19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 7 Şubat 1937 Kuruntu Sanayiin teknik ve iktısadî kontrolu Kızılayın İzmirde açtığı aşhane RADVO Bu aksamki program J [Baştaraft 1 inci sahiiede] Şu gelen Madam Premol galiba, kurulan bir sanayi, himaye tedbirleri kal Ağustos başlangıcmda idi. Dağda İSTANBUL: kayak yapıyorduk. Otelde on kişi ka dedi, fakat Madam Ancenis ortada yok. dırıldığı ve normal şartlarm avdet ettiği 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadardık. Aramızda Genevieve Premol Beraber yola çıkmamışlar mıydı? zaman ne beynelmilel çarşıda, ne iç pazardis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 Beraberdiler, gözümle gördüm. da tutunabilir. Maliyeti yüksek ve maile zavallı Simone Ancenis ve Vignet de son 18,30 varyete muziği, Ambasadör'den naklen 19,30 konlerans: Selim Sım TarLâkin Madam Premol'e bakın nekadar mulâtı aranılan evsafta olmıyan bir savardı. can tarafından 20.00 Müzeyjen ve arbaGenevieve ile Simone beraber büyir topallıyor. nayi için alınacak her tedbir ve yapıîan daşları tarafından Türk musikisi ve hallî Hepimiz dışan fırlıyarak genc kadı her fedakârhk beyhudedir. İşte bu esbabı müşler, bir mektebde tahsil görmüşlerdi. şarkıları 20,30 Bay Omer Rıza tarafından arabca havadis 20 45 Belma ve arkadaşTabiatleri çok ayrı olmakla beraber, iki na doğru koştuk. Zavallıyı otele getirdi mucibe ile hazırlanan yeni proje sanayiları tarafından Turk musikisi ve halk şarğimiz vakit ilk sözü şu oldu: kızkardeş gibi gayet iyi geçinirlerdi. leşme siyasetimizin muvaffakiyetini ankıları, saat ayan 2115 orkestra 22,10 Aman, hemen gidip Simone'i ara cak iç ve dış pazarda tutunabilecek kuvMadam Premol gayet ağır başh bir Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi günün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve kadındı... Simone Ancenis'in kocası pek yın. vetli ve sağlam bir sanayiin teessüsile operet parçaları 23,00 son. çapkın bir adamdı. Zavallı kansı çok Nerede o? mümkün görmekte ve ayni esbabı muciVIYANA: koket haller almakta bazan mazurdu... Bilmem. Ben düşerek ayağımı bede «bunun içindir ki sanayiin teknik 18,35 dans musikisi 20,05 haberler, spor Genc kadın hakkında arada sırada riva kırdım Simone otelden arkadaş almağa ve saire 20,15 kanşık yayın 23,25 haberKızılay aşhanesinde yemek yiyen ameleler ve iktısadî kontrolunu bir devlet vazifesi yetler de dolaşırdı. gitmişti. Akşam oldu. Geri dönmeyince Izmir (Hususî) Kızılay merkezi linde karınlarını doyurmuşlardır. Bu a ler. şpor 23,45 kış spor müsabakaları 24 olarak ele almak zaruridir ve zamanı gelmiz, fabrikalarda ve büyük imalâthane ded ertesi gün 300, daha ertesi gün 400 gramofonla dans musikisi 24,35 haberler. Söylenilen sözler hakikatc nekadar ben zorla, topallıya topallıya geldim. mistir» denilmektedir. BERLİN: lerde mütekâsif Türk işçisinin bilhassa ve 500 rakamını bulmuştur. Hepimiz Simone'i aramağa çıktık. yakındı, bilmiyorum, şimdi onun aziz Bu kanun projesi yer yer görülen bazı 17,15 pazar yayını 19,05 opera yayını kış günlerinde vitaminli sıcak gıdaya Aramızda yalnız Vignet deli gibi olîşçiler, Kızılayın, bu yerinde ve eko 20,05 karısık musiki 20,45 spor 21,05 hatırasına ilişmemek için tahkik bile etşikâyetlere karşı da bir tedbir teşkil et olan ihtiyacı nazari itibara alınarak, aşnomik hareketini büyük bir şükranla musikili parça 23,05 hava, spor ve sairemuş, göğsüne yumruklar indirerek af mek istemem. mektedir. Devletin teknik ve iktısadî kon haneler usulünü esaslı bir surette tesis karşılamışlardır. Hep beraber, sıcak ve 23 25 spor 23,35 dans musikisi. Velhasıl uslu ile çılgın son derece iyi dileyordu. trolla temin edeceği neticeler şunlardır: ederek ilk aşhaneyi açmıştır. BUDAPEŞTE: ayni şekilde yemek yemiş olmamn se Bir saat sonra otele döndüğümüz vaanlaşırlardı. Akşam odalarına çekildikİlmî işletme ve millî iktısad esaslanna İlk aşhane, Halkapmardaki yün men vinci, amele arasında kendisini derhal 18.05 dans orkestrası 19,25 makale leri vakit çocuk gibi gülerlerdi, fakat kit zavallı kadının cesedini, dar bir gedayanarak israf membalannı bulup ıfna sucat ve pamuklu fabrikalarında kurul göstermiştir. Konuştuğum işçilerden 19,55 konser 21 konferanslar 21,45 hayüksek sesle değil ha! Zira saat dokuz çidin altmda bulmuşlardı. Yağmırr yağberler 21,55 tenis müsabakası, spor 22,35 etmek ve maliyet fiatlannı düşürmek kud muştur. bazılan; orkestra konseri 24,05 Çingene orkestradan sonra dağ otellerinde giirültü edil mış olduğu için geçidin üstünde hiçbir iz Bu iki fabrikadakl amele miktarı reti ve kalitelerı yükseltmek ıçın ıstıh Allah razı olsun, çoğumuz, öğle va sı 1,10 haberler. mez. Bazılan bitkin bir halde gelerek görememişlerdi. Yalnız genc kadın elinde BÜKREŞ: salle sarfiyatı tevazün ettirmek müteşeb 1600 1700 kadardır. Aşhane, modern kitlerinde sıcak yemek bulamıyorduk. dinlenmek ister, bazılan da ertesi sabah çantasının kayışını hâlâ sımsıkı tutuyorve büyuk bir mutfak halindedır. Bir 18,05 dans musikisi 19,05 hava, konusbis, tüccar ve müstehlikin karşıhklı menDedıler. Haber aldığıma göre, Kızı erkenden yola çıkacaklan için vaktile du. Çantasını bulmak kabil olmamıştı. kab etli, tereyağlı yemek, ekmek te dama, dans musikisi 19,50 gramofon, nasifaatlerini tevazün ettirmek, yani bir kelilay, şehirde büyük bir santral kurarak, hatler 20 35 koro konseri 21,10 piyes yatarlar. Dramın vuku bulduğu günün Demek ki biri atılarak kayışlarını ko hil olduğu halde beş kuruştur. Aynca me ile her işte iktısadiliği ve verimi yükhaftada bir, iki defa da tatlı verile buradan yalnız bu iki fabrikaya değil, 22,15 orkestra konseri 23 35 hava, spor, arifesinde Georges Vignet ile bu sonurr parmış ve onu çalmıştı. Fakat bu tahmin seltmektır. bütün işçi muhitine. ayni zamanda fa haberler ve saire 23 eğlenceli konser 24 cektir. bir türlü teeyyüd etmedi.Simone Ancenis cular arasında idik. son haberler. Büyük sanayi memleketlerinin tecrübeAşhanenin açıldığı birinci gün, amekir çocukların mütekâsif bulundukları Gideceğimiz yollan Vignet çok iyi ölümile beraber sırrını da götürdü. Bugün leri teknik ve iktısadî ıslahat ve rasyona le, sevincle tezahürat yapmış ve aşha mekteblere j'emek tevzi etmeği de dü LONDRA18 05 musiki ve şan 18 35 çocukların zabildiği için yanımıza ne lâmba, ne de onu anan bile yok. Kocası ikinci bir kan şünmektedir. Böyle bir hareket, İzmirmanı 19 05 orkestra 19 50 Org kor.serialdı. Genevieve, ağır hasta yattıktan son lizasyon bakımmdan elde edılen büyük neden daha evvel malumattar oîan 200 rehber aldık. faydalan göstermektedir. Yalnız Al kişi, öğle vakti için evlerinden hiçbir de içtimaî yardım bakımmdan çok bü 20,05 hafif musiki 20,35 orkestra konseîtalya hududuna bakan tepelere gel ra şimdi her zamankinden daha şen. ri 22 dinî yayın haberler ve saire 23,10 şey getirmiyerek beşer kurus mukabi vük bir tesir uvandıracaktır. Kendini hırpalıyan, yıpratan Vignet'ten manyada devlet teşkilâtı ve hususî teskiorkestra 24,40 son. miştik.Önde giden Vignet durarak: başka kimse kalmadı. Bazı gece gözüne lâtla beraber bme yakın rasyonalizasyon PARİS [P. T. T.]: Şu delilere bakın, dedi. kafala enstitüsü işlemektedir. Bundan başka bu 17,35 gramofon 18,05 konser 19,05 muuyku bile girmezmiş. rmı kıracaklar! yoldaki çalışmalan beynelmilel bir ceresiki ve operet havaları 21.05 havadis * * * İki kayakçı, çılgın bir hızla bize doğ21.35 hava. haberler, ziraî yayın, spor yan haline getirmek ve bu suretle dünya Kendi güzelliği ve san'atindeki harikası ile Birkaç sene sonra gene ayni otelde ru geliyordu. Kıyafetleri de gayet ga 22,35 karısık yayın 24,35 haberler, hava iktısadiyatını rasyonalize etmek maksadıle 1,05 dans musikisi. toplanmıştık. ribdi. 1927 de Cenevrede beynelmilel bir ensROMAGeceyarısına kadar şatranc oynadık Çok geçmeden önümüze geldiler. Içtitü kurulmuştur. Sanayi şartlan ve sana18 05 senfonik konser 20,35 karısık mutan sonra hepimiz odalanmıza çekildık. lerinden biri arkadaşıma sordu: siki, spor, haberler ve salre 21,35 konfeyii ileri memleketlerin doğurduğu teknik Fransızca sözlü şayanı hayret filminde, lüks ve ihtişam sahneleri Vignet, odasma dogru yaklaşan bir Fransada mıyız? rans 21,45 karısık musiki 22,05 opera ve iktısadî kontrol ihtiyacının memlekeçıtırdı duydu. Evvelâ aldırmadı. Fakat ve güzel çıgan dans ve şarkılan ile bu hafta yayını, istirahat esnasmda ingilizce haber Elbette. timizde daha şiddetle hissedildiği tesbit ler, konusma ve saire, en sonra dans muİki adam da nefes nefese idiler. Baş sonra kapı vurulunca: sikisi. olunmuştur. Prensip oîarak bu kontrol Giriniz demek mecburiyetinde ları açık idi. Üzerlerinde siyah bir gömneticesinde alınması lüzumlu ıslahat tedlek vardı. Ayaklannda ne bot ne de kaldı. birlerinin bütün sanayie tatbikı icab etHer seansda baştanbaşa doldurmakta ve takdirIçeri Genevieve Premol girdi: çorab... Pantalonlan da pek iyi değildi. mekle beraber bu tatbik hususî sermaye• • Odanızda lâmbamn hâlâ yandı Öbür adamm üzerinde bir kan lekesi bukârlarının alkışlarını toplamaktadır. lere şimdilik bir mecburiyet halinde yüklunduğuna göre yaralanmış olacaktı. ğını gördüm. Senelerdir uykusuz bı Kongreye davet Harpten evvelki Rusyada geçen bliyük bir aşk lenmiyecektir. Kızılay Unkapanı Kamunundan: Yüzünün korkunc bir ifadesi vardı. Bize rakan kuruntudan vicdanınızı kurtarmak romanı ... Bir aşk kadınının tarihçesi ... Kamunumuzun 937 kongresi 9 '2 937 saİlk adım olmak üzere devletin sermatuhaf tuhaf bakıyor ve agzını açmıyordu. istiyorum. Siz, Simone'un o iki Italyan lı günü aksamı saat 20 de C. H. P. Unkapailâveten : FOX JURNAL son dünya haberleri yesile alâkadar olduğu fabrikaları sanatarafından öldürüldüğünü sanıyorsunuz, nı semt ocağı kurağmda yapılacağından Sordum: Bugün saat 11 de tenzilâth matine Kızılaycı üyelerimizın tesriflennl saygı ıle değil mi? Fakat zavallının başına bir yi, maadin ve deniz işlerile uğraşan bilu Nereden geliyorsunuz? dılenz. mum müesseseleri ele alınacak ve büyük kaza gelmediği ne malum? ttalyadan. Hükumetle bazı zor Doğru, fakat çantası çalınmasay sanayiimizin normal işletme şartlan temin luklanmız oldu da, üç gündür dağdayız. Şehzadebaşı TURAN tiyatrosunda edılecektır. Kanun projesinde hususî müTren istasyonu çok uzakta mı? Lyon'a dı... . ile beraber HALK OPERETİ esseselerde yapılması lâzım gelen ıslahagitmek istiyoruz. Lâkin Mösyö Vignet, bir çantada İBu akşam saat 20.30 tm sadece kendılerine tavsiyesile iktifa eher zaman para bulunmaz, oraya bir Buradan otuz kilometro tutar. |da, matine 14.30 da dileceği zikrolunmaktadır. Ancak dev Ayağı yaralı olan adam dişlerini sı mektub da saklanır. Bu mektub, iki kaZozo Dalmas ve filminde dın tarafından sevilen bir adamdan gele letin bu tavsiyeleri nazan dikkate alarak karak bir küfür savurdu. San'atkâr Naşidle ittihaz edeceği fiat tesbiti bu müesseseleri Adamlar selâm verdikten sonra yol bilir. İşte o zaman aldatılan kadın, rakibirlikte besinin elinden mektubu kurtarmak için ıslaha se\kedeceği gibi bu kanunla ıslah lanna devam ettiler. edilmiş devlet fabrikalarının elde edeceği Matinede: çantayı, kayışlanm koparacak kadar Vignet arkalarından: Şayanı temaşa 2 biiyük ve zengin film birden : ESKİ HAMAM, büyük bir hızla çekebilir ve öbür kadın rasyonel neticeler de bu müesseselere bir Bahtınız açık olsun, diye seslendi. nümune tpskil edecektir. ESKİ TAS da bu sadmeden muvazenesini kaybedeArkadaşıma yaklaşarak: BEETHOVEN'in gUzel ve Akşam: ENAYİLER rek.. Adamlann suratlannı görmedin muhteşem eseri ve Genevieve'in sesinde bir heyecan varPazartesi Kadıköy Süreyyada mi? dedim. Habdud onlar. Kimbilir ne F L O R Y A Kadıköy Askerlik şubesine yaptılar ki hududu geçtiler. Vazifemiz dı. Senelerdenberi zaptedilmiş bir itiraf Vodvil tarzında cazib ve eğihtiyacının verdiği bir heyecan... aşağı inerek jandarma karakoluna teleçağrıhyor 250 kişilik Berlin Opera orkes lenceli bir komedi, nefis musıÇeviren: Kadıköy Askeı\ık Şubesinden: fonla haber vermektir. trasının işHrakile tevkalâde bir 25 Al. 3 Bl. KomutanJığından emekli ki ve canlı ve cevval nükteF. VARAL Aman sakm böyle birşey yapayım onyuzbası Yusuf Zıyanın şubeye gelmesi surette temsil ettikleri lerile bütün seyircileri eğlendeme! veya bulunduğu yerini bildirmesi. Niye? direcektir. Baş rollerde : Şubeye davet Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Zavallılara baksana, üç gündür 1 331, 330, 329, 328, 327, 326 doğumlu dağda imişler... Sonra bize itimad ettiler ve bu doğumlularla muameleye tâbi tutulan En büyük hissiyatı beşeriyenin de içlerini açtılar... Bundan istifade ede[Baştarap 1 inci sahifede] sakat, hafifat sakat. dainü sakat ve çurukmakesi. NDATIDAKKI UAM1ELIB Fransızca sözlü film rek onları ihbar etmek alçaklık olur. lerin tekrar muayeneye tâbi bulundukla« Ziraat Bankası Muhasebe U rından iki kıt'a fotoğraflarile şubeye mu Peki ama susmakla onların suç orBugün saat 11 de tenzilâtlı fiatlarla matine ÇlVDılMıŞ f ı l M VtSıKALABılC mum Müdür muavini Rıfkı ile hizmetçisi racaatleri. tağı olduğumuzu anlamıyor musun. Bu2 Yukarıda doğumları yazılı eratın ıRaşidin, bir takım kiiçük çocukları evle gün veya yann onlar yüzünden dağda kametgâhlarına celb çıkarılmıs ve bir kısrine toplıyarak şeni tecavüzlerde bulunmının bulunmadığı zabıtaca bıldırilmektebir felâket olursa biz mes'ulüz... dukları haber ahnmış, bunun üzerine za dir. Bu kabil sakat eratın namlarma çıkan Bir felâket mi?... Kaçırılmıyacak fevkalâde ve zengin programı görünüz : bıtaca derhal sıkı bir surette tahkikata celb yerine kaim oîmak uzere gazete ile i Trene binmek istiyorlar... Para lân edilmiştir. Muracaat etmiyenler hakgirısilerek çocuklar Rıfkının evinden çı kında kanunî muamele yapüacağı ilân oluları yok... Etrafta dolaşan bir sürü si karken yakalanmıştır. Kendılerine teca nur. lâhsız ve müdafaasız kayakçı var... MiRiAM HOPKİNS MERLE OBERON JOEL Mc CREA vüz edildığıni söylıyen ve bu cihet maz Paraları olmadığını anlamak için tarafından temsil ve iftira yüzünden itham ediien üç genc kız, Besiktas Askerlik Şubesinden: nunlann da tahtı itirafında bulunan çofena bîr talebenin iftiraları ... ceblerini mi aradın, yoksa katil olduk Askerlik şubelerinin kadro nofcsanlarıcuklardan ikisinin 15 yaşını ikmal etmeAyrıca : Kızılay tarafından çevirtilmiş ve Taksim Bahçesinde yapılmış lannı anlamak için vicdanlarını mı? nı ikmal etmek uzere subay ve askerî meolan bütün e^lenee ve merasimi bütün teferruatile gö'teren Nerede ise birbirimizle kavga edecek dikleri anlaşılarak memuriyetimizce bu murlardan yedek yaş haddini geçmemiş ve KERMES EGLENCELERi Türkçe sözlü, şarkılı Hlm. tik. Fazla ısrar etmedim. Nihayet bu iki cihetten derhal işe vazıyed edilmiş, tah sicıllen tekaud edilmemiş olanlar ve şube ( 936 yeni kopyası ) kikata devam olunarak hâdisede bakkal işlerine âşina ve azifeşmaslığile tanınmış ve ilâveten: Hatay'ın istiklâline ka^uşmasını tebcılen Beyazıd meydanında adam hakkında çok birşey bilmiyordum. şeraiti lâzimeyi haiz olanlardan istekli varsevirnlilık, his ve teessür filmi yapılan büyük miting. Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine Otele db'ndüğümüz vakit o kadar aç Ahmed Çavuşla bisikletçi Ali Osmanın sa şubeye muracaatleri ilân olunur. olup Altın sesli yıldız dım ki hiçbir şey hatırlamıyordum sanki. da medhaldar oldukları görülmüştür. Fiilin ağır cezayı müstelzim suçlardan ol Vignet'nin ise düşünceli bir hali vardı. duğu nazarı ıtıbara alınarak maznunla Kahvesini içerken bana: Sehhar tenor Belki de hakkın var, dedi. Ya bir rın tevkifleri taleb olunmuş; Rıfkı, RaA şid, Ali Osman ve Ahmed Çavuşun sulh vak'a olursa... Filmini yaptı hâkimliğince sorgulan yapılarak tevkif RENATE MULLER ADOLF * * * iştirakile oynanıyor ve dans ediliyor WOHLBRUC'v JENNY JUGO Ertesi gun gezintiden döndüğümüz lerine karar verildikten sonra haklarında Meşhur zenci bariton vakit, postacı herkese meklublarını dağı hukuku âmme davası açılmış ve iş ilk tahtıyordu. Madam Premol'e hiçbir şey kikata tevdi olunmuştur. n I • t l \ VC İMİ fc L E K sinemalannda zengin ve emsalsiz ANNA STEN BALALAYKA SARAY Sinemasım (Çajjrılar, konferanslar, kongreler) MAURİCE CHEVALİER N E Ş* E İ L E Bugün TÜRK sinemasında ( ASKERLİK İSLERİ LiL DAGOVER ve WiLLY BiRGEL'in BEKAR EVLİLER Ankarada cereyan eden çirkin bir hâdise 9 NCU SENFONİ Bugün Uskiidar Hâle sineması Koenigsmark MONA GOYA PIZELLA GABAROCHE S A K A R Y A Sinemasında A L Ç A K L I K ( Fransızca sözlü ) Senenin en büyük musiki filmi ŞOVBOT ALLAN JONES'in PAUL ROBESON MazurkaBrtmemiş Senfoni Maskeli kadırt WİLY gibi şaheserler yaratan bUyUk rejisör FORST I İ I I K LllL wr g\n M7f>l? IRENE D U N N E gelmemişti. Simone Ancenis mektubunu okumak için otelden uzaklaşmıştı. Genevieve Premol'ün pek sinirli bir hali vardı. Onu hiç bu kadar asabi görmemiştim. Sebebini sonra anladım. Simone nihayet geldi. Yüzünden se vinc akıyordu. El çantasını göğsünün üstünde öyle bir sıkışı vardı ki.. Bunun içinde her halde en tatlı aşk mektubla nndan biri olmalı idi. * * * Ertesi 3abah iki kadın bir tepeye iriş mek için şafakta kalktılar. * * * Akşam olmuş, hava kararmağa baş lamıştı. Kayakçılar yavaş yavaş otele db'nüyorîardı. Bir arkadaş: Gerek zabıta ve gerekse memuriyeti mizce bu hâdise etrafında ariz ve amik tahkikat yapılmıştır. Hâdise yukarıda söylediğim eşhasm dar çerçevesi içine inhisar etmiştir. Ve başka hiç kimsenin bu fiille alâkası olduğu tesbit edilmiş değildir. Elyevm ilk tahkikat devam etmektedir. İşin pek yakında mahkeme safhasına intikal edeceğini umuyorum. Bu vesile ile şunu da tekrar etmek isterım ki ceza kanunurnuz vatandaşların iffet ve namusuna taarruzu mutazammın hareketleri bütün hassasiyetle nazara almış olduğurr dan bu gibi fiil ve hareketlere mücaserette bulunacakların baslarında Cumhuri yet kanunları demirden bir el gibi dur maktadır.» CANLI FiL , T Ü R K Ç E N Ü S H A S I F R A N S I Z C A program 10 senede sinemanın vegâne İCADI mevsimin en büyük sinema hâdisesi Meşhur « O!d man River » şatkı sım pek mükemmel olarak taganni ediyor. Bu Fran ızca sözlü şaheser Pek yakında sinemasında gösterilecektir. N Ü S H A S I İ P E K SİNEMASINDA A Y R I C A P R O G R A M D A : M E L E K SİNEMASINDA A Y R I C A P R O G R A M D A : ÖLMİYEN MELODİLER Nefis musiki, danslar ve baletlerle süilenmiş KADIN İSTEYİNCE aşk ve musiki filmi Neşe, zevk ve gü^ellik filmi Baş rollerde: Maria Paudler Leo Slezak Lil Dagover Adolf Vohlbruk Aynca prosrrama ilâve olarak: 1 Paramount dünya havadisleri ve 2 Arilar t e h l i k e d e ^^^^^^^ı^^^ Renkli Miki Mavs. Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T A N E Marinella TiNO ROSSi Venedik Şarkısı GüSTAV FROEHLiCH
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle