11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTTRÎYET 12 Mart 1937 Memleket hikâyesi Oonuilu f*% •• ••11 • • ( Tarihî Bibliyoğrafya Yazan: Köprülülerden Numan Paşa oğlu Ahmed Paşanın imamı Behçetî Eneyid fbrahim Tarihi Sülâlei Köprülüler Tutuşmuş bir gönlün alevini dişe vuran yanık ağızlar gibi yer yer çatlamış kıraç ovaya göneş ilk selâmmı yollarken köy, baygın horoz sesleri arasında uya nıyordu. Düğün evinin avlusundaki çı rakmanlar (meşale) daha yeni sönmüştü. Harımm (çalıdan yapılan çit) etrafındaki hasırlarda sızmış köylüler bo zulmuş bir siperin kum torbalan gibi karmakarışık birbiri üzerine yığılmışlar, horluyorlardı. Bütün yaz hiç soğumıyan granit dağları yahyarak gelen cenub rüzgârı yeryüzünü daimî bir hamam buğusuna bürüyor; alkol, kavrulmuş et ve gübre kokulan karışmı§ bir hava içinde, saatlerdir ağzından gemi alınmamış beygirler ve sıtmalı otlar bile sarhoş, boynu bükük düşünüyordu. Murteza Dayı oğlu Selimi Dağlılann Gülsümle evlendiriyor, üç gündür ka zanlar kurdurup davul döğdürüyordu. Içki, kadın, cümbüş, güreş, at yarışı; artık kimsenin ayakta duracak kudreti kalmamış, bütün muhitin varhğı gökleri tutan müşterek bir hınltı halini almıştı. * * * Beni misafır ettıkleri köy evinin biraz ötesinden bağlama seslerile boğuk bir mınltı duyuluyordu. Bahçedeki ısırgan ormanmda çizmelerimle yol açarak ilerledim. Acayib bir manzara ile karşılaşmıştım. Küçük arıkm kıyısmda ayakla nnı suya sokmuş bir adam oturuyor, hafif hafif bağlama çalarak, gözleri kapalı homurdanıyordu. Yaklaştığımı duyma dı. Yüzünün iki tarafında gözyaşlan nın çızgileri kuru çay yataklan gibi parlıyordu. Dayandığı söğüdün arkasında boş şiselerden bir tepecik meydana gel mişti. Yavaşça sokuldum. Meçhul biri sinin kulağma fıslar gibi söylenmekte devam etti. Manastırm ortasında var bir çeşme Manastırın kızları hepsi de seçme Ağlarım, sızlarım Gıder de gider meyhaneye Buz gibi rakıyı İçer, doker ağlarım * * * Adına Tezgin (1) Salih diyorlardı; iülsümün beş yılhk nişanlısıydı. Bal ;anlardan döneli bir ay olmuştu. Manashr civarında harbe iştirak ermiş, sonra köye yanık kâğıdı gelmiş, şubedeki kaydine de fevt düşülmüştü. Buna rağmen Gülsüm muharebeden sonra onu bir sene daha bekledi, uzak yakın köylerdeki arkadaşlanndan haber sordu. «Bir sabah baskına uğradık, çok kayıb verdik. Bu arada Salıh te yok oldu. Bir daha göremedik. Yasır (esir) olsa elbette şimdiye kadar dönerdi...» dediler. Hakikaten esir olmuş, sulhtan sonra serbest bırakıl mıştı. Bir yıl genc kızm yasım avutmağa yetmişti, Selimle evlenmeğe razı oldu. Lâkin tam düğün hazırlıklan arasında Salih çıkageldi. İhtiyar anası oğlunu tekrar buluşuna mı sevineceğini, nişanhsını kaybedişine mi ağlıyacağını şaşırmıştı. Gülsümün babası işi genclerin gönlüne bırakmağı doğru buluyor, Selim ise «ö . lüm Allahın emri...» diyordu. Asıl on ları engibenk (2) eden Salihin haliydi. Delikanlı duygu kabiliyetlerini unutmuş gibiydi. Ne sevinc, ne keder, ne dostluk, ne kin; daima düşünüyor; yalnız her gördüğüne dolgun gözlerle uzun uzun ba kıyor, sonra «dünya bu..» demek ister gibi gülümsüyordu. Ona kız bahsini aç tıklan zaman hayretle kaşlarını çatmış: Gülsüm mü? demişti, kim Gülsüm? Ha, şu... Amma Selim de yavuz oğlandır, Allah başlarına gün doğdursun.» Salihe bütün köylü acıyor, kimi «ka rasevda olmuş», kimi marabada (muha rebe) aklınm kuşu uçmuş korkudan» diyordu. * * * Ayaklanmın altında ezilen çöplerin çıtırdisile gözlerini açtı. Kirpiklerinden süzülen bakıslar, muhakkak âlemi, ebedî Yazan: Kırımlı Hasan (Vecihi). Yazma. Hat: Rik'a. (14x20) büyüklü ğünde. 123 varak. Her sahifede 19 satır. Hendekten çıkmama yardım etti ve Köprülü kütübhanesi, Fazıl Ahmed Paşa kitabları arasında, umumî numara: 225. koluma girdi. Saklambaç oynar gibi, göHicrî 1047 yılından hicrî 1071 yılına rünmekten korkarak ikimiz yana yana ve kadar cereyan eden vukuatı ihtiva eden emekliye emekliye ilerledik. «Tarihi Vecihi> vak'a nüvis Naimanm Korudaki samanhkta beni bir membalanndan biridir. Köprülü kü ay sakladı. İhtiyar bir kadın her tübhanesindeki bu nüshamn başında akşam gelerek yaramı temizliyor, Numan Paşa oğlu Ahmed Paşanın el bilmediğim ilâclar sürüyordu. Al yazısile imzası vardır. ma (bu onun adıydı) yavaş yavaş Reşad Ekrem Koçtt kulübede küçük bir kiler yapmıştı. Boyuna ekmek, peynir, yoğurt, sucuk ve şaNikâh rab taşıyordu. Dadısına teslim olmuş bir Evrenos kızlanndan Ruhefza ile în çocuk gibi, hiçbir şey düşünmeden ve yalnız onu düşünerek gönüllv mah hisar memurlarmdan Kemal Tuncun pusluğumu aylarca uzattım. Sırb güze nikâh merasimi aileleri erkânmın hu zurile icra edilmiştir. Yeni aileye saa lile birbirjmizin dilini anlamadan çılgmca detler dileriz. seviştik. İkimizde de çabuk iyileşec* ğimden doğan bir korku vardı. Yann Nişan merasimi akhmıza bile gelmiyordu. Fakat ikimizİnhisarlar Vekâleti murakıbı Tevfik de de farkında olmadan şevkimizi kıran Curanm kerimesi Muazzezle mütaah gizli bir melâl, uzak bir endişe belirmişri. hid Mehmed Ali Kuntun mahdumu İş Buralan artık bizden çıkmıştı. Alma'nm Bankası memurlarmdan Bürhan Kun hayatta anasmdan başka kimsesi yoktu; tun nişan merasimi Perapalas salonla fakat beni de yurdum ve anam bekli rında güzide bir davetli heyeti huzu yordu. Ayağa kalkacak hale geldiğim runda tes'id edilmiştir. Tarafeyne saagün bana duyduğu havadisi anlatır detler temenni ederiz. ken Alma hüngür hüngür ağlıyordu: Osmanlılarla sulh olmuş. Yakmda esirler değiştirilecekmiş! Cevab veremedim. Kalbim sancıyor, lâkin ağlıyamıyordum. Hislerimle onu rum karşılaşmıştı. O, vatan, anam... Bunlardan nasıl aynlır, bunlan bir araya nasıl getirebilirdim? Tam bir hafta o hıçkırdı, ben kudurdum. Sonra gidip onlann hükumetine teslim oldum. Bir müddet serbest gezdik. İçinde ateş yanan bir heykel kesilmiş tim; konuşmuyor, yiyip içmiyor, yalnız ve mütemadiyen düşünüyordum. İçimde sevgilinin aşkile, ana vatan sevgisi boğuşuyordu. Yurdum, bayrağım, anam ve... yeşil gözlü bir tath başağrısı... Nihayet, bir gün öteki esirlerle beraber bindiğimiz tren kasabanın istasyo nundan ayrılırken, sarışm bir köy kızı ellerini katara uzatarak koşuyor ve ağhya ağlıya, bağırıyordu: « Hodi vamo, Salih, Hodi vamo!» Gözleri yavaş yavaş gene kapandı, bir şafak alacası içinde görüyordu. Du dakları bir tebessümle aralandı: Hodi vamo! Hodi vamo! dedi; hayretle çekindiğimi gö'rünce tekrarladı: Hodi vamo! Hodi vamo! Ne boyse! «Sahiden bozmuş zavallı, diye düşündüm, söylenenler doğruymuş!.» Derin derin etrafmı sezdikten sonra rüyada gibi dalgın mınldanmağa baş ladı: « Beni ilk defa böyle çağırmıştı: Hodi vamo! (Gel, gel!) Çamurlu hendeğe saplanmıştım. Sağ kalçamdan sızan kan yerdeki ayak izlerini dolduruyordu. Giğerlerim yanıyor, etimi ve derimi saran humma ile titriyordum. Top sesleri u zaklaşmış, gün evine kavuşmak üzereydi. Şaşkın şaşkın etrafımda ses aradım ve birdenbire bir daha vurulmuş gibi ol dum. O hendeğin üstünde duruyor ve bana iki elini birdenbire uzatıyordu: Hodi vamo, Hodi vamo! Ne boyse! [Gel, buraya gel! Korkma! demekmiş bunlar.] «Eyvah, dedim, ben şehid olmuşum!» vurulup cennete gittim sanıyordum. Beni kendime yaram getirdi hemşerim. İnliye inliye dirseklenerek doğrulmağa çahştım ve ona baktım. Yüzünde parlıyan iki yeşil yıldız akşam karanhğını yırt*?or, beyaz omuzlarında donmuş grublar gibi altın saçlar dalgalanıyordu. Dudaklan merhametle gülümseme arasında bir duygu hareketile burulmuştu. Uzattığı kollannı hâlâ çekmemişti, anlamadığım birçok şeyler söylüyordu. Daha çok susadı ğımı hissettim. Bir saniye duraladım: Nereye gidecektim onunla? Bana bir kancıklık edebilir miydi? Ederse ne olur, dedim, iki defa ölünmez ya dünyada?.. Yazma. Hat: Fena bir tâlik; (16y22) büyüklüğünde. 22 varak. Her sahifede 23 satır. Köprülü kütübhanesi, Fazıl Ahmed Paşa kitabları arasında; umumî numara: 212. Köprülü ailesi gibi memlekete büyük hizmetler görmüş bir Tü»k vezir aile sinden yedi kişinin tercümei halinden bahseden bu kitab, bu yedi vezire nis betle yedi bâba aynlmıştır. Birinci bab (varak 1 93): Köprülü Mehmed Paşaya; ikinci bab (varak 94181): Köprülüoğlu Sadrazam Fazıl Ahmed Paşaya; üçüncü bab (varak 181 195): Köprülünün küçük oğlu Sadra zam Fazıl Mustafa Paşaya; dördüncü bab (varak 195 199): Köprülünün kardeşi Hasan Ağamn oğlu Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşaya; beşinci bab (varak 199 203): Fazıl Mustafa Paşa nın büyük oğlu Sadrazam Numan Pa şaya; altıncı bab (varak 206 213): Fazıl Mustafa Paşanın küçük oğlu Vezir Hafız Abdullah Paşaya; yedinci bab (215 220): Sadrazam Numan Paşa oğlu Vezir Ahmed Paşaya tahsis edilmiştir. Varak 203 206 ve 213 215 araları boştur. Abdullah Paşanın tercümei hali hali hayatında 1137 de bırakılmıştır. Ahmed Paşanınki de 1151 yılma kadar gelmektedir. Müellifinin Köprülü ailesine olan bağlıhğı itibarile, bilhassa son kısımlar, orijinal bir kıymeti haizdir. *** Tarihi Vecihi (Katalokta yanlış olarak Tarihi Veciz diye kayidli). c YENİ ESERLER Yeni Adam Yeni Adam 167 nci nüshasmda açtığı büyük ankette Abdülhak Hâmid, Peyami Safa, İsmail Hâmi ve Şükufe Nihalin ce vablarını nesrediyor. Ayrıca İsmail Hakkı, Huseyin Avni. Füruzan Hüsrev, Dr. İzzeddin, Hüsameddin Bozokun yazıları. muh telit terbiye hakkında İlya Erenburg ve Gide'den tercümeler var. Bu fikir gazete sini okumayı tavsiye ederiz. Üskiidar AVE Hâle MARİA sinemasında bağlaması elinden düştü, göz pınarlanndan iki damla gözyaşı donup kalmıştı. * * * Bir hafta sonra köyden geçerken Salihi bulamadım; Trablusgarb için gönüllü yazıldı, dediler. FERtDUN OSMAN (1) Tezgin: Avare, serseri. (2) Engibenk etmek: Şaşırtmak, hayrete düşürmek. İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14 son. 18,30 plâkla dans musikisi 19,30 spor muhasebeleri: Eşref Şefik 20 Nezihe ve arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve halk şarküarı 20,30 Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev 20,45 Türk musiki heyeti, saat ayarı 21,15 orkestra 22,15 a • » jans ve borsa haberleri ve ertesi günün programı 22.35 plâkla sololar, opera ve Tayyare Piyangosunun yirmi ikinci 29146 29642 29710 29861 29961 30107 operet parçaları 23 son. tertib beşinci keşidesi dün Beyoğlunda 30117 30570 30611 30917 31152 31223 VIYANA: Asrî sinemada çekilmeğe başlamıştır. 31236 31349 31374 31731 3191832349 18,10 çocuklara elişleri 18,35 MUSİKİ Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan 32364 32570 33094 33398 33492 33577 19.15 spor. seyahat, konuşma, haberler, 50 bin lira ile ikinci ikramiye 15 bin lira 33707 33731 33776 33794 33803 33867 hava ve saire 20,15 konferans 20,35 dün çıkmamıştır. Keşideye bugün de 34446 34545 34744 34869 34929 35152 OPERAKOMIK YAYINI 22,35 DANS ORKESTRASI Istirahat esnasında hava, 35268 35544 35790 35949 36000 36186 haberler ve diğer yayınlar 24,35 haberler. devam edilecektir. Dünkü keşidede ikramiye kazanan 36633 36849 37005 37204 37478 37746 BERLİN: 37784 38039 38174 38345 38385 38455 numaralar sıra tertibile aşağıdadır: 18,05 gramofon, konuşmalar 19,05 LÂ38472 38553 38572 38907 39306 39542 YTPZIG'DEN NAKLEN MUSİKİ 20,05 gelecek haftanm programı 20,25 ODA. 39714 39939 MUSİKİSİ 20,50 günün akisleri ve ha 5296 berler 21.15 piyes 22,05 gramofonla konser 23,05 hava, haberler, spor 23,35 GE633 155 163 164 367 518 CE MUSİKİSİ. 977 1059 1121 1126 1237 1258 BUDAPEŞTE: 1326 1331 1451 1864 1908 1994 37680 18,05 SALON ORKESTRASI, spor 19,05 2170 2473 2593 2720 2782 2877 PİYANO KONSERI 19,35 işçilerin zama2988 3488 3568 3578 3681 3976 nı 20,05 MUSİKİ 20,25 konferans 20.55 4007 4182 4386 4668 4833 4846 ŞAN VE KITARA KONSERI 21.55 haber26600 4939 4989 5109 5159 5299 5333 ler, gramofon, hava 23,10 CAZBAND TAKIMI VE SALON ORKESTRASI 24,05 in5341 5351 5417 5717 5902 5927 gilızce haberler 24,10 ÇİNGENE ORKES5965 5971 6022 6218 6339 6371 TRASI 1,10 son haberler. 21706 26762 34380 6507 6723 7029 7086 7249 7353 BÜKREŞ: 18.05 EĞLENCELİ ORKESTRA KONSE7468 7510 7677 7691 7743 7764 7801 7997 7998 8027 8047 8222 Rİ, istirahat esnasında hava, konuşma ve 304 2735 5612 7481 9457 12477 8382 8488 8575 8699 8801 9297 saire 20,05 PİYANO KONSERI 20,20 konferans 20,40 ŞAN KONSERI 21.05 14519 14811 15070 15532 17808 18232 9463 9524 9645 9669 9778 9948 konferans 21.20 SENFONİK KONSER, is19828 25723 26131 27169 28992 30507 9950 10114 10233 10260 10331 10437 tirahat esnasında haberler, spor, en son 34459 37099 37170 10470 10516 10554 10759 11097 11157 ra gramofon 23,50 fransızca ve almanca 11240 11252 11284 11410 11595 11627 haberler 24 haberler. LONDRA: 11789 11813 11981 12425 12485 12625 18,05 MUSİKİLİ PİYES 18,35 ORKES702 2448 4098 5543 7570 10315 12724 12731 12751 12852 12993 12994 TRA KONSERİ 19,05 çocukların zamanı10451 11038 13005 13164 14574 14645 13026 13307 13355 13445 13558 13608 20,05 HAFIF MUSİKİ 20,50 konuşma, ha14671 15257 15499 15505 15646 16981 13629 13739 13803 13823 13890 13927 berler, hava ve saire 21,35 ASKERÎ BAN17714 18447 18813 19875 25237 27230 13987 14100 14448 14475 14509 14778 DO 22,20 manzum piyes 22,45 ORKES28949 29741 30453 32200 32985 35744 14791 14838 14890 15396 15407 15416 TRA VE KORO KONSERİ 23,35 MUSİ 35904 39110 40000 haberler, hava, 15421 15514 15553 15938 16029 16189 Kİ 24 05KONSERİ 1,35 spor 24,30 ORKESTRA haberler, hava 16797 16865 16874 16895 16897 17019 1,45 gramofon. 17041 17048 17227 17238 17243 17769 PARİS [P.T.T.]: 283 1007 1082 2339 2386 2664 17909 18209 18278 18651 18688 18779 18.05 kıraat, düeto, çocukların zamanı 3071 3414 3637 3834 4292 4461 18901 18932 19119 19328 19432 19699 19,05 gramofon, şiirler, konuşma 19,45 5270 5831 6415 6432 6453 6512 19706 19815 20071 20117 20258 20272 gramofon, konuşma, sonatlar 20,35 ha 7444 7524 7634 9761 10967 11622 21,50 22 ope20443 20455 20708 20876 20996 21036 berler ve saire naklen:ŞARKILAROPERASIra binasından ARIANE 12128 12804 12972 14103 14410 16290 21086 21114 21128 21168 21183 21329 24,35 haberler, hava. 16621 16787 18735 21924 22918 23633 21333 21710 21719 21731 21794 21814 ROMA: 24033 24709 25215 26749 27967 28079 21927 22143 22391 22409 22483 22494 18.20 ŞAN VE PİYANO KONSERİ 19 28247 28248 28372 29497 30206 30496 22687 22733 22756 22798 22831 22916 hava, kış haberleri ve saire 20,10 turizıa 31320 32322 34248 34342 34946 36155 22942 23198 23674 23680 23696 23767 propagandası ve yabancı dillerde haber 36687 38665 38941 ler * 21.35 faşizm haberleri 21,45 KARI23811 23871 24172 24189 24354 24373 ŞIK MUSİKİ 22.05 OPERA YAYINI, isti24421 24503 24614 24699 24721 24959 rahat esnasında konuşma. şiirler, en son24996 25111 25279 25357 25459 25622 ra: DANS MUSİKİSİ 24,35 dans musiki99 400 618 797 800 842 25725 25761 25826 26087 26186 26286 si 24.55 hava. 901 981 1676 1688 1963 2001 26290 26329 26455 26479 26481 26669 2214 2223 2842 3035 3165 3307 26819 26966 27028 27160 27209 27403 3350 3619 3710 3732 3733 4108 27437 27441 27493 27502 27613 27633 4171 4329 4593 4615 5088 5451 Bu akşam şehrin muhtelif semtlerindeki 27845 27927 28160 28172 28284 28559 6255 6357 6367 6394 6457 6458 nöbetçi eczaneler şunlardır: 28569 28605 28659 28769 28951 28976 6570 6843 7099 7132 7225 7292 İstanbul cihetindekiler: 29148 29738 29753 29862 30139 30203 Eminönünde (Hüseyin Hüsnü), Beyazıd7417 7546 7573 7581 7795 7816 30510 30709 30874 30924 31359 31461 da (Asador). Küçükpazarda (Hikmet Ce « 7839 8119 8131 8298 8336 8404 31734 31796 31971 32015 32170 32386 mil). Eyübde (Mustafa Arif), Şehreminin8716 8863 9021 8268 9369 8660 32397 32484 32495 32606 32962 33105 de ı'Hamdi), Karagümrükte (Arif), Samat9464 9527 9855 10099 10135 10415 33208 33221 33241 33503 34020 34072 yada lErofilos), Şehzadebaşmda (.Hamdi), 10613 10653 10680 10728 10759 10786 34250 34260 34353 34458 34598 34715 Aksarayda (Şeref), Fenerde (Hüsameddin), Alemdarda (Sırrı Rasim). Bakırköyde IHi10982 11070 11165 11317 11572 11921 34847 34985 34996 35345 35582 35647 lâlK 12034 12156 12188 12419 12465 12885 35658 35875 35933 36108 36228 36417 Beyoğlu cihetindekiler: 13087 13201 13296 13455 13492 13786 36504 36677 36679 36859 36877 37115 Galatasarayda (Matkoviç), Galatada 13869 13991 14172 14234 14478 14599 37137 37446 37553 37594 37618 37715 Okçular caddesinde (Mustafa Nail), Tak15290 15299 16123 16259 16322 16814 37871 37925 37973 37993 38196 38207 simde Cumhuriyet caddesinde (Kürkçi 17094 17291 17468 17689 18281 18368 38258 38317 38343 38453 38487 38617 yan), Kalyoncukullukta (Zafiropulos). Fi18396 18475 18494 18608 18783 18802 38698 38733 38804 38912 39020 39136 ruzağada (Ertugrul), Şişlide (Asım), Ka sımpaşada (Vasıf), Hasköyde (Barbut), 18851 18964 19276 19313 19500 19688 39323 39352 39375 39711 39787 39957 Beşiktaşta (Ali Rıza). Sarıyerde (Nuri). 20452 20770 21036 21172 21295 21465 Üsküdar. Kadıköy ve Adalardakiler: 21534 21720 21799 22276 22361 2250 Üsküdarda eittihad). Kadıköyde YeldeMevlid 22691 22709 23137 23187 23269 23320 ğirmeninde (Üçleri. Büyükadada (ŞinaM 23467 23888 23946 24001 24197 24600 Merhum müderris doktor Raşid Tah Rıza). Heybelide (Halk). 24714 24911 25003 25057 25228 25829 sinin ruhuna ithaf olunmak üzere 14 25856 25874 26117 26141 26163 26167 27015 27031 27395 27514 27690 27899 mart 937 pazar günü saat 13 te KadıköHaydar Rifatın 27985 28100 28156 28163 28378 28461 yünde Osmanağa camisinde Mevlid oeserlerinden 28657 28711 28747 28773 28856 28877 kunacaktır. Etrüsk Vazosu 20 Kr. Iliçin Ölümü 50 Sinema meraklıları ve müdavimleri 40 Efendi île Uşak Bugün A Ç D Î C i N E M A ' l i i n Y n ve b y k ei üü 30 Vikontun Ölümü b a ş h y a n ^ k ^ l ^ " • l l l f c l I M I I I H programım ?5rÜDÛz 100 îklimler Cazib musiki ve şarkılarla Cerbezeli macera artisti 100 İlk Aşk TİM M A C KOY 100 Küçük Hikâyeler Meşhur TARZAN nammdaki 125 Mevud Toprak atile beraber 150 Stalin Büyük ve nefîs operette 75 Lenin Mezhebi MARTHA E G G E R T H'in 35 Felsefe Büyük macera ve sergüzeşt dramınve LEO SLEZAC ile beraber 125 okuduğu şarkılarmı Tarih Felsefesi da sizi baştan sonuna kadar büyük dinliveceksiniz. 60 Anarsizm bir alâka ile takib ettirecektir. Tayyare piyangosu keşidesi diin başladı 50 bin liralık büyük ikramiye ile 15 bin liralık ikramiye bugüne kaldı RADYO Bu aksamki program J 5296 numara 12 bin lira kazand1 12 bin lîra kazanan 10 bin lira kazanas 3 bin lira kazanan 30 lira kazananlar Bin lira kazananlar 500 lira kazananlar 200 lira kazananlar 100 lira kazananlar 50 lira kazananlar NÖBETÇİ ECZANELER SARISIN KARMEN SESSİZ ÇETE Bu akşam İPEK'te LİNÇ KANUNU Baştanbaşa HEYECAN ve MERAK (Fransızca sözlü Metro Goldwin Mayer şaheseri) Rejisörü: METROPOLÎS ve NİEBELUNGEN rejisörü MÜTHİŞ MUAZZAM İNSANÎ HİSSÎ Harikulâde sahnelerle dolu SAVOY OTEL 217 «msss GUSTI Görenleri heyecan içinde bırakan büyük süperfilm. Meşhur yıldız H A N S ALBERS'in son şaheseri Bugün T Ü R K SİNEMASINDA II Bütün kadınları peşinde koşturan bir gencin son derece meraklı, heyecanlı fevkalâde maceraları.. Muazzam sahneler Rus müziği, Balalaika. Rakıslar. İlâveten Ekler Jurnal. HUBER FRİTZ LANG MEiİKte I V U R E . D E . Rejisörü: WILLY F R T OS JENNY JUGO ADOLF VOHLBRUK RENATE MULLER HEINZ RUHMAN Bugün işlerinizı bırakınız! ı Istanbulda Bf n | / A n F D r u f Ü (ALLOTRIA) Başrollerde: SILVIA SIDNEY ve Çünkü: Ayrıca: Paramount dünya havadisleri, Madrid bombardımanının gözleri yaşartacak feci sahneleri, beynelmilel spor maçları ve saire.. Numarah koltukların evvelden aldırılması rica olunur. Telefon: 44289 ALEMDAR ^^mm TÜRK İ N K I L A B I N D A TERAKKi HAMLELERi Şehzadede | HİLÂL Bügün iki sinemada birden başladı ^ ^ ^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle