göre 25 ku ilmî bir gaye ile yapacak ve hareketinde doğru değildir. Hicret yasaktır. Manisa, Izmir, Akhisar bağlannda ça beraber bulunacak olan pilotu yarıyol2: Italyan nüfusunun memleketten ta ruştan başlamak üzere 1500 kuruşa kalışan bir bağcı bütün memlekette topra da bırakarak seyahatin mütebaki kısmına şacak veçhile çok olduğu ve her yıl faz dar hastalardan ücret alınacaktır. Tarifeğını süren bir çiftçi, üzümlerini satan bir tekbaşına devam edecektir. la çoğaldığı iddia olunmasına rağmen bu nin yüksek kısmı muhtelif tahlillere ve tüccar, hududda vatanını bekliyen bek nüfusun eksilmesi, hatta olduğu yerde operasyonlara aiddir. Bu tarife uzunuzaçiler kadar üzerlerine mühim ve kudsî Yük arabalarına dair bir sayması doğru değildir. Bilâkis bu nüfus dıya münakaşayı mucib olmuş, bilhassa birer vazife almışlardır. her yıl mümkün olduğu kadar fazla art muhtelif kan tahlilleri ve muhtelif mua karar Hemşeriler! malıdır. Çünkü nüfus memleketin en baş yenelere tâbi tutulacaklardan alınacak Ticaret Odası bir taraftan arabacılaIktısad Vekâletinin senelerdenberi çaparanın fazla olacağı gözönünde tutul lı zenginliğidir. lışarak ve uğraşarak yaptığı ve yapmak rın, diğer taraftan kamyoncularm şikâmuş, gerek bu işi, gerekse ayakta tedavi 3: Italyanın fazla nüfus için binnefis istediği standardizasyon işi millî bir da yetleri üzerine şehirde nakil vasıtalarıedilenlerden fakir olanları tayin etmek nın vaziyetini esaslı bir şekilde tetkik Italyanın içinde çalışılacak sahalar açılavadır.» üzere madde Sıhhiye encümenine göndeetmiş ve bazı kararlar vermiştir. Bu kaŞükrü Kaya sözünün bu noktasmda rarlar Iktısad Vekâletine ve İstanbul cak ve nihayet Italyanın kendi memleketi rilmiştir. 1 eylul 930 tarihinden sonra haricinde kendisinin bulacağı sahalara Ziraat Vekâletinin memleket istihsalâtı Belediyesine bildirilecektir. Belediye hizmetine ahnan kimselerin tegidilecektir. nı artırmak vadisinde sarfettiği mesaiyi kaüd haklarının yeni mevzuata göre tetOda, evvelâ şehirde yük arabalannın Daha çocukluk çağlarından itibaren ikine dair Daimî encümen kararı Ka şükranla kaydederek sözüne devam et ihtiyacdan fazla olduğunu tesbit etmişmiş ve demiştir ki: tir. Bunun için arabalar işsiz kalmak faşist terbiyesile askerî bir disipline tâbi vanin encümenine havale edilmiştir. « Müstahsillerle tüccarlarımızm ü ta, iş alan bir araba da müşteriden yük tutulan Italyan çocuklan Musolini <jevAfişaj işi zerlerine düşen feragat borcunu ifa ede sek fiat istemektedir. Bunun için Be rinin başlıca farikasını teşkil etti. Faşizm Afişaj için ihtiyar olunacak masrafla ceklerine eminiz. Bilir misiniz? Egelileri lediyeden yeniden hiçbir yük arabasına devrinde aileler çok çocuk yapmağa teşnn karşılanmasına dair madde müzakere kurtarmak için bütün Türkiye halkı, yay plâka verilmemesi ve bu suretle de vik olundular. Bu nüfus siyasetine müteedilmiş, afişaj işinin bundan sonra ne suIa halkı nesini ve nesini feda etmedi? E mevcudun yavaş yavaş bir tasfiyeye nazır olarak Italya binnefis kendi memletâbi tutulması istenmektedir. Kezalik ketinde bataklık veya kıraç olmaları ha retle idare edileceğinin tayin ve tesbiti linde ve kesesinde olanın hepsini verdi. Tarihin bize verdiği vazife Belediyenin hususî müessese kamyonlaiçin Mülkiye ve Iktısad encümenlerine Yalnız bu kadanm değil çocuğunu ve a rınm ücretle yük taşımalarmm önüne sebile ziraate gayrisalih birçok sahaları ve nüfusumuz gönderilmiştir. Tarih bize çok yüksek devirler gös nasını da verdi. Bu da kâfi gelmedi, kı geçmesi de mukarrerat meyanmdadır. içlerinde oturulmağa ve çalışılmağa kaBeş senelik imar plânı biliyetli vaziyetlere geçirmek için büyük termiştir. Bir zamanlar Türk bütün bir zı ve gelinini de verdi. fedakârlıklar ihtiyar etti, ve hâlâ bu yolMakamın müstaceliyet kaydile verdiği Atatürkün kurduğu devlet dünyaya hâkim olmuştur. Yarın dahi hazırun namına teşekkürü ifade eden bir da çalışmakta devam ediyor. Bunun ha bir teklif ruznameye ahnmıştır. Bu tekBiz bugün Izmiri elimizde bulunduruböyle bir istikbal Türklere mevuddur. fıkra anlattı. 1 ına ricinde de faşizmin deniz aşın Habeş lifte beş senelik imar plânınm tatbikına > Biz. tarihin bize verdiği bu vazifeyi yap yorsak, bunu yaylaları^ f,edakftil S r Hariciye Vekilinin sb'zterî Imparatorluğunu ele geçirerek yukarıda başlanacağı ve bu programın yol ve kamakla mükellefiz. Bunu yapm?Jc için bir borçluyuz. Hemşeriler! Memleket bir kül Şaraçoğlu Şükrüden sonra Tşvfik yazuı programm üçüncü maddesinin son nalizasyon inşaatına aid plânlannm mecolarak düşünülür. Memlekefc kum.yığını takım evsafla mücehhez olmak mecbu riyetindeyiz. Bugünkü nüfusumuzun a değildir, bir balçıktır, bir kayadır. Biz Rüştü Aras hazırunun alkışlan arasında fıkrasmı tahakkuk ettirmek yoluna dö lise verildiği bildirilmektedir. külmüş olduğu malumdur. Kolonilerden Teklif, ruznameye alınmış, evvelâ dedi çokluklar içinde az görülebilir. Bun Edirne kalesinin bir çamur parçasını na ayağa kalktı ve ezcümle dedi ki: « 937 senesi bir müddettenberi için evvel Avrupa Italyasında hâlâ mevcud Bütçe, sonra Nafıa encümeninde tetkikidan yüz sene evvel milletlerin nüfusları sıl müdafaa ediyorsak, tzmirin verimli sayılırken Türkler en ileri gelenlerdendı. yaylalarını da ayni suretle müdafaa ede de yaşadığımız milletlerarası nazik bir nüfusun hiç olmazsa dörtte biri kadar ne karar verilmiştir. O vakit lngilterenin nüfusu 12 milyon ve riz. Türkler bir kül halindedir. Herkesin devrin henüz devam eden bir safhasıdır. daha insan alacak yerler mevcud olduBütçe müzakeresi Fransanın da 25 milyon kadardı. Ayni ayn ayrı vazifeleri vardır. Hududu bek Bununla 938 senesinin daha karışık ve ğunu ve bu itıbarla cenubî Italyanın en Meclis, ikınci celsede bütçenin müzatarihte Türklerin nüfusu 40 50 mılyo liyen bir neferle bugün burada aranızda daha nazik olacağını söylemek istemiyo verimli kolonilerden daha müsaıd sahala keresine geçmiştir. Yalnız maarif bütçebulunan Vekilleriniz arasında şeref ve rum. Maksadım Atatürk Türkiyesinin n ihtiva ettiğini de kezalik biliyoruz. nu geçiyordu. sinin Maarif müdürünün huzurile müzavazife itıbarıle hiçbir fark yoktur. Bu, ufuklarda bir tehlikeye maruz kalmadı Tarihin muhtelif safhalannda hiç şüpFaşizmin nüfus siyaseti arzettiğimiz keresine karar verilmiş, diğerlerinin mü hesiz mes'uliyeti doğrudan doğruya Türk yeni ve yepyeni bir Türk mantalitesi ğını ifade etmektir. Bu devrede haricî po yolda olduğu halde başı sıkılınca Italyazakeresi yapılmış, yalnız masraf bütçe lere aid olmıyan bir takım idaresizlikler zihniyetıdır. Bu mantaliteyi yapan ve ya Ütikada tezahür eden hususiyetlerden biri nın bitip tükenmez bir hazne gibi gene sinin fevkalâde kısmı kalmıştır. yüzünden Türk nüfusunun adedi küçük ratan bir Türk çocuğu olan Atatürktür. de şudur ki: Çok büyük felâketler gör nüfus siyasetine el atmış olması bize ibmahiyette kalmıştır. Bu küçük mahi Senelerce Türk halkının ıstırab içinde müş ve büyük zaferler idrak etmiş olan retle temaşa olunacak bir manzara gibi yeti aded itibarile yükseltmek ve çoğalt çekiçle örs arasında kalan bir demir gibi Türkiye, her devirden daha çok tanındı görünmüştür. Bu siyasetin doğru olan döğüle döğüle nihayet varabileceği nok ve tanıtıldı. Türkiye, asırlardanberi birmak mecburiyetindeyiz. tarafı bilhassa şudur: Bir memleketin nüHiç endişe etmeyiniz, Türk anaları tayı keşfetmiş olan bu büyük şahsiyet şeyden mahrum kahnıştı: Sevmek ve se fusu onun servet ve kuvvetinde birinci [Baştarafı 1 inci sııhlfeâei nüfusu çoğaltmaktadır. Türk nüfusu bi memleketi yalnız izmihlâlden kurtarmak vilmek. Atatürk devrinin yepyeni husu mevkii işgal eder. ia kalmamış, aym zamanda yepyeni bir siyetlerinden biri de Türklerin bütün milAlmanya ile aramızdaki ticaret ve zim göreceğimiz bir tarihte bugünkünün Türkiyemiz bu hakikati bilmiyor ve devlet kurmuştur. Bu devlet medenidır, letleri sevmesi ve bütün milletler tarafınklering anlaşmalannın müddeti mayısm iki misline çıkacaktır. Bize düşen vazife onu olanca ehemmiyetile takdir etmiyor tekniklidir ve insanidir. Atatürk bunla dan sevilmesidir. Bunun en bariz bir ifayirmi beşinde bitecektir. Almanyadan Türkün ferdî ve içtimaî kıymetini yük rın bütün icablarını yapmağı bize emret desi iyi geçinmek ve sulha yapışık olmak değildir. Ancak bu değerli bilginin ve bu gelecek heyetin mevcud vaziyet üzerinde seltmektir. miştir. Biz birer ferd olarak bunları yap tır. Bugün sulh yolunda bütün samı pek yerinde takdirin hergün yeni yeni görüşürken, yeni bir ticaret anlaşması Ferdlerin kalitesi, yani biliş, anlayış, mağa mecburuz. Çünkü hepimiz hiçlik miyetimle söylüyorum en başta yürüyen tedbirlerle tatbikat alanında yürütülmesi akdi için de müzakerelerde bulunacağı ve randıman kuvveti çoğaldığı vakit mecten yaratılmış insanlarız. Atatürk bize Türkiyedir. Fakat şunu da söylemeliyim gerektir. şüphesiz görülmektedir. Türkiye ile Almu yekunu daima galebe çalmaktadır. İtalyada doğumu artırmak için çok çobir devlet ve memleket vermekle kalma ki, bu yolun yolculuğu asla diğer yollarmanya karşılıklı iyi birer müşteri vazi Biz bir takım küçük milletler tanırız ki, dı, fazla olarak hilâfetlerin, meşihatlerin dan daha az kuvvet, daha az dikkati is cuklu ailelere i§ ve memuriyet hayatlann yetinde bulunmaktadırlar. bizim istihsalâtımızm yüzlerce misli faztelkin ettıkleri evham ve hayalâtı ortadan tilzam etmemektedir. Bu yolda muvaffak da ön verilmek suretile yardım edilmesi Bu bakımdan tecrübelerden de istifade lasını istihsal etmektedirler.» kaldırdı.» olmak için, bu yolda yürüyenlerle anlaş ötedenberi takib edılmekte olan bir kaide edilerek her iki taraf için faydalı bir anŞükrü Kaya bugünkü Türk neslinin olup şimdi buna daha ziyade itina olunlaşma yapılabileceği muhakkak adde Şükrü Kaya sözlerine Atatürk, Ismet mak için yalnız çalışmak kâfi değildir, her nesilden daha ziyade istihsalâtı ar ması derpiş edilmiştir. Türkiyemizde dadilmektedir. İnönü ve Vekiller ve Mecliste hazır bu daha çok kuvvetli ve daha çok dikkatli ürmıya mecbur olduğunu söyliyerek söhi bu kaide pekâlâ tatbik olunabilir. lunanlar şerefine kadehini kaldırmakla olmak lâzımdır. Bu kongreler bu kuvvet züne devamla demiştir ki: Türk Fransız ticaret ve dikkati temin edeceği için daha çok Bizde bundan daha fazla bir ehemmiyetnihayet verdi ve çok alkışlandı. Toprak, bizi beklemektedir anlaşması le takib olunacak esaslar şunlardır: Gene Celâl Bayarın esprili bir tek seviniyorum.» Türk Fransız ticaret anla^masınm « Uzümcü üzümünü, arpacı arpa 1 : Doğumu artırmak için çocuk adedi Nutuklardan bir müddet sonra ziya müddeti nisan sonunda bitmektedir. İki sını çok iyi çıkanr ve artırırsa Türkiye lifile Saracoğlu Şükrü, böyle bir gün ihikiyi geçtikten sonra çocuk başma aile memleket arasmdaki anlaşmanm iki taranin her ferdi bugün bütün cihan şehirlerin zar ettiğinden dolayı Iktısad Vekiline, fet nihayet bulmustur. vergisinde % 5 veya 10 gibi ufak nısfm arzusile, bir sene daha uzatılacağı de gördüklerinin fevkinde bir servet sabetli tenzilâtlar yapılması. anlaşılmaktadır. hibi olacaktır ve bu sayede tekniklerinı 2: Dogumlann kazasızca vukuu ile beve ihtiyaçlannı tamamlıyacaktır ve kendiraber çocuk vefiyatınm önüne geçilmek lerini tarihlerin göstereceği ve insaniyeiçin metodik tedbirler alınması. Her katin davet ettiği en yüksek mevkide göreKadıköyde Kızılay kongresi zada ebe adedinin yavaş yavaş her köye ceklerdir. Bunu tahakkuk ettirmek için Kadıköy Kızılay kaza şubesinden: bir ebe düşecek veçhile çoğaltılması, seyçok büyük bir davanı narkasmda değiliz. Kaza şubemizin 1937 yılı kongresi kaza yar hekim teşkilâtı vücude getirilmesi, merkezinde 13 mart cumartesi günü saat Bu davanın bütün düsturu halledilmiştir. merkezlerde doğum evlerinin her yıl üçer 15 te yapılacaktır. Azanın teşrifleri rica Yapılacak iş milletler arasmdaki irtibatı beşer artırılması, hulâsa memleketi baş olunur. temin etmektir. Hazırlanmış zemin ve tanbaşa sıhhî teşkilâtla teçhiz edecek tedâletler vardır. Toprak bizi beklemektebirlerin bir program halinde tatbikı bu dir. Hiçbir millet toprağım Türkler kacümledendir. dar sevemez. Bütün dünya karanlıklara Mütekaid bir zabit yazı idare ve ta3: Çok çocuklu ailelerin çocuklannduçar olduğu esnada Türkler ecdadla kibat işlerini intizamla yapar. 47 ya dan şartlarıni haiz olanların tercihan şmdadır. Her yere gidebilir. Bonser nndan miras kalan bu topraklan kanlarile sulıyarak düşman gözünden sakla devlet yaü mektebîerinde meccanen tah visleri ve kuvvetli referanslan vardır. tnışlardır. Eğer biz bu topraktan azamî sillerinin temini. Yenipostane postrestant 25. î. N. R randıman alamazsak, toprak bizi affet4 : Bilhassa çocuk bakım ve yetiştirim adresine mektubla müracaat olunur. mez. Bugünün tekniğini, bugünün ilmiesaslarını ihtiva edecek sıhhat kaidelerini alarak onu daha verimli bir hale genin giderek bütün memlekete maledilecek başka izdivaclann kolaylaştırılması ve tırmeğe mevcudiyetimizi muhafaza iti veçhile tamimi (bu hususta mahsus suret teşviki yolunda da tedbirler ahnabilir barile dahi mecburuz. Bu toprak elimizde Hüseyin kaptanın kireç yüklü motörü lunan kireçler de deniz suyile yanmağa te yaptırılmış olacak seyyar sinema filim Fakat bizde en mühim olan nokta çocuk en çok verimini vermelidir. Verim, tıpkı evvelkı gün Beşıktaşta Saman iskelesin başlamış ve iskele duman içinde kalmış lerinden istifadeye kadar gidilebilir.) vefiyatınm azaltılmasındadır. Eğer bu insanda olduğu gibi iki türlüdür. Biri aded de dururken lodosun tesirile denizde bu tır. Kireç yangını iki saat devam etmiştir. 5 : Çocuklara aid doğum ve bakım ne nokta temin olunabilirse mubalâğasız verir ki zaten onu temine mecburuz. EBeşiktaş halkı iskeleye toplanarak bu ticelerini tesbit eden bir istatistik şubes Türk nüfusu bir nesil zarfında bir misl lunan bir kazığa çarpmıştır. Bu yüz ğer bu verim üzerine bir de kıymet ilâve artar. den motörün teknesinde delik açılmış, su kireç yangınını seyretmiştir. Yukarıki re ihdası. ederseniz mahsulâtımız her yerde lâyık YUNUS NAD1 Yukarıya yazdığımız maddelerden sim batan motörü göstermektedir. alarak batmağa başlamışür. Motörde bu olduğu üstünlüğü kazanır. Bundan isti fade edecek yalnız biz Egeliler değildir, evvelemirde bütün Türkiye, ondan sonra bütün bir insaniyettir. Hemşerilerim! Bütün bir insaniyet sizin mahsulünüze bakmaktadır. Memle ketimizin güzel mahsullerinden yalnız biz müstefid olacak değiliz, biz bunlardan dünyayı ucuz ve bol olarak müstefid edeceğiz. Davamızın esası budur. Bu; yürünecek herhangi bir iktısadî ve siyasî tedbir değil; Türklerin haysiyeti yolunda alınmış bir tedbir olacaktır. Bu ilmî ve teknik tedbirler bütün Türklerin elbirliğile başarılacaktır ve behemehal başanIacaktır. Benim sizden şahsî ricam, bü lün Türklerin istiklâl ve saadeti uğruna bu yolda yapılan ve yapılacak olan işin başanlması için yardımlarınızı esirgememenizdir ki bunu esirgemiyeceğinize eminim. Amerikalı kadm tayyareci Amelia Erhardt martın on beşine doğru, tayyare ile büyük bir devriâlem seyahati yapacaktır. Fakat bu seyahat alelâde bir devriâlemden ibaret değildir. Erhardt, hattı üstüvaya en yakın noktadan geçmek suretile küre etrafında tam bir devir yap mak ve bunu da rökor bir süratle ikmal etmek tasavvurundadır. Bineceği tayyare, uçan Iâboratuar ismi verilen 425 beygirlik motörle mücehhez, kanadlan tamamen madenî, tek satıhlı bir tayyaredir. Tayyarede en son ihtira edilen alıcı ve verici iki radyo, telefonlar ve uçuş esnasmda tayyarecinin, mevkiinde istirahat edebilmesini mümkün kılacak olan oto matik bir sevk ve idare tertibatı vardır. örnek gibi almağa lâyık görmekliğimiz teşkil ediyor. Italya oldumolasıya nüfusu daima çoğalmakla maruf olan bir memlekettir. Anlaşılan orada doğum çoktu. Bundan dolayı Italyan nüfusu daima artageliyor, ve bu fazla nüfus Italyan topraklarından taşarak her yıl yüz binlerce miktarile şımalî ve cenubî Amerikalara hicret ediyordu. îtalyada faşizm iktidar mevkiine geldiği zaman orası için vaziyet bu şekilde bir hakikat olarak biliniyordu. Ancak hakikat bu şeklile varid ve vaki miydi, yoksa İtalyadan Amerikalara teveccüh eden hicretin başka sebebleri var mıydı, oralan ayrıca araştırılmağa değer bir mevzudur. Şurası muhakkaktır ki Musolininin idaresi hakikati, bilinen yukarıki şeklile alarak bunun karşısında şu yeni kaideleri ittihaz etti: Dün çok hararetli müzakereler oldu IBaştarafı 1 inci sahifede] 1 2 S 4 5 • • • • • • • • 1 1 •1" • • • • • 18 yaş kaydinin konulmasmın muvafık olmadığını, memlekette spor ve denizciliğin uyandınlmak istenildiğini ve mesele nin bu bakımdan tetkikini istemiştir. Neticede maddenin bu şekilde formüle edilmesi için tekrar encümene havalesine karar verilmiştir. r• . 7 8 9 1 0 • Keçi etleri • • Soldan sağa: 1 Ankarada kongresi açümuş olan bir mahsulümüz, diğer bir mühim mahsulü müz. 2 Çunkü, bazı bjTinlarda ayağa takılan bir spor vasıtası. 3 Aza, evliya. 4 Bir mabed, kansızlık hastalığı. 5 Fransızca. «bırleşmiş», bir hayvan, bix emir. 6 Birşeye muntazam müşteri olmak. 7 Bir çağırma edatı, çok zengin. 8 Zayıf ve kuvvetsiz beygir, akrabadan birl. 9 Bir emir, pek germe ok yüzüme fırlar. 10 Iran dılinde «yüan», meşhur bir Türk kahramanı. Yukarıdan aşağıya: 1 Istırab verici, feci. 2 Zarar, elbisenin bir kısmı. 3 Bir çeşid vucudun ;ehirlenmesi hastalığı, bir emir. 4 Arabca «su», arabca «en az». 5 Cümle. 6 Bir cins alaturka salça, sporcuların <yaşa!$ sı. 7 Bir emir, bazısı böyle der de peygamber demez. 8 Sayı, budala. 9 Merkez, kuzunun feryadı, arabca «şaşkm». 10 Dünyanın en yüksek dağlan. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 2 3 5 10 K UİMİBİAİRİA I • A L AİDİAİM I Klî •İUİCUİB slu L • ŞİEİBİAİB •!• R İ Y İ • İOİL AİNİB • K E • RİUİBİAİİ • • M B İ O LİD •İZİAİR M EİNİK U • MİA NİA A NİB u • K EİR E M 10 C AİN L I • K İ • İ s i|ş İst. Borsası 1131937 1 1 20 20 20 20 20 20 1 20 1 1 1 1 20 20 1 1 1 Türkiye Almanya ticarî münasebatı 20 Zloti 21 Pengü 12 Lev 48 Dinar 30 tsveç kronu 1038 Türk altını 246 Banknot Os. B. Ç E K L E R Açılıs Londra 615. Nevyork 0.794G Parls 17.365 Mllâno 15.0992 Bruksel 4.715 Atina 89.025 Cenevre 3.4333 Sofya 64.715 Amsterd. 1.4525 Prag 22.7740 Viyana 4.255(1 Madrid 11.4875 Berlin 1.9756 Varsova 4.1870 Budapeşte 4 39 Bukreş 108.6175 Belgrad 34.7667 Yokohama 2.7875 Moskova 24.415 Stokholm 3.1536 P A R A L A R Alıs 613 Btrün 123 Dolar 111 Frank 120 Liret 80 Belçlka Fr. 18 Drahmi 565 Isviçre Fr. 20 Leva 63 Florm 70 Çek kronu 20 Avusturya Şl. 25 Mark Satış 618 126 115 125 84 22 575 23 66 75 23 23 22 23 14 62 32 1039 247 E S H A M Kapanış 615 0.79375 17.2550 15C975 4.7162 89.025 3.4833 64.715 1.4520 22.7740 4 2050 11 5040 19750 4.1870 4 39 108.6175 34.7667 2.7875 24.415 3.1536 Açılış Kapanı: ' Anadolu Şm. % 60 peşin 23. 23. > % 100 vadeli 38.20 38.20 Aslan çimento 14.55 15.55 I, Merkez Bankası 97. 96.50 ISTIKRAZLAR Açüış Kapanış Türk borcu I Vadeli 19.625 19.45 > > II Vadeli 19.175 19.10 Ergani 99. 99. Sıvas Erzurum I 95. 95. > > II 95. 95. % 5 Hazine 73.25 73.25 T A H V İ L Â T Açılıs Kapanış Anadolu I Peşin 39.60 39 65 > II Pesin 39.60 39 65 » Mümessil vadeli 42.50 42.50 Beşiktaş iskelesinde bir motör battı (Çağrılar, konferanslar, kongreler') Ticaret ve Zahire Borsasında dünkü muameleler FIATLAR Aşağı Yuiarı Cinsi 6 13 6 20 Bugday yumuşak 4 25 4 30 Arpa 4 27 1/2 4 30 Çavdar 4 25 .4 35 Mısır san 4 12 1/2 Mısır beyaz 4 25 Yulaf 5900 Zerdeva derisi 4500 4500 3000 Sansar derisi 1500 620 Tüki derisi GELEN 348 Ton Buğday 45 > Arpa 15 > Çavdar 15 » Mısır 94 > Un 30 Susam 9 Mercimek 5 Mısır 32 Fasulye DIŞ FİATLAR 6,06 K. Buğday: Liverpol 6.40 » Buğday: Şikago 6,13 > Buğday: Vinipek * 5,46 2. Arpa: Anvers 3.50 » Mısır: Londra 7.32 > Kten T.: Londra 79 31 * Fradık O.: Hamburg 78,81 > Fındık L.: Hamburg u aranıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle