11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Şubat 1937 CUMHURÎYET KUMBARA »• r^ TT^\ T ^ İstanbul G a y r i m i i b a d i l l e r K o m i s y o n u n d a n Hisseye göre D. No. 3312 3389 Semti ve mahallesi Sanyer Yenimahalle Mahmudpaşa Ortakoy Sokağı E: Ikinci Y: Ocakagası Medrese E: Portakal Y : Gürcükızı E: Doğancılar Y : Bakkal Ambarlıdere cad. Emlâk No. E: 3 Mü. Cinsi ve hissesi 143,50 metro arsa 41 metro arsanın 40/60 his. 69 metro arsa muhammen K.| 230 Açık arttırma 360 » 50 » Y: 5 6 TARLADR i İ 4496 4742 5087 Üsküdar Mehmedpaşa Ortaköy E: 83 mahallen 107 E:47 Y: 1 E: 343636 Mü. mahallen 6667 E:90Y:98 mahallen 152 E: 641315 Y : 521315 E: 10 Y: 76 mahallen 78 E:14Y:78 E: ve Y: 108 E:652 Y:6 10 metro arsa İki haneyi müştemil iki bostanın 3/32 his. 20 240 » 5336 Beyoğlu Kamerharun E: Şerbethane Y : Ömerhayyam Yenicami ve Zincirlihan Tahtaköprü Kârgir hanenin 3/16 his. • 400 » 5602 6800 1726 7068 7271 8474 Galata Yenicami Kadıkoy Zühtüpaşa Kadıköy Zühtüpaşa Beyazıd Camcıali Üsküdar E: Yenimahalle Y: Selâmiali Baılat Karabaş Kadıköy îbrahimaga Çt'tt* BANKÂSI ve BELGEVŞEKLÎGİNE TURKTCE ZIRAAT KARŞI o o 8524 8569 E: Ihlamurçeşmcsi Y : Tahtaköprü E: Hasanpaşa karakolu Y : Orducad. E: Andonaki ve Gemici Y: Trablus ve Reisülküttab Köprübaşı Sarayarkası Sarayarkası Üstünde odası olan kâr 1000 Kapalı gir dükklnm 40/720 his. zarf Maakulübe tarlanm 400 Açık 4,50/15 hissesinin tekrar arttırma 35/96 his. Odaları müştemil bostanın 150 » 2,50/120 his. Ahşab dükkân 450 J > Bahçeli klrgir hanenin 2/5 his. 1000 Kapah| zarf E: 13 Y : 31 Bahçeli ahşab hane 1084 metro müfrez tarîa E:49Mü. Y:2/1 650 Açık arttırma 550 » 8584 Kadıköy Ibrahimağa harita: 2 E: 49 Mü. Y:2 harita: 1 1084 metro müfrez tarla 550 ADEMi İKTİDAR Yukanda evsafı yazılı gayrimen kuller on gün müddetle satısa çıkanlmıj br. îhaleleri 17/2/937 tarihine düjen çarşamba günü saat on dörttedir. Sabş münhasıran gayrimübadil bonosiledir. Tabletleri • Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobln) HORMOBİN Valiliğinden: Osmanlı bankasına memur almak için müsabaka IL ANI M İnhisarlar Umum Müdürlücründen Van 1 Vilâyet Nafıası için buharla işler sekiz tonluk Şvartzturp'rfiârkalı bir aded silindir kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 11 mart 937 perşembe günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümenince yapılacaktır. 3 Muhammen bedeli 6300 liradır. 4 Muvakkat teminatı 472 lira 50 kuruştur. 5 tstekliler bu baptaki şartnameyi İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinden ve Vilâyet Daimî Encümeninden alabilirler. 6 Isteklilerin 11/3/937 günü saat 15 e kadar teklif mektublarım Daimî Encümen Reisliğine vermeleri ve makbuz almalan icab eder. 7 Posta ile gönderilecek teklif mektublarımn yukanda yazılı saate kadar Reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler muteber değildir. (717) Dr. Cevad Tahsîn iDRAR, KAN, KAZURAT ve sairenin tahlillerini yapar. Divanyolu ortaaında. Tel. 23334 KİMYAGER HEVPOZÎH Grip hastalığının yegâne ilâcıdır. Osmanlı Bankasmca bu kere yeniden hizmete almacak Türk memurlann in • tihabı için yakında bir müsabaka açı lacaktır. Yaşı otuzdan aşağı olup bu müsaba kaya girmek istiyenler namzedliklerini kaydettirmek ve kabul şartlannı Bğrenmek üzere şubat ayı zarfında her hafta salı ve cuma günleri saat 9 la 10 ara sında Osmanlı Bankasının Galatadaki merkezinde Kişi İşleri Servisine müracaat edebilirler. Talibler hüviyetlerini müsbit evrakla beraber tahsil tasdikname, yahut şahadetnamelerini ve şayet bir vazifede istihdam edilmişseler, hizmet şahadetnamelerini birlikte getirmelidirler. I İdaremiz Cibali merkez deposunda şartname ve projeleri mucibince tetis olunacak «8000» lira muhammen bedelli «2» aded yük asansörü kapalı zarf usulile ektiltmiye konulmuştur. II Ektiltme 2/III/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te KabaAaşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo nunda yapılacaktır. III Muvakkat teminat «600» liradır. IV Şartname ve projeler «40» kuruş mukabilinde sözü geçen şur, beden ahnabilir. V tsteklilerin eksiltme gününden en az on gün evvel fiatsız teklif ve kataloklarını tnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almalan lâzımdır. VI Mühürlü teklif mektubunu ve ajrrıca kanunî vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam »aat 14 e kadar yukanda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine ve rilmiş olmalıdır. (184) I Idaremizin Paşabahçe fabrikası için (4000) ton krible maden kbmürü şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 12/11/1937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. IV tsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (526) İ j iktısad Vekâleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden : Türkiye Cumhuriyetile Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti İttihadı Hükumeti arasında aktolunan ticaret ve seyrisefain mukavelesi hükümlerine tevfikan tescil edilmiş olan S. S. C. İ. Müessesatmdan (Soyuzneft Eksport Neftsendikat) müessesesi bu kere müracaatle Türkiye umumî mümessilliğine müessese namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden ve edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere 31/12/1937 tarihine kadar S. S. C. î. tebaasından Teodoro oğlu Yakov Bogomolo'u tayin ettiğini bildirmiş ve lâzım gelen evrakı vermiştir. Keyfiyet kanunî hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. Tramvay, Tren, vapur, ftinema ve mekteb gibi kalabalık yerlerde başkalarından .1 7 , nezle, dif teri, kızıl AĞIZVEBOĞAI gibi mikrobları ağıı, ve boğaz yolile giren bulaşıçı hastalıklar kapmamak için ağzınızda AKRİDOL bulundurunuz. Akridol ağız ve boğazı mikroblardan temizledidiği gibi boğaz ve bademcik iltıhablarını da pek çabuk geçirir. Her eczanede bulunur. Kuçük kutu 35. büyük kutu 70 karuştur. DEZENFEKSİYONU; AZ CERYAN SARF EDEN, YUKSEK EVSAFLI AKRIDOL 968 kilo İskarta Çul : Ahırkapı Bakımevinde 2258 » » » : » » 3886 aded Çuval : Kabataş Levazım M. Müskirat ambannda Yukanda cins ve miktarlsrı yazılı iskarta malzeme 19/11/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. Îsteklilerin malları gÖrmek üzere hergün hizalarında gösterilen mahallere ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte '"c 7,5 gü venme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatleri. (537) Tahminen 8400 kilo hurda ve inşaatta kabili istimal olmıyan kereste: Kabataş İnhisarlar Başmüdürlük binası yanında. 57 aded eski muşamba: Cibali fabrikasında. Yukanda cins ve miktarı yazılı malzeme 16/11/937 tarihine raslıyan salı günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. Îsteklilerin mallan görmek üzere her gün hizalarında gösterilen mahallere pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mu bayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatleri. (655) OAHA P A R L A K VE DAHA UCUZ IŞIK VERİR I Emlâk ve Eytam Bankası tlânları SATILIK EMLÂK I •IŞIK VERMEKTE DEV CERYAN S A R F I N D A C Ü C E Türkiye Umum! Mümessilliği : ESAS NO. SI MEVKİİ VE NEV'Î DEPOZİTO C. 15 Büyükderede Büyükdere caddesinde eski 203, 203, mükerrer yeni 192, 194 No.lı altında dükkânı havi ev. 450 Lira C. 18 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde eski Kayışdağı yeni Abdibey sokağmda eski 1, yeni 19 mükerrer numaralı ev. (Üzerindeki taj numarası 35) 320 » Tafsilâtı yukanda yazılı yerler peşin para ile satılmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. İhale 15 şubat 1937 tarihine musadif pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin Şubemize gelmeleri. (643) H E L iO S Müessesatı (Yeni binasında) İstanbul G&lata, Voyvoda Cad. No. 124 126 128 İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 26/2/937 cuma günü saat 15 te tstanbulda Nafıa Müdürlüğünde € 19,112» lira keşif bedelli Yüksek Deniz Ticaret Mektebi kalorifer işleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, umumî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak «96» kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. Muvakkat teminat «1434» liradır. Îsteklilerin teklif mektublarım ve en az «10.000» liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarfı 26/2/937 cuma günü saat 14 e kadar Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (554) BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kiçiyi zengin etmiştir 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. TÜRK HAVA KURUMU Mühimdir, Mutlaka Okuyunuz Bu uzun ve soğuk kış gecelerini sicak ve rahat bir yatakta geçirmek hem sıhhatiniz için faideli ve hem de keseniz için elverişlidir. En ucuz yatak kuştüyünden temin edilir. Kuştüyü yatak takımlarımiz çok ucuzdur. Tecrübe için bir kere Çakmakçılardaki Ömer Bali Kuştüyü fabrikatını ziyaret kâfidir. Tel. 23027 • • Ankara Satış Merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı H H •I istanbulda Çakmakçılarda KUŞTUYU Fabrikasından: Büyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 liradır Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... D1KKAT: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle