19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 12 Mart 1937 YÜZÜnÜZÜ Çirkinleştiren Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. Şekersiz meyva tuzu tertibi ve nekerli limonlu şampanya tertibi enfesi nefais nevileri vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limonata yerine dünyanın her tarafında bu sıhhî tertibler kullanılmaktadır. Yüzde beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha lezîz ve daha nefîs olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kavanoz içerisinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur. Hasan deposu. Ankara, Istanbul, Beyoğlu, Eskişehir, Beşiktaş. HASAN Gazöz özü Boş Durma.., Para Kazan ! Haftada iki akşam derse gelerek, 4 ay sonra muhasebeci şehadetnamesi almak için, Sultanahmed, Alemdar caddesinde No. 23 Amerikan Ticaret dersanesine başvurup parasız bir program alınız. Hususî ders de verilir. MEMURİN KANUNU SİYAH KABARCIKLARI GİDERINİZ; BU KABARCIKLAR NASIL TEŞEKKÜL EDER? Cild, guddeleri vasıtasile «Sebumı. tabir edılen bir nevi yağ ifraz eder. Hemen ekser kadınların muztarib olduk lan <burun parlaklığı> nın husulüne sebeb olur. Ya yüzü çirkınleftiren siyah kabarcıkları kım tanımaz? Bunu ezdiğinizde <demodex> tabir edüen beyazımtrrak bir yağ habbeciği ifraz eder. Eğer yüzünüze herhangi bir krem sürseniz, guddelerin fethalan kapalı ve «Sebum» yağı mahpus bulunması hasebile mesamatı genişletir ve siyah kabarcıklar beşerenizde yer alır. BU KABARCIKLARI NASIL GİDERMELİ? Bu siyah kabarcıklara karşı mücadele etmek için yüzünüzü, beşereyi tasfiye eden «Sebum> denilen yağı eriten ve «Demodex» denilen beyazımtırak yağ habbecıkleri imha eden GECE SİAMOISE KREMİNİ kullanınız, Bir defa temizlenmiş olan yüzünüz, cildın serbestçe teneffusüne müsaid kılan GÜNDÜZ SİAMOİSE KREMİNİ kabule âmade bulunur. Zira bu krem havalandırılmış ve pudrayı bütün gün sabit tutar ve burun parlaklığını izale eder. Hemen bugün tecrübe yapınız. CREME SİAMOİSE HER YERDE SATILIR. Muhteşem şekli haricîsî ve teknik tekâmülâtı itibarile göz kamaştıran bir cihazt BUTUN DALGALARI AGA BALTIC Pek açık alan ve Radyo Elektrik'in bütün teknik tekâmülâtını haiz radyodur. Büyük kadranı vardır. Afrikanın Zapelli kaplaması çok güzel ve zariftir. «Memur» un kitabı unvam altında neşrine başlanan ve bütün memurları alâkadar eden kanunlar serisinin birinci kitabı olan cMemurin Kanunu» gördüğü rağbet üzerine ikinci defa basdmıştır. Bu kitabda 788 numaralı memurin kanunile vekâletlere aid memurin kanunlan ve tadillerile bunlar hakkmda Büyük Millet Meclisince itihaz edilmiş kararlar ve tefsirler yazılıdır. Fiatı posta ücretile beraber 30 kuruştur. Tevzi yeri Edirnede Meriç Kitabevidir. (1257) BOZKURT Bıçaklarını Daima kullan ve na, kardeşine dastuna, arkadaşına tavsiye et Tiirk Genci! o, OÖ İncefİğirtde I Fatihte İskenderpaşa mahalle sinde Balipaşa caddesinde 18/5 sayüı yeni yapılmış 6 oda, 1 mutfak, 1 banyo ve bahçesi olan elektrik ve su tesisatlan mevcud bulunan hakir apartıman sisteminde ya pılmış, bir ev malsahibinin taşraya gitmesi hasebile pek ehven fiatla acele satılıktır. Taliblerin mezkur hanede oturanlara müracaatlerL Acele Satılık SATIŞ YERLERî ve Acentaları Galata, Bankalar caddesinde RADYOFON mağazası. Pendık, Elektrik mağazası, ŞEVKET KAMBER. Bursa, NUREDDİN NEŞ'ET, Uzunçarşı No. 128. İzmir, A. FELDMANN, Peştemalcılar Çukur han. Zonguldak: Mobilya Eyi. ALİ RIZA. Adana, Y. SAMİ ÜNLÜÇAÇİ ve NUREDDİN ATAÇ. Ve İstanbul Sultanhamam Hamdibey geçidi No. 54. Erzurum Vilâvetinden: Beş nisan 937 pazartesi günü saat 15 te Erzurum Vilâyeti Naua Müdürlü*ü odasmda transit yolu Eksiltme Komisyonunda altmış altı bin beş yüz yirmi bir lira elli dört kurus bedeli keşifli Erzurum Vilâyeti dahilinde ve transit volu üzerinde Horasanla Saçtepe arasında müteahhide ihale edilip te vakit ve 'amanile yapılamadığmdan dolayı mukavelesi feshedildıkten sonra geri kalan 17+333 kilometro şose inşaatı bakiyesi ve sekiz aded ekip binasmm nevakısınm ikmali ve altı aded smaî imalâtın tamamlanması işlerinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Evrakı keşfiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri bütün ev rak Transit Yolu İnşaat Şefliğinde görülebilir. Muvakkat teminat dört bin beş yüz yetmiş altı lira sekiz kuruştur. İstekliler Resmî Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayüı nüshasmda çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekâletinden alınmıs vesikaları ihtıva etmek şartıle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununün 32 nci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarım 5/4/937 pazartesi günü saat 14 e kadar Transit Yolu İnşaat Komisyonuna vermeleri lâzımdır. (921) KULAKLAR Güzel sesleri işittiği gibi, bazan parazitleri de alır. Her ses sizi oyalamasın. ÇÜNKÜ: TIRAŞ BIÇAGI Bütün bıçaklardan üstön ve senin Öz kar BOZKURT deşinin malıdır. Sahipleri: KREM PERTEV rraşbfçahlan Hakkında dinlediği niz ve duyduklarınızm en büyük teminatı, onun kararmıyan parlaklığı ve hâdiseler karşısında unutulma yan adıdır. hilkm bıçdkidrdan usfö/i(för BOZKURT I Fehmi H, Ardalı ve Meh TANESİ med Salih Şirketi, ISTANBUL İÜTANESİ 4 0 Ka BEYKOZ DERi VE KUNDURA Fabrikası Haricen kullanılır eski ve yeni Karadeniz Ereğli Belediyesinden: Belediyemize ayda 140 lira ücretli bir memur almacaktır. Mühendis mektebmden mezun olanlardan isteklılerin memuriyeti Baymdırlık Bakanlığından tasdik edilmek üzere ellerindeki diploma ve bulunduğu yerlerden aldığı vesika suretlerini mart ayınuı 15 ine kadar Belediyemize göndermeleri, makine, elektrik ve su işlerinden anlıyanlarm tercih edileceği ılân olunur. (1069) Soğukalgınlıkları ihtilâtlara yol açabilir. Fakat Güzel havalara aldanmayın ! Bir Kaşe Gripin ROMATİZMA LUMBAGO SiYATiK Sinir ve soğuk algınlığından ileri gelen şiddetli ağrıları teskîn ve izale eder. Şirketimizin umumî heyeti alelâde olarak aşağıda ruznamede yazılı işleri müzakere için 26 mart 937 cuma günü saat 11 de Sümer Bank İstanbul şubesi bmasmda toplanacaktır. Mezkur heye ti teşkil eden zevatın esas mukavele namemizin 41 inci maddesine tevfikan bu içtimada hazır bulunmaları ilân o lunur. TUrk Anonim Şirketi Muhtemel rahatsızlıkların hepsini önlediği gibi nezle, grip, bronşiti de kısa bir zamanda izale eder. Harareti süratle düşürür. Gripin ağrıların amansız düşmanıdır. Diş, ba§, sinir, adale, romatizma, mafsal evcaında kat'iyetle tesir gösterir ve günde üç taneye kadar emniyetle alınabilir. Sultanhamam Kebabcı karşısında PiPO pazarı 1 İdare meclisi ve murakıb raporlarınuı okunması ve idare meclisinin ibrası, 2 Bılânço ve kâr ve zarar hesab • larının tetkiki, 3 İdare meclisi azalannın huzur ücretlerinin tesbiti, Edirne Valiliğinden: 4 Müddeti hitam bulan murakıb Vılâyet yollarmda kullanümak üzere 2 ton ağırlık taşıyabilecek 2500 li lığa münasibinin intihabile ücretinin ra muhammen bedelli bir kamyonun yapılan açık eksiltmesi neticesinde iste tayini. nilen fıat fazla görüldüğünden temdid edilmiştir. Taliblerin 19/3/1937 cuma günü saat 15 te 187,5 liralık teminat makbuzlarile birlikte Vilâyet Daimî Encumenine gelmeleri. (1370) OPERATÖR Her eczaneden arayınız, Müzakere Ruznamesi : •JBiçki Dersleriı Evinde hocasız kendi kendine bicki, dikiş öğrenmek istiyenler için yazılmıştır. Kadın elbiselerîne aid olan bi • rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • dır. Taşraya posta parası alınmaz. Satış yeri yalnız Beşiktaş Dikiş Yurdudur. Akaretler numara 87 Telefon 43687 Posta Telgraf ve Telefon Fabrikası Müdürlüğünden: Deve boynu demirlerinin ambalâjmda kullanılmak üzere 2300 aded 2 X 28 X 400 santim eb'admda çam tahtasıle 575 tane 3 X 6 X 400 santim eb'admda pınar açık eksiltme ile satm almacaktır. Bunlarm muhammen bedeli 2133 lira ve muvakkat teminatı 160 liradır. İsteklılerin şartnameyi görmek için hergün eksiltmiye iştirak için de teminatlarım vezneye yatırmak suretile 22 mart 937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 da Fabrikada müteşekkil Komisyona müracaatleri. (1218) Dr. Cemil Şerif Baydur Cerrahî hastalıklar ve sinir cerrahisi mütehassısı Cağaloğlu C. H. Partisi Merkezi karşısında Zorlu apartıman No. 16 Pazardan maada hergün saat 2 den 6 ya kadar hasta kabul eder. Telefon 23289 Gripini tercih ediniz Zayi 934/935 ders yılmda Kadıköy 41 inci ilk okuldan almış olduğum şahadetnamemi, nüfus tezkeremi zayi ettiğimden yenisini çıkaracağım. Eski şahadetname ve nüfus tezkeremin hük mü kahnamıştır. Osman Şevki oğlu İsmail Özbek Sahib ve Başmuharrirt: Yunas Nadt ümumi neşrtyaU idare eden Yaz\ /jien Müdürü: Hikmet Münif Cumhunyet matbaast üyük Atlas büyük paftadan ibaret olan bu Atlas memleketimizde şimdiye kadar görülmedik nefasette ve müellifinin nezareti altında Viyana Coğrafya Enstitüsü matbaasnıda basılmıştır. Büyük Atlasta lise talebesi kadar Yüksek mekteb talebesinin de bütün ihtiyaclarını karşılıyabilecek tafsilât vardır. 16 paftası Türkiyeye hasredilmiş olduğu gibi Avrupa hükumetlerinin ve beş kıt'anın her yerine aid tabiî, siyasî. beşerî, iktısadî ve cevvî haritalan cazib ve canlı renklerle tersim edilmiştir. İlâve edilen endekste Atlasta geçen bütün coğrafî isimlerin coğrafî mevkileri gösterilmiştir. Yalnız mekteb talebesinin değil herkesin eli altında bulundurması lâzım gelen büyük Atlasm fiatı 3 liradır. Faik Sabri Duran KANAAT KiTABEVi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle