14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 7 Subat 1937 Nezle, grip, bronşitle tekmil ağrıların yegâne ve en kuvvetli ilâcı! GRiPiN Kapah Zarf Usulile Eksiltme İlânı Nafıa Vekâletinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Trabzon Iran transit yolunun Karaköse Şeyhbob arasında ve takriben 76 + 700 kilometre uzun luğundaki kısmın tesviye, sınaî imalât, ekib binaları ve makadem şose inşaatfdır. Keşif bedeli «788,473» liradır. 2 Eksiltme 1/3/937 tarihinde pazartesi günü saat «16» da Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu oda sında kapah zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 39 lira 42 kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden ahnabi leceği gibi istiyenler bu şartnameleri Erzurum ve Ağrı Nafıa Mü dürlüğüne müracaat ederek görebilirler. 4 Eksiltmiye girebilmek için taliblerin «35288» lira «92» kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshalarında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. tsteklilerin teklif mektublarım ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «59» (209) {Jenvivat ceçetesi No30 S&5 Bozıılan gozler: düzelmezler. Bundan dolayı gözlerı Osram 0 nm güzel ziyası ^: 125 DLm I Harareti süratle düşürur, üşütmeden ileri gelen rahatsızlıkları önler, mideyi bozmaz, kalbi yormaz, böbreklere zahmet vermez. ile muhafaza etmek lazım» ı dır. Osram ğj] nin aydınlığı ucuzdur ve az sarfiyatı Vat ile teminat altınaalınmıştır} Okumak için çifie ispirallı GRİPİN Romatizma ve mafsal ağnlarını durdurmakta kat'î tesiri haizdir. 'lr ve 125 (DLm) li^Osram ampulıı kııllamlmalıdır» icabında günde 3 kaşe alınabilîr. ı Yüksek İktısad ve Ticaret Mektebi Direktörlüğünden: L C SMITH ve CORONA TYPEWRiTERS İNC. SYRACUSE N.Y. Fabrikasının piyasaya arzettiği yazı makinaları teknik itibarile birer harikadır OSRAM istanbul ampuîleri ucuz aydınlık temin ederler. Defterdarlığı Üsküdar Mıntakası Tahsilât Müdürlüğünden: Okulumuz eski okurlarmdan tasfıyeye tâbi olup ta evvelce ılân edilmiş olan muayyen vakit zarfında müracaat edenler için 15 şubat 1937 den 21 şubat 1937 tarihine kadar devam etmek üzere son bir imtihan devresi açılmış olduğundan 15 şubat 1937 tarihine kadar mektebe müracaatleri. (660) * •• BUNDAN BÖYLE CORONA L C Smith Kadıköy Caferağa mahallesinin Bahariye caddesinde kâin 87 sayılı apartımanın mutasarnfı İhsan Sabıhanm 933 ilâ 936 yılları Millî Emlâk satış bedeli ve faizinden borcundan bulunan 6002 liradan dolayı mezkur mahal satılığa çıkarılmıştır. İhalei evveliyesi 11/2/937 gününe musadif perşembe günü % 7,5 pey akçelerile birlikte Kadıköy kazası İdare Heyetine müracaatleri (560) KENDİ REKLAMINI KENDi YAPACAK Evvelce de ilân edildiği üzere, büyük YENiCE piyangosu 15 Şubatta çekilecek ve 30 Sonkânun tarihine kadar idareye teslitn edilen kuponlar mukabüinde alınmış bütün kur'a numaraları bu keşideye dahil olacakür. 30 Sonkânun 937 tarihine kadar teslim edilmiyen kuponlann mezkur tarihten sonra hiçbir hükütn ve kıymeti yoktur. Yenice Piyangosunun gördüğü büyük rağbet bu sigaranın yüksek evsahnın sayın halkımızca lâyıkile tamndığına ve takdir edildiğine delildir. Artık YEN1E reklâmdan müstağnidir. YENıCE, harmanının nefaseti ile kazandığı müşterilerini bundan boyle muhafaza edecektir. L C Smith ve Cotona makinalan fevkalâde işçilikleri, sessiz çalışmaları, malzemelerinin yüksekligi itîbarile emsalsiz bir mukemmeliyet arzeder Bu makinalar, bugüne kadar yapılabilenlerin hepsinin fevkindedir. Satış yeri : Isak J. Modiano Galata, Billur sokak No. 3 ^ H ^ H ^ H I H I Büyük Tünel han altında mm^^^^^^^^m Galata, Karaköypalas karşısında, Tel.: 39374 C E NY O Şöforler intihabı İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: îktısad Vekâletinden ahnan emirle feshedilmiş olan îstanbul Otomobilciler, Şoförler ve İşçileri Cemiyeti idare heyeti yeniden umumî bir intihab yapılacaktır. Reylenn hangi gün ve hangi mevkılerde kabul edileceği aşağıda yazılıdır. Cemiyete kayidli azamn hüviyet cüzdanlarile birlikte sandık yerine bizzat gelerek reylerini kullanmaları bildirilir. 15/2/937 Pazartesi 15/2/937 » 16/2/937 Sah 16/2/937 » 16/2/937 > 16/2/937 » 17/2/937 Çarşamba 10 13 10 11.30 13.15 15 30 10 12 16 11 12 15 17 15 Cemiyet merkezinde, Galata Bosfor han Eminönü Beledıye Müdürlüğü Kadıköy Belediye Müdürlüğü Üsküdar Belediye Müdürlüğü Beşiktaş Belediye Müdürlüğü Taksim Nahiye Müdürlüğü Cemiyet merkezi, Galata Bosfor han Eski Sahibi Rahmi Alkan tekrar almıştır. Yetmiş beş senelik yüksek ve nezih bir hayat ve şöhretle tanınmış ve yemeklerinin, mezelerinin nefaset ve meb zuliyeti ve servisinin miikemmeliyetile de her lokantanın fevkinde rağbet kazanmış olan bu lokanta ve birahane şimdi de sayın müşterilerinden ötedenberi görmüş olduğu teveccüh ve rağbeti kazanmak için her türlü fedakârlığı yapmıştır. Bir defa ziyaret, sözümüzü ispat eder. istanbul Defterdarlığından: Eyübde Gümüşsuyu mahallesinin Bahariye caddesinde Salamon Boğaz Kafe fabrikasmda vergi borcundan dolayı haczedilen 120 metro kadm mantoluk kumaşla 200 kilo yün kumaş ipliği şubatm sekizinci pazartesi günü saat onda tahsili emval kanunu ahkâmı daıresinde satılacağından isteklilerin satış günü mahallinde bulunacak memura ve fazla malumat almak istiyenlerin Eyüb Maliye Şubesi Tahsil Şefliğine müracaatleri ilân olunur. (716) A R T I K Y E N i C E Kendi reklâmını kendi yapacak KARDOL Bütün asab yorgunluklarına, çarpıntılara ve sinir buhranlarına karşı damla ile ahnan yeni ve en son ilâcdır. OTURDUGUNYERDEHERAYıN'BiRiNDE kUPONLUV\l)ELİ MEVDIAT . inhisarlar idaresi İstanbul Komutanlığından: Kendi işlerile uğraşmak fırsatı verilmek suretile ordu için ücretli tabib alınacaktır. İhtiyat ve sivil tabiblerin Komutanlık Ş. 5 e müracaatleri. (673) En güzel diş macunudur. Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cumartesl faklrlere parasız I Tel. : 439241 drar yolları hastatıkları mütehassısı| Dr. Suphi Şenses Kimyager Doktor Cevad Tahsin Tin nezaretinde ARIK SU Büsbütün saf sudur. Böbrek, karaciğer, damar, taş, kum hastahk larının en müessir devasıdır. Her eczane ve depoda bulunur. Her yere gönderilir. Arık Su ve Şeref isimlerine dikkat ediniz. Unkapanı Fabrika sokağı Xo. 7/9 Telefon: 22773. Sahîb ve Başmulıarrtn: Yunus Nadı Ümumi neşriyatt idare eden Yazı Mudürü: Hihmet Münif Cumhurtyet mafbaası •ADAPAZ AR.I •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle