20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Şubat 1937 CUMHURÎYET ADEMi İKTİDARA FORTESTİN Erken ihtiyarlıyaolar gencleştirir, yorgun vücudleri dincleştirir. Belgevşeklisrini çeçirir, çelik yibi bir vücud kazandırır Grip, nevralji, romatizma, baş ve diş ağrılarına emsalsiz ilâçtır. Eczanelerden arayınız TRA.Ş BIÇAKLARININ İÇİNDE BİRİNCİDİ HER SABAU BİR DUŞ ALARAH 5 DAHIHA 2 HURUŞ Kuvvetli varlıklar En büyük hızlarını kendi iç cevherlerinden alırlar. Varlığını iç cevherinden alan Krem Pertev Kendine benzemiye çalışan müstahzarların daima fevkinde kalmıştır. Bunun da sebebi, başkasını taklide özenmemesinde ve yarattığı kıymetin sahibi kalabilmesindedir. Dikkat ediniz ki: TAKLtD daima (benzer) idir, hiçbir vakit asü olamaz. »TMIZI I İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 3 Mart 937 tarih çarşamba günü saat 15 te îstanbulda Nafıa Müdürlüğü Eksütme Komisyonu odasında €32.000» lira keşif bedelli Şile Ağva yolunda betonarme Göksu köpriisü inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Baymdırlık işleri genel büyük köprüler ve şose iaş&atına dair fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak «160» kuruş mukabilinde dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat «2400» liradır. Isteklilerin teklif mektublannı ve en az «30.000» liralık betonarme köprü yaptığına dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalannı havi kapalı zarflannı 3 mart 937 günu saat 14 e kadar Nafıa Müdürlüğüne makbuz mukabili vermeleri. (571) DAHİLİYE HASTALIKLARI DOKTORLARA ve genel teşhis HAVAGAZI ADEMİ Dr. Sadullah Nutku Prof. M. MATTHES'ın derin gö ruşleri bulunan kıymetli bir eserdir Satış yeri ikbal ve Mazlum Kitabevleri 906 sahife, fiatı 600 Kuruş SOFBENI KARŞI mOtehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes | No. 22, Mavi yapı RIZA kadın hastalıklan UNVER Doflum ve Telefon : 22683 'Operatör Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOStL Parisli bir kimyagerin keşfi sayesinde Tabletleri | Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) HORMOBİN ve BELGEVŞEKLİGİNE İKTİDAR İst. Posta T. T. Müdürlüğünden: Beher tabakası 95 X 125 eb'admda olmak üzere 4000 kilo ambalâj kâğıdının alım: açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 1/3/937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te tstanbul Büyük Postane binası birinci katta îstanbul P. T. T. Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapüacaktır. Muhammen bedeli 1280 lira, muvakkat teminat 96 liradır. İsteklilerin şartname ve nümunesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere eksiltme gününden evvel çalışma günlerinde mezkur Müdürlük tdarî kalemine müracaatleri. (857) KUMBARA TARLADIK >>lf^^ GÜZEL BtR CİLDE MALtK OLMAK İÇtS MÜKEMMEL BİR TEDBİR Meşhur Parisli mütehassıs JEAN DE PARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatı neticesinde, bütün dünyada büyük biı muvaffakiyet kazanmış olan yeni bir GÜZELLİK KREMİNİN imaline mu vaffak olmuştur. Beş milyondan fazla kadm tarafından kullanılmakta olan bu kremin başlıca hassası <havalandınlmış> olmasıdır ki bu sayede cild hüceyratının. teneffüsune müsaid kılar. ündüz SÎAMOÎSE CREME'i tene mat ve tabiî güzelliği verir, pudrayı bütün gün sabit kalmasma medar olur ve yaşlılığın çizgilerini giderir. Cildi toz lardan ve siyah kabarcıklardan temizlemek için yüzü şayani hayret bir Cold Cream olan GECE StAMOİSE KREMİ ile temizlemek kâfidir. Muvaffakiyet teminatlıdrr. Aksi takdirde paranız iade olunur. SAF SABUN BUNLARI İN5AMI YORMA1*ÇUNKU ÇflMAŞlRl KOLAYCA BEYAZLATIR.V / ( , Mf/^^îi ".** CRâME SiAMOiSE Her yerde satılır. >*••• «** X' Hafiflik Rahath^ A J. R o l l l l l Kenalarlnd* TBnti majrdanı 12 No. la. M ü ı n m n ı zlyarat adlnlt vaya ISiMo.lıf taHf.mlıl Ittaylnlt. FTyaîlanmııda bOyOk • lrr»»BUL, ZIRAAT BAMKASI TURKTE • Gaip Aranıyor •• Bulgaristanm Petriş kazası ahalisinden olup Balkan Harbinden beri kendisinin nerede olduğunu bilemediğim kardeşim Peynirci oğullarından Ali oğlu Hasanı tanıyan ve nerede olduğunu bilenlerin insaniyet namına haber vermelerini rica ederim. Sultanahmed Akbıyık Şadırvan ••*• sokak No. 46 Mehmed •••• Gerze Kaymakamlığmdan: Beher takımı kasket, ceket, pantalon ve tozluktan ibaret bulunmak ve kumaşı boz renkten kalın şayaktan olmak üzere kazamız köy korucuları için «79» takım elbisenin satm alınması açık eksiltmiye konulmuştur. îhale 1/3/937 tarihinde Gerzede yapüacaktır. Taliblerin *45» lira muvakkat teminat akçelerile birlikte Kaymakamlığa müracaat etmeleri ilân olu nur. (915)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle