19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 12 Mart 1937 Türk Ticaret Bankası İDARE MECLİSİNDEN: 31 mart 1937 tarihinde toplanacağı ilân edilen fevkalâde umumî heyet ruznamesınde vazılı, bankalar kanunu dolavısile esas mukavelenamenin bazı maddelerinin tadili ve bazılarma yeni hükümler ilâvesini bildiren yeni şekli aşjğıva kayid ve ilân olunur. ADAPAZARI 1 Esas mukavelenamenin 3 üncü maddesinin şu şekilde tadili: «Şirketin idare merkezi Ankaradadır. Meclisi idare kararile şirket Türkiye Cumhuriyetinin sair mahallerinde veya ecnebi memleketlerde dahi şube açabıhr. Şu kadar ki acılacak her şube için Maliye ve İktısad Vekâletlerinden evvelemirde müsaade almak mecburidir.> 211 inci maddeye şu hükümlerin eklenmesi: «Bu idare uzvundan başka bankada, 2999 sayılı bankalar kanununda yazîlı vazifeleri ifa etmek üzere, idare meclisi tarafmdan, idare meclisine dahi] olanlar arasından secilen ıki aza Umumî Müdürden mürekkeb üç kişilik bir İdare Komitesi bulunur. Herhangi bir içtimaa i§tirak edemivecek surette mazereti zuhur eden idare komitesi azası verine vazife görmek üzere idare meclisi tarafmdan iki de vedek aza secilir. İdare Komitesinin salâhiyet hududları idare meclisince tavin olunacaktır. İdare komitesinin ittifakla vereceğı kararlar doğrudan doğruva, ekserivetle vereceği kararlar idare meclisinın tasvibinden sonra ifa olunur. İdare meclisi, idare komitesinin faaliyetini murakabe etmekle mükelleftir. İdare meclisi azasından her biri, idare komitesinden bu komitenin faaliveti hakkında her türlü malumatı istemeğe, münasib göreceği her nevi kontrolu yapmağa salâhivettardır.» 314 üncü maddeye şu hükümlerin eklenmesi: «İdare komitesi kararları da. 2999 savılı kanunun tarifatı dairesinde bir deftere kaydedılir ve her kararın altı komite reis ve azaları tarafmdan imzalanır.» 423 üncü maddenin son üç kelimesinin kaldırılması ve maddeye aşağıdaki hükümlerin eklenmesi: «Toplanma tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye ve İktısad Vekâletlerine verilir. Bankanın üç avlık vaziyetini gösterir hesab hulâsalarile senelik bilânço, Malive ve İktısad Vekâletlerince müstereken tesbit edilecek formüle muvafık olarak tanzim edileceği gibi üç avlık hulâsalar Heveti Umumiyece tayin edilen murakıblar tarafmdan tasdikli olarak taalluk evlediği devrenin hitammdan itibaren üç ay içinde Malive ve İktısad Vekâletlerine tevdi edilir ve bilânçolar ayni müddet zarfmda biri Resmî Gazete olmak üzere en az iki gazete ile neşrr ve ilân olunur.» 529 uncu maddeve asa^ndaki hükümlerin eklenmesi: «Murakıblar, idare" meclisi, idare komitesi reis ve azalarile müdür ve memurların, esas mukaveleye ve kanunî mevzulara aykırı hareketlerini gördükleri takdirde bunları vesikalara dayanarak Şirket Umumî Heyetine hitaben tanzim edecekleri raporda zikretmeğe mecburdurlar. Bu murakıblar raporlannın birer suretini Maliye ve İktısad Vekâletlerine gönderirler.» 635 inci maddenin ilk on üç kelimesinin şu şekilde tadili: «Şirktin senelık safî temettüünden evvelâ mezkur temettüün % 10 u nisbetinde adi ihtivat akcesi ve % 5 i nisbetinde «ileride vukuu melhuz zarar karşılığı» ve bundan sonra B serisi ilâ » 736 ncı maddenin su şekilde tadili: «35 inci maddede yazılı adi ihtivat akçesi Şirket sermayesinin nısfma baliğ oldukta artık bu tevkifat yapılmıyacak ve ondan sarfivat icrasile miktan mezki'ır nisbetten asağı düserse tekrar temettüattan adi ihtiyat ayrılacaktır. İleride vukuu melhuz zarar karşılığı da umum ihtiyatlar vekunu şirket sermayesinin tamamına müsavi oluncıya kadar avrılacaJc ve bundan sonra bu kısımdan sarfiyat olursa diğeri gibi tekrar tevkifata başlanacaktır.» Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim Dahiliye mütehassısı Pazardan baska günlerde öğleder sonra saat {2Vı tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastalannı kabul e der. Salı, cumartesi günleri sabah c9 Vz • 12» saatleri hakikî fıkarava mah sustur. Muayenehane ve ev telefon 22398. Kışlık 21044. Eyüb icra memurluğundan: Hıkmetın Muhıddm ve Rabıa ile şayian mutasarrıf oldukları İğrıkapı dı şmda Yenımahallede Camı sokağında 7 numaralı bir çatı altında iki ebnıye olup 7 numaralı hanenm kapısmdan girildikte toprak döşemelı bir korıdor üzerinde küçük bir sandık odası, merdı venden çıkıldıkta ufak bir sofa üzerinde bir halâ ve 7/1 numaralı evın kapı smdan gırıldıkte bir taşlık, sağda bir ufak oda, bir ufak mutfak ve mutfak kapısmdan çıkıldıkta eşçarı musmıreyi havi yarım dönüm mıktarmda bir bahçe ve keza evin taşlığından merdivenle çıkıldıkta büyük bir sofa. bir halâ ve büyük bir oda ile ufak bir oda, ıkincı kata çıkıldıkta bir sofa ile iki oda ve bir halâyı havi ve tamamen muhtacı tamir ahşab hanenin şüyuun izalesi için açık arttırmıya çıkarılmıştır. Kıvmeti mu hammenesi 680 liradır. Şartnamesi 25/3/937 den itibaren dıvanhaneye asılacaktır. 14/4/937 tarıhme musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar satılacaktır. Arttırmıva girmek için konan kıymetin yüzde yedi buçuk nis betinde teminat akçesi almır. Bırıkmiş vergi, vakıf icaresı hissedarlara, rüsu mu tellâliyesi müşterıye aiddir. Birinci arttırmada kıymetm yüzde yetmiş beşi bulursa müşterisi üstünde kalır. Aksi halde en son arttıranın taahhüdü yerinde kalmak üzere arttırma 15 gün daha uzatıhr. 29/4/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar ikinci arttırma yapılarak ıhalei kat'iyesi icra edileceğinden ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve irtifak hakkı sahiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususıle faiz ve masrafa dair iddialarını müsbit evraklarile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç kalacakları ve fazla malumat istivenlerin dairemizin 937/275 numaralı dosyasma mü racaatleri ilân olunur. 847 nci madeye aşağıdaki hükmün eklenmesi: «Banka kendi işleri için lüzumlu olan gavrimenkuller müstesna, alacaklarmdan dolavı temellük mecburiyetinde kaldığı gayrimenkulleri, temellük tarihinden itibaren beş sene içinde elden çıkarır. Bu elden çıkarmanın imkânsız ve banka için büyük zararı mucib olacağı hallerde müddet, İktısad Vekâletinin kararile ihtivaca göre uzatılabilir.» KERBELA VAKASI Tarihi, meraklı roman çilctt. Fiatt B kuruttur. Bahçe ıvıımarı Mevlud Baysal Dördüncü Vakıf Han dördüncü kat, 18 numara, telefon 22537 Büyük şehir ve kasaba parkları; * Anıt, meydan, çocuk parkları ve J villâ bahçeleri için modern proje * ve plânlar hazırlar; keşifnameler W tanzim eder. Projelerin arazide w tatbikatını deruhde ve taahhüd eder. Müessesat ve villâ bahçelerinin daimî nezaretini kiitük ücretlerle kabul eder. Çiçek, sebze tohumlan; fide ve fidanlar; süs, meyva ağaç ve ağaççıkları; bahçe alât ve edevatı ve ehliyetli vahçıvanlar gönderir. Katalogu (50) kuruştur. Alâkadarlara parasız gönderilir. 9Ikinci maddenin şu şekilde tadili: «Şirketin ünvanı (Türk Ticaret Bankası) dır. Bilcümle muamelâtı hakkında Türkiye Cumhuriyetinin kavanin ve nizamatı hazıra ve müstakbelesi tatbik edilecektir.» Açık Eksiltme İlânı Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: Havdarpaşa Lisesinde Devlet hesabma okuvan vatılı talebe için az 475, çok 500 metre yerli lâcivert kumaş açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 19/3/1937 cuma günu saat 15 te Istanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanacak olan Komisyonda vapılacaktır. Beher metre kumaşm tahmin bedeli 4 lira 45 kuruş ve mecmuunun ilk teminatı 167 liradır. Talıbler şartnameyi ve kumaş nümunesini görmek üzere Mekteb îdaresine müracaat edebilirler. İsteklilerın eksiltme gününden evvel ilk teminatlarını Liseler Muhasebeciliğine yatırmaları, belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda vazılı vesikalarile birlikte Komısvona gelmeleri. (1170) 10 Yirmibirinci maddenin şu şekilde tadili: «Meclisi İdare içtimalarma iştirak eden azava her içtima için verilecek hakkı huzuru sureti adiyede toplanan Umumî Heyet tavin eder.» Katina, Olimbiya, Maryo'nun tasarruflarında olup Emnivet Sandığına birinci derecede ipotek gösterdikleri ve tamamına 4100 lira kıvmet takdir edilen Heybeliadada Hamam sokağında 2, 2/1 numaralı sağı Poliksoni, solu Proso hane ve bahçesi, arkası Yeni sokak, önü Hamam sokağile mahdud, bahçesinde Hamsm sokağına cephesi olan ahsab üstüste iki oda müstemilâtı olan iki kat köşkün evsafı aşağıda yazılıdır. Zemin kat: Bir taşhk üzerinde üç oda, bir halâ, bir mutfak, bahçesinde bir sarnıç vardır. Zemin katı kârgirdir. Birinci kat: Bir kat ahşab olup bir sofa üzerinde dört oda, bir halâ vardır. Müştemi]âtı: Dört numara ile murakkam üstüste iki oda olarak vapılmış ahşab bir binadır. Umum mesahası 583, M2 olup bundan 97 M2 üzerinde büvük köşk 25 M2 üzerinde, kücük kısım yapılmış kalan kısmı da bahcedir. Bahçesinde muhtelif vemiş ağacları, hanede elektrik tesisatı vardır. Evsafı vukarıda yazılı gayrimenkul, Tapudaki kaydinde olduğu gibi açık arttırmıva vazedılmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmıva istirak edecek müşterilerin kıvmeti muhammenenin % 7,5 u nisbetinde pev akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Arttırma şartnamesi 4/3/937 tarihine musadif perşembe günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 26/4/937 tarihine musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 va kadar icra edilecek. Birinci arttırmada bedel. kıvmeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanm taahhüdü bakl kalmak üzere arttırma onbeş gün daha temdid edilerek 11/5/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 va kadar dairede vapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hakları Tapu sicillerile sabit olmıvan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bü haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfmda evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lâZimdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicillerile sabit olmıvanlar satış bedelinin pavlaşmasından haric kahrlar. Müterakim vergi. tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Beledive rüsumu ile tellâlive resmi ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müsterive aiddir Daha fazla malumat almak istivenlerin 935/2637 numaralı dosvada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilân olunur. (1381) Istanbul Uçüncü Icra Memurluğundan: • •• • DAKTİLO İSTENİYOR Yüksek Mektebler Muhsebesinde calışmak üzere bir daktilova ihtiyaç vardır. İsteklilerın Cağaloğlunda kâin Yuksek Mektebler Muhasebeciliğine mü racaatleri. (1349) BEYKOZ DERi VE KUNDURA Fabrikası Y emurlar ve işçiler istihlâk kooporatifinden: Şirketimizın 1936 senesi alelâde his sedarlar umumî heyeti aşağıda yazılı hususat hakkında gdrüşmek ve karar ittıhaz etmek üzere 31 mart 937 çar şamba günü saat 11 de Beykozda fab rıka binası dahılmdeki idare merkezinde toplanacaktır. Alâkadarların mez kur gün ve saatte içtimada hazır bu lunmaları ilân olunur. 1 İdare heyeti ve murakıb rapor larının okunması, 2 Büânço ve kâr ve zarar hesablarının tetkiki, 3 Kârın sureti tevzii, 4 Yukarıda yazılı hususat kararı almdıktan sonra idare heyeti azalarile murakıblarm ibrası. 5 Yeni sene için idare heyeti azalarile murakıblarm seçilmesi. Türk Anonim Şirketi Görüşülecek işler ; Iskilip Beledive Reisli°înden: Dürbin 8 No. Zayıs marka Telefon Pusla Telefon teli Telefon fincanı Telefon zili. Satm alınacak olan nevileri yukarıda vazılı eşyaların evvelden fiatlan öğrenilmek üzere bunları satan müesseselerin fıat listesile Belediyemize müracaatleri . (1368) Cafaloğlu Nuruosmaniye cad No (Cağaloğlu eczanesı yanında) 1 Telefon: 22566 ı Dr. Göz Şükrü Ertan Hekimi Sıvasta Bağdad caddesinde tüccardan Kayserili Şahin oğlu Mustafa ve ortağı Hasan Keştombağın taksiratlı olarak iflâslarına Sıvas Ticaret mahkemesinın 18/2/937 ve 13/4 numaralı ilâmıle ka rar verılmiş olmakla 18/2/937 gününde ıflâs açılmış olduğundan: 1 Müflislerden alacaklı olanların ve ıstihkak iddiasmda bulunanların ala Türk Anonim Şirketinden caklarını ve istıhkak iddialarını ilândan bir ay içinde kaydettirmeleri ve delil Şirketimizin umumî heyeti, esas mulerınm (senedler.defter hulâsaları ve kavelenamenin 40 ıncı maddesi muci saıreler) asıl veya musaddak suretlerini bince 26/3/937 tarihine musadif cuma Sıvas icra ve iflâs memurluğuna tevdi günü saat on buçukta Galotada Sümer etmeleri. Bank İstanbul şubesinde aşağıdaki ruz2 Hılâfında hareket cezaî mes'u namede yazılı hususları müzakere et liyeti müstelzim olduğundan müflislere mek için adiyen içtima edeceğinden u borclu bulunan kımselerm kendilerini mumî heyeti teşkil edecek azalarm mez ve borclarını iflâs dairesine bildirme leri. kur gün ve saatte içtimada hazır bulun3 Müflislerin mallarını her ne suları ilân olunur. retle olursa olsun ellermde bulunduranMihakere Ruznamesi larm 0 mallar üzerindeki hakları mah1 İdare meclisi ve murakıb rapor fuz kalmak şartile bunları ayni müddet içinde daıre emrme tevdi etmeleri ve larının okunması ve idare meclisi aza etmezlerse makbul mazeretlerı bulun sınm ibrası. madıkca cezai mes'ulıyete uğrayacaklan 2 1936 yılma aid bilânçonun, kâr ve ve rüçhan hakkmdan mahrum kalacakzarar hesabının ve temettü tevzii hak ları. 4 İlândan itibaren 10 gün yani 12 kmdaki teklıflerin tetkik ve tasdikı. mart cuma günü saat 14 te alacaklıların 3 Açık bulunan idare meclisi azalıilk ıçtımaa gelmeleri ve müflıslerle müş ğına yenismin seçilmesi ve azalara ve terek borclu olanların ve kefıllermm ve rilecek huzur haklarının tayini. borcu tekeffül eden kimselerin dahi iş4 Müddetı bıten murakıblığa ye bu toplantıda hazır bulunmağa hakları olduğu ilân olunur. (1376) nısmin tayinıle ücretinin tesbıti. Bakırköy Bez Fabrikası ve Pamuklu Mensucat
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle