19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 7 Şubat 1937 lumhuriyet IMI Kâğıdhane köyünde Topatan sokak 31 numarada mutekaid yüzbası Osman Nun Koban imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Bir hafta evvel evimın kapısm] kırarak hırsızlar eşya ve elbısertıi çalmışlardı. Polise haber verdikten bir hafta sonra herşeyim bulundu, ben de iftihar duydum. Işi aid olduğu makama çabucak bildiren köyümuzün karakol kumandanına, daha yüksek makamma ve İstanbul Emniyet Mudürluğüne âlenen teşekkürlerimin iblâğına muhterem gazetenizın delâlet etmesini rica ederım.» GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 ı • m * İstanbul zabıtasına teşekkür uı 1 • • • • • • 8 9 10 1 GEMAL BüRüN Yarmdan itibaren mevsım sonu münasebetıle modellerini ehven fiatla elden cıkaracağmı müsterilerine bildirir Kadm terzisi Hiç bir iddîa Aslında kıymetsiz olana fazla bir şey ilâve etmez. lAdana Pamuk Üretme Çiftliğî Müdürlüofünden: Sıra No. Yapı'acak işin cinsi Mubammen keşif bedeli Lira Kr. • 1 •• • •1 8 9 10 • • • • • • Kasımpaşada Karanlıkçeşme Pirinçsokak 42 numarada Necibe imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «En büyüğü on üç yaşmda sekiz yavrumla harabe halinde, rutubetli bir yerde oturuyomz. Geçinmemiz on üç yaşındaki büyük oğlumıın okumağı bırakıb hamallık etmesi ve benim çalışmamla temm ediliyor, fakat yetişmiyor. Belediyeden Allah razı olsun, olduğu zaman bir iki ekmek veriyor. Üstbaş perışan. Giyecek değil. yatarken örtünecek bir şeylerimız yok. Istanbulda milli bayramlar şerefine kimsesiz fakirleri giyindiren ba kadar hayır cemlyeti var. Fakat benimkilere hiç sıra gelmedi. Hayır sahıbleri, hayır cemiyetleri biraz da bizimle meşgul olsunlar. Bize uzatılacak kurtarıcı ellere Allah razı olsun derim.> 8 çocuklu fakir bir aile muavenet istiyor istanbul Borsası kapanış fiatleri 6 2 1937 P A R A LA R Alış 20 Fraıjsi2 Fr Soldan sağa: 1 Bir musiki âleti, kalın bir kumaş. 2 Eski Mısır ilâhlarından biri, bir şeyin meydana çıkması. 3 Yanardağın fışkırttığı, buyuk bir hayvan, bir sıfat edatı. 4 Bir emir, çok zengin. 5 Erkek keçi, kooperatif. 6 Isim, günün başladığı zaman. 7 Şişmanca, Anni Ondra'nm oynadığı bir filmin ismi. 8 Tenbih edilen birşeyden sonra daima bu kelime söylenir, bir emir, arabca «kırmızı». 9 İnsan öyle olsaydı cihan cennet olurdu, kısaltılmış bir edat. 10 Bir renk, lâtife, vücudün adale kısmı. Yukarıdan aşağıya: 1 Tayyareci, gök. 2 Birşeyin vücudünü ortadan kaldırma, arzu. 3 Vidalı çivilerin girinti ve çıkıntısı, uslu. 4 İs kambilde bir kâğıd, bir hayvan, arkadaş. 5 Nota, anlayış kudreti. 6 Eski Mısırm büyük ilâhlarından biri. 7 Köpeğin acı acı bağırması, rusça «evet». 8 Istırab çeken bir adamm tekrar ettiği kelime, meşhur bir hanendemiz. 9 Bir emir, çalım. 10 Çalışkan bir hayvan, lâyık. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 1 2 3 4 5 7 10 1 •• Kullanılan her şeyin ömrü kısadır! RADYOLİN ile fırçalanan beyaz, parlak ve temiz dişler müstesna Yalnız Satış u2u. [ 5 IPTEIDIAIGIOU" İİB A 1 SterllD 1 Dolar Dİ5 2 ı 5. ı2O. 20 Llret 0. 20 Belcıka Pı 18. 20 Drahml 65. 20 İsvlcre Pr 20. 20 Leva t>3. 1 Florln Î5. 20 Cek kronu 20 1 Avusturva 81 2b. 1 Mark 20. 1 Zlotl 1. 1 Peneü U. 20 Lev 4». 2U Dınaı Ruble dO, 1 Isveç kuronu İC13. 1 Turk altını 1 45. 1 Banknot Os B ÇEK , L E 8 Alış Londra olî, Nev Yok Parls n!üi25 15.06.İ5 Mılâno Bruksel İ6.85 58 5750 Atma d.4tÖi Cenevre 64 3435 Sotva L.44ÎÎ Amsterdam 22.73 Pras 4.65 Vıvana U.35 Madri'' L696 Berlın 4.195 Varsova 4.376J Buüar>este 108 5a Bukres 34.5^25 Belerad 2.7f44 Yokohama 24.9o Moskova s 1435 Stokholm E S I a AM 113. ;i7 12J, Öi. | 3 4 5 t z s E t 21. ÖÎ5. 23. 66, 60. 1 7 23. 28. 22. 14. 5ü. 1014. 246 8 9 2i. a. c 10 T A V A S I İİNİBİYİA MİAİÇ MİAİH AİKİA B I LİA Ç B • •İLİA L • İGİBİKİAİBİAİR I HİBİKİAİBİAIT A Ş AİH İİDİB L B C B LİA • E C E v l i D E L AİM E T B|B U LİI K • VİB H E R rilmesinde bir mahzur görülmediği de dairemizden bankaya resmen bildirildiğinden borclu Nuh oğlu Salih elinde kalan yukarıda numaraları yazılı hisse lerin iptal edildiği ve bundan böyle bir kıjineti kalmadığı ilân olunur. Amele evleri 2379 64 Kütlü ambarı 5611 94 Su deposu 1546 59 İfrat ve mubalâğanm ifaTohum ambarı 7030 14 desi değildir. Terkibi bir fen Çırçır fabrikası 10043 91 5 harikası gıbi velveleli bir 6 Amele hamam ve halâları 3914 36 tarzda ortaya atılan güzelYekun 30526 58 lik müstahzarlarım da ken A Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek cinsi, disine karşı hiçbir zaman nevileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazılı inşaata rakib olarak tarumamıştır. 22/1/937 tarihinde yapılan eksiltmede talib zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ve bu işlere aid şartname ve evrak aşağıda gösterilmiştir. Bolu icra memurluğundan: B Eksiltme şartnamesi. Bir alacaklıya olan borcundan dolayı C Mukavele projesi. açık arttırmıya çıkarılan ve Boluda Ç Bayındırhk işleri genel şartnamesile fennî ve hususî şartnaHakkı L'eblebici oğluna ihale olunan Nuh oğlu Salihe aid beheri beş lira kıy meler. meti itıbarıyesinde 40870 numaradan D Şartname ve proje «150» kuruş bedel mukabilinde Ada40874 numaraya kadar beş aded ve nada Demirköprü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir. 57046 numaradan 57050 numaraya ka E Îsteklilerin arttırma, eksiltme ve ihalât kanununun emret dar beş aded ve 80961 numaradan 80970 numaraya kadar on aded ve 92121 nu tiği bütün evsafı olmalıdır. maradan 92200 numaraya kadar seksen F Muvakkat teminat «2646» Iiradır. aded ki ceman 500 lira kıymetinde 100 G Eksiltme 8/2/937 pazartesi günü saat 15 te Vilâyet Ziraat aded Adapazarı Türk Tıcaret Bankası Müdürlüğünde müteşekkil Mubayaa Komisyonu huzurunda yapılahisse senedleri borclu Nuh oğlu Salih elinde kalmış ve alınamamış olduğun caktır. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektublarını tayin olunan gündan Hakkı Leblebici oğlunun banka de eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyona vermeleri lâzımdır. dan taleb edeceği ikinci nüshaların ve(534) KREM PERTEV 1 2 3 4 İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 1 Karaköy köprüsü ağzmdan Galata rıhtunmın 150 metrelik kısmının terfi ameliyesi için taliblerin 1000 liralık muvakkat teminatlarile ehliyeti fenniye ve ihtisas vesikalanna bağhyacakları fiat tekliflerini kapalı zarfla 27 şubat 937 saat 10 da Şefler Encümenine tevdi edeceklerdir. 2 Keşifnamesindeki vahidi kıyasî esası üzerinden yapılacak olan bu tekliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi işlerdeki ehliyet ve ihtısaslarına aid tercih sebeblerini araştıracak olan Idare işi en ucuz fiat verene ihaleye mecbur kalmıyacaktır. 3 Bu işe aid her türlü izahatle beraber şartname ve projeler 5 lira mukabilinde Galatada Merkez Rıhtım hanında İdare Rıhtım Tamirat Bürosundan almacaktır. (722) PUDRA ÜZERİNDE yapılan tetkikat neticesinde Dört meşhur Doktor tarafından YENİ ESERLER Yeni Adam Terbiyeci profesör İsmail Hakkı Baltacıoğlunun çıkarmakta olduğu bu fiSatış kir mecmuasının son sayısı da dolgun 616 •.7920 ' mündericatla çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 17.0.5 15.0660 4.706 ı 88 7l7o d.4740 64.45 1.4492 •22.76 ı 5 4.271ü 11. .675 Şayanı hayret bir înkılâb tmmortalist (Gayri Ahlâkî) Hikâyeci Şerif Hulusi, maruf Fransız muharriri Andre Gide'in bu eserini güzel surette tercüme etmiştir. Tavsiye ederiz. Uyanış Resimli Uyanış «Serveti Fünun» mecmuasının son sayısı çok zengin mündericatla intişar etti. Bu sayıda şu imzalar vardır: Ahmed İhsan Tokgöz, Halid Fahri Ozansoy, Mehmed Selim, Gavsi Halid Ozansoy, Vahdet Gültekin, Niyazi Ahmed, ismail Safa Ergin, M. Hulusi Dosdoğru, İhsan Boran. Ayrıca san'at, sinema, spor sahifeleri vs... ALLAHIN YARATTIĞI TABİÎ VE SAF ÇOCUK GIDALABI 1.9720 4.20 4.3&30 Lt8.7b72 •ii.bıU 2.7Ö88 24. 91 3 1485 Açiliş Kapanış 14 35 Aslan çlmento H 25 İ S T İ K RAZLA R Açüış Türk borcu I peşin rurk borcu 1 vadelı > > II* vadel 22.575 22 45 •2120 Kapanış 22.50 22 525 21 6b Dört büyük doktor, pudranın cild üzerindeki tesiri hakkında yaptıkları fennî tetkikat hitama ermiştir. Muhtelif yaşlarda 467 kadın üzerindeki tecrübeler neticesinde bazı pudralarda cild üzerinde siyah benlerle lekeler husule getiren ve cildi tahriş eden ve mesamatı genişleten ufak taneler bulunduğu anlaşılmıştır. Halbuki Tokalon pudrasınm bütün bu ufak tanelerden tamamen muarra olduğu kemali hayretle görülmüştür. Tokalon pud rası «havalandmlmış» olduğundan cazip bir hafiflik ve inceliktedir. Muntazaman ve yeknasak bir halde cild üzerinde yapışır ve cildi ince bir güzellik tabakasile kaplar. Ayni zamanda bu Tokalon pudrası, hususî bir usul dairesinde pudrayı sekiz saat sabit tutan krema köpüğü ile kanştırılmış olduğundan, ne rüzgâr, ne de yağmur, ne de terden kat'iyyen müteessir olmaz ve tenin «fini mat» sevimliliğini hiç bir vakit tağyir etmez. Hemen bugünden Tokalon pudrasmı tecrübe ve istimale başlayınız. Sıhhi bir surette kontrol edilmiş olduğundan mutlak bir itimad temin eder. L İstanbul Beledivesi Hânları Miktarı Cinsi Muhammen bedeli İlk teminatı 33 Kalem kırtasiye 756,50 56.74 Belediye ve müessesatı için yukanda cinsi, miktarı ve muhammen bedelleri yazılı olan kırtasiye açık eksiltmiye konulmuştur. Nümune ve şartna mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/2/937 pazartesi günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. «B.» (447) İktısad Vekâletinden: Teşviki Sanayi Kanunundan İstifade eden Sınaî Müessese Sahiblerine Teşviki Sanayi kanunundan istifade etmekte olan Sınaî Müesseselerin kanunun 30 uncu maddesi mucibince vermekle mükellef bulunduukları 936 takvım yılı iş cetvellerini bir istidaya rapten azamî 937 mart nihayetine kadar mahallinde en büyük mülkiye âmirine vermeleri, aksi takdirde işbu ilân şahsî tebliğ makamma kaim olacağından, bu müddet zarfmda iş cetvellerini vermiyen müesseselerin muafiyet ruhsatnameleri sözü geçen kanunun (36) ncı maddesi mucibince istirdat edileceği ilân olunur. (715) TAH VİLÂT Anadolu I vadeli > n va » mu vadeli b.75 4160 İstanbul Defterdarlığından: Açüış 8.75 Kapanış 39 39. 41.60 Zahire Borsasında dünkü muameleler 1 İthalât: Buğday 270, arpa 105, çavdar 60, yapak 12, un 46, tiftik 4, pamuk 4, mısır 13 1/4, fasulye 2, susam 2 3/4, peynir beyaz 1, kıl 1 ton. İhracat: Yapak 77, arpa 108 1/2, tiftik 3 1/4 ton, afyon 25 kilo. 2 Satışlar: Buğıday yumusak kilosu 6 kuruş 25 paradan 6 kuruş 27 1/2 paraya kadar, buğday kızalca kilosn 6 kuruş 10 paradan, buğday sert kilosu 6 kuruş 32 1/2 paradan 6 kurus 35 paraya kadar, arpa Anadolu kilosu 4 kuruş 35 paradan. çavdar kilosu 6 kuruştan, susam kilosu 17 kuruş 30 paradan, fasulye ufak kilosu 8 kuruş 20 paradan, yulaf kilosu 4 kuruş 30 paradan, zeytinyafı ekstra ekstra kilosu 63 turustan 65 kuruş 20 paraya kadar, zeytinyağı ekstra ekstra kilosu 60 kuruştan 62 kuruşa kadar, zeytinyağı ikinci yemeklik 49 kuruştan 52 kurus 20 paraya kadar. 3 Telgraflar: 5 '2 937 Londra: Mısır Laplata şubat tahmili korteri 24 şilin kilosu 3 Kr. 40 S., Londra: Ketentohumu Laplata şubat tahmili tonu II Sterlin 12 1/2 silin kilosu 7 Kr. 06 S., Anvers: Arpa Lehistan şubat mart tahmili 100 kilosu 123 B. Frang kilosu 5 Kr. 23 S., Liverpul: Buğday mart tahmili 100 libresi 8 şilin 9 peni kilosu 5 Kr. 95 S., Şikago: Buğday Hartvinter mayıs tahmili buşeli 133 sent kilosu 6 Kr. 16 S, Vinipek: Buğday Manitoba mayıs tahmili buşeli 126 5/8 sent kilosu 5 Kr. 86 S., Hamburg: İç fındık Giresun derhal tahmili 100 kilosu 155 R. Mark kilosu 78 Kr. 58 S., Hamburg: İç fındık Levan derhal tahmili 100 kilosu 154 R. Mark 78 Kr. 08 S. Cins ve mevkii Muhammen bedeli Galatada Kapıiçi mevkiinde eski Topçular yeni Necatibey caddesinde 281 numaralı Kapıiçi karakolu binası. 2685 Aksarayda eski Kâtibkasım yeni Yalı mahallesinin eski Yalı bostanı derunü yeni Kumsal sokağmda eski 98 yeni 215 kapı 840 ada 70 parsel numaralı arsanm tamamı. 180 Yukarıda cins ve mevkii gösterilen yerler hizalarındaki bedeller üzerin den bir ay içinde ayrı ayrı pazarlıkla satılacaktır. îsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 4/1/937 perşembe günü saat on dörde kadar yüzde yedi buçuk pey akçelerile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. «M.» (720) Afyon İlinden: Afyon Vali konağında yaptırılacak 4677 lira 89 kuruş keşif be delli kalorifer tesisatı 11 şubat 937 tarihinde saat 15 te ihale edil mek üzere açık usulle eksiltmiye konuldu. Şartname, plân, keşif name İstanbul ve Afyon Nafıa Müdürlüklerinde görülebilir. Mu vakkat teminat «350» lira «84» kuruştur. Îsteklilerin 11 şubat 937 tarihinde teminatı ve buna mümasil işleri başardıklarına dair vesi kalarile birlikte Afyon Vilâyeti Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (483) İMM Pirinç, yulaf, mercimek, buğday, innik, patates, mısır, arpa, çav dar, türlü, badem I Devlef Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden Haydarpaşada Gar binası dahilindeki büfe, bahçe ve müştemilâtı aylığı 78 lira muhammen bedel üzerinden ve mukavelenin im zası tarihinden 20/4/938 tarihine kadar olmak üzere 18/2/937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından açık arttırma ile kiraya verilecektir. Bu işe girmek istiyenlerin 8190 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte arttırma günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartname ve mukavele projeleri Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (529) İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 3 Mart 937 tarih çarşamba günü saat 15 te tstanbulda Nafıa Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında «32.000» lira keşif bedelli Şile Ağva yolunda betonarme Göksu köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele. eksiltme, Bayındırhk işleri genel büyük köprüler ve şose inşaatına dair fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak «160» kuruş mukabilinde dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat «2400» Iiradır. îsteklilerin teklif mektublarını ve en az «30.000» liralık betonarme köprü yaptığma dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 3 mart 937 günü saat 14 e kadar Nafıa Müdürlüğüne makbuz mukabili vermeleri. (571) HASAN özlü Unlarile çocuklarınızı besleyiniz ve bü yütünüz. Vitamini ve kalorisi bol olan bu özlü unlardan istedik lerini ve sevdiklerini bıktırmıya rak değiştire değiştire yediri niz. Çabuk büyürler, çabuk di§ çıkarırlar. Hasan markasına dikkat. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. Bütün eczaneler ve bakkallarda bulunur. Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. KANZUK NEZLE ve ÖKSÜRÜK PASTİLLERİ 1 • PASTiL ANTiSEPTiK T ASHI H İstanbul Sıhhat Müdürlüğünden gönderilen ve 27, 29/1 ve 1/2/937 tarihli nüshamızda 471 numara ile çıkan ispençiyarî ve tıbbî müstahzarlar kanununun numarası 1267 olarak yazılmıştır. Doğrusu 1262 olduğu dairesinden bildirilmiştir. Keyfiyet tashih olunur. (723) Zayi Selimiye kışlasmdaki 86 ncı piyade alayına vermiş olduğum koyıan eti için alaydan verilen aşağıda mik tarı yazılı üç aded ayniyat mazbatası zayi olmuştur. Yenisini alacağım. Bunların hükmü kalmadığı ve bunlarm Sirkecide Köprülü han 32 numaraya getirdikleri takdirde kendisine on lira ve"ileceğini bildiririm. Remzi Koyun kilo 73 72 206 Aynijat mazbata No. 951045 951057 951098 KANZUK Boğaz ve Akciğer nahiyelerini temizler. Ses kısıklığını açar. Tenetfüs yolu ile ge çen bütün has^alıklardan korur. Yeşil renkli pastillerdır. Vazan: Diş Hekimi B. Malhas DUz Maruf Operatcr Gen. Cemil'in önsözü iie Her kütübhane, saion ve ev erde okunacak bu halk kitabmı heryerde araymız. Sajjlık ajjızdan başlar Yılın kitabıçıktı Fabrikamız, saygı de&er müşterilerimize UZLD vadelerle mobilva siparişi kabul eder. Aldanmayınız ve başka yerlere sipariş vermeden evvel bir kere fabrikamızı ziya retinizi bekleriz. ADRESE D i K K A T : Beyo£lu Sişhane karakolu altında meshur Psalti mobilya fabrikası sahibi mm Ziya Kıral. Tel. 49165 ^ m VERESİYE 2PASTİL KANZUK LEON tO. Kodein ve Tolü Balsamı ile hazırlanmış öksürük paştilleridır. Lezzetı lâtıt ve tesiri kat'idir. Pembe renkli pastellerdir. KANZUK markasına dikkat ING1LIZ KANZUK ECZANESİ : BEYOGLU İSTANBUL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle