16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 7 Şubat 1937 sim yapılmış ve mekteb bandosu İstiklâl IBaştaratı 1 ind sahifede] marşmı çalmıştır. Dünkü son müsabakagirmiş olan Suriye istiklâlinin genc bünları da güreş antrenörü Pellilen idare etyesi için mesele böyle değildir; o nazik miştir. Dünkü çetin mubarezelerden sonra bünye böyle sarsmtılardan çarçabuk müKuleli 15 puvanla birinci, Maltepe 11 teessir olabilir. puvanla ikinci, Deniz lisesi 6 puvanla Suriye gencliğinin Türk düşmanı olYazan: Ahmed Cevad Emre üçüncü, Deniz gediklisi de 4 puvanla madığmı görmekten pek memnun oluruz; [Baştaraft l ind sahifedei yat anlamını çoğalma ile ilgiler; oğul dördüncü olmuştur. fakat daha yakın zamanda bir misalle Bugün Taksim stadyomunda GalataŞampiyonanm umumî neticesi şudur: anladık ki politikacılar bu gencliği ko lar. Yumurta, bu bakımdan, tohum ve evel, ovul: hayatın çoğalmasım temin esarayla Fenerbahçe, Güneşle de Beşik 56 kiloda Turgud (Kuleli) birinci, laylıkla kendilerine alet edebilmişlerdir. çekirdekle birleşir. Araştırmamız bize dendir; ve gerçek, rahme giden telkihli taş taktmlan karşılaşacaklardır. Lik tas Sungur (Deniz) ikinci, Kemal(Gedikli) Millî kurtuluş ve yükseliş yolculuğunun gösteriyor ki, eskiden, yumurta ile to yumurta veya doğan çocuk hayatın ço üçüncü. 61 kiloda Kemal (Kuleli) birin temiz ve heyecanlı bir hız amili olarak hum (çekirdek ve husye) ayni dil işare ğalmasını temin eden âmillerdir; balık nifinde aşağı yukan ikinci, üçüncü ve Taksim stadyomunda ci, Haydar (Maltepe) ikinci, thsan(Ge kullarulması lâzım gelen Suriye gencliği tile isimlenmişlerdir. Farsçada haya hem yumurtalarına veya an kovanında vücudördiincüyü meydana koyacak olan bu Saat 11,30 da Feneryümaz Dodikli) üçüncü. 66 kiloda Hikmet (Mal ni zararh ve yanhş sokak politikalannın yumurta, hem de husyedir; ve asıl yu de gelen yeni nesle oğul denmesi de bunmaçlar iki ezelî rakibin, Galatasarayla ğanspor tepe) birinci, Şükrü (Deniz) ikinci, Ci alemdan diye sokaklara dökebilmek ne murtaya bu dilin edebiyatında «kuş to larm kendi cinsleri içinde hayati çoğaltıp Fenerbahçenin karşılaşmasile büsbütün Saat 13,30 da Beşiktaş Güneş Saat 15,15 te Galatasaray Fehad (Kuleli) üçüncü. 72 kiloda Cihad kadar tehlikeli blirşey olduğunu Suriye humu: tohmı murg» denilmektedir. Bu devam ettirmeğe hizmet etmeleri sebebiehemmıyet kesbetmiştır. nerbahçe (Kuleli) birinci, Necmi (Deniz) ikinci, vatanperverleri genclik muhitine telkin cihet görüldükten sonra, türkçede tohum ledir. Bugünkü maçlann neticesı ne olacakçekirdek dane manasile kullanılan söz Fethi (Maltepe) üçüncü. 79 kiloda etmelidir. tır? Şimdiye kadar yenilmek şöyle durŞeref stadyomunda Oval şekli ler arasında gördüğümüz evin evün Mehmed (Maltepe) birinci, Yusuf (Kusun hiç gol yemiyen Fenerbahçelilere Seslerini bize işittiren vatanperverler Saat 11,30 da Altınordu Dasözünün ovum ile identisi kolayca anla leli) ikinci, Mustafa (Gedikli) üçüncü. Yumurta biçiminde olan şeylere srfat karşı san kırmızıhlar ne yapacaklar? Bu vudpaşa zümresine temin edelim ki memleketle87 kiloda Hulusi (Kuleli) birinci, Şanı şılır. Bu sözü Dîvan ve İstanbulda tara olarak verilen «oval» isminin «al» eki iki suali kendi kendilerine soracaklann, Saat 13,30 da Süleymaniye Eyub rinde yer yer kaynıyan fesad ve tezvir (Maltepe) ikinci, Halis (Gedikli) üçüntılan uygurca Kuran «habbe, dane», de türkçedir. Bir kere, Güneş Dil teoSaat 15,15 te Anadolu Topkapı meraklannı tatmin için Taksim stadyo ocaklan vardır. Biz bunların nerede kaycü. Uygurca İndeks «tohum»; Radlof ta, risinde «v. 1» unsuruna tahsis edilen «şütnuna koşacaklarını ve bir seyirci rökoru nadıklarını, kimler hesabına çalıştıklarmı Teleüt sözü olarak «ebin» şeklinde ve mul» kıymeti bu sözde tas tamam mev Bu münasebetle, müsabakalara riyaset tesis edeceklerini kuvvetle tahmin ediyo üzerinde mühim rol oynadığını hiçbir vaminelbab ilelmihrab biliriz. Bu ocaklan «çekirdek» anlamile göstermektedir. A cuttur: bir şeyin oval olduğunu söylemek etmekte olan Maltepe lisesi direktörü erkit gözönünden uzaklaştırmamahdır. Bu ruz. körükliyenler içinde temiz milliyetçiler nadolunun Cenub vilâyetlerinde de ayni yumurtanın bir hususiyetini (biçimini) o hal bilhassa san kırmızıhlar lehine bü kânıharb miralayı Adil, askeri liseler Güneş • Beşiktaş bulunduğu gibi ecnebi parasının satın alhabbe, dane manalarile derlenmiştir. Bu şeye teşmil etmek demektir. yük bir avantaj teşkil etmektedir. Nite müfettisi miralay Osmanla, Kuleli direkFutbolda takımların kıymeti aşağı yutörü Ragıba ve diğer misafirlerine mek dığı kötü karıştıncılar da mevcuddur. sözün «ovum» la, kökçe ve ekçe, iden Diğer taraftan al ekiyle teşkil edil kan bir olursa tahmınler netıcesinde, şu kim dünkü B takımlan maçında bile çok Daha geçen gün bu fesad ve tezvir zihnitisi meydandadır; etimolojik formülleri miş daha birçok türkçe sözler vardır: zayıf bir Galatasaray takımı çok kuvvet teb salonunda bir çay zıyafeti vermiştir. veya bu takım galıb gelecektir, diye hüyeti Hatayhlara istiklâl bayramını zehir Gelecek cumartesi de boks müsaba ne atılan en sathî bakışla bu anlaşılır: kaval, güzel, tükel, «tam», keval «içi kümler ileri süı'dlemez. Beşiktaşla Güneş li bir Fenerbahçe takımı karşısında çok etmiş, sureti haktan görünerek Hatayda enerjik bir oyun çıkarmağa muvaffak ol kalannm finalleri yapılacaktır. boş», amal, amul «halim», osal «ihmalci, takımlan hemen hemen ayni kıymet ve (1) (2) (3) Havalarm müsaadesizliği ve sahasızhk kurtuluş şenliği yapılmasına mâni olmuşçatal, inal «mutemet» v. b. kudrettedirler. Yalnız siyah beyazlılarda muştur. tu. Bunların hakikî maksadlan Türklüğü Türkçe evün: eğ ev ün f f yüzünden gecıkmekte olan futbol müsabiraz idman noksanı bulunduktan başka, Bugünkü oyunun hakemi millî takım Ovar şekli Lâtince ovun: oğ | ov un f bakalan da neticelenince mart ortasında galeyana getirip ırklan birbirine vurdurkendileri uzun zamandır Taksim saha antrenörümüz Mister Boods'dur. Kendisi Taksim stadyomunda büyük merasimle mak ve Hataym istiklâl tarihini daha Unsurlann semantik kıymetleri: (1) Ananın karnmda yumurtalann husule smda oynamamışlardır. Bugün oynıya İngiliz sistemine göre muhakeme yürü şehadetnameler ve kupalar tevzi edile başlangıcda kana boyamaktı. Gerçi Ha eğ oğ ana kökün hayat ve yaratıcıhk geldiği organa ovar ium (fr. ovaire) caklan saha, Şeref stadı gibi topraksa da tüp kararlar vereceğine göre favül sayı cek ve 937 askerî liseler şampiyona mü tay Türkleri âlicenab bir tahammülle bu anlamiledir; (2) ev ov prensipal kökü denilir. Türkçe cinslerin tayinine hizmet üzerinde uzun zamandır maç veya an labilecek sertliğe kaçmamak üzere enersabakalannm sonu alınması münasebetile na meydan vermediler. Ancak bugün ana kökün yerine geçerek ayni anlamm eden ekleri kullanmadığından bu sözün trenman yapılmıyan bir oyun yerinin ya jik oyuna müsaid davranacak demektir. bütün mekteblerin iştirakile Cumhuriyet fiyasko yapan bu hain ve habis maksa (3) ego da ve ona yakm sahada tecelli ovar kısmı bu terimden istenilen anlamı dırganması ihtimal dahilindedir. Bu halin Galatasaray için ayn bir avandın yann başka bir fırsatta muvaffak o sini ifade eder. abidesine çelenk konacaktır. ifadeye kâfidir. Etimolojik formülü şuGüneşlilere gelince, idmanlan yerinde taj teşkil edeceğini zannediyoruz. Şimdiye kadar alınan neticeler, askerî lamıyacağını kim temin edebilir? dur: No. ( T ) ohun ve Tuhfede görülen «Imakla beraber takımda genc, yani futFenerbahçeliler bugün mağlub dahi liselerimizin bu sene, geçen jnllara nazaDemek istiyoruz ki dün bize gönderi diğer şeklile (t) okun, ve bununla idend) (2) (3) bolda iyice pişmemiş oyuncu sayreı fazla olsalar birinciliği muhafaza edeceklerdir. ran spor sahasmda da ilk bakışta göze len dostluk ve kardeşlik teminatı Türk ovar: oğ + ov f ar cadır. Bundan başka Rebii, Rasih ve Çünkü san kırmızılılarla siyah beyazlıla çarpacak derecede terakki ve tekâmül muhitine yeni birşey öğretmemiştir. Asıl tik olan (t) oğum ( d ) oğum da ayni sözün baştan bir «et» unsuru ile terkip eSalâhaddin gibi yalnız başlanna ele alırm bir mağlubiyetle birer beraberlikleri, gösterdiklerini anlatmaktadır. lâzım olan, bu sesin Suriye muhitinde dılmiş olmasmdan ibarettir. Bu baştan (1) Ana kök ağ hayat anlamiyledir, nmca birer kıymet ifade eden rükünlere Güneşlilerin de bir mağlubiyetle iki bemakes bulabilmesidir. Orada yanhş yola terkip (prefixation) dil prosedesinin es (2) prensipal kök «ov» hayat anlammm rağmen hücum hattı anlaşamamakta, e raberliği vardır. Sianfu tahliye ediliyor sapmaktan menedilecek masumlar, haki kiden türkçede cereyan etmiş olduğu baş bir obje (burada yumurta) helinde te nerjik bir müdafaa karşısında sönük kalFenerbahçenin mağlubiyet veya galiŞankhay 6 (A.A.) Çin ajansmm katin içyüzünü bilmiyen mütereddid ka misallerle de sabitir: üre türe mek, cellisini ifade eder, (3) ar eki de bu maktadır. biyeti bir tarafa bırakılsa bile bugün gol tebliğ ettiğine göre, General Yangu ler, inkisan hayale uğratılarak kalbleri evir (d) evir mek gibi. «.T .d» ile hayat objelerinin tekarrür ettiği yeri anlatır (eskiden mebiz veya halk dilinde Kusurlann böylece mütekabil olması yiyip yemiyeceği de ayn bir mesele teş çeng'in kıtaatile Çangsuliang'ın eski or rencide edilmiş sakin ve temiz insanlar, baştan ulanmış şekillerde, semantikçe, dusu Sianfu'yu tahliyeye baslamışlar nihayet bütün bu kuvvetlerin birleşip kuyumurtalık denilen organ da bundan ibabir takımm diğerine üstün vaziyet ala kil etmektedir. San kırmızıhlar Fenere dinamizm daha ziyade his olunmaktadır: mamasına sebeb olmaktadır. Bu maç i gol atabilecek yegâne teşekkül olarak dır. rutacağı fesad ve tezvir ocaklan vardır. «devirmek» manaca «evirmek» ten, «tü rettir). Yanguçeng geçen salı günü Sianfu'da Bunlar üzerinde çalışmak tki tarafın kinci devrenin ortalanna kadar berabere kalmışlardır. Beşiktaşla Güneş buna muTürkçede « ar» ekinîn ayni fonksi remek» te «üremek» ten daha kuvvetliisyan hareketine teşebbüs etmiş olan bir şekilde cereyan ettiği takdirde Güneş vaffak olamadıklan gibi bundan sonraki menfaati namına millî ve medenî bir va dir. yonda kullanıldığı başka sözler de var albay Sumingşu'yu kurşuna dizmiştir. takunmın nefesli bulunması netice üze takımlann da bu işte muvaffak olmalan zifedir. dır: otar (Rad. I. Kırgızca, Kınm noBu dil hâdiseleri Güneş Dil analizinrinde bir rol oynıyabileceği düşünülürse çok şüphelidir. Bizim istediğimiz şey hakka müteka deki prensipallerle ayrıca mütalea edil gay) «otlak, merğa, çayır», astar «elbioldular. de Beşiktaşlılann bu hale maruz kalmasenin astarında ( = altında) bulunan Bugün karşılacak takımlann şu kadrobil bir hürmet dairesinde dostluğun inki melidir. Birinci devre Fenerbahçenin 1 0 gamağa gayret edeceklerini hesaba katma larla çıkmalan muhtemeldır: bez» gibi. lebesile neticelendi. İkinci devrede Fe şafıdır. Şartımız ötedenberi malumdur: .Mır. Oğul ovul Fenerbahçe: Hüsameddin Yaşar, Ovarit şekli nerbahçe kalesi bir müddet sıkıştıysa da Hatayda müstakil bir Türk varlığı yaşaBu maç berabere neticelenebilir. Bu Telkih olduktan sonra ana rahminde Fazıl Mehmed Reşad, Angelidis, Cemaktadır; bu varlığın istiklâl yolunda Yumurtalığın iltihabı (yangısı demek Galatasaraylılar göi yapamadılar. İkinci en kuvvetli ihrimaldir. Galib gelebilecek rüşeymi veya nebatlarda daneyi teşkil vad Fikret, Esad, Ali Rıza, Naci, Nisayılannı da yapmağa muvaffak olan atacağı adımlara çelme vurmak bütün eden cisme verilen ovul (fr. ovule) ismi olan «ovarit» de bütün heyetile türkçe tarafın da bir veya en fazla iki gol faryazL Fenerliler hakimiyeti ele aldılar ve bir de Türk muhitinde derhal bir aksülâmel u,kile kazanabilmesi muhtemeldır. dir: «ovar» m sonuna gelen dinamik 1 Galatasaray: Avni Lutfi, Reşad penaltı cezası kazandılarsa da bundan yandınr. işte biz bunun bilinmesini arzu «oğul» ile gerek şekil ve gerek anlamca Galatasaray Fenerbahçe birdir. Oğul bugünkü konuşma dilinde, « it» unsuru kelimenin manasına şid Suavi, Salim, Eşfak Danyal, Haşim, istifade edemediler. Oyun 2 0 Fener ediyoruz. Galatasaray Fenerbahçe maçı için, Gündüz Kılıc, Bülend, Necdet erkek evlât demektir; fakat «oğuldur detle kendisini hissettiren bir anlam .(rzbahçenin lehine neticelendi. Henüz mesele tamamlanıp bitmiş de mak = oğulun durduğu rahim yer», is tırâp anlamını) ilâve etmektedir. Bura takımları gözönünde tutup bir silsilei muGüneş: Safa Reşad, Faruk İsmail, Güneşle Beşiktaş B takımlan arasm ğildir. Gaye elde edilinciye kadar daha minin delâletinden «oğul» un tam rahme da it unsurunun (iti sözündeki) gerçel İıakematla bir neticeye varmak bizce Rıza, Daniş Rebii, İbrahim, Rasih, daki müsabaka da güzel ve heyecanlı ol bir hayli çetin merhaleleri aşmak mec giden «ovul: telkihli yumurta» olduğu değildir. manası iyice hissolunmaktadır: iti (ya Salâhaddin, Melih. du. İlk devreyi 2 1 galib bitiren Gü Fenerbahçe takımınm, çoktandır yan• buriyetindeyiz. Bu yolculuk esnasında apaçık anlaşılmaktadır. Fonetikçe arala kutça, Pekarski) «sıcak, yakıcı; sıcak " Beşiktaş: Mehmed Ali Hüsnü, Fa neşliler ikinci devrede daha iyi bir oyun rında görülen ğ: v değişimi normaldir yana oynıyan futbolculardan terekküb lık, yanıkhk», (eski Osm. Çağ. Krm.)' ruk Fuad, Hakkı, Feyzi Hayati, Sul tutturarak bir sayı daha yaptılar ve maçı Suriye Arablan Türkiye Türklerile elele (çuvaşçada evel = oğuldur). (Çağatayettiği, haf hattının Türkiyenin en kuv hi, Nazım, Şeref, Eşref. yürürse tahmin edemiyeceğimiz kadar az cada balık yumurtasına: bahk yumurta «hâd, sivri». Bunlann delâletile anlıyo3 1 kazandılar. Hretlisi bulunduğu, Fikretle Niyazinin bir zaman zarfında ve bütün dünyayı larını havi olan zara ve içindeki yumur ruz ki, iltihaplar ve dolayısile hâd ve çok tehlikeli birer açık olduklan, bu iki Dünkü B takımlan maçları tstanbul voleybol cağlar anlatan tıbbî isimlerdeki it eki Bugün oynıyacak olan kulüblerin B hayret ve takdire icbar edecek derece talara da oğulduruk denmektedır.) oyuncunun hazırlıyacaklan fırsatlardan şampiyonluğu halis Türk kaynağından gelmiştir. istifade derecesinin üç orta muhacim o takımlan dün Taksim stadyomunda karemniyet ve sühuletle maksada varmak Güneş Dil analizile, etimolojik for Istanbul Voleybol Ajanlığı tarafından yuncunun muvaffakiyetli günlerinde bu şılaştılar. Bizi dikkatle takib etmek lutfunda bumümkün olur. müllerinden gerçel (reel) manalan gü Galatasarayîa Fenerbahçe B takımlan tertib edilen voleybol şampiyonası maç lunup bulunmadıklanna göre değişebilelunan okuyucuların, bu terimler grupunBundan evvelki bir yazımızda da söy zelce anlaşılmaktadır: ceğini, futboldan azçok anlıyan herkes arasındaki müsabaka nisbetsiz iki kuvve larına dün Galatasaray kulübünün kapada da, türkçenin ana dil rolünü esaslı bir lı salonunda başlanmıştır. lediğimiz veçhile Suriyeli kardeşlerimize (D (2) (3) bilir. Galatasaray takımınm da nisbeten tin karşılaşması mahiyetinde olmakla besurette görmüş olduğuna kanaat getire Ortaköyle Anadolu arasında yapılan bu hakikat ve zarureti anlatmak zamanı oğul: oğ | oğ j ul genc ve istidadlı oyunculardan mürekkeb raber zevkli oldu. San lâciverd birinci ceklerini ümit ederiz. bulunduğu, tekniklerine enerjilerini de takımında müteaddid defalar oynamış o maçı Anadolulular, İstanbulsporla Da henüz tamamen geçmemişse bile herhalevel: eğ ev \ el f katıp oynamaları başlıca hasletlerini teş lan Muzaffer, Namık, Necdet ve Lebib vudpaşa arasındaki maçı da İstanbul de çoktan gelmiştir. ovul: oğ j ov ul f [*] Bu makalenin sahibi Türk Dili gibi tanmmış oyuncular Fener B takı • sporlular kazandılar. kil ettiği kimsenin meçhulü değildir. Tetkık Kurumu azasmdan Ahmed CeDün Suriye mufoitinden bize gelen (1) Ana kök ( oğ eğ) hayat anlaGalatasarayla Hilâl arasındaki maç vad Emre olduğu halde bir yanlışhkla Galatasaray Fenerbahçe maçlann mında yer almış bulunuyorlardı. kardeş sesine, işte, bizden onun kadar sa miledir; (2) prensipal kök (oğ ev ov) İsmail Müştak Mayakon diye gösterilGalatasaraylılar rakiblerinin bu ferdî Hilâllilerin gelmemeleri yüzünden oynada, takımlar kuvvetçe birbirlerinden az ana kökün yerine geçerek hayat anlamını miştir. Tashıh eder ve eser sahibinden namadı ve'Galatasaraylılar hükmen ga mimî bir kardeş mukabelesi! farklı bulunduklan zaroan âsab hakimi üstünlüklerine enerjik bir oyunla muka lstnail Müştak MAYAKON temsil eder; ( 3 ) (ul, el, ul) unsuru ha özür dileriz. yetile, azım ve enerjile oynamanın netice bele ederek tevazünü temine muvaffak lib sayıldılar. Senenin en mühim maçlar ı bugün yapılıyor ^ ^ B Kulelî güreşte şampiyon (Baştarafı 1 ind sahifede) Bir ses Bir mukabele vc GüneşDil teorisile Oval, ovul, ovar, ovarit [Afaliirkün yüksek takdirine mazhar olmuş bir eliid] Tetkikler Galatasarayla Fenerbahçe, Beşiktaşla Güneş Taksim stadyomunda karşılaşıyorlar Bugünkü maçlar I Köşe minderinin esrarı I IH^İ^MH^H^^HBBM Zabıta romanı : 45 ^ ^ * ^ ^ » ^ J Ne iyi kızdır, değıl mi? Ha, unutu Tayyareden denize birşey düştüğünü yordum, polis müdürü ile Ferdinin tıra gördüm. Bunun ne olduğunu evvelâ anlışmdan ucuz kurtulmuşsunuz... Gece bol yamadım. Halbuki merakla gözlerimi diktiğim bu yığının yolculardan biri oldubol konuşuruz, değil mi? ğunu hemen farkettim. Hiç vakit kaybet Evet, evet... meden Şirideryayı tayyare yolcusunun Bu adam, şimdiye kadar gördüğüm düştüğü istikamete çevirdim. Tayfadan adamların en esrarengizidir. Etrafımı saikisinin gayretile deniz üstünde bocalıyan ran hafiyelerin en korkuncu ve en tehlive nihayet batıp çıkmıya, kaybolmağa kelisi odur. Herşeyi biliyor, herşeyi öğbaşhyan yolcuyu romorköre aldım. Tam renmek için can atıyor. Acaba bılmediği bir saat masaj ve muntazam kol ve ayak birşey yok mu? Onu da anlarız. Fakat hareketlerile bu yolcuyu kendine getir Hasreti ezip mahveden bu herif karşısınmek kabil oldu. Kendine getirmek tabiri da beni görecek, beni ergeç bir düşman pek te doğru olmasa gerek. Çünkü zavaltelâkki edecektir, bakalım...» lı şuurunu, hafızasını bir türlü bulamadı. Sadece hayat eseri göstermeğe başladı. Bir kazazede Bir kaplanm ifadesi: «26 nisan 1933 günü, idaremdeki «Şiriderya» romorkörü ile Silivriden İzmıre gıderken Boğaz açıklarında bırbirinin arkasıra giden iki tayyareye rasla dım. Tayyarelerden biri 400 metro kadar alçaktan uçuyordu ve Istanbuldan gelen bir yolcu tayyaresine benziyordu. Limana vanr varmaz hasta>n çıkanp hastaneye yatırdık. Üzerinde hiçbir hüviyet cüzdanı, kart\izit veya kim olduğunu belli eden bir varaka bulamamıştık. Ceblerinin bomboş olduğunu görmüştük. Elbisesi belkı denızde dıdısmesi yüzünden berbad bir halde idi. Yüzü de perişandı. Benim bu ifademi tayfamdan Celâl ve ğildi. Hastanın elbisesi, kıyafetile hüvi bir kere hastayı görmek arzusunu izhar yeti veya hangi sınıf insanlardan olduğu etti. İrfan da tasdik ve imza ederler..» Doktor Fuad ismindeki bu zat henüz Şiriderya romorkörü kaptanının bah da tayin olunamadı. Çünkü denizle müsettiği kazazede İzmir hastanesine yatı cadelesi kıyafetini berbad etmişti ve elbi yatakta ve yüzü gözü pansıman içinde sarıldığı gündenberi de kendine gelememiş, sesi artık giyilemiyecek, elle tutulamıya nlı olan hastayı gördü. Gözkapaklarını tetkik etti. Gözlerdeki reflekse dikkat edaha doğrusu hüviyetini tayin edecek hiç cak halde idi. dince bunlann çok zayıf olduğuna işaret Tabiî çok geç ve ağır yapılan tahkibirşey söyliyememiş, isminin ne olduğunu bile ihbar edememişti. Merkezden gelen kattan da birşey çıkmadı ve hiç kimse koydu. Sonra tetkikatını bütün vücude ve memurlar o gün, ertesi gün daha ertesi İstanbuldan kalkan tayyarelerden bir azalara teşmil ederek mafsalları oynattı. günler kazazedenin beyhude yere ifadesi yolcunun eksikliğini ihbar etmedi. Hatta Pek muntazam işliyen kalbi muayene etni almağa çahşmışlar, hasta iadei afi nihayet İzmir polisi romorkör kaptanının ti. Sonra sağ oyluktaki bezlerin şişkin olyet ettiği halde ondan başından geçenle yanhş müşahedede bulunduğuna kanaat duğunu görünce bunu nöbetçi doktoruna getirdi. O halde denizde bulunan bu a gösterdi. Nazarı dikkatini celbetmek isre dair birşey öğrenememişlerdi. Doktorlardan birisi onda hummayi di damcağız gökten mi düştü? Bu cihet tedi. Nihayet bir kolun yukansından aşağımagî buluyor, diğer biri tayyareden de mechul kaldı. İzmir hastanesinde kazazede ile meş ya doğru elile sıkı bir muayene yaparken nize düşmesi yüzünden siddetli sarsınhnm ârazından bahsediyor. Üçüncü bir doktor gul olan çoktu... Fakat bu iştigal yalnız küçük bir düğme kadar iri bir şiş buldu. da hastanm hezeyana duçar olacağını ve ilmî bakımdan idi. Doktorlar arkadaşla Burada gayet ince bir ceriha yeri vardı bunu müteakıb sükuna kavuşacağını, an nnı da alâkadar ediyorlar ve kazazede ki kapanmak üzere idi. İşte mesele, dedı. Hastayı bu hale cak tavsiye edeceği teda\i ile şuurunun nin beyninde bir felc bulunduğu, hafıza avdet edebileceğini iddia ediyordu. Ha merkezinin atalete düştüğü gibi iddialar düşüren bir pikürdür. Damara yapılmış olan bir pikür. kikatte doktorlar tamamen aldanıyorlar birbirini takib ediyordu. Ve merakla kendisini dinliyen iki dokdı. Hastanm iddia edilen hastalıklardan On gün geçtikten sonra hastanm vazihicbirile alâkası yoktu. yetinde hiçbir tahavvül görülmeyince bi tora izah etti: Bu ilâc, fennin en son terakkiyatınBu sırada İstanbul İzmir veya İstan çareyi bir şifahaneye göndermeğe karar dan biridir ve mallesef çok kuvvetli ve bul Atina hattına işliyen tayyarelerden verdiler. Tam o sıralarda hariciye koğuşu dok gizli bir zehirdir ki bunu ben Habeşis hiçbirinde yolculardan eksiklik görülüp görülmediği tahkike başlandı. Bu tayya toru, yolu İzmire uğrıyan bir doktor ar tanda, Hindistanda yaptığım seyahatlerrenin yolcu tayyaresi olduğu da sabit de kadaşma meseleyi açmıştı. Meslektaşı de görmüştüm. Nöbetçi doktoru hayretle: Nasıl? diye sordu. Ne diyorsunuz meslektaşım... Bu bir zehir eseri mi? Hemen hemen kat'î olarak söylü yorum. Fakat onu anlıyamamış olmakta tamamile mazursunuz mirim... Haricden verilen bir ilâcla bu adamda husule getirilen şuur noksanınm sebebini keşfetmek bizim tıbbî araştırmalanmızla kabil olamazdı. Bir zehir öyle mi? olduğundan eminsiniz, Evet, evet... Nebatî bir zehirdir bu. Yeni kullanılıyor. Amma yeni keşfedilmis değildir. Lotos ismini işittiniz, değil m? Lotofajlann Lotosu!.. Evet, braz üstadım... Bu küçük bir ağacdır. Eski zaman muharrirleri içinde bu ağacdan bahsedenler vardır. Homer ve Pulib bu nebati eserlerinde zikrederler ve tatlı, karabal kadar tatlı bir mey\ası, meyvasının da usaresi olan bu nebatın kendisine verilen veya zerkedilenler üstünde uyuşturucu tesiri olduğu, nihayet hafızayı imha ettiği sabit olmuştur. Bu nebat Afrikada olduğu gibi Asyada da mevcuddur. [Arkası var]
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle