16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Beynelmilel kömür sergisi «Eğer bu topraklardan azamî randıman Ulu Ûnder Ankarada almazsak,fautoprak bizi affetmez!» Dahiliye Vekilinin mühim nutku ((Bîr bağcı, bir çiftçi, bîr tüccar, hududda vatanmı bekliyen nöbetçi kadar kutsî birer vazife almışlardır)) eam • JİfiflR İSTANBUL CAĞALOĞLU Sdjl ı 40 UD Telgraf ve mefctub adresl: Cumhuılyet, tstanbul Posta kuttısııı: tstanbnl, No 248 Telefon: Ba§muharrlr ve evi: 22366. Tahrir heyetl: 24298. tdare ve matfcaa in.<miı 24299 24290 umhuri r E. BRIHIER Alman Fbfsefesi Tarihi Çeviren: ZiYAJ S O M E R üUülâ \L lfİ3U 19ül Remzı Kitabevi Ankarada Uzum kongresinden iki görünüş Nüfus memleketin Canlı zenginliğidir! Türkiyemiz bu hakikati bilmiyor ve takdir etmiyor değildir. Ancak bu değerli bilginin ve bu pek yerinde takdirin her gün yeni yeni tedbirlerle tat bîkat alanmda yürütülmesi gerektir. Semering: 9 mart H ngilterenin olanca kuvvetile silâhlanII mağa gitme siyasetine İtalya nüfus siyasetile mukabele etti. Bir kere 18 den 55 yaşına kadar bütün îtalyanları ha deyince vazife başına koşacak daimî müsellâh kuvvet olarak ilân etti. Ondan sonra da Italyan nüfusunun artırılması için zaten müesses ve mevcud Musolini siyasetini kuvvetlendirecek yeni kararlar aldı. Kendi kendine yerme siyasetinin en ileri hadlerine götürülerek icabmda sivil halk ihtiyaclarının askerî icablara feda edılmesi de alınan kararlar cümlesindendir. Hangi sebeblerden ileri geldiği malum olan İngilız silâhlanmasma İtalyanm, velevki bu şekilde, cevab vermesi behemehal lâzım mıydı değil miydi meselesinin incelenmesi bugün için mevzuumuz haricindedir. Akdeniz centilmen anlaşmasından sonra İtalya ile İngiltere arasında nüfuz ve üstünlük davaları ortadan kalkarak iki memleketin tarihî dostluklanna dönmeleri daha makul olur farzedilebilirdi. İngiltere yalnız bir Akdenizde değil, bütün dünya üzerindeki geniş împaratorluğunun menfaatleri için bütün denizlerde hissolunur bir kuvvet sahibi olmak mecburiyetinde olan âlemşümul bir devlettir. Nihayet bütün devletlerin gayretleri dünya üzerinde sulhu hâkim kılmağa yüz tutmuş olmalıdır; ve bu sahada hemen hemen bütün devletlerin, bilhassa bellibaşlı devletlerin kuvvetleri yekdığerlerini ikmal eylemelidir. Her ne hal ise, ayn ve oldukça uzun olan bu mesele ile bugün meşgul olmıyalım. Fakat İtalyanm çok nüfusa dayanan siyaseti üzerinde tevakkuf edelim. Bu siyaset üzerinde durmak teklifimizin esasını ise bilhassa onu kendi hesabımıza bir Atatürkün direktifi «Fikrî ve maddî sahada azamî istihsali yaratmağa, ve bunu dünya istihsali derecesine çıkarmağa mecburuz» Ankara 11 (Telefonla) İktısad Vekili Celâl Bayar bugün İzmir Uzüm kongresi mümessilleri şerefine Anadolu kulübünde 110 kişilik bir ziyafet verdi. Ziyafette Dahiliye Vekili ve Parti Ge nel Sekreteri Şükrü Kaya, Hariciye Vekili Tevfik Rüstü, Adliye Vekili Sa racoğlu Şükrü, Ziraat Vekili Muhlis hazır bulundular. İlk söz alan Kasaba müstahsillerinden doktor Seyfi diyor ki: « Önümüzde bir üzüm davası var. Bunu asrî icablara uydurmak mecburiyetindeyiz. Biz çok bahtiyanz çünkü Türk hükumeti üzümlerimizi cihan piyasasmda lâyık olduğu mevkie çıkarmak için bütün tedbirleri almaktadır. Biz bu işi bir memleket davası olarak kabul ediyoruz.» Doktor Seyfiden sonra İzmir ihracatçılarından Şenf Remzi hükumete şükranlannı bildirdi. İzmirin tanınmış ihracatçılarından Jiro ingilizce olarak kısa bir hitabede bulun Evvelki gün Ankaraya muvasalatım ve tezahüratla istikbalini haber verdi ğimiz Atatürkün ıstikbaline aid intıbalar: Büyük Şef Ankara istasyonunda, sağda Millet ıınıııııııııııı ıııı ıınıııı ıııa Miıtı 'ii'Miıı ıııııl Meclisi Reisi ve Genel Kurmay Başkanile görüşürken, Ulu Şef devlet erkânile bir arada ve kendisini karşılıyan küçük izcilere iltifat ediyorlar. ııııııııııııııııııııııııı ııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Dün çok hararetli müzakereler oldu Sehir Meclisinde Madrid etrafında çember ıııııııııııııııııııını gittikçe daralıyor Franco kıtaatı 40 kilometro daha ilerledi, 20 bin Kasab dükkânlarında milis ihata edilmek tehlikesinde. Fransa Burgos'a satılan keçi etlerine elçi gönderebilmek için çare arıyor etiket yapıştırılacak Şehir Meclisi dün toplanmış, muhtelif işler hakkında müzakerede bulunmuştur. Otobüslerden ahnacak yüzde onlar Otobüs biletlerinden ahnacak yüzde ona dair Mülkiye ve Bütçe encümenleri nin müşterek mazbatalan okunmuş ve Belediyenin yaptığı külfete mukabıl bu paranın alınması muvafık görülmüştür. Dahilıye Veküımiz ve Partı Genel SekTeterimiz Şukrü Kaya Türk Kuşu büyük bir gayretle çahşıyor Türk Hava Kurumu Başkanı Fuad Bulça gazetemize, sivil havacılık faaliyeti hakkmda mühim beyanatta bulundu du. Jiro'nun hitabesîni Maliye Müsteşa18 yaşından aşağı olanlar sandal rı Kurdoğlu Faık türkçeye tercüme etti. kallanamıyacaklar mı? Jiro eski Türkiyeyi taruyan bir adam sıBundan sonra kayık, sandal kullan fatile bugünkü Türkiyede gördükle rinin Türkiyenin hal ve istikbali için ne mak istiyen kimseler için Zabıtai beledikadar büyük ümidler vadetmekte oldu ye talimatnamesinin 204 üncü maddesinlArkast Sa. 7 sütun 1 de] de yapılacak tadılâta dair Mülkiye en cümeninin mazbatası okunmuştur. Encümen, 18 yaşmı doldurmıyanlann sporcu dahi olsalar tenezzüh için kayık kullan malarına müsaade edilmemesini, ayni zamanda sandal kullanacak herkesin yüzMillıyetperverlerın Başkumandam General Franco, Salamanka'da me bilmesinin şart konulmasını istemekte bir merasimden çıkarken idi. Bu teklif, bir hayli münakaşayı mucib olmuş, azadan Avni, Fuad Fazh, Loria 11 (A. A.) Havas Ajansı lometro ilerlemişlerdir. 5 kilometro daha İsmail Şevket söz söylemişlerdir. Vali muhabirinden: ılerlemeleri, Guadalajara'yı toplarınm Muhiddin Üstündağ da sajıdalcılık için Francist kuvvetlerin Guadalajara cep tanelerine hedef olacak vaziyete soka [Arkası Sa. 7 sütun 5 te] hesindeki ileri hareketleri devam etmek caktır. tedir. Bu kuvvetler, üç gün içinde 40 ki[Arkası Sa. 6 sütun 5 tc] Türkiye Almanya ticarî münasebatı bir heyet geliyor Duçenin Trablus seyahaYeni bir muahede yap ti Avrupayı telâşa verdi mak üzere Almanyadan Paris matbuatı bundan maksadın Ingiliz silâhlanmasma cevab teşkil eden bir nümayiş olduğunu yazıyor. Musolini manevralarda hazır bulunmıyacak YUNUS NAD1 [Arkası Sa. 7 sutun 4 £e] İÇ SAHİFELERDE 4 üncüde : Tayyare piyangosunda kazananların tam listesi 5 incide : Ankara Halkevinin ikinci resim ve heykel resgisi Behçet Kemal Çağlar Serbest fikirler Semih Mümtaz S. 6 ncıda î Yannki denizcilerimiz nasıl yetişiyorlar? Kandemir istanbul üzerinde tayyare yedeğinde uçan bir plânörle Türk Hava Kurumunun kıymetli başkanı Fuad Bulca Ankara 11 (Telefonla) Bir ta•aftan Türk sivil tayyareciliği büyük bir nkişaf yolunda ilerlerken bir yandan da bütün memlekette havacıhğa karşı alâkanın şükranla kaydedilecek şekilde art makta olduğu göriilmektedir. Türkkuşu fılosunun yaptığı 1400 kilometroluk son memleket turnesi havacıhğa karşı uyanan umumî muhabbetin bir daha tezahürüne vesile olmuştur. Bursa ve İzmirde sayısı yüz bini aşan bir halk kalabalığı Türkkuşu çocuklarını sevgi ve alâka ile kar şılamıştır. Diğer taraftan Ankarada bir pilot mektebi inşası, bir motörlü tayyare kampı kurulması, mekteblerde havacılık lArkası Sa. 3 sutun 4 tel Aldığımız malumata göre bugünlerde bir Alman heyeti şehrimize gelerek Ankaraya gidecek ve Almanya ile ticarî vaziyetimiz hakkında alâkadar makamlarla temas ve müzakerelerde buluna caktır. Heyet, Alman hükumeti tarafmdan seçilmiştir. Almanya ile olan klering münaseba tımızın Almanya lehine ve memleketi miz aleyhine haddinden fazla inkişaf etmesi ve bu suretle Alman devlet bankasmda fazla miktarda Türk parasmın bloke kalması üzerine Cumhuriyet Merkez Bankası Almanyaya karşı klering hesabını kesmişti. Bu suretle Almanyaya klering yolile ihracatımız durmuştur. Bu Italyan filosu manevralarda vaziyet, Almanya ile ticarî münasebatı kesmek değil, sadece klering hesabında Roma 11 (A.A.) Trablusgarb nizon kumandanları, selâm toplan attıramuvazene temin etmek için alınmış bir Valisi Balbo, Mussolini'nin Libyaya caklardır. Umumî binalar, bayraklarla tedbirden ibarettir. muvasalatının bütün meskun yerlere rad donatılacak ve tenvir edilecektir. İArkası Sa. 3 sutun 1 de] lArkası Sa. 7 sütun 5 te\ yo ile bildirilmesine karar vermiştir. Gar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle