14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 Şubat 1937 CUMHURİYET ASKERLIK BAHISLERI Balkan Konseyi hazırlıgı İspanya harbi inkişaf ediyor Denizüstü filomuz, 1 muharebe kruvazörü, 1 eski Ciano Tevfik Rüştü mülâkatı Fransız gazetelerinde müspet bir şekilde tefsir ediliyor zırhlı, 2 eski kruvazör, 4 yeni muhrib, 3 torpitobot, IBaştaraft 1 inct sahifedei goslavya Başvekili M. Stoyadinoviç'e iki torpito gambottan mürekkebdir que dün Ankaradan şehrimize gelmiş ve iadei ziyaret edeceğiz.» İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağı ziyaret ederek salı günü şehrimize gelecek olan Rum«n Hariciye Nazınna yapılacak istikbal hakkında gÖrüşmüştür. Merasim programı bugün hazırlanacaktır. Rumen Hariciye Nazınnı şehrimizde istikbal için Hariciye Vekâleti Teşrifat Umum Müdürünün bugün şehrimize gelmesi beklenilmektedir. Dost Hariciye Nazın vapurdan karaya çıkınca Teşrifat Umum Müdirile îstanbul Valisi ve Rumen sefiri kendini karşjlıyacak, askeri bando Rumen marşını çalacak, bir müfreze asker ve polis resmiselâmı ifa ettikten sonra otomobillerle Perapalasa gidilecektir. Bir müddet istirahat ettikten sonra misafirlerimiz akşamüzeri hususî trenle Ankaraya hareket edeceklerdir. Türkiyenin Deniz kuvvetlerine bir bakış Deniz yıllıklarına göre ML Antonesco salı günü Ihtilâlciler Malaga cep hesinde ilerliyorlar Türkiyeye geliyor Başvekilimiz Martta Belgrada gidecek [Baştaraft 1 inct sahifede] hesinde harbetmekte ve bu Almanlar, îsavcı tayyareleri bir asi tayyaresini denize panyol Yabancılar Lejionu üniformasmı düşürmüşlerdir. taşımakta idi. Bu mıntakada vukua gelen îhtilâlcilerin plânı kanlı muharebelerden sonra, bu AlmanCebelüttank 6 (A.A.) Gırnata lardan bugün ancak bir alay kadar kaldan aşağıya doğru ilerlemekte olan asi mışhr. kuvvetler Malaga'nın 10 mil şimali gar Ras Imrunun oğlu Jspanyada bisinde kâin Colmenar mevkiine gelmiş gönüllü yazılıyor lerdir. Cenubdan gelen asi kuvvetler, haValencia 6 (A.A.) Habeşistanm len hedeflerini teşkil eden Fuengirola'nın en haşin muhariblerinden biri olan Ras üç mil yakınında bulunmaktadırlar. Sa Imru'nun oğlu Prens Gehdet buraya gelnıldığına göre Gırnata ve Fuengirola miştir. kuvvetleri, Malaga önünde birleşerek asi Prens beynelmilel livaya gönüllü yadonanmanm da iştirakile Malaga üze zılacağını beyan ettikten sonra şunlan irine hücum edeceklerdir. lâve etmiştir: Söylendiğine göre, hükumet donan « îspanyada faşizmle mücadele etması, Malaga açıklannda asi donanma mek memleketimin istiklâlini müdafaa ile çarpışmak üzere Kartajen'den ayrıletmek demektir.» mıştır. Maamafih buradaki îspanyol başM. Thorezin Valansiyada konsolosu ve bahriye ataşesi, bu haberi ikinci nutku teyid etmemektedirler. Valencia 6 A.A.) Dün akşam Şimal cephesinde inkişaf eden Valencia'nm sinema salonlarından birinhükumet harekâtı de bir nutuk irad eden Fransız komünist Jaen 6 (A.A.) Cordon'un yirmi meb'uslanndan M. Thorez ezcümle debeş kilometro şimali şarkisinde kâin Villa miştir ki: Franca şehrinin hükumet kuvvetlerinin « Madrid şehri İspanyol demokraeîine geçtiği teyid edilmektedir. Biraz sisinin Verdun'u olmuşrur. Sizın ecnebi daha uzakta şarkta bulunan Montoro memleketlerinden getirilen faşistlerle kasabası ise milisler tarafından muhasara karşılaşmış olduğunuzu şimdi kimse in edilmektedir. Milisler kasabanın ilk evlekâr edemez. Düşmanın kendine «millici». rine girmişlerdir. ismini takması korkunc bir yalandan ibaMadrid cephesinde rettir. Müdafaasız kadın ve çocuklan ölMadrid 6 (A.A.) Havas ajansı dürenler ve İspanyanm san'at hazinelemuhabirinden: rini tahrib edenler bu milletin efradından Hükumet kuw«tleri çarşamba sabahı sayılamaz. Biz Fransız komünistleri hü saat beşte ansızın yaphklan bir hücum kumetimizin ademi müdahale prensipini neticesinde Üniversite mahallesinde La ortaya atmış olmasından müteessiriz. Biz escalebilla mevkiini zaptetmişlerdir. Bun Fransanın sergüzeşte atılmasını da is^e dan sonra asi kıt'alan tarafından bu mev meyiz. Ancak en iptidaî hukuku düvel zii tekrar ele geçirmek için yapılan bü kaidelerine riayet edilmesi lâzımdır. Biz tün mukabil taarrırzlar muvaffakiyetsiz îspanya ile meşru hükumetinin ferdî hulikle neticelenmişrir. kuk kaidelerine göre muamele görmesini Asiler evvelce burada hükumet mevzi ve katillerle kurbanları arasmda tatbik lerini kolayca bombardıman etmiş olduk edilen bu sözde bitaraflık siyasetine ni • larından bu mevziin sevkulceyş noktasm hayet verilmesini taleb ettik. Biz hakikî dan büyük bir ehemmiyeti vardır. Bu cumhuriyetçiler, hakikî Fransızlar gibi mevziin zaph neticesinde, henüz asilerin hareket ettik. Çünkü Hitlerizme ve fa elinde bulunan hastaneye müntehi yol şizme karşı memleketimizin hislerine terşimdi pek daralmıştır. cüman olduğumuza kaniiz.» Hariciye Vekilimizin Bağdad ve Tahran teyahati Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasın ayın 15 şinde Atinada toplanacak Balkan Antantı Konseyine iştirakten sonra buradan Bagdada gideceği, oradan seyahatini Tahrana kadar uzatması muhtemel olduğu söyleniyor. Fransız gazetelerinde müsbet tefsirler Paris 6 (A.A.) Anadolu ajansr nın hususî muhabiri bildiriyor: Milâno mülâkatı burada alâka ile takib olundu. Umumiyetle yapılan tefsirler hayırhahanedir. Gazeteler Türk îtalyan münasebatının tarihçesini yapmakta, yaklaşmayı, Akdenizde centlement ag remen'le başlıyan salâhın mantıkî bir neticesi saymaktadırlar. Temps gazetesi diyor ki: «Centlement agremen şarkî Akdenizde filî vaziyetin tanzimi suretile mantıkî bir mütemmime muhtacdır. Diğer taraftan Türkiyenin emniyeti için Montreux mukavelesinin tam semeresini vermesi de İtalyanın iştirakine bağlıdır. Ancak Bo ğazların Romanm tabirince Rus emperyalizmine alet olmaması hususunda İtal yan kaydi ihtirazisi diplomatik yollardan kolay hallolacağa benzemiyor. Herhalde îtalya Montreux'ye iştirakini Türk îtalyan meselelerinin umumî tanzimine ve şarkî Akdenizde iki tarafın emniyetine matuf siyasî bir kanşıklığa tâbi tutmak arzusundadır. Sefaretler vasıtasile müzakerat, nazik olacak ve hayli zaman istiyecektir. Binaenaleyh Milâno mülâkatı ilk konuşmalar mahiyetindedir. Ve ehemmiyeti yapılacak anlaşmanın sarih hedefi üzerinde iki Nazırın mutabık kalmış ol masındadır. Bu bir başlangıç olmakla beraber devamlı salâh için zarurî olan manevî şeraiti şimdiden yaratmış bulunuyor. büyük toplarile bir salvosu süratle 5500 mil kateder. 2 makinesi vardır. Mürettebatı 300 kişidir. 70 ta ne mayin taşır. Deniz talebesi için mekteb gemisidir. 102 milimetrelik bir zrrh güvertesi vardır. Fransız Salnamesi bugünkü süratinin 14 mil olduğunu, 600 ton kömür aldığını ve 10 mil süratle 5000 mil ka :edebildiğini, 15 lik toplannm Krupp, 7,5 luk toplannm otomatik Schenider (Şnayder) olduğunu, kumanda kulesi Harb gemilerinin listesi nin 120 milimetre, 15 lik toplannm 112 Zırhlı gemiler Yavuz muharebe kruvazörü: Inşa milimetre, su kesiminin başta, kıçta 58, tarihi (1911 1912) 23,100 ton boyu merkezde 88 milimetre kalılığında bir zırh kuşakla mahfuz bulunduğunu ya • 186 metro, genişliği 29,5 metro, çektiği zıyor.) su 8,2 metro beygir kuvveti 52,000, Mecidiye: (1903) 3,350 ton boyu siirati 25,5 mil iki tane 28 lik, on tane 100,6, eni 12,8, çektiği su 5,3 metro 15 lik, sekiz tane 8,8 lik top iki tane 12,000 beygir kuvveti, 18 mil sürat altı 50 lik torpito kovanı. (Alman Deniz Salnamesi, Yavuz hak tane 13 luk, dört tane de 7,5 luk top. (Alman Salnamesine göre, 13 lük topkında fazla olarak şu malumatı veriyor: Makine kuvveti 80,000, sürati 27,1 mil, ları 55 çap tulünde, yani çok uzundur. mürettebatı 1050 kişi 8.8 lik toplan 600 ton kömür alır. 10 mil süratle ka fcin dört tanesi hava dâfi topudur. 4 ta tedebileceği azamî mesafe 4,700 mildir. Mürettabatı 365 kişidir. Gedikli zabit ne de hafif makineli topu vardır. Fransız Deniz Yıllığında ise şu taf mektebidir. 25 milimetrelik bir zırh güsilât vardır: Çektiği su 8.53 tür. Parsons vertesi vardır. Sürati 22 milden 19 mile turbinlerıle müeehhezdir. 52,000 bey düşmüştür. Amerikanın Philadelphia şehrindeki gir kuvvetinde, 4 makinesi ve 4 uskuru Cranp tezgâhlannda yapılmış olan bu vardır. 24 tane Schulz Thornycroft kagemi, Büyük Harbde 4 nisan 1915 te zam ile teçhiz edilmiştir. Sürati vasatî olarak 26,8 mildir. Tec Odessa açıklannda torpile çarparak rübelerinde, 6 saat müddeti vasatî ola batmış, Ruslar tarafından yüzdürüle rak bu sürati temin etmiş ve 4 dakıka rek tamirine baslanmış ve ismi Prut müddetle de 27 mil gitmiştir. Kömür konulmuştur. Rusya ile sulh akdedil lükleri 2500 ton kömür alır. Bu kadar dikten ve Sivastopol işgal olunduktan kömürle, saatte 15 mil süratle 3,000 mil sonra, gemi 1918 de oradan alımp îs katedebilir. «Alman Yıllığı 3,100 ton tanbula getirılmiş, tamiratı burada ikkömür ve 200 ton yağ mahruk aldığını mal olunmuştur. 13 lük toplan Rus Vicve 14 mil süratle 4,100 mil mesafe kate kers'leridir. 1930 da tekrar tamir gör debildiğini yazıyor.» Fransız Salnamesi, müştür.) Yavuzun su kesiminin altmda üç tane 4 Muhrib torpito kovanı olduğunu söylüyor. Ge1 Zafer, 2 Tınaztepe: (1931) ne bu salname 50 santimetrelik Alman 1870 ton boyları 93.6 metro, enleri 9,3 torpillermm, 28 mil sürat üzerine tanmetro, çektikleri su 3,3 metro 35,000 zim edildikleri zaman 10,700 metro ve beygir kuvveti, 36 mil sürat 6 tane 53 mil süratle sevkedildikleri vakit 5000 metro menzilleri vardır. Yavuzun atış 53,3 lük torpito kovanı. (Alman Salnamesine göre, makinelekontrol tertibatı Alman prensipleri üzeri çift olup 50,000 beygir kuvvetinde ve rine yeniden yapılmıştır. Harb içinde, beş mayin yarası almak suretıle ciddî süratleri 38 mildir. 350 ton yağ mahruk hasara uğrıyan Yavuz, 1927 eylulünde alırlar ve 15 mil süratle 3,500 mil gidesabih havuza alınmış ve İzmitte (Göl bilirler. îtalyada Tirreno tezgâhlarmda cükte) tamir ve tecdıd edilmiştir. Ta yapılmışlardır. Mürettebleri 149 ar kimir işi Fransız Saint Nazaire Penhoet şidir. DÖrt tane 12 lik top, iki tane 4 lük tezgâhlarına verilmiş olup gemiyi ya hava dâfi topu ve iki tane hafif malri pan Hamburg"daki Blohm und Voss neli topla mücehhezdirler. Kovanları üçer üçer tabiye edilmiştir. şirketidir. Fransız Salnamesi, süratlerinin 38 mil Geminin zırhları hakkında da Alman üzerine hesablandığım, fakat tecrübe ve Fransız salnamelerinin verdiği malumat birbirine uymuyor: Almanlara lerde 41 mil gittiklerini ve İtalyanlann göre, zırh güverte 25 50 milimetre, Freceia tipinde olduklannı yazıyor.) 3 Kocatepe, 4 Adatepe: (1931) kumandan kulesi 250, su kesimindeki 1 720 ton boylan 100 metro, enleri zırh kuşak, başta kıçta, 130, ortada 270, taretler 150 230 milimetre kalınlığın 9,3 metro, çektikleri su 5,7 metro, dadır. Fransızlara göre ise, kumanda 40,000 beygir kuvveti, 38 mil sürat 6 kulesi ve taretler 254 milimetre, zırh tane 53,3 lük kovan. kuşak başta, kıçta 102, ortada 208 mi (Alman Salnamesine göre, bunlar, limetre, bordalarla merkezde 190 mili Zafer ve Tınaztepeden 50 ton kadar bümetredir. 15 lik toplar 102 milimetre yüktürler. Toplan ve makineleri Zafer kalmlığında zırhla muhafazalıdır.) ve Tmaztepenin aynidir. 360 ton yağ Eski Turgud Reis zırhlısı: (1891) mahruk alırlar. 15 mille 3,500 mil gide10,000 ton altı tane 27,9 luk, sekiz ta bilirler. Süratleri 52,000 beygir kuvvetile 38 mildir. Ansaldo fabrikasmda yane 10,5 luk top. pılmışlardır. (Topları kısmen çıkarılmış olan bu eski mekteb gemisi hakkında salnamelerFransız Salnamesi, makinelerinin 45 de tafsüât yoktur. Yalnız Alman Sal büı beygir kuvvetinde ve 38 mil sürat namesi 15 mil sürati olduğunu ilâve e verecek surette yapıldığı halde tecrü belerde 52.000 beygir kuvvetıle 41 mil diyor.) sürat verdiklerini yazıyorlar. Bizim bil2 tane kruvazör: Hamidiye: (1903) 3,850 ton boyu diğimize göre, tecrübelerde 43 er mile 112,2, eni 14,5 metro, çektiği su 4.9 yakın sürat temin etmişlerdir.) 3 Torpitobot metro 12,000 beygir kuvveti, sürati 22 1 Samsun, 2 Basra, 3 Taşoz: mil iki tane 15 lik, sekiz tane 7,6 lik (1907) 300 ton çektikleri su 2,9 top iki tane 45,7 lik topito kovanı. (Hamidiye için Alman Salnamesin 6000 beygir kuvveti, 29 mil sürat iki de, fazla olarak şu malumat vardır: İn tane 45,7 lik torpito kovanı. gilterede Armstrong tezgâhlarmda ya » (Bu eski ve ihtiyata çekilmiş torpitopümış olan bu geminin bugünkü sürati botlar hakkında öteki salnamelerde şu 12 mildir. 750 ton kömür alır. 10 mi] malumat vardır: Boyları 56 metro, en Yavuzun nişan talimlerinde Milletler Cemiyeti Askerî Yılhğının kara ve hava ordulanmız hakkında verdiği malumatı yazmıştık. Donanmamız hakkında verdiği tafsilâtı da naklediyoruz. Yalnız noksan gördüğümüz kısım larını Alman, Fransız deniz salnamele rinden aldığımız malumatla tamamlıyo ruz. Bu yazı iki defada tamamlanacak tır. Dr. Tevfik Rüştü Arasın Sofyada mühim beyanatt Sofya 6 (Telefonla) Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras bugün saat 16 25 te Sofya istasyonuna geldi. Sofya istasyonunda Hariciye Vekilimizi Bulgaristan Başvekili M. Köse İvanof, Krahn müşavirleri, Teşrifat Umum Mü a dürü, Yugoslavy . Yunanistan ve Ro manya sefirleri, Sofya sefareumiz erkânı ve gazeteciler karşıladı. Sofya sefirimiz Ali Şevki Berker Hariciye Vekilimizi Bulgar hududunda karşılamışh. Ekpres Sofya istasyonunda ancak dokuz dakika kaldığı için Bulgar Başvekili M. Köse İvanof Hariciye Vekilimizle görüşebilmek için hususî vagonunu eks prese baglatarak kendisine Sofyadan iki buçuk saat ileride Kosteves istasyonuna kadar refakat etti. Bu teşyie Sofya sefirimiz Ali Şevki Berker de iştirak etti. Hariciye Vekilimizi Bulgar hududunda karşılıyan Bulgar gazetecilerine Rüştü Aras şu b«yanatta b«lundu: « îtalya Hariciye Vekili Kont Ci ano ile Milânoda yaptığımız mülâkatta İtalya ile Türkiye arasındaki bütün meseleleri hallettik. Bugün İtalya ile ara mızda hiçbir ihtilâflı mesele yoktur. Zaten italya ile aramızda bir dostluk misakı vardı. Şimdi bu misakı daha on sene uzattık. îtalya Montrö mukavelesine iştirak edecekrir. Bu suretle Balkanlarda bugün İtalyaya karşı büyük bir sempati mevcuddur. 15 şubatta Atinada toplanacak olan Balkan Misakı kongresinde Bulgar Yugoslav dostluk misakı görüşülmiye cektir. Çünkü bu mesele daha akdedil mezden evvel misaka dahil devletler tarafından görüşülmüştür. Bunun şimdi bir defa daha görüşülmesine lüzum yoktur. Bulgaristan bu misakla Balkan dev letlerine çok yakınlaşmış ve Balkan Misakma girmek için bir kapı açmışhr. Bulgaristanın sulhçu siyaseti bütün Balkan devletleri tarafından takdirle karşılanmaktadır. Ve ben yakında Bul garistanın ayni misakı Romanya ve Yunanistanla da akdedeceğine inanmakta yım. Size şunu da haber vereyim ki bu mart ayı içerisinde Başvekilimiz İsmet İnönü ile birlikte Belgrada gidip Yu leri 6,3 metro, çektikleri su 2,85, tec rübe süratleri 28 mil, şimdi 20 mü. 70 ton kömür alırlar ve 15 mil süratle 975 mil gidebilirler. Toplan bir tane 6,5 luk, altı tane 4,7 liktir. Mürettebleri 67 kişidir. Fransada yapılmışlardrr.) Madrid cephesinde harb eden Almanlar Madrid 6 (A.A.) Las Roza ci Le Joyr, Excelsior, Journal, muhabir varmda yapılan bir hareket esnasında eleri îtalyanın, Türkiyeyi Sovyetlerden a sir edilen 30 kadar asi askerin bildir yırmak ve Fransanın Balkanlardaki ye diklerine göre kânunusaninin ilk haftala nnda 10 bin kadar Alman Madrid cep rini tutmak istediğini bildiriyorlar. înformation, Petit Journal, Türk Rus dostluğunun salâbetini teyidliyerek Kont Ciano'nun mülâkatlanna tahsis etbuna ihtimal vermiyorlar. îtalyanın da tiği bir başmakalede mülâkatm beynelmikomünizme muarız olmakla beraber o ka lel siyaset üzerinde bırakacağı akislerin dar sarih bir hasmane politikaya girmiye pek mühim olacagını tebarüz ettirerek «Mülâkat İtalya ile Balkan Antantı devceğini sanıyorlar. letleri münasebetleri üzerinde de tesirini Humanite, Echo de Paris, Sancak meselesinin halledilmij olmasını Fransa gösterecektir» demektedir. nın Küçük Antanta ve Türkiyeye umu Bir Fransız Âyan azasımn Sancak meselesi etrafında mütaleaları mî bir karşıhklı yardım paktlan teklif ettiğini veya edeceğini memnuniyetle ka Paris 6 (A.A.) Anadolu ajansı yıdlıyarak, Milâno mülâkatından Fransa nın hususî muhabiri bildiriyor: aleyhine birşey çıkmıyacağını yazıyorlar. Ayandan Maria Roustan «Tribun de Partinax, Echo de Paris'de diyor ki: Nation» da diyor ki: «Sancak rnüzakerahnda ehemmiyet «italya sahiden sulhperverse bu ko verdiğimiz cihet an'anevî Türk Fransız nuşmadan istifade edebilir. Milâno'da akdedilmiş birşey yoktur. Müzakere se dostluğudur. Diğer bahisler ikinci dere cede şeylerdir. Cenevrenin faydası, İn faretler vasıtasile olacakür.» SaintBrice, Journal'de, İtalyanın yeni giliz Fransız tesanüdü kazanclan ya Türkiyenin doguşunu ilk alkışlıyan mil nmda bilhassa Türk Fransız dostlugulet olduğunu, Boğazlar mukavelesinin, nun bütün kıymetini muhafaza etmesin Türklerle dost olmak şartile sahildar bü den dolayı duyduğumuz sevinç çok bü • tün devletler için mükemmeliyetini kay yüktür.» dediyor, ltalyan projelerinin Habeşistan ttalya Milletler Cemiyetinin müzada tebellüründen Türkiyenin memnuni keratına iştirak etmiyor yetini yazarak bu barışta sulh için fayda Roma 6 (A.A.) Siyasî mehafil, görüyor. Kont Ciano ile Dr. Rüştü Aras arasında vukua gelen Milâno mülâkatı dolayısile Yunan gazetelerinin Milâno yapılan ve İtalyanın Milletler Cemiyeti mülâkatına dair neşriyatı Atina 6 (Hususî) Katimerini ga mesaisine iştirak eyliyeceğini bildiren zetesi Türkiye Hariciye Vekili Tevfik tahminlerin esassız olduğunu tebarüz et Rüştü Arasla İtalya Hariciye Vekili tirmektedir. Izmir telefonu ., Belediye tarafından 220 bin liraya satın alınıyor İzmir (Hususi) Belediyemizin de yan yanya hissedar olduğu Telefon şirketinin devletçe mübayaası keyfiyeti, artık kararlaştırılmıştır ve satış mukavelesi de bugünlerde tetkik ve tasdik edilecektir. Keyfiyet, Belediye Meclisinde de konuşulmuştur. Şirketin mümessili, Be lediye azasmdan eczacı Faiktir. Anka rada Nafıa Vekâletile ilk müzakere ve temaslan yaparak şehrimize dönmüş tür. Bugünlerde tekrar Ankaraya gidecektir. Satış esaslan tesbit edilmiş gibidir. Imzayı müteakib şirketin tasfi yesi başlıyacaktır. Şirketin tesisatı 220 bin liraya satm alınmaktadır. Yirmi yılda, yirmi taksitte ödenecektir. İlk taksit 7500 lira olacaktır. Müteakib taksitler 8000, 9000, 10,000 lira olarak sıralanmaktadır. Devir muamelesi bitince, tesisat genişletilecek, bazı ıslahat yapılacak. bu meyanda şehirler arası tele •> fon muhaverelerinde halk lehine ko •> laylıklar temin edilecektir. Şirketin ikinci hissedan Erikson şir ketidir. Belediye, tesisat bedelinden şirkete borcludur ve bu borc, on taksite bağlanmış bulunmaktadır. İki taksiti ödenmiş. sekizi kalmıştır. Şirketin tasfiyesi zarureti doğunca, Belediye bu borcu da tekabbül edecek ve Erikson müessesesile ikinci bir mukavelename akdedecektir. Şehir Meclisi %3 faiz esası ve gene 8 taksit üzerinden mukavele akdi için, reise salâhiyet vermiştir. 2 Torpito gambotu 1 Berk, 2 P e y k : (1906) 840 ton 5100 beygir kuvveti, 22 mü sürat üç tane 45,7 lik kovan. (Bir zamanlar, bizde torpito kruva zörü, denilen ve Almanyada yapılmış olan bu gemilere Almanlar, <torpito gambotu», Fransızlar «Avizo torpiyör> diyorlar. Sultan Hamid zamanmda ıs marlanan bu gemiler, hakikatte pek küçük birer kruvazörden veya, o zaman için süratlice bir gambottan başka bir şey değildi. Şimdi mayin gemisidirler. Öteki salnamelerde bunlar hakkında fazla olarak şu malumat vardır: Almanlara göre, iki tane 8,8 lik, dört tane 3,7 lik topla mücehhezdirler. 20 şer tane mayin taşırlar. 240 ton kömür alırlar. 10 mil süratle 2,000 mil gidebilirler. Makineleri 5.100 beygir kuvvetindedir. Fransızlara göre iki tane 10,5 luk, altı tane 5.7 lik top, iki tane hafif makine topla mücehhezdirler. 25 er tane mayin tanırlar. Mürettebleri 105 kişidir. Her ikisi de Büyük Harb içinde torpillen Atlas Okyanusunda çok şiddetli fırtmalar hüküm sürmektedir. Resmimiz, manevralara çıkan Hon mişlerse de tamir edilmişlerdir. Fleete mensub büyük dretnotların muazzam daigalarla nasıl çarpıştığını göstermektedir. İArkası var] Atlas Okyanusunda müthîş fırtmalar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle